Ogłoszenie o zamówieniu Nr 357417 - 2016 z dnia 2016-12-02 r. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku od: 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Usługi.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r., zakończone zostało wyborem oferty Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., ul. Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Pion Klienta Korporacyjnego, ul. Suraska 3a, 15-950 Białystok.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyskała największą ilość punktów.

 

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, Oddział w Katowicach, ul. Floriana 15, 40-286 Katowice (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 37,09 pkt; fakultatywne warunki ubezpieczenia – 32,90 pkt; łącznie – 69,99 pkt.);
 2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, Pion Klienta Korporacyjnego, ul. Suraska 3a, 15-950 Białystok (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 60,00 pkt; fakultatywne warunki ubezpieczenia – 13,95 pkt; łącznie – 73,95 pkt.).

 

 

Białystok, dnia 16.12.2016 r.


ZESTAWIENIE OFERT:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku działając jako Zamawiający zgodnie z przepisami art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 

 1. Podana bezpośrednio przed otwarciem ofert kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 349 000,00 zł.
 2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach są zgodne z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena oferty

1

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

396 898,00 zł

2

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

245 343,83 zł

Zaakceptowane fakultatywne warunki ubezpieczenia

 1.     UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH – 10%

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Warunek fakultatywny

Liczba pkt.

Akceptacja TAK/ NIE

Liczba pkt.

Akceptacja TAK/ NIE

Liczba pkt.

A

Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane zdarzeniami losowymi uszkadzającymi nawierzchnie dróg, chodników, ścieżek rowerowych z dodatkowym limitem na I ryzyko 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

40

TAK

40

NIE

0

B

Dewastacja - zwiększenie limit do 50.000 zł oraz graffiti - zwiększenie limitu 10 000 zł

20

TAK

20

TAK

20

C

Franszyza integralna równa 0,00 PLN

5

TAK

5

NIE

0

D

Zamieszki, niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty, protesty, ataki terrorystyczne - zwiększenie limitu   1.000.000 zł

5

TAK

5

TAK

5

E

katastrofa budowlana - zwiększenie limitu 2.000.000 zł

10

TAK

10

TAK

10

F

Włączenie klauzuli ubezpieczenia maszyn, urządzeń od uszkodzeń - limit 50 000zł

10

TAK

10

TAK

10

G

W przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności ubezpieczający będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na warunkach zawartej umowy

10

NIE

0

TAK

10

RAZEM:

100

 

90

 

55

Liczba punktów- max 10

 

 

9

 

5,5

B. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z WŁĄCZENIEM DEWASTACJI – 7%

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Warunek fakultatywny

Liczba pkt.

Akceptacja TAK/ NIE

Liczba pkt.

Akceptacja TAK/ NIE

Liczba pkt.

A

Franszyza integralna równa zero w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz w ubezpieczeniu szyb od stłuczenia

10

TAK

10

NIE

0

B

Uznanie za wystarczające stosowanie jednego zamka bez dodatkowych zabezpieczeń

10

TAK

10

TAK

10

C

Akceptacja włączenia podwyższonych limitów o 100% dla ryzyka kradzieży i dewastacji określonych w Załączniku nr 5 pkt B.

40

TAK

40

NIE

0

D

W przypadku wyczerpania się limitów ubezpieczenia poszczególnych rodzajów mienia dla ryzyka kradzieży i dewastacji określonych w Załączniku nr 5 pkt B możliwości dokupienia kolejnych limitów zgodnie z taryfami oferty przetargowej

40

NIE

0

TAK

40

RAZEM

100

 

60

 

50

Liczba punktów- max 7

 

 

4,2

 

3,5

C. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK - 3%

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Warunek fakultatywny

Liczba pkt.

Akceptacja TAK/ NIE

Liczba pkt.

Akceptacja TAK/ NIE

Liczba pkt.

