Przebudowa DW 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

 

Projekt Nr POPW.02.02.00-20-0009/16 pn.:

 

Przebudowa DW Nr 678 na odcinku Kleosin - Markowszczyzna

 

Całkowita wartość inwestycji                                                                                                  133 173 436,60 zł.

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                            112 697 149,35 zł.

(Kwota dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego)                             20 476 287,25 zł.

Beneficjent:                                                                                                               WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Podmiot Reprezentujący Beneficjenta                               Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Okres realizacji Projektu: 02.2015 – 02.2019

Projekt „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Kleosin – Markowszczyzna” obejmuje: budowę nowych odcinków DW o łącznej długości około 3,70 km (obwodnica Księżyna – 2,45 km, obejście m. Zalesiany – 1,25 km), przebudowę i rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej o długości około 2,95 km (od końca obwodnicy Księżyna do skrzyżowania z DW 682 w m. Markowszczyzna z wyłączeniem obejścia m. Zalesiany). Początek inwestycji zlokalizowany jest na łuku przebudowanego przed kilku laty odcinka DW 678 przed m. Horodniany ok. km 1+230 (kilometraż od granicy miasta Białegostoku). Trasa odchodzi od aktualnego śladu i od południowego zachodu omija Księżyno, by za miejscowością w okolicach sklepu meblowego wrócić na istniejący przebieg. Od tego miejsca aż do końca projektu, tj. skrzyżowania z DW 682 do Łap planowana inwestycja pokrywa się z obecną drogą, za wyjątkiem projektowanego odcinka obejścia niewielkiej m. Zalesiany. Zakres robót w ramach projektu obejmuje: budowę odcinka DW 678 poza zwartą zabudową miejscowości Księżyno, przebudowę wraz z rozbudową odcinka DW 678 od końca obejścia m. Księżyno do końca trasy, budowę skrzyżowań dla skomunikowania dróg krzyżujących się z drogą wojewódzką, wykonanie obiektów inżynierskich (dwa wiadukty w celu bezkolizyjnego przeprowadzenia istniejących dróg nad lub pod obwodnicą, dwa nowe mosty, cztery przejścia podziemne dla pieszych, przepusty) przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z inwestycją, wykonanie infrastruktury towarzyszącej, niezbędnej do funkcjonowania drogi (kanalizacja deszczowa, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu). Biorąc pod uwagę aktualne i prognozowane natężenie ruchu, jak również charakter projektowanego odcinka zaplanowano drogę klasy technicznej G o przekroju dwujezdniowym 2 x (7,0m+opaski zewn. 2x0,5m).

Cele projektu:

Główny-poprawa mobil. mieszkańców i dostępności wew. w mieście woj. i obszaru funkcj. w zakresie infrastr. drog. Projekt przyczyni się do poprawy efektyw.i transportu przez usunięcie niedoborów przepustowości podniesienia efektyw.i układów transport. w BOF zwiększenia konkurencyj. gosp. poprzez usprawnienie połączeń drugo- i trzeciorzędnych węzłów z infrastr. TEN‐T wzrostu poziomu wew. dostępności transport. makroregionu wzmocnienia spójności wew. transportu w Polsce Wsch. Podniesie mobil. reg. poprawie ulegnie międzyregionalna spójność przestrzenna i skomunikowanie części BOF z B-stokiem i TEN-T(DW669 676 do S8 DW678do DK19/65do S8)

Pośrednie-poprawa dostępności transportowej bezpiecz. ruchu, jakości i standardu infrast. ograniczenie ilości zanieczyszczeń skrócenie czasu przejazdu zmniejszenie kosztów eksploatacji ożywienie przedsięb. rozwój społ-gosp. w regionie

www.polskawschodnia.gov.pl

www.mapadotacji.gov.pl

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Wydział ds. Korzystania z Programów Regionalnych i Unijnych

Data wytworzenia: 2017-03-28

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2019-10-18

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-03-28