Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w PZDW w Białymstoku

Załącznik do zarządzenia Nr 63 /2015 z dnia 23.11.2015 r. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze zwany dalej Regulaminem określa zasady i sposób postępowania przy naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

§ 2

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. PZDW – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
 2. Dyrektor – Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
 3. ustawa – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202);
 4. rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.);
 5. wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze – zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy „stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik”;
 6. Biuletyn – Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;
 7. ogłoszenie – ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze;
 8. nabór – nabór na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze;
 9. kierownik komórki organizacyjnej – Naczelnik wydziału, Kierownik rejonu, Kierownik wyodrębnionej sekcji;
 10. osoba niepełnosprawna – osoba, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Rozpoczęcie procedury i powołanie Komisji

§ 3
 1. Decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie naboru podejmuje Dyrektor.
 2. Z wnioskiem do Dyrektora o wszczęcie postępowania w sprawie naboru może wystąpić Zastępca Dyrektora lub kierownik komórki organizacyjnej. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora lub upoważnionego przez niego pracownika.
 3. Dyrektor na każdym etapie postępowania w sprawie naboru może przerwać go i unieważnić bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad, które mogłyby mieć istotny wpływ na wynik naboru.
§ 4
 1. Zastępca Dyrektora lub kierownik komórki organizacyjnej, do której wszczęto postępowanie w sprawie naboru sporządza opis stanowiska. Wzór opisu stanowiska stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.
 2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności braku osób, o których mowa w ust. 1 opis stanowiska sporządza wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
 3. Opis stanowiska pracy zatwierdza Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik.
 4. Opis stanowiska pracy zawiera, w szczególności:
  1. wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku;
  2. wymagania dodatkowe pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku;
  3. zakres zadań na danym stanowisku.
 5. Wymagania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 w zakresie wykształcenia i stażu pracy muszą uwzględniać wymogi określone w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
§ 5
 1. Dyrektor powołuje Komisję w celu przeprowadzenia naboru.
 2. W skład Komisji, z uwzględnieniem ust. 3, wchodzą:
  1. zastępca dyrektora jako przewodniczący;
  2. kierownik komórki organizacyjnej do której trwa nabór;
  3. kierownik Sekcji ds. Kadr jako sekretarz;
  4. jeżeli zachodzi taka potrzeba, dodatkowo inny wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
 3. W uzasadnionych przypadkach, w tym w trakcie naboru na stanowisko zastępcy dyrektora, braku lub nieobecności osób, o których mowa w ust. 2 skład Komisji ustala Dyrektor.
 4. Członkiem Komisji nie może być osoba, która jest małżonkiem kandydata lub jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie, albo pozostaje wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
 5. Dyrektor może unieważnić postępowanie w sprawie naboru w przypadku stwierdzenia, że członkiem Komisji jest osoba, o której mowa w ust. 4.
§ 6
 1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, do którego zadań należy w szczególności ustalanie terminu i miejsca posiedzeń Komisji, nadzorowanie pracy członków Komisji oraz wykonywanie innych zadań określonych w Regulaminie.
 2. Do zadań sekretarza należy dokumentowanie procesu rekrutacyjnego.
 3. Komisja podejmuje wszystkie decyzje w sprawie naboru, w drodze głosowania jawnego.
 4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 5. Komisja odpowiada za ochronę przed ujawnieniem czy udostępnieniem osobom nieupoważnionym pytań testów kwalifikacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej oraz klucza odpowiedzi.
 6. Komisja wykonuje czynności określone w Regulaminie do czasu ogłoszenia wyników naboru.


Ogłoszenie o naborze

§ 7
 1. Sekcja ds. Kadr przygotowuje ogłoszenie o naborze na podstawie opisu stanowiska.
 2. Ogłoszenia o naborze zawiera elementy, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy.
 3. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.
§ 8
 1. Osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą składać wymagane dokumenty wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Wymagane dokumenty powinny obejmować:
  1. list motywacyjny;
  2. życiorys (CV);
  3. kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
  4. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach i innych potwierdzających podniesienie kwalifikacji związanych z opisem stanowiska;
  5. kopie świadectw pracy, zaświadczeń, potwierdzających staż pracy;
  6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze;
  8. kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  9. inne dokumenty istotne dla stanowiska, na które przeprowadzany jest nabór;
 3. Dokumenty wskazane w ust. 2 powinny spełniać wymogi określone w § 1 ust. 1 rozporządzenia.
 4. Oferty przesyłane są przez kandydatów, w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Nabór na stanowisko…..” (określone w ogłoszeniu), w terminie wskazanym w ogłoszeniu, na adres: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok lub dostarczane osobiście do siedziby PZDW.
 5. Dokumenty, które wpłyną do PZDW po wyznaczonym terminie, niekompletne lub w innej formie niż określona w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Weryfikacja dokumentów

