Ogłoszenie o zamówieniu Nr 89131-2014 z dnia 24.04.2014r. Zadanie Nr 1: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Bolcie w km 41+038 - 41+100 strona prawa. Zadanie Nr 2: Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 45+049 - 45+106 strona lewa. Roboty budowlane.

 


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 89131-2014 z dnia 2014-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok
Zadanie Nr 1: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Bolcie w km 41+038 - 41+100 strona prawa. Zadanie Nr 2: Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 45+049 - 45+106...
Termin składania ofert: 2014-05-09


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach z siedzibą przy ul. Przytorowej 9B

informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zadanie Nr 2: Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 45+049 – 45+106 strona lewa zakończone zostało wyborem oferty firmy: REM-BUD Sp. z o. o. ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.

Wybrano ofertę korzystną cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

1. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ - cena ofertowa 138 066,98 zł brutto);
2. REM-BUD Sp. z o. o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ - cena ofertowa 64 985,60 zł brutto);
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 19-500 Gołdap – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ - cena ofertowa 81 926,66 zł brutto).

dnia 19.05.2014r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach z siedzibą przy ul. Przytorowej 9B

informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zadanie Nr 1: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Bolcie w km 41+038 – 41+100 strona prawa, zostało unieważnione na podstawie art. art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

W postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:

1. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ - cena ofertowa 56 436,96 zł brutto).

dnia 19.05.2014r.
 


Numer ogłoszenia: 89295 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89131 - 2014 data 24.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).
  • W ogłoszeniu jest: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach ul. 11-go Listopada 253 - pokój nr 5.
  • W ogłoszeniu powinno być: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B - pokój Nr 19.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach ul. 11-go Listopada 253 - pokój nr 5.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B - pokój Nr 15.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Białystok: Zadanie Nr 1: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Bolcie w km 41+038 - 41+100 strona prawa. Zadanie Nr 2: Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 45+049 - 45+106 strona lewa.
Numer ogłoszenia: 89131 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie Nr 1: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Bolcie w km 41+038 - 41+100 strona prawa. Zadanie Nr 2: Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 45+049 - 45+106 strona lewa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Bolcie w km 41+038 - 41+100 strona prawa. Zadanie Nr 2: Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 45+049 - 45+106 strona lewa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: Zadanie Nr 1: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na remoncie / przebudowie / rozbudowie / budowie chodnika / placu / parkingu w ciągu drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł. (brutto) wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zadanie Nr 2: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na remoncie / przebudowie / rozbudowie / budowie chodnika / placu / parkingu w ciągu drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (brutto) wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zadanie Nr 1 i 2: (w przypadku złożenia oferty łącznie na zadanie Nr 1 i 2) wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na remoncie / przebudowie / rozbudowie / budowie chodnika / placu / parkingu o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł. (brutto) wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 100 Mg/h (informacja o dostępie), 2) laboratorium drogowe (informacja o dostępie).
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunku wymagany jest: Kierownik robót, winien posiadać właściwe uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ). *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach ul. 11-go Listopada 253 - pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach ul. 11-go Listopada 253 - pokój nr 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie Nr 1: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Bolcie w km 41+038 - 41+100 strona prawa.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1: Remont zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Bolcie w km 41+038 - 41+100 strona prawa.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie Nr 2: Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 45+049 - 45+106 strona lewa.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 2: Remont chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w m. Wiżajny w km 45+049 - 45+106 strona lewa.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 56.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2014-04-24

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-05-19

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-04-24