Ogłoszenie o zamówieniu Nr 314147 - 2011 z dnia 01.12.2011 Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012 Pakiet 1 - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 59 000 l, - olej napędowy ok. 100 000 l, - akcesoria samochodowe. Pakiet 2 - olej opałowy ok. 20 000 l.- dostawy.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012 Pakiet 1 - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 59 000 l, olej napędowy ok. 100 000 l, akcesoria samochodowe. Pakiet 2 – olej opałowy ok. 20 000 l., zakończone zostało na:
PAKIET 1: zadanie 4, zadanie 5,
wyborem oferty Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, ul. Strusia 9, 18-400 Łomża;
zadanie 8, zadanie 9
wyborem oferty firmy „PRONAR” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok.
PAKIET 2: zadanie 1, zadanie 3
wyborem oferty firmy „PRONAR” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok.
Wybrano oferty najkorzystniejsze, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. do dnia 11.01.2012r., w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 6.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
PAKIET 1
zadanie 4
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, ul. Strusia 9, 18-400 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 119 690,48 zł.);
zadanie 5
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski, ul. Strusia 9, 18-400 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 36 811,29 zł.);
zadanie 8
„PRONAR” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 48 355,14 zł.;
zadanie 9
1. „PRONAR” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 59 845,98 zł.;
zadanie 12, zadanie 14
Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „Transbud Ełk” Sp. z o. o., ul. Łukaszewicza 1, 19-300 Ełk – oferta została odrzucona;
PAKIET 2
zadanie 1
1. „PRONAR” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 49 051,91 zł.);
2. „PLUS” Spółka Jawna Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki – oferta została odrzucona;
zadanie 2
1. „PLUS” Spółka Jawna Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki – oferta została odrzucona;
zadanie 3
1. „PRONAR” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 101 A, 17-210 Narew, Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 20 438,30 zł.);
2. „PLUS” Spółka Jawna Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz, ul. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki – oferta została odrzucona.

Białystok, dn.2011.12.20 

Zmiana terminu składania ofert na: 13.12.2011


Numer ogłoszenia: 324143 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 314147 - 2011 data 01.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.12.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).


ZMIANA SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ po zmianach II, umowa wzór dostawa paliw po zmianach II, umowa wzór dostawa oleju po zmianach II do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn. 2011.12.08


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012 Pakiet 1 - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 59 000 l, olej napędowy ok. 100 000 l, akcesoria samochodowe. Pakiet 2 – olej opałowy ok. 20 000 l o następującej treści:
 „Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów załączonego do SIWZ projektu umowy w zakresie:
 1. par 1 ust.1 - słowa "do miejscowości" należy usunąć, gdyż Wykonawca sprzedając paliwo na karty paliwowe dokonuje dostawy paliwa na stacji paliw, a nie do miejscowości (to Państwo dokonujecie zakupów paliw na stacji) - czy wyrażacie Państwo zgodę?
 2. par 3 ust.2 - po pierwszym przecinku należy dopisać: ...w dniu złożenia oferty.... - czy wyrażacie Państwo zgodę ?
 3. par 5 ust. 1 pkt 6 - w przypadku kart paliwowych zakupy paliw dokonywane są po cenach z danego dnia z danej stacji paliw, zatem zmienność cen jest każdorazowo stosowana przy rozliczeniu z Klientem - tu Wykonawca prosi o ponowne rozpatrzenie usunięcia zapisu z katalogu możliwości wyrażenia zgody na zmianę bądź też nie wyrażenia zgody na zmianę jak wskazuje dalej zapis par 5 par 3 - czy wyrażacie Państwo zgodę?
 4. par 7 - kary umowne zostały określone jako 10 % wynagrodzenia umownego (netto) określonego w § 3 ust.6 niniejszej Umowy. Natomiast w § 3 ust.6 jest tylko mowa o wynagrodzeniu brutto. Proponujemy w § 3 ust. 6 wskazać wynagrodzenie netto - czy wyrażacie Państwo zgodę?
 5. w odniesieniu do wskazanych w par 7 kar umownych Wykonawca ponownie pyta, czy Zamawiający może dokonać usunięcia zapisu par 7 ust. 1 pkt. 2 a zwłaszcza 3 przy dodaniu modyfikacji zapisy par 7 ust. 2 tak aby był adekwatny do zapisu par 7 ust. 1 pkt 1 - zapewni to zachowanie symetrii stron kontraktu ?
 6. par 8 ust. 5 pkt 2 - czy zapis wyłącza możliwość braku uregulowania powstałych należności za zakupione paliwo? Czy wobec zapisu powstałe należności za zakupione paliwo zostaną uregulowane?
 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:
 

Ad. 1 Wskazanie słowa „do miejscowości” wskazuje na Nr zadania - w rozumieniu Zamawiającego „stacja w miejscowościach” na które Wykonawca składa ofertę. Wzór umowy dot. wszystkich zadań (stacji w miejscowościach). Tylko zadanie 1: Białystok – Zarząd i RDW Białystok dotyczy tankowania przy użyciu kart paliwowych. Pozostałe zaś zadania dotyczą tankowania w stacjach w miejscowościach wskazanych przez zamawiającego w SIWZ.