A

Brak franszyzy redukcyjnej

15

TAK

15

NIE

0

B

Objęcie ochroną szkód powstałych wskutek działania wirusów komputerwych oraz hakerów z limitem 50 000 zł

10

NIE

0

NIE

0

C

Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności - limit 100.000 zł (miesięcy - okres odszkodowawczy, udział własny - 5% nie mniej niż 500 zł; rozszerzenie ubezpieczenia również o sprzęt przenośny); w ramach ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności rozumie sie w szczególności pokrycie przez ubezpieczyciela następujących kosztów: wynajęcia zewnętrznego systemu komputerowego w przypadku awarii własneg, dodatkowe koszty pracy ludzi celem wprowadzenia danych lub odzyskania danych, dodatkowe koszty transportu związane z przywróceniem do pracy ytraconego sprzętu

35

TAK

35

NIE

0

D

Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek strajków, zamieszek i/lub rozruchów oraz wskutek aktów terroryzmu

15

TAK

15

TAK

15

E

Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód

25

TAK

25

NIE

0

RAZEM

100

 

90

 

15

Liczba punktów- max 3

 

 

2,7

 

0,45

D. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – 10%

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Warunek fakultatywny

Liczba pkt.

Akceptacja TAK/ NIE

Liczba pkt.

Akceptacja TAK/ NIE

Liczba pkt.

A

Włączenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem winy umyślnej w limicie 100.000 zł

20

TAK

20

NIE

0

B

Czyste straty finansowe do sumy gwarancyjnej

25

TAK

25

NIE

0

C

Włączenie ryzyka szkód, do naprawienia których ubezpieczający zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności

25

TAK

25

NIE

0

D

Klauzula odtworzenia sumy
Niniejszym postanowieniem strony uzgadniają, że suma ubezpieczenia/gwarancyjna/limit odpowiedzialności będzie odtworzony na wniosek Ubezpieczonego w przypadku szkody do maksymalnej wysokości 100%limitów wyznaczonych w wymaganych warunkach ubezpieczenia.

30

NIE

0

NIE

0

RAZEM:

100

 

70

 

0

Liczba punktów- max 10

 

 

7

 

0

E. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE – 10%

Oferta nr 1

Oferta nr 2

Warunek fakultatywny

Ilość pkt.

Akceptacja TAK/ NIE

Liczba pkt.

Akceptacja TAK/ NIE

Liczba pkt.

A

Franszyza integralna w ubezpieczeniu autocasco równa 0,00 zł

15

TAK

15

NIE

0

B

Wyłączenie konsumpcji sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty odszkodowania w autocasco

20

TAK

20

NIE

0

C

Gwarantowana suma ubezpieczenia pojazdów podana zgodnie z załącznikiem nr 8 przez roczny okres obowiązywania umowy ubezpieczenia komunikacyjnego danego pojazdu

20

TAK

20

NIE

0

D

Zmiana zakresu ochrony ubezpieczeniowej z ryzyk nazwanych w AC na system all risk z uwzględnieniem zakresu obligatoryjnego siwz

25

TAK

25

TAK

25

E  

Klauzula reprezentantów

20

TAK

20

TAK

20

RAZEM

100

 

100

 

45

Liczba punktów- max 10

 

 

10

 

4,5

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Białystok, 12.12.2016 r.


ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Wnioskujemy o zmianę zapisu terminu zgłoszenia pojazdów do ubezpieczenia do Zakładu Ubezpieczeń w Klauzuli prolongacyjnej (obligatoryjnej) na:

Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń przesyłane faksem lub mailem przez Brokera/Klienta najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, w przypadku pojazdów nowych fabrycznie, natomiast w przypadku pojazdów używanych okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wniosku przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera/Klienta z pełnymi danymi niezbędnymi do zawarcia ubezpieczenia.

 

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zmawiający wyraża zgodę na zmianę treść Klauzuli prolongacyjnej

BYŁO

5.8 Klauzula prolongacyjna

Pojazdy włączane do ubezpieczenia:

Pojazdy nowe - zakupione pojazdy fabrycznie nowe zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od daty zarejestrowania pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia najpóźniej do trzech dni roboczych od daty rejestracji. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na podstawie wniosku (zawierającego niezbędne dane do identyfikacji pojazdu: numer nadwozia lub numer rejestracyjny pojazdu) przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera  / Klienta , a szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia rejestracji.

Pojazdy używane - zakupione pojazdy, jako używane zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową od daty zgłoszenia pojazdu. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia następować będzie na podstawie wniosku (zawierającego niezbędne dane do identyfikacji pojazdu: numer nadwozia lub numer rejestracyjny pojazdu) przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera  / Klienta, a szczegółowe dane ubezpieczanego pojazdu muszą zostać przekazane w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zgłoszenia.