§ 9
 1. Komisja dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów tj. sprawdza czy kandydaci złożyli komplet wymaganych dokumentów oraz czy spełniają wszystkie niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
 2. Komisja sporządza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu i przedkłada ją Dyrektorowi do akceptacji.
 3. Dyrektor może unieważnić postępowanie w sprawie naboru w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego odrzucenia oferty lub ofert.
 4. W przypadku, gdy żadna oferta nie spełnia wszystkich wymagań formalnych albo gdy nie wpłynie żadna oferta, Komisja ustala, że nie doszło do rozstrzygnięcia naboru i przedkłada stosowną informację w tym zakresie z uzasadnieniem do akceptacji Dyrektorowi.

Test  i rozmowa kwalifikacyjna

§ 10

Komisja sprawdza wiedzę merytoryczną kandydatów w trakcie:

 1. testu kwalifikacyjnego,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej.
§ 11
 1. Komisja przeprowadza testy kwalifikacyjne, w przypadku gdy więcej niż 10 kandydatów spełni wymagania formalne.
 2. Sekretarz Komisji co najmniej 3 dni wcześniej powiadamia telefonicznie lub drogą elektroniczną, kandydatów o czasie i miejscu przeprowadzenia testu kwalifikacyjnego. Ze sposobu zawiadomienia kandydatów sekretarz Komisji sporządza adnotację opatrzoną datą i podpisem.
 3. Komisja przygotowuje test kwalifikacyjny składający się z co najmniej 10  pytań jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru.
 4. Pytania, o których mowa w ust. 3 muszą dotyczyć zagadnień wymaganych od kandydata w ogłoszeniu.
 5. Test kwalifikacyjny odbywa się w jednym ustalonym terminie i miejscu dla wszystkich kandydatów.
 6. W przypadku niestawienia się kandydata na test kwalifikacyjny Komisja podejmuje decyzje o wykluczeniu go z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 7. Komisja dokonuje oceny testów kwalifikacyjnych przyznając 1 punkt za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź, a 0 punktów za błędną, niepełną lub brak odpowiedzi.
 8. Test kwalifikacyjny uznaje się za zaliczony gdy kandydat uzyska minimum 60% punktów.
 9. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej, minimalnej liczby punktów z testu kwalifikacyjnego, o której mowa w ust. 8, postępowanie konkursowe uważa się za nierozstrzygnięte.
§ 12
 1. Do rozmowy kwalifikacyjnej zaprasza się kandydatów, którzy spełni wymagania formalne oraz jeśli był przeprowadzony test kwalifikacyjny, uzyskali największą liczbę punktów z testu z uwzględnieniem § 11 ust. 8 ale nie więcej niż 10 kandydatów.
 2. Komisja przygotowuje od 5 do 10 pytań (teoretycznych i/lub praktycznych) na rozmowę kwalifikacyjną, które dotyczą zagadnień wymaganych od kandydatów w ogłoszeniu.
 3. Sekretarz Komisji co najmniej 3 dni wcześniej powiadamia telefonicznie lub drogą elektroniczną, kandydatów o czasie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Ze sposobu zawiadomienia kandydatów sekretarz Komisji sporządza adnotację opatrzoną datą i podpisem.
 4. Komisja przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną indywidualnie z każdym kandydatem w kolejności zawiadomień o których mowa w ust. 3.
 5. W przypadku niestawienia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną Komisja podejmuje decyzję o wykluczeniu go z postępowania rekrutacyjnego. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.
 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest:
  1. ocena predyspozycji i umiejętności kandydata do prawidłowego realizowania obowiązków;
  2. ocena wiedzy merytorycznej wymaganej i określonej w ogłoszeniu;
  3. poznanie zakresu zadań i odpowiedzialności na wcześniej zajmowanych stanowiskach;
  4. poznanie celów zawodowych kandydata.
 2. Komisja ocenia wiedzę merytoryczną kandydatów na podstawie udzielonych odpowiedzi na te same podlegające ocenie pytania przygotowane przez Komisję. Członkowie Komisji mogą zadawać kandydatowi pytania dodatkowe ale wyłącznie dotyczące pytania głównego, pozwalające ustalić faktyczny poziom wiedzy merytorycznej kandydata.
 3. Członkowie Komisji oceniają odpowiedź kandydata na każde pytanie na bieżąco stosując system punktowy w skali od 0 do 5.
 4. Komisja dokumentuje czynności, o których mowa w ust. 8  w karcie oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze dalej jako karta oceny. Wzór karty oceny stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu.
 5. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych ze wszystkimi kandydatami członkowie Komisji składają karty ocen przewodniczącemu Komisji. Przewodniczący Komisji sprawdza czy karty oceny są kompletnie wypełnione i podpisane. W przypadku stwierdzenia braków przewodniczący zwraca je właściwym członkom Komisji celem uzupełnienia.
 6. Rozmowę kwalifikacyjną uznaje się za zaliczoną gdy kandydat uzyska minimum 60% punktów.
 7. W przypadku nie uzyskania przez żadnego z kandydatów wymaganej, minimalnej liczby punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 11, postępowanie konkursowe uważa się za nierozstrzygnięte.

