Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2014-093955 z dnia 2014-07-17 Roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960 - roboty budowlane

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PO UWZGLĘDNIENIU WYROKU KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ Z DNIA 22.10.2014 – SYGN. AKT. 2046/14

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”, zakończone zostało wyborem oferty firmy UNIBEP S. A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S. A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 22 762 424,14 zł);
 2. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 23 517 651,36 zł).
 3. UNIBEP S. A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S. A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/– z ceną ofertową 22 078 983,11 zł);
 4. Konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków i Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. w Białymstoku z/s w Hryniewiczach – Partner Konsorcjum, Hryniewicze – 75/1 16-061 Juchnowiec Kościelny (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 20 406 992,57 zł) – oferta została odrzucona.

Białystok, dn. 2014.11.13


 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, w związku z wyrokiem KIO 2046/14 z dnia 22.10.2014 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: roboty budowlane związane  z: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”, unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty Konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków i Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Białymstoku z/s w Hryniewiczach – Partner Konsorcjum, Hryniewicze – 75/1 16-061 Juchnowiec Kościelny.

Białystok, dn. 2014.11.13


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”, zakończone zostało wyborem oferty Konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków i Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Białymstoku z/s w Hryniewiczach – Partner Konsorcjum, Hryniewicze – 75/1 16-061 Juchnowiec Kościelny.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 22 762 424,14 zł);
 2. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 23 517 651,36 zł).
 3. UNIBEP S. A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S. A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/– z ceną ofertową 22 078 983,11 zł);
 4. Konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków i Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o. o. w Białymstoku z/s w Hryniewiczach – Partner Konsorcjum, Hryniewicze – 75/1 16-061 Juchnowiec Kościelny (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 20 406 992,57 zł).

 

Białystok, dn. 26.09.2014.

 


 

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia: 14 701 782,19 zł. (z możliwością pozyskania dodatkowych środków)

 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (zł)

Po poprawkach

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

..............

.............

01

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o.

ul. Produkcyjna 102,                               15-680 Białystok

22 762 424,14

 

 

 

 

 

02

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz

ul. Ciołkowskiego 24,                                      15-545 Białystok

23 517 651,36

 

 

 

 

 

03

UNIBEP S. A. ul. 3 Maja 19                           17-100 Bielsk Podlaski

MAKBUD Oddział UNIBEP S. A. w Łomży ul. Poligonowa 12,                              18-402 Łomża

22 078 983,11

 

 

 

 

 

04

Konsorcjum firm: STRABAG                        Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum:                         ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków i

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Białymstoku z/s w Hryniewiczach - Partner Konsorcjum                                     Hryniewwicze –75/1 16-061 Juchnowiec Kościelny

20 406 992,57

 

 

 

 

 


UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert 03.09.2014 r.


 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 5

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”: wyjaśnia co następuje:

Zwracamy się o podanie parametrów dla geowłókniny polipropylenowej, o której mowa w pozycjach nr 56 oraz 94 kosztorysu branży drogowej.

Odpowiedź:

Dla pozycji nr 56 poniżej przedstawiamy min. wymagania dla geowłókniny polipropylenowej pod konstrukcją dróg dojazdowych i zjazdów układana bezpośrednio na podłożu:

 • wytrzymałość na rozciąganie: min. 20 kN/m,
 •  odporność na przebicie statyczne (CBR): min. 3000 N
 •  odporność na przebicie dynamiczne (średnica otworu): max. 13 mm
 • wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 35 l/sm2
 • wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 40%
 • geowłóknina musi posiadać stosowną aprobatę techniczną. 

Dla pozycji nr 94 wymagania dla geotkaniny powinna być przyjęte jak w SST branży mostowej (obiekty inżynierskie – przepusty drogowe) nr D.03.01.02.11 punkt 2.3.3.3.

Białystok, dnia 20.08.2014 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane do publikacji 11.08.2014 r.) opublikowane 14.08.2014 r.

