Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”.

 

Uwaga zmiana terminu skladania ofert na dzień 15.07.2020 roku.


25/06/2020    S121    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2020/S 121-294206

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 067-158431)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 6
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 15-620
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
E-mail: przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856767139

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 067-158431

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 15/07/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.06.2020 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w Części XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć nie później niż do godz. 09:00 dnia 15.07.2020 roku.

 

SIWZ po zmianie z dnia 22.06.2020 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 22.06.2020 r.


11/06/2020    S112    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2020/S 112-271080

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 067-158431)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 6
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 15-620
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
E-mail: przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856767139

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120 Roboty w zakresie budowy dróg
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/06/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 067-158431

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/06/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.06.2020 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w Części XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć nie później niż do godz. 09:00 dnia 30.06.2020 roku.

 

SIWZ po zmianie z dnia 08.06.2020 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 08.06.2020 r.


25/05/2020    S100    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2020/S 100-239224

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 067-158431)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 6
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84
Kod pocztowy: 15-620
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
E-mail: przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856767139

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 067-158431

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 16/06/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20.05.2020 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w Części XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć nie później niż do godz. 09:00 dnia 16.06.2020 roku.

 

SIWZ po zmianie z dnia 20.05.2020 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 20.05.2020 r.


ZMIANA I UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany i uzupełnienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”, tj.

I. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w Części III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zapis w ust. 2 i pkt 2.1 o treści:

„2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

w formule zaprojektuj i wybuduj

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (droga wraz z niezbędną infrastrukturą) oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.
Na odcinku drogi wojewódzkiej DW 689 od km rob. 0+028,00 do km 23+460

oraz                                                         

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi wojewódzkiej DW 689 oraz oddanie do użytkowania.

Droga wojewódzka nr 689 jest trasą łączącą Bielsk Podlaski z Hajnówką.                               

2.1 Istniejące zagospodarowanie terenu:

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 689 zlokalizowany jest w województwie podlaskim  na terenie powiatu bielskiego i hajnowskiego w gminie Bielsk Podlaski, Orla, Czyże i Hajnówka. Początek przebudowy / rozbudowy drogi wyznaczony jest w kilometrażu ok. 0+028 za łącznicą z drogą krajową nr 66 w Bielsku Podlaskim (początek pasa drogowego drogi wojewódzkiej) a koniec w km ok. 23+460 (skrzyżowanie w kierunku Nowokornin). Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

Przedmiotowy odcinek graniczy częściowo z obszarem zabudowy jednorodzinnej oraz przebiega przez obszary leśne a także użytkowane rolniczo.

W stanie istniejącym droga posiada przekrój drogowy, półuliczny i uliczny. Według ewidencji droga posiada klasę techniczną „G" i jest drogą jednojezdniową 1x2 o szerokości jezdni ok. 6m. W przekroju poprzecznym drogi występują obustronne pobocza gruntowe w dobrym stanie technicznym.

Istniejące odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych lub kanalizacji z odprowadzeniem do rzek i rowów melioracyjnych. Nawierzchnia na rozpatrywanym odcinku jest bitumiczna, w złym stanie technicznym o zdeformowanym przekroju i profilu, ze spękaniami poprzecznymi, siatkowymi i licznymi ubytkami.”

otrzymuje brzmienie:

2 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

w formule zaprojektuj i wybuduj

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej (droga wraz z niezbędną infrastrukturą) oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.
Na odcinku drogi wojewódzkiej DW 689 od km rob. 0+028,00 do km 24+482

oraz                                                           

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi wojewódzkiej DW 689 oraz oddanie do użytkowania.

Droga wojewódzka nr 689 jest trasą łączącą Bielsk Podlaski z Hajnówką.                             

2.1 Istniejące zagospodarowanie terenu:

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 689 zlokalizowany jest w województwie podlaskim  na terenie powiatu bielskiego i hajnowskiego w gminie Bielsk Podlaski, Orla, Czyże i Hajnówka. Początek przebudowy / rozbudowy drogi wyznaczony jest w kilometrażu ok. 0+028 za łącznicą z drogą krajową nr 66 w Bielsku Podlaskim (początek pasa drogowego drogi wojewódzkiej) a koniec w km ok. 24+482 (skrzyżowanie w kierunku Nowokornin). Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

Przedmiotowy odcinek graniczy częściowo z obszarem zabudowy jednorodzinnej oraz przebiega przez obszary leśne a także użytkowane rolniczo.

W stanie istniejącym droga posiada przekrój drogowy, półuliczny i uliczny. Według ewidencji droga posiada klasę techniczną „G" i jest drogą jednojezdniową 1x2 o szerokości jezdni ok. 6m. W przekroju poprzecznym drogi występują obustronne pobocza gruntowe w dobrym stanie technicznym.