 

JEST

Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń przesyłane faksem lub mailem przez Brokera/Klienta najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, w przypadku pojazdów nowych fabrycznie, natomiast w przypadku pojazdów używanych okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wniosku przesyłanego faksem lub mailem przez Brokera/Klienta z pełnymi danymi niezbędnymi do zawarcia ubezpieczenia.

 

 

Białystok, 08.12.2016 r.


ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:

 

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5-letnie),

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5-letnie).

 

Pytanie nr 2

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej (o ile takie badania są prawnie wymagane),

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pytanie nr 3

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiekolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej są sprawne. Ewentualne drobne usterki usuwane są na bieżące.

 

Pytanie nr 4

Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że nie są prowadzone prace pożarowo-niebezpieczne.

 

Pytanie nr 5

Czy występują budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami, jeśli tak – prosimy o ich wskazanie,

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ jest to budynek nieczynnej stacji paliw Łomża, ul. Poligonowa 30.

 

Pytanie nr 6

Jeśli odpowiedź na w/w pytanie jest twierdząca, prosimy o informację w jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane budynki wyłączone z eksploatacji lub budynki będące pustostanami,

Odpowiedź na pytanie nr 6

Zamawiający wyjaśnia, że budynek nieczynnej stacji paliw Łomża, ul. Poligonowa 30 jest na terenie ogrodzonym, zbiorniki opróżnione i zabezpieczone, drzwi i okna trwale zamknięte.

 

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź na pytanie nr 7

Zamawiający na chwilę obecną nie planuje wyłączyć z eksploatacji innych budynków niż w/w.

 

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Pytanie nr 9

Klauzule obligatoryjne włączone do zakresu ubezpieczenia

 1. Prosimy o zgodę na zmianę treści klauzuli przepięć na klauzulę o treści:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.

2) Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

3) W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

4)      Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

5)      Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 100 000,00 zł.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści klauzuli przepięć.

 

Pytanie nr 10

Prosimy o zgodę na zmianę treści klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc na klauzulę o treści:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI

(Klauzula miejsca ubezpieczenia)

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1)            Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.

2)            Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).

3)            Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.

4)            Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 1 000 000,00 zł.

5)            Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.

6)            Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany treści klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc.

 

Pytanie nr 11

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej

W związku z rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia o czyste straty finansowe prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.

 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.
 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1)      powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,

2)      wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,

3)      wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,

4)      wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały
w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,

5)      związane ze stosunkiem pracy,

6)      wynikające z niedotrzymania terminów,

7)      przekroczenia ustalonych kosztorysów,

8)      wynikające z działalności reklamowej,

9)      powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,

10)   wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr 12

W związku z oczekiwaną ochroną w zakresie OC zarządcy dróg publicznych prosimy o przyjęcie klauzuli o następującej treści:

Postanowienia dodatkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami.

 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w art. 4 pkt 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku , Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).
 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

1)      kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,

2)      szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego,

3)      szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,

4)      szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi.

 1. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

1)      niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,

2)      prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,

3)      usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,

4)      stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Odpowiedź na pytanie nr 12

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr 13

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł w każdej szkodzie,

Odpowiedź na pytanie nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr 14

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 100 USD,

Odpowiedź na pytanie nr 14

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Pytanie nr 15

Prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia środków obrotowych z „pierwszego ryzyka” na „sumy stałe”,

Odpowiedź na pytanie nr 15

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

 

Pytanie nr 16

Prosimy o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 zł ( lub innej),

Odpowiedź na pytanie nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego:

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,

b) czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości,

Odpowiedź na pytanie nr 17

Zamawiający informuje, że nie ma podpisanej umowy o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną. Zamawiający informuje, że zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt nie pracuje poniżej poziomu gruntu.

 

Pytanie nr 18

Prosimy o zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 300,00 zł,

Odpowiedź na pytanie nr 18

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie.

 

Szkodowość

Pytanie nr 19

Prosimy o podanie wartości najwyższej szkody w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wypłaconej w okresie 01.01.2013-31.12.2013 oraz 01.01.2014-31.12.2014   i informacji czego ona dotyczyła?

Odpowiedź na pytanie nr 19

Zamawiający wyjaśnia, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej najwyższa wypłacona szkoda w okresie 01.01.2013-31.12.2013 to 46 129,79 zł dotyczyła uszkodzenia budynku. W 01.01.2014-31.12.2014 najwyższe wypłacone odszkodowanie to 22 438,40 zł dotyczyło uszkodzenia budynku.