 


 

14/08/2014    S155    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2014/S 155-277689

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz, Białystok15-620, POLSKA. Tel.: +48 856767139. Faks: +48 856767153. E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.7.2014, 2014/S 137-245270)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000, 45110000

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Zamiast: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie 30.9.2014.

Zakończenie 31.7.2015

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

27.8.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

27.8.2014 (10:00)

Powinno być: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:

Rozpoczęcie: 7.10.2014

Zakończenie: 31.7.2015

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.9.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

3.9.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


ZMIANA OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania w załaczniku poniżej.

Białystok, dn. 11.08.2014 r.


ZMIANY I UZUPEŁNIENIA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”:

1. Zamawiający informuje, że kosztorysy ofertowe należy dołączyć do oferty. W związku z powyższym Część XIV ust. 12 pkt 1) – 4) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„12. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać wymagane oświadczenia i dokumenty oraz:

1) Potwierdzenie wniesienia wadium,

2) Formularz ofertowy,

3) Zbiorcze zestawienie kosztów,

4) kosztorysy ofertowe,

5) Załączniki Nr 1 – 7.”

2. Część III ust. 8 pkt. 6) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności powstania roszczeń. Zgłoszenie roszczeń powinno być udokumentowane i zaopiniowane przez Nadzór Inwestorski. W przypadku zgłoszenia późniejszego, roszczenia nie będą uznane”.

3. Część XV ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 03.09.2014 roku.”

4. Część XIX SIWZ otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum.

2.  Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć do wglądu Zamawiającemu polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 5 000 000 PLN, wraz z dowodami opłacenia składek.

Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się  do przedłużenia polisy na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku zakończenia okresu ubezpieczenia.

3.  Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (kierowników i geodety).

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia powyższe zmiany naniesiono czcionką koloru czerwonego.

5. We wzorze umowy – zmiany naniesiono czcionką koloru czerwonego.

6. Zamawiający precyzuje: wysokości kostki kamiennej w pozycji nr 76 przedmiaru robót drogowych wynosi 8/11 cm, natomiast w SST D.05.03.01., punkt 2.2.1. – 15/17 cm. Do oferty należy przyjąć nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej 8/11cm.

7. Zamawiający załącza Kosztorys ofertowy (po zmianach 11.08.2014).

8. Zamawiający uzupełnia SIWZ o przedmiary: drogowy i telekomunikacyjny.

9. Zamawiający uzupełnia SIWZ o przedmiary dotyczące przepustów: od Nr 1 do  Nr10.

 

Dokumenty po zmianach do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 11.08.2014” dostępnego poniżej.

 

Białystok, dnia 11.08.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 4

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

SIWZ punkt XVI podpunkt 3 mówi: „Materiały uzyskane z rozbiórki: oznakowanie pionowe, bariery ochronne, słupki hektometrowe, dłużyce i inne nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 50 km.” Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie inne materiały z rozbiórki Zmawiający zechce wykorzystać na własne potrzeby. Zwracamy się również do Zamawiającego o określenie dokładnego miejsca i odległości odwozu tych materiałów, których właścicielem jest Zamawiający po wykonanej rozbiórce, ponieważ określenie odległości odwozu do 50 km jest zbyt ogólne i uniemożliwia poprawną wycenę zadania.

Odpowiedź 1:

Odległość odwozu wynika z zapisów SIWZ.

 

PYTANIE NR 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm zamiast 0/63 dla zjazdów żwirowych i dróg serwisowych.

Odpowiedź 2:

Podbudowę dróg serwisowych oraz zjazdów należy wykonać z kruszywa zgodnie z projektem budowlanym, czyli o uziarnieniu 0/63mm. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST i dokumentacji wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 3:

SIWZ punkt XVI podpunkt 1 mówi: „Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością jezdni.”, natomiast punkt III podpunkt 8, 5). mówi “ Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi.” Zgodnie z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o określenie w jaki sposób należy wykonać warstwę ścieralną jeżeli trzeba wykonywać ją całą szerokością jezdni przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi.