Istniejące odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych lub kanalizacji z odprowadzeniem do rzek i rowów melioracyjnych. Nawierzchnia na rozpatrywanym odcinku jest bitumiczna, w złym stanie technicznym o zdeformowanym przekroju i profilu, ze spękaniami poprzecznymi, siatkowymi i licznymi ubytkami.

 

II. w Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU):

 1. w Rozdziale I – Część opisowa, w ust. 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia, zapis o treści:

„Zamówienie obejmuje:

Realizację projektu budowlanego, wykonawczego, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku od km 0+028 do km 23+460 o łącznej długości 23,432km wraz z przebudową drogowych obiektów inż. z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.”

otrzymuje brzmienie:

Zamówienie obejmuje:

Realizację projektu budowlanego, wykonawczego, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku od km 0+028 do km 24+482 o łącznej długości 24,454 km wraz z przebudową drogowych obiektów inż. z wykonaniem obwodnicy m. Hołody.

 1. w Rozdziale I – Część opisowa, w ust. 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia, pkt. 1.2.1.2 Parametry techniczne zasadniczych obiektów i Robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji, o treści:

„Na przedmiotowym odcinku drogi występują następujące drogowe obiekty inżynierskie:

 1. Obiekt mostowy nr 1 w km 8+726 na rz. Orlanka w m. Szczyty – Dzięciołowo o długości całkowitej 23,80m i szerokości całkowitej 9,90m, układ statyczny – ciągły;
 2. Obiekt mostowy nr 2 w km 12+283 na cieku bez nazwy w m. Zbucz o długości całkowitej 4,0m i szerokości całkowitej 10,0m, układ statyczny – swobodnie podparty;
 3. Przepust nr 1 w km 1+031 (Bielsk Podlaski) – żelbetowy rurowy, dł. 11,5m;
 4. Przepust nr 2 w km 1+523 (Bielsk Podlaski) – żelbetowy rurowy, dł. 10,2m;
 5. Przepust nr 3 w km 2+422 (Bielsk Podlaski) – żelbetowy rurowy, dł. 11,9m;
 6. Przepust nr 4 w km 3+842 (Bielsk Podlaski) – żelbetowy rurowy, dł. 10,8m;
 7. Przepust nr 5 w km 4+336 (Hołody) – żelbetowy rurowy, dł. 12,4m;
 8. Przepust nr 6 w km 4+897 (Hołody) – żelbetowy rurowy, dł. 10,5m;
 9. Przepust nr 7 w km 5+446 (Hołody) – żelbetowy rurowy, dł. 10,4m;
 10. Przepust nr 8 w km 6+336 (Hołody) – żelbetowy rurowy, dł. 11,4m;
 11. Przepust nr 9 w km 7+357 (Hołody) – żelbetowy rurowy, dł. 15,7m;
 12. Przepust nr 10 w km 7+757 (Hołody) – żelbetowy ramowy, dł. 10,0m;
 13. Przepust nr 11 w km 9+565 (Szczyty Dz.) – betonowy sklepiony, dł. 13,4m;
 14. Przepust nr 12 w km 10+586 (Szczyty Dz.) – żelbetowy rurowy, dł. 12,4m;
 15. Przepust nr 13 w km 13+369 (Zbucz) – żelbetowy rurowy, dł. 10,4m;
 16. Przepust nr 14 w km 14+436 (Zbucz) – żelbetowy rurowy, dł. 10,2m;
 17. Przepust nr 15 w km 15+052 (Zbucz) – żelbetowy rurowy, dł. 10,4m
 18. Przepust nr 16 w km 16+003 (Zbucz) – żelbetowy rurowy, dł. 10,3m;
 19. Przepust nr 17 w km 17+715 (Berezowo Stare) – żelbetowy rurowy, dł. 10,5m;
 20. Przepust nr 18 w km 19+572 (Dubicze Osoczne) – żelbetowy rurowy, dł. 11,2;
 21. Przepust nr 19 w km 20+988 (Chytra) – żelbetowy rurowy, dł. 11,4m;
 22. Przepust nr 20 w km 21+462 (Chytra) – żelbetowy ramowy, dł. 12,0m;
 23. Przepust nr 21 w km 22+428 (Hajnówka) – żelbetowy rurowy, dł. 10,0m.