Ad. 2 W umowie w § 3 ust. 2 wpisujemy ceny z oferty, a faktyczne rozliczenie z Wykonawcą następuje wg obowiązującego cennika Wykonawcy z dnia zakupu (zgodnie z zapisami pkt. III ust. 1, pkt. II SIWZ. 

Ad. 3 Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia takich zmian, gdyż cena jest jednoznacznie uregulowana w § 3 ust. 4 w zakresie którym Państwo kwestionują.

Ad. 4   W § 7 „wynagrodzenie umowne (netto)” zmieniamy na „wynagrodzenie umowne (brutto)”.

Ad. 5   Istnieje adekwatność, ponieważ z § 8 ust. 1 wynika odpowiedzialność Wykonawcy za rażące naruszenie postanowień niniejszej umowy dotyczące okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność z § 7 ust. 2. Ponadto z § 11 wynika, że odpowiedzialność jest ukształtowana na przepisach art. 471 Kodeksu Cywilnego, a więc Wykonawca podobnie jak Zamawiający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań będących następstwem okoliczności za które ponosi on odpowiedzialność.

Ad. 6 Zapis ten nie wyłączna możliwości uregulowania należności za zakupione paliwo. Należność za zakupione paliwo zostanie uregulowana.”

 
 
Białystok, dn. 2011.12.08


ZMIANA SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ po zmianach, umowa wzór dostawa paliw po zmianach, umowa wzór dostawa oleju po zmianach do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn. 2011.11.02


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012 Pakiet 1 - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 59 000 l, olej napędowy ok. 100 000 l, akcesoria samochodowe. Pakiet 2 – olej opałowy ok. 20 000 l o następującej treści:
 1. „Czy istnieje możliwość doprecyzowania punktu 1.14 rozdziału II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy § 8, poprzez wprowadzenie w zamian za obecny zapis zapisu dotyczącego postępowania reklamacyjnego: Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. Odszkodowanie z tego tytułu nie obejmuje utraconych korzyści"?
 2. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację zapisów załączonego do SIWZ projektu umowy w zakresie: - par 3 ust. 1 transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart dokonywane są po cenach brutto z danego dnia z danej stacji paliw - zatem Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu, zwłaszcza w odniesieniu do wskazania w par 3 ust. 4 i 7 (cena w dniu tankowania jest ceną brutto)?
 3. par 4 ust. 1 termin płatności w przypadku kart paliwowych wynosi 21 dni (oznacza to że są   to dni kalendarzowe)?
 4. par 5 ust. 1 pkt 6 - w przypadku zmian cen nie ma możliwości uznania zmiany bądź też nie zakupy paliw dokonywane są po cenach z danego dnia z danej stacji paliw, zatem zmienność cen jest uwzględniona - tu Wykonawca prosi o usunięcie zapisu z katalogu możliwości wyrażenia zgody na zmianę mając na uwadze zapisy par 3 ust. 4 i 7 - czy wyrażacie Państwo zgodę?
 5. w odniesieniu do wskazanych w par 7 kar umownych Wykonawca pyta, czy Zamawiający może dokonać usunięcia zapisu par 7 ust. 1 pkt. 2 i a zwłaszcza 3 przy dodaniu modyfikacji zapisy par 7 ust. 1 pkt 1 wykreślając zwrotu "z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz" - zapewni to zachowanie symetrii stron kontraktu ?
 6. par 7 ust. 3 - czy Zamawiający dopuszcza usunięcie z uwagi na fakt, że postępowanie dotyczące dochodzenia kar umownych stanowi odrębne postępowanie roszczeniowe i nie może być realizowane z należności dotyczących realizacji zakupu paliwa
 7. par 8 ust. 5 pkt 2 - czy zapis powoduje brak uregulowani powstałych należności za zakupione paliwo, jeżeli tak to wykonawca prosi o usunięcie zapisu - czy wyrażacie Państwo zgodę?”
 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1  Zamawiający doprecyzowuje w cz. III pkt. 1.14 SIWZ oraz § 9 ust. 4 wzoru umowy, zmieniając zapis dotyczący postępowania reklamacyjnego na następujący:
           „Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej. Odszkodowanie z tego tytułu nie obejmuje utraconych korzyści".
Ad. 2 Transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart dokonywane będą po cenach brutto z danego dnia z danej stacji paliw.
Ad. 3   Zamawiający zmienia § 4 ust. 1 wzoru umowy na następujący: „Płatność za przedmiot zamówienia dokonywana będzie przez Zamawiającego w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury, na wskazany w niej numer rachunku bankowego.”
Ad. 4 Zamawiający wykreśla § 3 ust.7 wzoru umowy o następującej treści: „Strony ustalają   zasadę stałej waloryzacji ceny na podstawie bieżących cen obowiązujących w stacjach paliw wykonawcy, z zachowaniem stałego upustu procentowego do obowiązującej ceny dziennej dla poszczególnych rodzajów paliw.”
Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów § 7 ust. 1 wzory umowy.
Ad. 6 Zamawiający wykreśla § 7 ust. 3 wzoru umowy o następującej treści: „Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.”
Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów § 8 ust. 5 pkt. 2 wzoru umowy.
 
