Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2014/S 203-359587 z dnia 20141022 Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka.” - usługi

 

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej  Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka, zakończone zostało wyborem oferty Biura Projektów ARTERIA s. c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Arkas – Projekt sp. z o. o. Sp. K. Al. J. Piłsudskiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 676 490,00 zł);
 2. Transprojekt Gdański Sp. z o. o. ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk-Wrzeszcz (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 3 380 040,00 zł);
 3. WYG Consulting Sp. z o. o. ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/– z ceną ofertową 3 394 800,00 zł);
 4. Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o. o., ul. Grzybowska 12/14 00-132 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 148 810,00 zł);
 5. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S. A. w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 582 139,00 zł);
 6. Biuro Projektów ARTERIA s. c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 488 300,00 zł);
 7. DROGOWSKAZ M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 797 030,00 zł);
 8. KOMI Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 999 980,00 zł). 

Białystok, dn. 2014.12.15

 


Zmiana SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany SIWZ w zakresie wzoru umowy. Umowa po  zmianach z dn. 18.11.2014 do pobrania w załącznikach poniżej.

Białystok, dn. 2014.11.18


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na. Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy  o  podanie  liczby  działek,  które  mają  podlegać  podziałowi  w  ramach inwestycji  lub  określenie  liczby  działek,  jaka  ma  zostać  uwzględniona  w  ofercie. W przypadku braku wiedzy Zamawiającego o przewidywanej liczbie działek, prosimy o wprowadzenie do umowy rozliczenia za faktyczną liczbę działek, jakie ulegną podziałowi na  podstawie  ceny  jednostkowej podanej w ofercie.  Podziały  nieruchomości  są  istotnym  elementem cenotwórczym  oferty  i  brak  jednoznacznych  danych  do  sporządzenia  oferty  i utrudnia uczciwą konkurencję.

Odpowiedź 1:

Liczba działek do podziału została podana w załączniku Wycena ofertowa. Zapłata wynagrodzenia nastąpi za rzeczywiście wykonane podziały na podstawie wykazanej ceny jednostkowej. Powyższe informacje zawarto w cz. XVI Opis Sposobu Obliczania Ceny – ust. 1 pkt. 5 oraz w formularzu „Wycena ofertowa” – poz. 2a. Zamawiający wprowadza zmianę do umowy w § 3 „Wynagrodzenie za przedmiot umowy”. Projekt umowy po korekcie z dn. 18.11.2014 – w zał. poniżej.

Pytanie 2:

Prosimy  wyjaśnienie czy wymóg „wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii”, dotyczy działek jakie zostaną utworzone w ramach podziałów na etapie ZRID czy również działek będących w obecnym pasie drogowym, których granica należy zastabilizować. W przypadku uwzględnienie również w stabilizacji innych działek niż te, jakie powstaną w ramach ZRID prosimy o podanie ich liczby lub, prosimy o wprowadzenie do umowy rozliczenia za faktyczną liczbę działek jaką należy utrwalić na gruncie.

Odpowiedź 2:

Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, dotyczy działek jakie zostaną utworzone w ramach podziałów na etapie ZRID.

Pytanie 3:

Czy w zakresie umowy i terminu jej realizacji znajduje się uzyskanie przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego na podstawie materiałów Wykonawcy, decyzji ZRID? Jeśli tak to prosimy o wydłużenie terminu realizacji umowy o 3 miesiące, tj. o czas potrzebny na uzyskanie decyzji ZRDI  który zgodnie z prawem może wynieść do 90 dni.

Odpowiedź 3:

Uzyskanie ZRID nie wchodzi w termin umowy wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga zakończenia wszystkich prac projektowych wraz z  uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych do 15.06.2015r. tj. w terminie około 6,5  miesięcy od daty złożenia oferty. Mając na uwadze wszystkie procedury i ich terminy zgodnie z KPA (Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego), tj.:

-         Termin związania ofertą i podpisanie umowy – 60 dni od daty złożenia oferty,

-         Przygotowanie wstępnej koncepcji -60 dni od daty podpisania umowy,

-         Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego- 30 dni od daty przedłożenia,

-         Złożenie wniosku o wydanie Decyzji środowiskowej wraz z Kartą Informacyjna Przedsięwzięcia- 30 dni od daty uzyskania pozytywnej opinii do Koncepcji wstępnej,

-         Uzyskanie Postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresie Raportu- 60-90  dni od daty złożenia wniosku o DUŚ,- Złożenie raportu (bez konieczności sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej)- 60 dni    od daty uzyskania postanowienia,

-         Uzyskanie decyzji środowiskowej – 90 dni od daty złożenia raportu,

-         Uprawomocnienie decyzji- 14 dni od daty wydania,

Wykonanie i uzyskanie DUŚ będzie wymagało ok. 14 miesięcy, z czego połowa czasy wynika z terminów administracyjnych.  Powyższe terminy nie zakładają wykonania inwentaryzacji przyrodniczej, konieczność której zostanie określona w procedurze DUS. Minimalny czas na wykonanie inwentaryzacji to 2-3 miesiące w okresie wiosennym.