Wskazana powyżej lokalizacja i ilość obiektów inżynierskich stanowi wykaz ewidencyjny. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie szczegółowej inwentaryzacji w terenie.”

otrzymuje brzmienie:

"Na przedmiotowym odcinku drogi występują następujące drogowe obiekty inżynierskie:

 1. Obiekt mostowy nr 1 w km 8+726 na rz. Orlanka w m. Szczyty – Dzięciołowo o długości całkowitej 23,80m i szerokości całkowitej 9,90m, układ statyczny – ciągły;
 2. Obiekt mostowy nr 2 w km 12+283 na cieku bez nazwy w m. Zbucz o długości całkowitej 4,0m i szerokości całkowitej 10,0m, układ statyczny – swobodnie podparty;
 3. Przepust nr 1 w km 1+031 (Bielsk Podlaski) – żelbetowy rurowy, dł. 11,5m;
 4. Przepust nr 2 w km 1+523 (Bielsk Podlaski) – żelbetowy rurowy, dł. 10,2m;
 5. Przepust nr 3 w km 2+422 (Bielsk Podlaski) – żelbetowy rurowy, dł. 11,9m;
 6. Przepust nr 4 w km 3+842 (Bielsk Podlaski) – żelbetowy rurowy, dł. 10,8m;
 7. Przepust nr 5 w km 4+336 (Hołody) – żelbetowy rurowy, dł. 12,4m;
 8. Przepust nr 6 w km 4+897 (Hołody) – żelbetowy rurowy, dł. 10,5m;
 9. Przepust nr 7 w km 5+446 (Hołody) – żelbetowy rurowy, dł. 10,4m;
 10. Przepust nr 8 w km 6+336 (Hołody) – żelbetowy rurowy, dł. 11,4m;
 11. Przepust nr 9 w km 7+357 (Hołody) – żelbetowy rurowy, dł. 15,7m;
 12. Przepust nr 10 w km 7+757 (Hołody) – żelbetowy ramowy, dł. 10,0m;
 13. Przepust nr 11 w km 9+565 (Szczyty Dz.) – betonowy sklepiony, dł. 13,4m;
 14. Przepust nr 12 w km 10+586 (Szczyty Dz.) – żelbetowy rurowy, dł. 12,4m;
 15. Przepust nr 13 w km 13+369 (Zbucz) – żelbetowy rurowy, dł. 10,4m;
 16. Przepust nr 14 w km 14+436 (Zbucz) – żelbetowy rurowy, dł. 10,2m;
 17. Przepust nr 15 w km 15+052 (Zbucz) – żelbetowy rurowy, dł. 10,4m
 18. Przepust nr 16 w km 16+003 (Zbucz) – żelbetowy rurowy, dł. 10,3m;
 19. Przepust nr 17 w km 17+715 (Berezowo Stare) – żelbetowy rurowy, dł. 10,5m;
 20. Przepust nr 18 w km 19+572 (Dubicze Osoczne) – żelbetowy rurowy, dł. 11,2;
 21. Przepust nr 19 w km 20+988 (Chytra) – żelbetowy rurowy, dł. 11,4m;
 22. Przepust nr 20 w km 21+462 (Chytra) – żelbetowy ramowy, dł. 12,0m;
 23. Przepust nr 21 w km 22+428 (Hajnówka) – żelbetowy rurowy, dł. 10,0m.
 24. Przepust nr 22 w km 24+252 (Hajnówka) – żelbetowy ramowy, dł. 10,0m.

Wskazana powyżej lokalizacja i ilość obiektów inżynierskich stanowi wykaz ewidencyjny. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie szczegółowej inwentaryzacji w terenie."

 

III. uzupełnienie SIWZ o następujące dokumenty:

 1. wzór Umowy powierzenia danych osobowych wraz z zał. nr 1 - Spełnienie warunków zawartych w umowie powierzenia,
 2. Dokumentację geologiczną o Karty otworu badawczego nr od 35 do 44 (od Odwierty DW689 pkt35 do Odwierty DW689 pkt44).

 

SIWZ po zmianie i uzupełnieniu z dnia 08.05.2020 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, dnia 08.05.2020 r.


08/05/2020    S90    Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2020/S 090-213960

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 067-158431)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 6
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84
Kod pocztowy: 15-620
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
E-mail: przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856767139

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski–Hajnówka”.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski–Hajnówka”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 067-158431

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:
Zamiast:
Data: 14/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
Data: 14/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 06.05.2020 r. przekazane do publikacji w U. Dz. U.E. dostępne w załączniku poniżej.


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski-Hajnówka”, tj. w SIWZ – Istotne warunki zamówienia, w Części XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć nie później niż do godz. 09:00 dnia 29.05.2020 roku.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj.: w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, w dniu określonym w ust. 1 o godz. 10:00.

 

SIWZ po zmianie z dnia 06.05.2020 r. dostępna do pobrania poniżej w Załączniku.