Białystok, dn. 2011.12.06

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:Numer ogłoszenia: 314147 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012 Pakiet 1 - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 59 000 l, - olej napędowy ok. 100 000 l, - akcesoria samochodowe. Pakiet 2 - olej opałowy ok. 20 000 l..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012.

Pakiet 1 Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych (benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON) oraz akcesoriów samochodowych do samochodów stanowiących własność Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012.

Realizacja zamówienia polega na tankowaniu paliwa w stacjach Wykonawcy i zakupie akcesoriów samochodowych w nastepujących ilościach.

zad.1. Białystok - Zarząd, RDW Białystok 20 500 (PB 95) 10 000 (ON)

zad.2. Łapy 2 500 (PB 95) 4 000 (ON)

zad.3. Wysokie Mazowieckie 2 500 (PB 95) 4 000 (ON)

zad.4. Łomża 5 000 (PB 95) 16 000 (ON)

zad.5. Kolno 2 500 (PB 95) 4 000 (ON)

zad.6. Siemiatycze 4 500 (PB 95) 10 000 (ON)

zad.7. Ciechanowiec 500 (PB 95) 4 000 (ON)

zad.8. Hajnówka 2 500 (PB 95) 6 000 (ON)

zad.9. Sokółka 4 500 (PB 95) 6 000 (ON)

zad.10. Dąbrowa Białostocka 2 500 (PB 95) 8 000 (ON)

zad.11. Suchowola 2 500 (PB 95) 4 000 (ON)

zad.12. Suwałki 4 500 (PB 95) 14 000 (ON)

zad.13. Augustów 2 000 (PB 95) 6 000 (ON)

zad.14. Sejny 2 500 (PB 95) 4 000 (ON)

Pakiet 2 Zamówienie obejmuje: dostawę oleju opałowego do miejscowości Białystok, Siemiatycze i Sokółka w następujących ilościciach:

zad.1 Białystok 12 000 l.,

zad.2 Siemiatycze 3 000 l.,

zad.3 Sokółka 5 000 l..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • w zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • w zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówieniem na dostawę na: Pakiet 1 - benzyny bezołowiowej PB 95 lub oleju napędowego ON, Pakiet 2 - oleju opałowego z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku dot. Pakietu 1 zadanie 1 wymagane jest: 1) dysponowanie min. 2 stacjami tankowania paliw w granicach administracyjnych miasta Białegostoku , 2) dysponowanie minimum 200 stacjami tankowania paliw na terenie całego kraju, 3) zapewnienie bezgotówkowego zakupu paliw i akcesoriów samochodowych w systemie kart flotowych lub równoważnym na terenie miasta Białegostoku i na terenie całego kraju. W zakresie spełnienia warunku dot. Pakietu 1 zad. 2 - 14 wymagane jest dysponowanie stacjami paliw w wybranych miastach wskazanych w SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • w zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (brutto).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. oświadczenie, że Wykonawca dysponuje min. 2 stacjami w granicach administracyjnych miasta Białegostoku oraz minimum 200 stacjami tankowania paliw na terenie całego kraju oraz zapewni bezgotówkowy zakup paliw i akcesoriów samochodowych w systemie kart flotowych lub równoważnym w stacjach na terenie miasta Białegostoku i całego kraju (dot. Pakietu 1, zadanie Nr 1),
 2. oświadczenie, że Wykonawca dysponuje stacjami tankowania paliw w wybranych miejscowościach wskazanych w ofercie (dot. Pakietu 1, zadania od Nr 2 do Nr 14),
 3. wykaz stacji tankowania paliw wg załącznika Nr 5 (dot. Pakietu 1, zadanie Nr 1),
 4. wykaz stacji tankowania paliw wg załącznika Nr 6 (dot. Pakietu 1, zadania od Nr 2 do Nr 14),
 5. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 6. dokumenty regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-12-01

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-12-20

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-12-01