Odpowiedź 3:

Zapewnienie ciągłej przejezdności odcinka drogi można uzyskać np. stosując objazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania warstwy ścieralnej w inny sposób niż całą szerokością jezdni. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 4:

Zamawiający potwierdza o obowiązywaniu wytycznych technicznych WT1-2010 na przedmiotowym zadaniu.

 

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 5:

Zamawiający potwierdza o obowiązywaniu wytycznych technicznych WT2-2010 na przedmiotowym zadaniu.

 

PYTANIE NR 6:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.

Odpowiedź 6:

Zamawiający informuje, że ostateczna decyzja ZRID została załączona w dniu 22.07.2014r. w folderze „dokumentacja decyzje opinie”.

 

PYTANIE NR 7:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż dla wszystkich warstw podbudów z kruszywa łamanego na przedmiotowym zadaniu należy użyć kruszywa zgodnego z wymaganiami SST D.04.04.02 tablicy 1 dla podbudów pomocniczych nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR3-KR6.

Odpowiedź 7:

Potwierdzamy, że dla odc. od km 7+898 do km 15+960 dla wszystkich warstw podbudów oraz nawierzchni i poboczy z kruszywa łamanego należy użyć kruszywa zgodnego z wymaganiami SST D.04.04.02 tablica 1 dla kategorii KR3-KR6.

 

PYTANIE NR 8:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie w miejsce barier linowych barier stalowych o takich samych parametrach technicznych.

Odpowiedź 8:

Tak. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SIWZ i Dokumentacji Projektowej wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.          

 

PYTANIE NR 9:                   

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaki kolor kostki brukowej betonowej należy zastosować na chodniki.

Odpowiedź 9:

Kostka na ciągu chodnika ma być koloru szarego, natomiast zjazdy mają być w kolorze czerwonym.

 

PYTANIE NR 10:

SST D.03.05.01a punkt 2.2.7 mówi iż materiałami niezbędnymi do wykonania rowów chłonnych są między innymi drewno, elementy stalowe, beton, betonowe płyty ażurowe, natomiast wg szczegółów konstrukcyjnych do wykonania rowu chłonnego należy użyć jedynie geowłókniny oraz pospółki. Zwracamy się o potwierdzenie, iż rów chłonny należy wykonać zgodnie z szczegółem konstrukcyjnym.

Odpowiedź 10:

Rowy chłonne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

 

PYTANIE NR 11:

SST D.08.03.01 punkt 1.3 mówi o wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm natomiast p. 2.2.1 w/w SST mówi o wykonaniu obrzeży o wymiarach 6x20 cm. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie obrzeża należy zastosować na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź 11:

Na przedmiotowym odcinku należy stosować obrzeża 8x30cm.

 

PYTANIE NR 12:

Zwracamy się o podanie ilości, lokalizacji oraz długości poszczególnych odcinków barier linowych.

Odpowiedź 12:

Bariery linowe należy wycenić zgodnie z ilościami podanymi w kosztorysie ofertowym. Lokalizacja oraz długość poszczególnych odcinków wynika z dokumentacji Projektowej.

 

PYTANIE NR 13:

Zwracamy się o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne w stosunku do barier linowych.

Odpowiedź 13:

Tak. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SIWZ i Dokumentacji Projektowej wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 14:

Zwracamy się o potwierdzenie czy w cenie ofertowej należy uwzględnić koszta tablic informacyjnych i pamiątkowych i w jakiej pozycji kosztorysu ofertowego uwzględnić koszt.

Odpowiedź 14:

Cena ofertowa dotycząca tablic informacyjnych i pamiątkowych powinna zostać uwzględniona w pkt 1 zbiorczego zestawienia kosztów.

 

PYTANIE NR 15:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli dla Wykonawcy na wykorzystanie destruktu bitumicznego pozostałego po frezowaniu do ponownego wbudowania na powyższej drodze np. do wzmocnienia poboczy.