Zmiany zostały naniesione czcionką koloru czerwonego.

 

Białystok, 06.05.2020 r.


ODWOŁANIE  DO  SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, informuje, że dnia 14.04.2020 roku wpłynęło odwołanie potencjalnego Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektuj i wybuduj: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka” na treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podst. art. 185 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zamieszcza treść odwołania na stronie internetowej, informując jednocześnie, że potencjalnym Wykonawcom przysługuje prawo przystąpienia do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszej kopii odwołania Wykonawcy.

Treść odwołania w wersji pdf dostępna w załączniku.

 

Białystok, 15.04.2020 r.


03/04/2020    S67    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2020/S 067-158431

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Adres pocztowy: ul. Elewatorska 6
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84
Kod pocztowy: 15-620
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Tomkiel
E-mail: przetargi@pzdw.wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856767139

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: administracja samorządowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”.

II.1.2)Główny kod CPV
45233120
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski –Hajnówka”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
45222000
45232300
45231400
45330000
45221111
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Droga wojewódzka nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski –Hajnówka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zaprojektuj i wybuduj: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski –Hajnówka”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.

W tej sekcji zostały wpisane:

1. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

I. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji):

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający może żądać następujących dokumentów:

1) wykazu robót budowlanych, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego);

2) wykazu usług, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego);

3) wykazu osób, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego).

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (brak podstaw do wykluczenia):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć dokumenty określone w §5 pkt 1), 4), 5), 6), 10) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 40 000 000 PLN.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Określony w sekcji III.1.2).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Posiadanego doświadczenia zawodowego

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegające na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych klasy minimum G o długości minimum 2 km o wartości minimum 30 000 000 PLN (brutto) (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, ....,

I

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/ przebudowę drogi publicznej o klasie minimum G o długości minimum 2 km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) oraz opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; .....;

lub

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegające na zaprojektowaniu/dostosowaniu/optymalizacji/aktualizacji dokumentacji projektowej drogi oraz budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych klasy minimum G (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) i długości minimum 2 km o wartości minimum 30 000 000 PLN (brutto) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, .....

2. Osób zdolnych do wykonania zamówienia

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

1) projektant branży drogowej / Kierownik zespołu projektowego;

2) projektant drogowych obiektów inżynierskich;

3) projektant – branża sanitarna;

4) projektant – branża telekomunikacyjna;

5) projektant – branża energetyczna;

6) jednostka/osoba dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektu oraz innych niezbędnych, do opracowania dokumentacji projektowej;

7) osoba odpowiedzialna za opracowania z zakresu ochrony środowiska;

8) kierownik budowy;

9) kierownik robót drogowych;

10) kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich;

11) kierownik robót sanitarnych;

12) kierownik robót telekomunikacyjnych;

13) kierownik robót energetycznych;

14) geodeta;

15) asystent ds. rozliczeń;

16) osoba pełniąca nadzór przyrodniczy ze strony Wykonawcy;

17) osoba pełniąca nadzór archeologiczny ze strony Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki realizacji umowy i ewentualnych zmian umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/05/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych).

2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena – 60 %

Skrócenie terminu realizacji zamówienia – 40 %

3. Dotyczy sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia:

1) Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy – rozumiane jako uzyskanie ZRID.

2) Termin przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawcę zamówienia decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

3) Termin zakończenia realizacji robót jednoznaczny jest z data fizycznego zakończenia robót potwierdzony w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu.

4) Termin zakończenia realizacji robót – do 2 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji zamówienia, z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03)

5) Termin zakończenie realizacji zamówienia: do 20 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.

4. Dotyczy sekcji IV.2.6): Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

6. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

7. W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

9. Szczegółowe zasady komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcami oraz opis sposobu przygotowania i złożenia ofert zostały opisane w SIWZ – istotne warunki zamówienia.

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

11. Zamawiający zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

12. Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe wymagania dotyczące kryteriów kwalifikacji, kryteriów udzielenia zamówienia oraz oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zostały określone w SIWZ – istotne warunki zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,

2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:

3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:

4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Informowanie o niezgodnej z przepisami ustawy czynności:

1) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

2) w przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

3) na czynności, o których mowa w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Środki ochrony prawnej reguluje dział VI ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2020

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

1) w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

3) w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.


Identyfikator postępowaniabcc9858d-e9c3-4ed2-a804-5d4f74f237e2

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2020-04-03

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Modyfikujący: Krzysztof Godlewski

Data modyfikacji: 2020-06-25

Opublikował: Krzysztof Godlewski

Data publikacji: 2020-04-03