Ogłoszenie o zamowieniu Nr 373610 - 2014 z dnia 13.11.2014 Zadanie Nr 1 - Wymiana barier ochronnych żelbetowych na linowe dr woj Nr 651 na odcinku Bolcie - Wiżajny Zadanie Nr 2 - Ustawienie barier ochronnych stalowych w dr woj Nr 652 i dr woj Nr 655 - Usługa

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Podlaski Zarząd Dróg wojewódzkich w Białymstoku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach z siedzibą przy ul. Przytorowej 9B informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Zadanie Nr 1 - Wymiana barier ochronnych żelbetowych na linowe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Bolcie – Wiżajny w km 41+115-41+990 SL i w km 41+128-42+000 SP. Zadanie Nr 2 - Ustawienie barier ochronnych stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 18+232-18+527 SP oraz Nr 655 w km 107+696-107+860 SL i w km 107+810-107+874 SP, zakończone zostało wyborem oferty firmy: BUDREX – KOBI Sp. z o. o. ul., Hetmańska 92, 15-727 Białystok. 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która uzyskała największą ilość punktów. 

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

1. BUDREX – KOBI Sp. z o. o., ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok: Zadanie Nr 1: (przy kryterium oceny: cena – 90,00 pkt.; termin realizacji zamówienia: 10,00 pkt.; łącznie 100,00pkt.); Zadanie Nr 2: (przy kryterium oceny: cena – 90,00 pkt.; termin realizacji zamówienia: 10,00 pkt.; łącznie 100,00pkt.);

2.  TADBUD, Tadeusz Krajewski, Ryżówka 15, 16-503 Krasnopol, Zadanie Nr 2: (przy kryterium oceny: cena – 74,98 pkt.; termin realizacji zamówienia: 10,00 pkt.; łącznie 84,98pkt.).

 25.11.2014r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie Nr 1 - Wymiana barier ochronnych żelbetowych na linowe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Bolcie - Wiżajny w km 41+115-41+990 SL i w km 41+128-42+000 SP. Zadanie Nr 2 - Ustawienie barier ochronnych stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 18+232-18+527 SP oraz Nr 655 w km 107+696-107+860 SL i w km 107+810-107+874 SP..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1 - Wymiana barier ochronnych żelbetowych na linowe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Bolcie - Wiżajny w km 41+115-41+990 SL i w km 41+128-42+000 SP. Zadanie Nr 2 - Ustawienie barier ochronnych stalowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 w km 18+232-18+527 SP oraz Nr 655 w km 107+696-107+860 SL i w km 107+810-107+874 SP..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.80-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

   II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B - pokój Nr 19..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B - pokój Nr 19..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

 • siwz (ZIP, 1,22 MB)

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Tomkiel Wydział Zamowień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2014-11-13

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-11-25

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-11-13