Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Podlaski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  działając jako Administrator danych zgodnie z art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO informuje:

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej jako: PZDW) z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok tel. 85 67 67 144, sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie wysyłając pismo na ww. adres lub drogą e-mailową: iod@pzdw.wrotapodlasia.pl
  • Monitoring stosowany jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w związku z art. 60a ustawy o samorządzie województwa oraz art. 222 Kodeksu pracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz ochrony mienia i informacji. Obiekty i teren monitorowany zostały oznaczone za pomocą odpowiednich znaków graficznych.
  • Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom, w szczególności administrującym systemem monitoringu wizyjnego, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i serwisowe, a także innym podmiotom/ osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 nagrania podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  • Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, po wcześniejszym umożliwieniu Administratorowi potwierdzenia tożsamości osoby, która chce skorzystać z tego prawa.
  • Każda osoba, której dane dotyczą, jeśli wskazuje na to przepis prawa, posiada prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  • Każda osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO.
  • Decyzje wobec osób, których dane osobowe będą przetwarzane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

   

  Metryka strony

  Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

  Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk - Wydział ds. informatyki

  Data wytworzenia: 2018-07-17

  Wprowadzający: Paweł Kwasowski

  Data modyfikacji: 2018-08-08

  Opublikował: Paweł Kwasowski

  Data publikacji: 2018-07-17