Dane osobowe

Podlaski Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku  działając jako Administrator danych zgodnie z art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO informuje:

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (dalej jako: PZDW) z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok tel. 85 67 67 144, sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych listownie wysyłając pismo na ww. adres lub drogą e-mailową: iod@pzdw.wrotapodlasia.pl
  • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań określonych w art. 20, 20a i 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) na mocy upoważnienia przyznanego uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, którego § 2 stanowi, że „Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest zarządem drogi dla dróg wojewódzkich, do którego zadań należą sprawy dotyczące planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich z wyłączeniem dróg wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu”.
  • Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez Administratora pracownikom, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, bankowe, pocztowe, kontrahentom i potencjalnym kontrahentom, podmiotom uczestniczącym przy realizacji inwestycji, a także innym podmiotom/ osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
  • Dane osobowe będą przechowywane:
   1. przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
   2. przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy,
   3. przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji budowlanej,
   4. przez okres wymagany przez odpowiednie akty prawne Unii Europejskiej i wydane na tej podstawie przepisy prawa krajowego w zakresie przechowywania dokumentacji projektowej.
   5. przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej,
   6. przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
  • Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a jeśli wskazuje na to przepis prawa także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.
  • Każda osoba, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie jej danych osobowych narusza RODO.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości załatwienia sprawy. W sytuacji innej niż w zdaniu pierwszym podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  • Zbieranie danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą wynika z udostępnienia ich przez organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

  Białystok, 08.08.2018 r.

  Metryka strony

  Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

  Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

  Data wytworzenia: 2018-03-15

  Wprowadzający: Paweł Kwasowski

  Modyfikujący: Paweł Kwasowski

  Data modyfikacji: 2018-08-08

  Opublikował: Paweł Kwasowski

  Data publikacji: 2018-03-15