Ponadto, w przypadku konieczności sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a takie ryzyko istnieje gdyż na ponad połowie długości ma ona zostać zaprojektowana po nowym śladzie, konieczne będzie przygotowanie i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, której procedura może być uruchomiona, zgodnie z prawem, po uzyskaniu decyzji środowiskowej wraz z klauzula o jej ostateczności. Wówczas:

-         Złożenie projektu badań geologicznych dla wariantu wybranego w DUŚ do zatwierdzenia- 30 dni od daty uzyskania DUŚ,

-         Uzyskanie zatwierdzenia projektu badań geologicznych- 30 dni od daty złożenia,

-         Złożenie informacji o zamiarze przystąpienia do badań terenowych – po uzyskaniu zatwierdzenia,

-         Przystąpienie do badań terenowych- 14 dni od daty złożenia informacji,

-         Wykonanie badań terenowych, opracowanie dokumentacji i złożenie do uzgodnienia 60 dni od daty zatwierdzenia projektu badań,

-         Uzyskanie zatwierdzenia- 30 dni od daty złożenia,

-         Uprawomocnienie decyzji- 14 dni od daty uzyskania zatwierdzenia.

Czyli zakończenie procedury wykonywania i zatwierdzenia dokumentacji geologiczno – inżynierskiej będzie trwało około 6 miesięcy z czego 2 miesiące wynikają z terminów procedury administracyjnej.

Przyjmując że wszystkie powyższe terminu zostaną dotrzymane zgodnie z KPA sam czas na przeprowadzenia procedury decyzji środowiskowej wynosi 7 miesięcy, a w przypadku dokumentacji konieczności wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dodatkowe dwa miesiące.

W związku z powyższym prosimy o wydłużenie  terminu realizacji umowy do 14 miesięcy od daty podpisania umowy.  

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia.

Pytanie 5:

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi nr 1, prosimy jednak o podanie liczby wizyt na budowie  jaka ma zostać wyceniona i wprowadzenie do umowy rozliczenia za faktyczną liczbę pobytów na podstawie ceny jednostkowej z oferty. Liczba pobytów nie wynika jedynie z jakości dokumentacji, ale również z umiejętności realizacji budowy na podstawie otrzymanej dokumentacji przez przyszłego wykonawcę, co nie jest zależne od Projektanta i nie może być jego ryzkiem.  

Odpowiedź 5:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w zakresie udzielonej już odpowiedzi i zamieszczonej na stronie BIP-u.

Pytanie 6:

Czy zdjęcia do koncepcji mają być z nowego nalotu, czy możliwe jest wykorzystanie materiałów archiwalnych? W przypadku możliwości wykorzystania zdjęć archiwalnych, proszę o podanie daty wykonania zdjęć, która będzie akceptowana przez Zamawiającego.

Odpowiedź 6:

Zdjęcia do koncepcji powinny zawierać aktualny stan zagospodarowania terenu.

Pytanie 7:

Czy Zamawiający dysponuje prognozą ruchu dla analizowanego odcinka drogi, czy też w ramach zamówienie należy opracować prognozę ruchu?

a.  Jeśli w ramach zamówienie należy opracować prognozę ruchu, to czy prognoza ma zostać opracowana metodami modelowania ruchu?

b.  Czy ma zostać poprzedzona pomiarami ruchu? Jeśli tak, to proszę o podanie zakresu pomiarów, jakie należy wykonać, gdyż ma to wpływ sporządzenie oferty.

Odpowiedź 7:

Należy opracować prognozę ruchu metodami modelowania ruchu, które zostaną poprzedzone pomiarami ruchu. Prognozę ruchu wykonać w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania projektu.

 

Białystok, dn. 2014.11.18


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 

 W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na. Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie, które elementy dokumentacji projektowej należy przekazać do 30.06.2015 r.

Odpowiedź 1:

Należy przekazać komplet dokumentacji projektowej.

Pytanie 2:

Prosimy o wprowadzenie dodatkowego załącznika do umowy, obejmującego wyszczególnione elementy dokumentacji projektowej wraz z terminami przekazania tych elementów dokumentacji oraz ich wyceną.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzania dodatkowych załączników do umowy.

Pytanie 3:

Prosimy o wprowadzenie płatności częściowych za poszczególne etapy realizacji dokumentacji projektowej (zatwierdzenie koncepcji, przekazanie materiałów do decyzji środowiskowej, przekazanie materiałów do ZRID itp.)