 

Pytanie nr 20

Prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju szkody z odpowiedzialności cywilnej są najczęściej zgłaszane.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zamawiający wyjaśnia, że w latach 2015-2016 najczęściej zgłaszane szkody z odpowiedzialności cywilnej to szkody w pojeździe – odpowiedzialność zarządcy drogi.

Zamawiający wyjaśnia, że okresie 2013-2014 z odpowiedzialności cywilnej najczęściej zgłaszane szkody dotyczyły roszczeń poszkodowanych osób wyniku uszkodzenia budynków. W związku z budową obwodnicy Augustowa, jedyną drogą dojazdową na plac budowy była droga wojewódzka nr 664, po której mogły poruszać się pojazdy o maksymalnym nacisku na jedną oś do 8 ton. Ze względu na konieczność poruszania się tą drogą ciężkiego sprzętu budowlanego, PZDW jako zarządca drogi czasowo dopuściło możliwość poruszania się pojazdów o dopuszczalnym ciężarze do 12 ton na jedną oś. Efektem tego było zniszczenie na wielu odcinkach nawierzchni drogi, a powstałe wstrząsy spowodowane przejeżdżającym ciężkim sprzętem po wyboistej drodze wg opinii ekspertów przyczyniły się do uszkodzeń w substancji budynków położonych w okolicy drogi.

 

Pytanie nr 21

Prosimy o podanie informacji jakiego rodzaju szkód dotyczą utworzone rezerwy oraz ile rezerw jest utworzonych w danym ubezpieczeniu

Odpowiedź na pytanie nr 21

Zamawiający wyjaśnia, że informacje o liczbie rezerw w poszczególnych latach oraz ryzykach znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ oraz zaktualizowana szkodowość na dzień 07.12.2015 w odpowiedzi na pytania nr 25.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Rok 2016 – 1 rezerwa – szkoda w mieniu – szkoda zalaniowa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilna:

Rok 2012 – 1 rezerwa – szkoda na osobie

Rok 2013 – 1 rezerwa – szkoda w pojeździe

Rok 2016 – 2 rezerwy – szkody w pojeździe

 

Pytanie nr 22

Prosimy o podanie informacji, czy w zawiązanych rezerwach szkodowych występują szkody osobowe.

Odpowiedź na pytanie nr 22

Zamawiający potwierdza, że w zawiązanych rezerwach szkodowych występują szkody osobowe. Rezerwa dotycząca szkody osobowej z 2012 roku w wysokości 153 060,00 zł.

 

Część II Zamówienia – Ubezpieczenia komunikacyjne

Pytanie nr 23

Wnioskujemy o wykreślenie poniższego zapisu i możliwość zastosowania warunków obowiązujących w OWU AC.

Pkt 2.5.6 – Brak obowiązku przedstawienia przy likwidacji szkód dokumentu zawierającego specyfikacje części użytych do naprawy oraz faktur źródłowych potwierdzających zakup takich części.

Odpowiedź na pytanie nr 23

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę SIWZ w tym zakresie. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z SIWZ zamówienie przetargowe nie jest podzielone na części.

 

Pytanie nr 24

Prosimy o przesłanie formularza ofertowego oraz wykazu pojazdów w formie elektronicznej pocztą na adres ewojewodzka@pzu.pl

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zamawiający informuje, że SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Pytanie nr 25

podanie aktualnej szkodowości na dzień 07.12.2016r. z tytułu wszystkich ryzyk objętych SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 25

Zamawiający przedstawia w poniższej Tabeli aktualną szkodowość na dzień 07.12.2016

Ryzyko ubezpieczeniowe

Okres ubezpieczenia

Liczba szkód zgłoszonych

Liczba wypłaconych szkód

Wysokość odszkodowania

Renta

liczba rezerw

Wysokość rezerw

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

01.01.2012-31.12.2012

0

0

0,00 zł

 

 

 

01.01.2013-31.12.2013

0

0

0,00 zł

 

 

 

01.01.2014-31.12.2014

0

0

0,00 zł

 

 

 

01.01.2015-31.12.2015

0

0

0,00 zł

 

 

 

01.01.2016-31.12.2016

2

1

1 215,33 zł

 

1

2 700,00 zł

Razem

2

1

1 215,33 zł

 

