Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na części: • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne • 04 - Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych.

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na części: • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne • 04 – Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych, zakończone zostało wyborem oferty na:

część 1 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

             firmy Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa,

część 2 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe

             firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S. A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot,

część 3 - Ubezpieczenia komunikacyjne

             firmy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa.

Wybrano oferty z największą liczbą punktów, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący Wykonawcy:

Część 1 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 60,00 pkt; warunki ubezpieczenia – 28,00 pkt;  łącznie – 88,00 pkt.);
 2. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 39,55 pkt; warunki ubezpieczenia – 26,00 pkt; łącznie – 65,55 pkt.);
 3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 46,23 pkt; warunki ubezpieczenia – 28,00 pkt; łącznie – 74,23 pkt.).

Część 2 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadywżkowe.

 1. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S. A. ul. Hestii 1, 81-731 Sopot (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 60,00 pkt; warunki ubezpieczenia – 40,00 pkt;  łącznie – 100,00 pkt.);
 2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 57,50 pkt; warunki ubezpieczenia – 40,00 pkt;  łącznie – 97,50 pkt.).

Część 3 - Ubezpieczenia komunikacyjne

 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 22,    00-668 Warszawa (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 60,00 pkt; warunki ubezpieczenia – 0,00 pkt;  łącznie – 60,00 pkt.);
 2. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa (kryterium oceny: cena – oferta uzyskała – 36,69 pkt; warunki ubezpieczenia – 2,00 pkt;  łącznie – 38,69 pkt.).

 

Białystok, dnia 25.11.2020 r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na zadanie 4

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na części: • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne • 04 – Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Białystok, dn. 2020.11.13


 

Białystok, 09.11.2020r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
NA

„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021”

 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na części:

 • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
 • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe
 • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne
 • 04 – Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych”

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 20.10.2020 r. pod nr 600099-N-2020, zmienionego Ogłoszeniem nr 540212714-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.

W dniu 09.11.2020 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku, miało miejsce otwarcie ofert.

 

 1. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Poszczególne części obejmują następujące rodzaje ubezpieczeń:

 

 • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej
 • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe
 • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne
 • 04 – Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych

 

 1. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 345 000,00 zł. (z możliwością pozyskania dodatkowych środków).

 

 • W terminie, tj. do 09.11.2020 r. godz. 10:00, wpłynęły następujące oferty:

 

 • Część 01 zamówienia - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej:
 1. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

 1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 2. Gdańska 132, 90-520 Łódź
 3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

 

Compensa TU S.A. VIG

Cena

185.909,00 zł

Warunki
fakultatywne

Klauzula fakultatywna

Punkty

Zwiększenie sumy gwarancyjnej OC z 500.000 zł na 1.500.000 zł

60 punktów

Klauzula funduszu prewencyjnego z ubezpieczenia OC

-

Klauzula funduszu prewencyjnego z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

-

Fakultatywna klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia

5 punktów

Klauzula EIB 01A - fakultatywna klauzula reprezentantów

5 punktów

UNIQA TU S.A.

Cena

281.500,42 zł

Warunki
fakultatywne

Klauzula fakultatywna

Punkty

Zwiększenie sumy gwarancyjnej OC z 500.000 zł na 1.500.000 zł

60 punktów

Klauzula funduszu prewencyjnego z ubezpieczenia OC

-

Klauzula funduszu prewencyjnego z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

-

Fakultatywna klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia

5 punktów

Klauzula EIB 01A - fakultatywna klauzula reprezentantów

-

PZU S.A.

Cena

241.272,83 zł

Warunki
fakultatywne

Klauzula fakultatywna

Punkty

Zwiększenie sumy gwarancyjnej OC z 500.000 zł na 1.500.000 zł

60 punktów

Klauzula funduszu prewencyjnego z ubezpieczenia OC

-

Klauzula funduszu prewencyjnego z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

-

Fakultatywna klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia

5 punktów

Klauzula EIB 01A - fakultatywna klauzula reprezentantów

5 punktów

 

 

 • Część 02 zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe:
 1. STU ERGO Hestia SA
 2. Hestii 1, 81-731 Sopot
 3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

STU ERGO Hestia SA

Cena

31.000,00 zł

Klauzula fakultatywna

Punkty

Zwiększenie sumy gwarancyjnej z 1.000.000 zł na 2.000.000 zł

100 punktów

2. PZU S.A.

Cena

32.350,00 zł

Klauzula fakultatywna

Punkty

Zwiększenie sumy gwarancyjnej z 1.000.000 zł na 2.000.000 zł

100 punktów

 