Odpowiedź 15:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania destruktu bitumicznego w realizacji zadania. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 16:

Pozycja 55 kosztorysu ofertowego branży drogowej mówi o wykonaniu 695 m2 zjazdów, natomiast pozycja 56 mówi o ułożeniu geowłókniny polipropylenowej w ilości 7137 m2, która wg. przekroi normalnych  ma być zastosowana pod warstwę odsączającą na zjazdach. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem dlaczego warstwy odsączającej wg poz. 55 kosztorysu ofertowego należy wykonać dziesięciokrotnie mniej niż geowłókniny, która ma leżeć pod nią. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o korektę ilości w pozycji 55 lub 56 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź 16:

W kosztorysie ofertowym błędnie wpisano ilość w pozycji 56. Powinno być: 1126 m2.

 

PYTANIE NR 17:

Pozycja 58 kosztorysu ofertowego branży drogowej mówi o wykonaniu 19 227 m2 warstwy mrozoochronnej gr. 15 cm. Z opisu technicznego punkt 2.3.2.1.3 zamieszczonego na stronie Zamawiającego wynika iż na przedmiotowym zadaniu czyli na odcinku od km 7+898 do km 15+960 występuje w konstrukcji jezdni warstwa mrozoochronna gr. 20 cm. Zwracamy sią do Zamawiającego o wyjaśnienie w jakiej lokalizacji należy wykonać warstwę mrozoochronną gr. 15 cm i o ewentualną zmianę opisu technicznego bądź kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź 17:

Na odcinku od km 7+898 do km 15+960 nie występuje warstwa mrozoochronna gr. 15 cm. W pozycji powinno być: Pobocze gruntowe ulepszone kruszywo łam. 0/31.5, gr. 15 cm.

 

PYTANIE NR 18:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż na przedmiotowym zadaniu obowiązują tylko i wyłącznie te SST które dotyczą poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych.

Odpowiedź 18:

Zamawiający potwierdza, że na określonych odcinkach zadania obowiązują dołączone do nich SST.

 

PYTANIE NR 19:

Zwracamy się o potwierdzenie że do wykonania podbudowy na zjazdach wg SST D-04.04.02 można użyć mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 jak na trasie głównej.

Odpowiedź 19:

Podbudowę dla zjazdów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST i dokumentacji wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 20:

W SST D-04.06.01 punkt 2.3 zapis brzmi „Właściwości kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S-96014:1997”. W związku że powołane w normie PN-S 96014 normy dotyczące kruszyw do betonu są nieaktualne zwracamy się o potwierdzenie że dopuszcza się kruszywa zgodne z normą PN-EN 12620.

Odpowiedź 20:

Tak. dopuszcza się kruszywa do betonu zgodne z normą PN-EN 12620.

 

PYTANIE NR 21:

Zwracamy się o usunięcie zapisu dotyczącego maksymalnej zawartości cementu 250kg/m3 w mieszance betonowej wg SST D-04.06.01 punkt 2.8. Zapis taki pojawia się w normie PN-S 96014 ale dotyczy on betonu  wytrzymałości B15. Zgodnie z SST beton do podbudowy ma mieć wytrzymałość minimum B25 (C 20/25).

Odpowiedź 21:

Zamawiający przychyla się do zmian zapisów w SST D.04.06.01 odnośnie granicznych zawartości cementu w mieszance betonowej. Przy ustalaniu minimalnej zawartość cementu w 1m3 należy stosować zalecenia załącznika F normy PN-EN 206-1 i PN-B-06265 (przy uwzględnieniu ekspozycji środowiska).

 

PYTANIE NR 22:

Czy zgodnie z WT-2 2010 Zamawiający dopuszcza do warstwy podbudowy KR 3-4 z AC P asfalt 35/50 o parametrach poprawiających odporność mieszanek mineralno – asfaltowych na deformacje trwałe.

Odpowiedź 22:

Tak, dopuszcza się asfalt 35/50 do mieszanki AC P.

