Ogłoszenie Nr 362404 - 2014 z dnia 31.10.2014Zadanie 1a: Uzupełnienie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski Zadanie 1b: Oczyszczenie rowu i przepustów dr. woj. 677 Zadanie 1c: Naprawa przepustu dr woj Nr 648 - Robota budowlana

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zadanie 1a: Uzupełnienie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski
Zadanie 1b: Oczyszczenie rowu i przepustów pod zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Maz. w miejscowości Konarzyce od km 6+265 do km   6+500
Zadanie 1c: Naprawa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Stawiski – Przytuły w lok. km 17+125 strona lewa 

zostało zakończone wyborem oferty BIK – PROJEKT Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która uzyskała najwyższą ilość punktów.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1/ Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o, 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156 (przy kryterium oceny: cena - 83,85 pkt.; termin realizacji zamówienia: 0,00 pkt.; łącznie 83,85pkt.)  
2/ BIK - PROJEKT Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32 (przy kryterium oceny: cena - 90,00 pkt.; termin realizacji zamówienia - 0,00 pkt.; łącznie - 90,00pkt.)  

dnia 21.11.2014 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1a: Uzupełnienie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski Zadanie 1b: Oczyszczenie rowu i przepustów pod zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Maz. w miejscowości Konarzyce od km 6+265 do km 6+500 Zadanie 1c: Naprawa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Nowogród - Stawiski - Przytuły w lok. km 17+125 strona lewa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1a: Uzupełnienie poboczy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski Zadanie 1b: Oczyszczenie rowu i przepustów pod zjazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Maz. w miejscowości Konarzyce od km 6+265 do km 6+500 Zadanie 1c: Naprawa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo - Nowogród - Stawiski - Przytuły w lok. km 17+125 strona lewa.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30 pokój nr 5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2014 godzina 09:45, miejsce: siedziba Zamawiającego Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30 pokój nr 5..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

 • siwz (ZIP, 986,1 KB)

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzta Tomkiel Wydział Zamówien Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2014-10-31

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2014-11-21

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2014-10-31