Ogłoszenie o zamowieniu Nr 338942 - 2014 z dnia 13.10.2014 Zadanie Nr 1 - Ustawienie poręczy ochronnych przy ścieżce rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo - Malinówka. Zadanie Nr 2 - Naprawa barier ochronnych stalowych na drog Ogłoszenie o zamowieniu Nr 338942 - 2014 z dnia 13.10.2014 Zadanie Nr 1 - Ustawienie poręczy ochronnych przy ścieżce rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo - Malinówka. Zadanie Nr 2 - Naprawa barier ochronnych stalowych na drog wojewódzkich Nr 655 i 664 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach. Zadanie Nr 3 - Naprawa barier ochronnych stalowych na drodze wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Cimochy - Raczki w km 67+215-67+223 strona prawa - Usługa

 


Zawiadomienie o wyborze oferty.

Podlaski Zarząd Dróg wojewódzkich w Białymstoku informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zadanie Nr 1 – Ustawienie poręczy ochronnych przy ścieżce rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo – Malinówka.
Zadanie Nr 2 – Naprawa barier ochronnych stalowych na drogach wojewódzkich Nr 655 i 664 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.
Zadanie Nr 3 – Naprawa barier ochronnych stalowych na drodze wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Cimochy – Raczki w km 67+215-67+223 strona prawa,
zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Inżynierskiego SPATZ Marek Wróbel, Wyszków Śląski 2A, 48-303 Nysa.
 
Wybrano ofertę korzystną cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe – SIRANT, Firma Prywatna, Mazuchówka 60A, 11-510 Wydminy, – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ - cena ofertowa 30 651,60 zł brutto);
2. P.U.H. DROGMET, Tomasz Wnukowski, ul. Żłobikowskiego 3A, 16-315 Lipsk, – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ - cena ofertowa 27 053,85 zł brutto);
3. Przedsiębiorstwo Inżynierskie SPATZ Marek Wróbel, Wyszków Śląski 2A, 48-303 Nysa, – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ - cena ofertowa 23 906,16 zł brutto);
4. TADBUD, Tadeusz Krajewski, Ryżówka 15, 16-503 Krasnopol, – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ - cena ofertowa 29 630,70 zł brutto);
5. Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe ”KRUSZMET” Dariusz Kruszniewski, ul. Sportowa 15, 19-300 Ełk, – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ - cena ofertowa 99 789,90 zł brutto).
 
dnia 28.10.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie Nr 1 - Ustawienie poręczy ochronnych przy ścieżce rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo - Malinówka. Zadanie Nr 2 - Naprawa barier ochronnych stalowych na drogach wojewódzkich Nr 655 i 664 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach. Zadanie Nr 3 - Naprawa barier ochronnych stalowych na drodze wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Cimochy - Raczki w km 67+215-67+223 strona prawa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1 - Ustawienie poręczy ochronnych przy ścieżce rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakałarzewo - Malinówka. Zadanie Nr 2 - Naprawa barier ochronnych stalowych na drogach wojewódzkich Nr 655 i 664 na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Suwałkach. Zadanie Nr 3 - Naprawa barier ochronnych stalowych na drodze wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Cimochy - Raczki w km 67+215-67+223 strona prawa..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.92-2, 45.23.32.80-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego Rejonie Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B - pokój Nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2014 godzina 09:30, miejsce: miejsce: siedziba Zamawiającego - Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B - w sekretariacie - pokój Nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Tomkiel Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2014-10-13

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-10-28

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-10-13