 

PYTANIE NR 23:

Czy zgodnie z WT-2 2010 Zamawiający dopuszcza do warstwy wiążącej KR 3-4 z AC W asfalt 35/50 o parametrach poprawiających odporność mieszanek mineralno – asfaltowych na deformacje trwałe.

Odpowiedź 23:

Tak, dopuszcza się asfalt 35/50 do mieszanki AC W.

 

PYTANIE NR 24:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że zgodnie z zapisami WT-2 2010 do warstwy wiążącej można zastosować kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D ≤ 8 mm pod warunkiem cyt: „Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50”. W obecnej SST brak jest takiego zapisu zgodnego z WT-2 2010.

Odpowiedź 24:

Dopuszcza się kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D ≤ 8 mm zgodnie z WT-2 2010 do warstwy wiążącej.

 

PYTANIE NR 25:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że zgodnie z zapisami WT-2 2010 do warstwy ścieralnej można zastosować kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D ≤ 8 mm pod warunkiem cyt: „Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50”. W obecnej SST brak jest takiego zapisu zgodnego z WT-2 2010.

Odpowiedź 25:

Dopuszcza się kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D ≤ 8 mm zgodnie z WT-2 2010 do warstwy ścieralnej.

 

Białystok, dnia 11.08.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 3

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Zamawiający we wzorze umowy §3 ust. 2 podaje: „Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.” Oraz w Rozdziale XVI, punkt 21 SIWZ: „Płatność za wykonane i odebrane roboty będzie określana na podstawie rzeczywistego zaawansowania robót i fakturowana na podstawie dokumentów rozliczeniowych”. Dodatkowo SIWZ w Rozdziale XIV, punkt 12 wskazuje iż do oferty należy dołączyć jedynie Zbiorcze zestawienie kosztów oraz w Rozdziale XIX, punkt 14: „Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu: 1) kosztorysy ofertowe”. Zwracamy się o wyjaśnienie nieścisłości.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że kosztorysy ofertowe należy dołączyć do oferty. W związku z powyższym:

1. Część XIV ust. 12 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„12. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać wymagane oświadczenia i dokumenty oraz:

1) Potwierdzenie wniesienia wadium,

2) Formularz ofertowy,

3) Zbiorcze zestawienie kosztów,

4) kosztorysy ofertowe,

5) Załączniki Nr 1 – 7.”

2. Część XIX ust. 3 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopie uprawnień osób wskazanych w swojej ofercie (kierowników i geodety).”.

 

Białystok, dnia 11.08.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 2

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

W dokumentacji przetargowej Zamawiający uwzględnił montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przedmiarze robót drogowych D.07.06.02 poz. 117 wpisano: ogrodzenia segmentowe typ olsztyński + barieroporęcz, długośc 142 m. W tabeli przedmiarowej podano długość ogrodzenia segmentowego 710mb. Prosimy sprecyzować, jaka jest długość bariery typu olsztyńskiego oraz długość barieroporęczy ?

Odpowiedź 1:

Na odcinku od km 7+898 do km 15+960 występują ogrodzenia segmentowe typu olsztyńskiego w ilości 65mb, na odcinku tym nie występują barieroporęcze. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane ilości robót.

 

Białystok, dnia 11.08.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 1

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

W projekcie Wykonawczym branży teletechnicznej została zaprojektowana linia światłowodowa wg przyjętych norm i standardów branżowych w tej sytuacji wymagany jest montaż belek ustojowych minimum jednej belki na słup. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź 1:

Ze względu na możliwość wykorzystania podczas przebudowy istniejących słupków oraz belek ustojowych, nie zostały one uwzględnione w przedmiarze.

 

Białystok, dnia 11.08.2014 r.


 Zmiana i uzupełnienie SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje zmiany SIWZ w zakresie SST oraz uzupełnia SIWZ o tebele przedmiarowe obejmujące zakresem przedmiotowe zamówienie.

