Skargi, wnioski, petycje

PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

W PODLASKIM ZARZĄDZIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

 1. Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 KPA).

 1. Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 KPA).

 1. Sposób dostarczenia skargi lub wniosku

Skargę lub wniosek można:

 • przesłać listownie na adres:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul.Elewatorska 6, 15-620 Białystok

 • doręczyć osobiście do:

PZDW w Białymstoku, Białystok ul. Elewatorska 6  lub

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zaścianki ul. Usługowa 6/2  lub

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Łomży, Łomża ul. Poligonowa 30  lub

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Siemiatycze ul. 11-ego Listopada 253  lub

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Sokółka ul. Wodna 7  lub

Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, Suwałki ul. Przytorowa 9B.

 • złożyć ustnie do protokołu w siedzibie PZDW w Białymstoku, Białystok ul. Elewatorska 6,
 • przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl,
 • przesłać faksem 85 67 67 153.

Ważne: Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Ważne: Osoby, które chcą złożyć skargę lub wniosek przy pomocy tłumacza języka migowego powinny zapoznać się z informacją znajdującą się na stronie internetowej jednostki w zakładce Niepełnosprawni > Informacja o obsłudze osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu.

 1. Co powinna zawierać skarga i wniosek

Skarga i wniosek powinny zawierać imię i nazwisko wnoszącego, dokładny adres do korespondencji oraz opis treści sprawy.

Ważne: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Złożenie skargi lub wniosku w interesie innej osoby musi nastąpić za jej zgodą. Zgodę wyrażoną w formie pisemnej należy dołączyć do składanego pisma.

 1. Rozpatrywanie skarg i wniosków

Rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmują się komórki merytoryczne właściwe ze względu na charakter sprawy na zasadach określonych w przepisach prawa.

Skargi i wnioski, które nie dotyczą właściwości PZDW w Białymstoku przesyłane są do organu właściwego.

 1. Termin załatwienia skarg i wniosków

Skargi i wnioski załatwia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

 1. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków

Dyrektor lub Zastępcy Dyrektora przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków

w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

we wtorki w godz. 14:00 - 15:30

Mile widziane jest wcześniejsze umówienie spotkania 

- nr tel. 85 67 67 144 lub 85 67 67 130. 

Informację o dniach i godzinach przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków wywiesza się na tablicy informacyjnej w siedzibie PZDW w Białymstoku i w Rejonach Dróg Wojewódzkich oraz publikuje na stronie internetowej jednostki.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Jakubowski Michał

Data wytworzenia: 2017-09-12

Wprowadzający: Michał Jakubowski

Data modyfikacji: 2017-09-14

Opublikował: Michał Jakubowski

Data publikacji: 2017-09-12