Ogłoszenie o zamówieniu Nr 396178 - 2014 z dnia 03.12.2014 Dostawa paliw płynnych dla PZDW w Białymstoku w roku 2015 Pakiet 1 benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 57 200 l., olej napędowy ok. 69 100 l, akcesoria samochodowe. Pakiet 2 - olej opałowy 20 000 l. - dostawy

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2015 Pakiet 1 - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 57 200 l., olej napędowy  ok. 69 100 l, akcesoria samochodowe. Pakiet 2 - olej opałowy  ok. 20 000 l., zakończone zostało na

Pakiet 1: zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 5, zadanie 7, zadanie 8, zadanie 9, zadanie 10, zadanie 13, zadanie 14 wyborem oferty Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock;

Pakiet 1: zadanie 4, zadanie 6, zadanie 12 wyborem oferty STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa;

Pakiet 1 zadanie 11 wyborem oferty Stacji Paliw Dorota Stasiełuk, ul. Goniądzka 50, 16-150 Suchowola;

Pakiet 2: zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3 wyborem oferty firmy PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn, u. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki.

 Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

Pakiet 1

zadanie 1

 1. STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 110 616,98 zł.);  
 2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 109 803,33 zł.);

zadanie 2

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 51 195,06 zł.);

zadanie 3

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 27 981,64 zł.);

zadanie 4

1. STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 69 392,30);

2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium  oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 69 463,33 zł.);

zadanie 5

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium  oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 35 361,27 zł.);

zadanie 6

 1. STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 53 446,14 zł.);
 2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium  oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 53 712,19 zł.);

zadanie 7

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 27 144,75 zł.)

zadanie 8

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium  oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 28 987,72 zł.);

zadanie 9

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 32 347,91 zł. po korekcie 32 346,91 zł.);

zadanie 10

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 54 707,94 zł.);

zadanie 11

Stacja Paliw Dorota Stasiełuk, ul. Goniądzka 50, 16-150 Suchowola (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 21 602,92 zł. );

zadanie 12

 1. STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 73 455,35 zł.);
 2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 74 408,48 zł.);

zadanie 13

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 30 231,43 zł.);

zadanie 14

Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 31 376,99 zł.).

Pakiet 2

zadanie 1

PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn, u. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 35 276,40 zł.);

zadanie 2

PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn, u. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 9 188,10 zł.);

zadanie 3

PLUS Sp. Jawna Jurkiewicz i Syn, u. Szosa Baranowicka 58, 15-521 Białystok – Zaścianki, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 14 698,50 zł.).

 

Białystok, dn. 2014.12.18

  


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2015, Pakiet 1- benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 57 200 l., olej napędowy ok. 69 100 l, akcesoria samochodowe, Pakiet 2 – olej opałowy ok.  20 000 l., Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Wykonawca pyta czy Zamawiający może przesłać formularz oferty na zadanie nr 3 pakiet nr 1 w formie elektronicznej z uwagi na brak załącznika na stronie Zamawiającego ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający zamieszcza na stronie BIP brakujący załącznik.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę (projekt umowy):

Aby dodać kolejny ustęp o następującej treści: „Niezależnie od sposobu  rozliczenia kar  umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych”?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 7 wzoru umowy. Wzory umów po zmianach z dn. 2014.12.08 do pobrania ze strony BIP Zamawiającego.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę (projekt umowy):

§ 9 ust. 2 na zmianę słów w nawiasie obecnie obowiązującym aktem prawnym dot. wymagań jakościowych dla paliw ciekłych jest Rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 9 grudnia  2008 r.  w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1058).

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 9 ust. 2 wzoru umowy. Wzór  umowy po zmianach z dn. 2014.12.08 do pobrania ze strony BIP Zamawiającego.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek SIWZ rozdział III punkt 1.9, jeżeli faktura zawierająca zestawienie transakcji będzie uzupełniona dodatkowo załącznikiem elektronicznym a obydwa te dokumenty będą w sumie zawierały oczekiwane przez Zamawiającego dane?

Faktura zawiera szczegółowe zestawienie transakcji m.in.: numer karty, numer rejestracyjny samochodu (w przypadku karty wystawionej na numer rej. i karty imiennej), rodzaj i ilość zatankowanego paliwa, miejsce dokonania transakcji, cenę jednostkową brutto, cenę jednostkową brutto po upuście, wartość netto i brutto oraz stawkę i kwotę VAT.

Ponadto, Wykonawca do faktury zbiorczej będzie przesyłał Zamawiającemu elektroniczne zestawienie transakcji uzupełniające fakturę o datę i godzinę transakcji.

Wykonawca przekaże bezpłatnie również dostęp do indywidualnie dedykowanego serwisu internetowego, na którym Zamawiający będzie mógł na bieżąco śledzić dokonane transakcje, jak również blokować karty bądź zamawiać nowe.

Odpowiedź 4:

Zamawiający uzna za spełniony warunek SIWZ rozdział III punkt 1.9, jeżeli faktura będzie zawierać zestawienie transakcji uzupełnione dodatkowo załącznikiem elektronicznym a obydwa te dokumenty będą w sumie zawierały oczekiwane przez Zamawiającego dane.

Białystok, dn. 2014.12.08


Zmiana SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wzór umów po zmianach z dn. 08.12.2014 r. do pobrania w załączniku poniżej.

Uzupełnienie SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewodzkich w Białymstoku uzupełnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia o ofertę na Pakiet 1 zadanie 3. Do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn. 2014.12.08


Numer ogłoszenia: 396178 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2015 Pakiet 1benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 57 200 l., olej napędowy ok. 69 100 l, akcesoria samochodowe. Pakiet 2 - olej opałowy ok. 20 000 l..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2015 Pakiet 1benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 57 200 l., olej napędowy ok. 69 100 l, akcesoria samochodowe. Pakiet 2 - olej opałowy ok. 20 000 l..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: Wykazanie dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówienie na dostawę na: Pakiet 1 - benzyny bezołowiowej PB 95 lub oleju napędowego ON, Pakiet 2 - oleju opałowego wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie spełnienia warunku dot. Pakietu 1 zadanie 1 wymagane jest: 1) dysponowanie min. 2 stacjami tankowania paliw w granicach administracyjnych miasta Białegostoku, 2) dysponowanie minimum 200 stacjami tankowania paliw na terenie całego kraju. W zakresie spełnienia warunku dot. Pakietu 1 zad. 2 - 14 wymagane jest dysponowanie stacjami paliw w wybranych miastach wskazanych w SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów* czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ). *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-12-03

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-12-18

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-12-03