Odpowiedź 3:

Zamawiający przewiduje płatności zgodnie z § 8 umowy.

Pytanie 4:

Prosimy o określenie w jakim czasie od przekazania przez Wykonawcę materiałów, Zamawiający wystąpi do organu o wydanie decyzji.

Odpowiedź 4:

Zamawiający niezwłocznie po otrzymaniu od Projektanta niezbędnych dokumentów wystąpi do organu o wydanie decyzji.

 

Białystok, dn. 2014.11.17


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 

 W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na. Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dokona zmiany w treści zamówienia polegającej na zmianie terminu wykonania zamówienia na 30.10.2015 r. ?

Biorąc pod uwagę obowiązujące terminy administracyjne, dużą czasochłonność wymaganych opracowań (np. sporządzenie mapy do celów projektowych, wykonanie projektów podziałów działek) oraz nasze wieloletnie doświadczenie przy sporządzaniu projektów o podobnym zakresie uważamy, że niemożliwe jest wykonanie przedmiotowego zamówienia w okresie 6 miesięcy (nawet w „sprzyjających" warunkach i braku okoliczności określonych §5 projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ).

W załączeniu przekazujemy przykładowy harmonogram przygotowania dokumentacji projektowej obejmujący „kamienie milowe" projektu opracowany w oparciu o standardowe terminy opracowania. Wskazuje on, że minimalnym realnym okresem opracowania dokumentacji jak w Państwa zamówieniu jest termin około 10 miesięcy (przy braku przedłużających się procedur administracyjnych oraz przy braku konieczności przeprowadzania oceny przedsięwzięcia na środowisko i sporządzania raportu oddziaływania na środowisko)

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia.

Pytanie 2:

Zał. 1E do SIWZ, pkt. 7, str. 3 zawiera zapis:

"Po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy wykonać trwałą stabilizację nowych granic pasa drogowego. Znaki graniczne należy zastabilizować w punktach załamania granicy oraz dodatkowo na środku prostych odcinków o długości przekraczającej 60m."

Czy wymóg ten dotyczy stabilizacji tylko nowych granic pasa drogowego powstałych w wyniku podziałów działek czy wszystkich punktów załamań istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku około 30 km ?

Odpowiedź 2:

Wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, dotyczy działek jakie zostaną utworzone w ramach podziałów na etapie ZRID.

Pytanie 3:

Zał. 17 do SIWZ („Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej"), rozdz. III, pkt 5) określa m. in. wymaganie polegające na określeniu „zajętości terenu z analizą potrzeb i rozpoznaniem możliwości pozyskania terenu (między innymi w formie badania odbioru społecznego inwestycji)".

Co Zamawiający rozumie pod pojęciami „rozpoznania możliwości pozyskania terenu" oraz „badania odbioru społecznego inwestycji" ? Prosimy o określenie zakresu i formy w/w opracowań oraz wskazanie wykazu stron wymagających uzgodnienia.

Odpowiedź 3:

Przekazane opracowanie powinno posiadać analizę konieczności pozyskania nowych terenów. Powinna ona zostać dokonana zgodnie z zasadą minimalizacji ilości podziałów działek zwłaszcza posiadających elementy zagospodarowania terenu (ogrodzenia, drzewa, elementy małej architektury, media). Projekty podziałów muszą uzyskać zgodę i akceptację Zamawiającego.

 

Białystok, dn. 2014.11.17


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 

 W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na. Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o określenie liczby wizyt na budowie podczas pełnienia nadzoru autorskiego.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ ilość czynności w ramach nadzoru autorskiego uzależniona jest od jakości i dokładności wykonanej dokumentacji. Wykonawca powinien na własne ryzyko oszacować i przyjąć do wyceny ilość tych czynności.

Pytanie 2:

Czy w cenie oferty należy uwzględnić sieci elektroenergetyczne wysokiego napięcia do budowy, przebudowy lub usunięcia kolizji ?

Odpowiedź 2:

Wykonawca powinien oszacować i przyjąć do wyceny niezbędną ilość opracowań w celu wykonania kompletnej dokumentacji.

Pytanie 3:

Czy w cenie oferty należy uwzglęnić sieci gazowe wysokiego cisnienia do budowy, przebudowy lub usunięcia kolizji ?

Odpowiedź 3:

Wykonawca powinien oszacować i przyjąć do wyceny niezbędną ilość opracowań w celu wykonania kompletnej dokumentacji.

 

Białystok, dn. 2014.11.17


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 

 W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na. Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy Zamawiającego o wskazanie ilości nadzorów autorskich jaką należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ ilość czynności w ramach nadzoru autorskiego uzależniona jest od jakości i dokładności wykonanej dokumentacji. Wykonawca powinien na własne ryzyko oszacować i przyjąć do wyceny ilość tych czynności.