 • Część 03 zamówienia - Ubezpieczenia komunikacyjne:
 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 2. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa
 3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

InterRisk TU S.A. VIG

Cena

66.862,64 zł

Warunki
fakultatywne

Klauzula fakultatywna

Punkty

Klauzula bezpośredniej likwidacji szków (BLS) - OC komunikacyjne

-

Klauzula nadwyżkowej sumy gwarancyjnej w OC komunikacyjne

-

ASS rozszerzony zgodnie z najwyższym wariantem OWU Wykonawcy

-

Pojazd zastępczy na cały okres naprawy pojazdu (AC)

-

Klauzula funduszu prewencyjnego dla ubezpieczeń komunikacyjnych

-

Koszty ochrony prawnej w wysokości 300.000 zł

-

PZU S.A.

Cena

109.336,59 zł

Warunki
fakultatywne

Klauzula fakultatywna

Punkty

Klauzula bezpośredniej likwidacji szków (BLS) - OC komunikacyjne

5 punktów

Klauzula nadwyżkowej sumy gwarancyjnej w OC komunikacyjne

-

ASS rozszerzony zgodnie z najwyższym wariantem OWU Wykonawcy

-

Pojazd zastępczy na cały okres naprawy pojazdu (AC)

-

Klauzula funduszu prewencyjnego dla ubezpieczeń komunikacyjnych

-

Koszty ochrony prawnej w wysokości 300.000 zł

-

 

 

 • Część 04 zamówienia – Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych:

Brak ofert

 

 1. Termin wykonania zamówienia:

 

Dla wszystkich części zamówienia: od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

 1. Warunki płatności:

 

Składka za ubezpieczenia dla każdej części zamówienia płatna zgodnie z warunkami SIWZ.

 

Informujemy, że na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (powyższych informacji z otwarcia ofert, zamieszczonych 09.11.2020 r. na stronie internetowej Zamawiającego) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


UWAGA ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT NA DZIEŃ 09.11.2020 ROKU.

UWAGA:
Na stronie internetowej Zamawiającego zamieszczono tylko dokumenty stanowiące część jawną SIWZ.

"Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje".


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniami  potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na części: • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne • 04 – Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych., udziela odpowiedzi, które są dostępne w załączniku poniżej.

Białystok, dn. 2020.10.30


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniami  potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na części: • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne • 04 – Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych., udziela odpowiedzi, które są dostępne w załączniku poniżej.

Białystok, dn. 2020.10.29


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na części: • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne • 04 – Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w:

SIWZ:  

pkt. 11.8 Termin i miejsce składania i otwarcia ofert ppkt. 11.8.1. otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, nie później niż do godz. 10:00 dnia 09.11.2020 roku.

SIWZ po zmianie z dn. 28.10.2020 do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn. 2020.10.28


Ogłoszenie nr 540212714-N-2020 z dnia 28-10-2020 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 600099-N-2020
Data: 20/10/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6, 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej (url): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-03, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-09, godzina: 10:00


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE                     

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na:  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na części: • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne • 04 – Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych.

wyjaśnia co następuje:

Pytanie

 Działając w imieniu i na rzecz przedsiębiorstwa … respektując uchwaloną w dniu 2 marca 2020 r. ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „Specustawa”), jak również dbając o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników .... jak również ich rodzin, zwracamy się z prośbą o umożliwienie wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, przekazania odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie, jak również złożenie oferty w formie elektronicznej, za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy elektronicznej – np. ePUAP, Marketplanet.

Ważąc na wprowadzone specustawą zagrożenie epidemiologiczne, priorytetem ... jak i innych podmiotów działających na terenie RP, jest minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, co w przypadku przygotowania oferty w sposób wymagany w ogłoszeniu jest utrudnione, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, chcąc zapewnić ciągłość świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, proponujemy zastosowanie dostępnych rozwiązań elektronicznych, które są obligatoryjnie stosowane przez Zamawiających z sektora administracji publicznej, w postępowaniach, których równowartość przekracza kwotę 139 000 EUR na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych.

Rozwiązaniem, które odpowiednio zabezpieczałoby interesy Zamawiających czy stron postępowania, które jednocześnie jest stosowane w postępowaniach powyżej progów, byłby kwalifikowany podpis elektroniczny, którego stosowanie jest równoważne z podpisem odręcznym. Licząc na Państwa zrozumienie, pozostaję/-my z wyrazami szacunku.

Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje przekazywania odpowiedzi oraz złożenia oferty drogą elektroniczną.

