Ogłoszenie o zamówieniu Nr 85856 - 2014 z dnia 14.03.2014 Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn w km 30+732 ÷ 31+830 - roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn w km 30+732 ÷ 31+830, zakończone zostało wyborem oferty P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 273 643,45 zł);
 2. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 298 373,17 zł);
 3. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o. o., Al. Solidarności 16 D, 21-500 Biała Podlaska (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 579 929,76 zł);
 4. UNIDROG Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 469 715,29 zł);
 5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” Sp. z o. o., ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 393 184,63 zł).

Białystok, dn. 2014.04.09


 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn w km 30+732 ÷ 31+830, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT1 – 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno – asfaltowych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT1 – 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno – asfaltowych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2 – 2010 do projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych.

Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2 – 2010 do projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych.

Pytanie 3:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe zadanie.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie posiada prawomocnej decyzji ZRID na przedmiotowe zadanie. Jest to zadanie remontowe i realizowane jest na zgłoszenie.

Pytanie 4:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż zgodnie z WT 2010 do podbudowy bitumicznej można zastosować  mieszankę AC 22P dla danego odcinka drogi.

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC 22P.

Pytanie 5:

SST D-04.02.01 punkt 2.2 mówi, iż należy na warstwę odcinającą zastosować m. in. Piaski natomiast punkt 2.3 w/w SST mówi, iż kruszywo na warstwę odcinającą powinno spełniać współ. U większy od 5, którego piasek nie spełnia. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem jaki materiał należy przyjąć piasek czy kruszywo zgodnie z p. 2.3 w/w SST.

Odpowiedź 5:

Należy przyjąć kruszywo zgodnie z p. 2.3 w/w SST.

Pytanie 6:

SST D-04.02.01 punkt 2.2 mówi, iż należy na warstwę odcinającą zastosować geowłókniny. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czy należy zastosować geowłókniny na warstwę odcinającą, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie pozycji do kosztorysu ofertowego dotyczącej w/w warstwy.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie przewiduje zastosowania geowłókniny do warstwy odcinającej.

Pytanie 7:

Do dokumentacji przetargowej Zamawiający załączył SST D-05.01.03 „Nawierzchnia żwirowa”, zgodnie z kosztorysem nie przewiduje się realizacji tych prac. Prosimy o odpowiedź, czy niniejsze SST zostały załączone omyłkowo czy też należy wykonać jakąś nawierzchnię żwirową.

Odpowiedź 7:

Niniejsza specyfikacja została załączona omyłkowo.

Pytanie 8:

Prosimy o odpowiedź, w której pozycji kosztorysu ujęte jest wykonanie poboczy.

Odpowiedź 8:

Wykonanie poboczy ujęte jest w pozycji przedmiaru  - 1.3. roboty ziemne.

Białystok, dn. 2014.03.24

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn w km 30+732 ÷ 31+830, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Zamawiający nie uwzględnił rozbiórki istniejących barier energochłonnych stalowych nad przepustem w km 30+978, a jedynie ustawienie nowych. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiórki barier we własnym zakresie czy też uwzględnił to w modyfikacji przedmiaru i kosztorysu?

Odpowiedź 1:

Zamawiający przewiduje wykonanie rozbiórki barier we własnym zakresie

Pytanie 2:

Czy podwyższenie istniejących ścianek czołowych przepustu należy wykonać tylko nad przepustem w km 30+978, a przepust w km 31+463 pozostaje bez zmian?

Odpowiedź 2:

Tak.  Podwyższenie istniejących ścianek czołowych przepustu należy wykonać tylko nad przepustem w km 30+978, a przepust w km 31+463 pozostaje bez zmian.

Białystok, dn. 2014.03.20Numer ogłoszenia: 85856 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn w km 30+732 ÷ 31+830..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn w km 30+732 ÷ 31+830.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie:

- Roboty pomiarowe- 1,1 km,

- Roboty rozbiórkowe

- zdjęcie humusu - 306 m3

- roboty ziemne - 9397,66 m3

- remont przepustów - 4,94 m3

- Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym - 455,6 m3

- Warstwa odcinająca z piasku - 5808,8 m2

- podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - 5391 m2

- podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - 5391 m2

- Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nawierzchni - 13 793,44m2,

- Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno - bitumiczną - 423,16 t

- Podbudowa z mieszanek mineralno - bitumicznych - gr. 8 cm - 3452,4 m2

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 6 cm - 3 793,76 m2,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej grubości 4 cm - 7 011,14 m2,

- Roboty wykończeniowe,

- ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu

- Opracowanie inwentaryzacji powykonawczej,

- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na remoncie/budowie/przebudowie/rozbudowie/ drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. (brutto) wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 100 Mg/h (informacja o dostępie), 2) laboratorium drogowe (informacja o dostępie).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagany jest: Kierownik robót, winien posiadać właściwe uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ) - załącznik Nr 4, *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-03-14

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-04-09

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-03-14