Pytanie 2:

Dotyczy rozdziału VI punkt 4.1. – Czy jeśli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na osobach trzecich, to zobowiązany jest dołączyć do oferty pisemne zobowiazanie tej osoby, jak również oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru ? Czy zapis z rozdzialu VI 4.1 dotyczy tylko podmiotów trzecich, a nie dotyczy osób trzecich ?

Odpowiedź 2:

Zapisy rozdziału VI punkt 4.1 dotyczą innych podmiotów (osób fizycznych, osób fizycznych prowadzacych dzialalność gospodarczą, spółek, etc.) na których wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia może polegać wykonawca. Dokumenty tych podmiotów należy przedłożyć odpowiednio do następujących sytuacji, tj.:

 1. Jeżeli Wykonawca tylko w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów (w tym i „osobie trzeciej”) to zobowiązany jest przedłożyć:
 • pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał).
 1. Natomiast, jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów (w tym i  „osobie trzeciej”) a ponadto podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
 • pisemnego zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał);
 • oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy.
 • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Białystok, dn. 2014.11.03

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na. Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnienia dotyczącego terminu wykonania Zamówienia, tj. terminu przekazania Zamawiającemu opracowań wchodzących w skład dokumentacji.

W SIWZ (pkt. 4 poz. 2) podają Państwo termin wykonania Zamówienia na dzień 30.06.2015 r. Biorąc pod uwagę zakres całego Zamówienia oraz doświadczenie przy wykonywaniu podobnych Inwestycji uważamy podany termin za zbyt krótki do zrealizowania zadania w całości. Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania Zamówienia?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia na zasadach określonych w projekcie umowy § 5.

Białystok, dn. 2014.11.03


22/10/2014    S203    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2014/S 203-359587

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz
15-620 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka.”

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: droga wojewódzka Nr 673

Kod NUTS PL343

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka.”

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka.”

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 29.12.2014. Zakończenie 30.6.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium w kwocie 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wyłoniony w postępowaniu wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa we wzorze umowy - na wskazany numer rachunku bankowego.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1).
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę drogi publicznej o klasie minimum Z wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi oraz opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karta informacyjna)
lub
2) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę drogi publicznej o klasie minimum Z wraz z opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karta informacyjna ) i 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę drogowych obiektów inżynierskich w ciągu drogi publicznej
wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1).
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:
a) Projektant drogowy – osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże:
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
– wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy min. Z;
b) Projektant drogowych obiektów inżynierskich
– uprawnienia budowlane do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
– wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogowego obiektu mostowego,
c) Sprawdzający projekt drogowy
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
d) Sprawdzający projekt drogowych obiektów inżynierskich
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
e) Projektant – branża telekomunikacyjna
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
f) Projektant – branża energetyczna
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
g) Projektant – branża sanitarna i gazowa
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
h) Osoba odpowiedzialna za opracowania z zakresu ochrony środowiska
– Osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie emisji zanieczyszczeń - hałasu, emisji spalin/ścieków i ochrony przyrody,
– wykazanie opracowania min. 1 karty informacyjnej o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej lub drogowych obiektów inżynierskich, na podstawie których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, gdzie osoba wskazana była ich autorem lub współautorem,
i) Osoba odpowiedzialna za wykonanie i opracowanie badań geologicznych
– Osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie wykonania opracowań geologicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia,
j) Osoba odpowiedzialna za opracowania geodezyjne
– Osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany personalne bez zaistnienia istotnej przyczyny.
1) Koordynatorem wszystkich prac będzie Projektant Drogowy.
2) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. (a) i (b) - i sprawowanie ich przez jedną lub dwie osoby, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.
3) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. (c) i (d), i sprawowanie ich przez jedną osobę lub dwie osoby, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.
4) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. (e) i (f), i sprawowanie ich przez jedną osobę lub dwie osoby, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.
5) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, którego dotyczy zamówienie oraz zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
7. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II. 1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy,
2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów* czy zostały wykonane należycie,
* Dowodem o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dot. niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa:
a) w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
b) w ust. 2 pkt 5, 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
4. Dokumenty innych podmiotów.
1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
(Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ)
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
— oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy.
— aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).
5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).
a) Oferta wspólna powinna zawierać:
— oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
— dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
— oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 - 7, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.12.2014 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 4.12.2014 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 1. Projekt dofinansowany w ramach konkursu na udzielenie dotacji ws przygotowania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach 2014–2020 - w ramach działań wspierających jednostki samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna Działanie 7.1 wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.
2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawca, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:
3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17.10.2014

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-10-17

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-12-15

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-10-17