Białystok, dn. 22.10.2020r.Ogłoszenie nr 600099-N-2020 z dnia 2020-10-20 r.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na części: • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne • 04 - Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

 1. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 50667863000000, ul. ul. Elewatorska  6 , 15-620  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 67 67 130, e-mail sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl, faks 85 67 67 153.
  Adres strony internetowej (URL): http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
 2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
https://www.eib.com.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na części: • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne • 04 - Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ryzyk cybernetycznych Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na rok 2021, z podziałem na części: • 01 - Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej • 02 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe • 03 - Ubezpieczenia komunikacyjne • 04 - Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

66516100-1

66512100-3

66514110-0

66515000-3

66515400-7

66516000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy prowadzą działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 895), co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolności technicznej lub zawodowej tzn. minimalnym poziomem wymaganych standardów jest dysponowanie narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia. Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca w odniesieniu do Części 01 zamówienia (Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej): - posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub - ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. Natomiast w odniesieniu do Części 02 zamówienia (Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe), warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca: - posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych lub - ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń majątkowych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca w odniesieniu do Części 03 zamówienia (Ubezpieczenia komunikacyjne): - posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych lub - ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia. Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca w odniesieniu do Części 04 zamówienia (Ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych): - posiada w ramach wewnętrznej struktury terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP, która prowadzi likwidację szkód w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń cybernetycznych lub - ma zawartą umowę z przedsiębiorstwem świadczącym zawodowo na terenie RP usługi w zakresie oceny i likwidacji szkód z ubezpieczeń cybernetycznych (przedsiębiorstwo to posiada terenową jednostkę organizacyjną na terenie RP). Wskazana umowa na obsługę likwidacji szkód może być zawarta z takim przedsiębiorstwem pod warunkiem (zawieszającym lub rozwiązującym) zawarcia umowy ubezpieczenia będącej przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: (a) Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru. Wyjaśnienie: Wykonawca, który nie jest obowiązany do posiadania zezwolenia, może złożyć zaświadczenie organu nadzoru lub oświadczenie organu reprezentującego. Wykonawca prowadzący działalność ubezpieczeniową na podstawie posiadanego zezwolenia właściwego organu nie może złożyć zamiast tego zezwolenia zaświadczenia organu nadzoru lub oświadczenia organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: (a) z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę na Oświadczeniu Wstępnym, odpowiadać będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie złożenia oświadczenia o dysponowaniu jednostki organizacyjnej prowadzącej likwidację szkód, odstępuje.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Formularz ofertowy, 2) pełnomocnictwo

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Warunki ubezpieczenia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca informacje o charakterze poufnym (Część poufną SIWZ) może uzyskać poprzez złożenie wniosku o ich przesłanie w formie elektronicznej. Wniosek składa się za pomocą formularza na stronie www.eib.com.pl w dziale PRZETARGI i specjalnym odnośniku do niniejszego postępowania. We wniosku o przesłanie Części poufnej SIWZ w formie elektronicznej należy podać dane dotyczące wnioskodawcy i Wykonawcy, którego reprezentuje. Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu, ani udostępniane osobom trzecim nie uczestniczącym w postępowaniu chyba, że jest to konieczne i niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art. 35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 895).
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-03, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
RODO Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje: 1) w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 2) wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 3) w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej: (a) usługi ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, (b) usługi ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, (c) usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66515000-3, 66515400-7, 66516000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

warunki ubezpieczenia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ubezpieczenie nadwyżkowe: (a) usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

warunki ubezpieczenia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Ubezpieczenia komunikacyjne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ubezpieczenia komunikacyjne: (a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, (b) Ubezpieczenie autocasco, (c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w związku z ruchem pojazdów, (d) Ubezpieczenie assistance.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66516100-1, 66515000-3, 66515400-7, 66512100-3, 66514110-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

warunki ubezpieczenia

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

4

Nazwa:

Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Kompleksowe ubezpieczenie od skutków ryzyk cybernetycznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2021-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

warunki ubezpieczenia

40,00

 


RODO

Informacja dotycząca ograniczenia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako: RODO w zakresie praw przysługujących osobie

Zamawiający zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy Pzp informuje:

 • w przypadku wykonania, na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • wystąpienie osoby z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych) nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w przypadku gdy wykonanie, po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (wykonania prawa dostępu przysługującego osobie, której dane dotyczą), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Metryka strony

Udostępniający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Data wytworzenia: 2020-10-20

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Modyfikujący: Andrzej Kiszko

Data modyfikacji: 2020-11-25

Opublikował: Andrzej Kiszko

Data publikacji: 2020-10-20