1

2 700,00 zł

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem

01.01.2012-31.12.2012

1

1

20 210,94 zł

 

 

 

01.01.2013-31.12.2013

0

0

0,00 zł

 

 

 

01.01.2014-31.12.2014

0

0

0,00 zł

 

 

 

01.01.2015-31.12.2015

0

0

0,00 zł

 

 

 

01.01.2016-31.12.2016

0

0

0,00 zł

 

 

 

Razem

1

1

20 210,94 zł

 

0

0,00 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

01.01.2012-31.12.2012

50

24

47 717,58 zł

9 724,04 zł

1

153 060,00 zł

01.01.2013-31.12.2013

71

33

220 509,31 zł

 

1

2 812,26 zł

01.01.2014-31.12.2014

123

69

483 909,26 zł

 

 

 

01.01.2015-31.12.2015

39

11

29 544,66 zł

 

0

0,00 zł

01.01.2016-31.12.2016

30

6

15 056,15 zł

 

2

10 900,90 zł

Razem

313

143

796 736,96 zł

 

4

166 773,16 zł

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

01.01.2012-31.12.2012

0

0

0,00 zł

 

 

 

01.01.2013-31.12.2013

1

1

482,98 zł

 

 

 

01.01.2014-31.12.2014

3

3

2 884,40 zł

 

 

 

01.01.2015-31.12.2015

5

5

7 449,71 zł

 

 

 

01.01.2016-31.12.2016

3

2

7 725,36 zł

 

1

6 099,19 zł

Razem

12

11

18 542,45 zł

 

1

6 099,19 zł

Ubezpieczenie autocasco

01.01.2012-31.12.2012

5

5

15 339,92 zł

 

 

 

01.01.2013-31.12.2013

2

2

2 256,11 zł

 

 

 

01.01.2014-31.12.2014

6

5

9 532,40 zł

 

 

 

01.01.2015-31.12.2015

3

3

14 590,10 zł

 

 

 

01.01.2016-31.12.2016

1

1

1 888,30 zł

 

 

 

Razem

17

16

43 606,83 zł

 

0

0,00 zł

ŁĄCZNIE

 

345

172

880 312,51 zł

9 724,04 zł

6

175 572,35 zł

Pytanie nr 26

w odniesieniu do ubezpieczenia mienia uprzejmie proszę o potwierdzenie, że wyłączone są szkody spowodowane przez osuwanie i zapadanie się ziemi związane z działalnością ludzką

Odpowiedź na pytanie nr 26

Zamawiający potwierdza, że w ubezpieczeniu mienia wyłączone są szkody spowodowane przez osuwanie i zapadanie się ziemi związane z działalnością ludzką.

 

Pytanie nr 27

Prośba o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ/opisie przedmiotu zamówienia zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy (dotyczy wszystkich ryzyk w SIWZ)

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający potwierdza, że sprawach nieuregulowanych w SIWZ/opisie przedmiotu zamówienia zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia wykonawcy (dotyczy wszystkich ryzyk w SIWZ).

Białystok, 08.12.2016 r.


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Ogłoszenie nr 357417 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.

Białystok: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku od: 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 5066786300000, ul. ul. Elewatorska  6, 15620   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6, SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku od: 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku od: 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:66515100-4, 66515400-7, 66515000-3, 66516400-4, 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67ust. 1 pkt 6 ustawy, które zostaną udzielone na warunkach tożsamych dla zamówienia podstawowego. Zamówienie może zostać udzielone w sytuacji: - zakupu lub przejęcia nowych pojazdów tj. maksymalnie 2 pojazdów osobowych oraz maksymalnie 3 pojazdów ciężarowych. Warunki i zakres ubezpieczeń komunikacyjnych tj. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie assistance – zakres ubezpieczenia szczegółowo określony w SIWZ - załącznik nr 5 pkt F.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, wydanego przez właściwy organ nadzoru bądź – w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r. – zaświadczenia, wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, bądź innego dokumentu właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym zakłada ten ma siedzibę, potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 1) formularz oferty wraz z załącznikami, 2) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) w przypadku podpisywania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Fakultatywne warunki ubezpieczenia 40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/12/2016, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2016-12-02

Wprowadzający: Paweł Kwasowski

Data modyfikacji: 2017-02-20

Opublikował: Paweł Kwasowski

Data publikacji: 2017-02-20