Ogłoszenie o zamowieniu Nr 171547 - 2015 z dnia 23.11.2015 Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r - Usługi

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zakończone zostało wyborem oferty COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP w Warszawie Oddział w Katowicach, ul. Floriana 15, 40-286 Katowice.

Wybrano ofertę spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyskała największą ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S. A. VIENNA INSURANCE GROUP w Warszawie Oddział w Katowicach, ul. Floriana 15, 40-286 Katowice (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 65,00 pkt; fakultatywne warunki ubezpieczenia – 27,50 pkt;  łącznie - 92,50 pkt.).
 2. PZU SA Pion Klienta Korporacyjnego, ul. Suraska 3a, 15-950 Białystok (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 45,90 pkt; fakultatywne warunki ubezpieczenia – 17,00 pkt;  łącznie – 62,90 pkt.).

 21.12.2015r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji; b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji - wandalizmu; c) ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia; d) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej; f) ubezpieczenie komunikacyjne - OC/AC/NNW/ASS..

II.1.5) 

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w następujących przypadkach: 1. wzrostu wartości ubezpieczanego majątku, 2. nowo nabywanego mienia, 3. podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych, 4. zmiany ryzyka ubezpieczeniowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0, 66.51.21.00-3, 66.51.50.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: posiadanie przewidzianego prawem zezwolenia lub zaświadczenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia, aktualne na dzień składania wniosków.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ze złożonych oświadczeń oraz dokumentów musi wynikać, że każdy z Wykonawców oddzielnie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i należy lub nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, oraz że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1.
 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego - kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane, a kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodną z danymi podanymi w akcie rejestrowym lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwa. Wzór wniosku i oświadczeń można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu i spełniających warunki określone w ogłoszeniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert tych Wykonawców, którzy posiadają najwyższy kapitał według wartości kapitału zakładowego podanego w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 65
 • 2 - Fakultatywne warunki ubezpieczenia - 35

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostaną w SIWZ - umowa wzór.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do składania ofert.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2015 godzina 11:00, miejsce: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Tomkiel Wydział Zamowień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Michał Jakubowski

Data wytworzenia: 2019-05-16

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data wprowadzenia: 2015-11-23

Modyfikujący: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2019-05-16

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2015-11-23