Zakończenie postępowania

§ 13
 1. Po zakończeniu postępowania w sprawie naboru Komisja dokonuje ustalenia wyników postępowania, na które składa się:
 1. ustalenie maksymalnej liczby punków możliwych do uzyskania w postępowaniu;
 2. sporządzenie zestawienia kart oceny kandydatów. Wzór zestawienia kart oceny kandydatów określa załącznik Nr 4 do Regulaminu. Zestawienia kart oceny kandydatów podpisują wszyscy członkowie Komisji;
 3. ustalenia kolejności kandydatów według liczby uzyskanych punktów wraz ze wskazaniem kandydatów niepełnosprawnych.
 1. Po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 1 Komisja:
 1.  wyłania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, a następnie w formie listy przedstawia Dyrektorowi celem zatrudnienia wybranego kandydata.  Pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721
  z późn. zm.) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6% i jeśli znajduje się ona w gronie osób, o których mowa w zdaniu pierwszym;
 2. odstępuje od wskazania kandydata na stanowisko, na które był przeprowadzony nabór jeżeli żaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu nie spełnia w wystarczającym stopniu wymagań przewidzianych dla danego stanowiska;
 3. może odstąpić od wskazania kandydata na stanowisko, jeżeli wymogi określone w warunkach naboru spełniła tylko jedna osoba i w ocenie Komisji, z racji charakteru stanowiska na które przeprowadzany jest nabór, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania przy udziale większej liczby kandydatów.
 1. Odstąpienie od wskazania kandydata, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 jest równoznaczne z wnioskiem o uznanie, iż nabór na stanowisko został nierozstrzygnięty.
 2. Dyrektorowi podejmuje decyzje o zatrudnieniu lub odmowie zatrudnienia.

 

§ 14
 1. Z przeprowadzonego naboru kandydatów sekretarz Komisji sporządza protokół.
 2. Protokół zawiera elementy, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy.
 3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
 4. Nadzór nad rzetelnością i kompletnością protokołu sprawuje Przewodniczący Komisji.
§ 15
 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze:
  1. Sekretarz Komisji w przypadku wyboru kandydata, powiadamia go telefonicznie lub drogą elektroniczną, o wynikach naboru celem przedstawienia propozycji zatrudnienia. Ze sposobu zawiadomienia kandydata sekretarz Komisji sporządza adnotację opatrzoną datą i podpisem.
  2. Sekcja ds. Kadr umieszcza na tablicy informacyjnej w jednostce oraz publikuje w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy informację o wyniku naboru.
 1. Informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2 zawiera:
  1. nazwę i adres jednostki,
  2. określenie stanowiska,
  3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
  4. uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru.

Postanowienia końcowe

§ 16

Na wniosek kandydata Sekcja ds. Kadr zwraca jego dokumenty aplikacyjne oraz sporządza adnotację opatrzoną datą i podpisem.

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Grygoruk Sekcja ds. informatyki

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Grygoruk

Wprowadzający: Jerzy Grygoruk

Data wprowadzenia: 2015-12-01

Data modyfikacji: 2015-12-01

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2015-12-01