SST po  zmianach z dn. 23.07.2014 i Tabele przedmiarowe po zmianach z dn. 23.07.2014 do pobrania w załącznikach poniżej.

Białystok, dn. 2014.07.23


 

Uzupełnienie SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku uzupełnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia na: Roboty budowlane związane z:Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960.”, o załącznik pn."decyzje, opinie" (do pobrania poniżej).

Białystok, dn. 2014.07.22


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 
24/07/2014    S140    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2014/S 140-250493

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz, Białystok15-620, POLSKA. Tel.: +48 856767139. Faks: +48 856767153. E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.7.2014, 2014/S 137-245270)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000, 45110000

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Zamiast: 

III.2) Warunki udziału

4.6. Asystent ds. rozliczeń winien wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych.

Powinno być: 

III.2) Warunki udziału

4.6. Asystent ds. rozliczeń winien wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych kalsy minimum Z o wartości minimum 20 000 000 PLN (brutto)

 


 

19/07/2014    S137    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I.

II.

III.

IV.

VI.

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2014/S 137-245270

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz
15-620 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 856767139
E-mail: mailto:wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl?subject=TED
Faks: +48 856767153

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960.”

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga wojewódzka Nr 686 od km 7+898 do km 15+960.

Kod NUTS PL343

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960.”
Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi od km 7+898 do km 15+960 obejmuje między innymi:
1. Wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m, o obciążeniu jezdni 115 kN/oś,.
2. Przebudowę drogowych obiektów inżynierskich - szt. 10.
3. Korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych.
4. Regulację poboczy.
5. Przebudowę, rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego.
6. Przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.
7. Budowa i przebudowa zatok autobusowych (4 szt./2 par)
8. Budowa chodników dla pieszych w rejonie zatok autobusowych
9. Wycinkę drzew i krzewów.
10. Ustawienie barier ochronnych.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000, 45110000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Roboty budowlane na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 686 Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 30.9.2014. Zakończenie 31.7.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Ustala się wadium w wysokości – 200 000 PLN.
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca przez podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji jakości na roboty budowlane.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciągu 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:
Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegające na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy min. Z o wartości min. 20 000 000 PLN (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
W zakresie spełniania warunków wymagane jest wykazanie:
1) wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności min. 100 ton/godz. (należy podać informację o sposobie dysponowania).
2) dostępu do laboratorium drogowego (należy podać informację o sposobie dysponowania).
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
4.1. Kierownik budowy winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 5 lat doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. Dz. U. z 2006, Nr 83 poz. 578 z późn. zm., na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu związanym z budową / rozbudową / przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 20 000 000 PLN (brutto).
4.2. Kierownik robót drogowych winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. Dz. U. z 2006, Nr 83 poz. 578 z późn. zm., na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych o długości minimum 5 km.
4.3. Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich winien posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.
4.4. Kierownik robót telekomunikacyjnych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
4.5. Geodeta winien posiadać uprawnienia w zakresie:
1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
3) geodezyjnej obsługi inwestycji.
4.6. Asystent ds. rozliczeń winien wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN.
6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
7. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych poniżej.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ),
*Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 10 i 11 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dot. niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa:
a) w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
b) w ust. 2 pkt 5, 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
4. Dokumenty innych podmiotów.
1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał).
Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
(Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ)
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
— oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy;
— aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Poleganie na zdolności finansowej innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Dokument ten musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie wymaganego zasobu, wskazywać jasno jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów finansowych innego podmiotu,
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku finansowego, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
— oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy;
— aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).
5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).
a) Oferta wspólna powinna zawierać:
— oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
— dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
— oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 - 7, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zostały określone w sekcji III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.8.2014 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 27.8.2014 - 10:00

Miejscowość:

siedziba Zamawiającego: ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, Polska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 1. Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013.
2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się wykonawcy z jego treścią.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:
3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17.7.2014

 

 

Dodatkowe pliki do pobrania poniżej:

http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/content/Zednia-Michalowo/

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówien Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-07-17

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-11-13

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-07-17