Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2014-088090 z dn. 2014.07.04 Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo” - roboty budowlane

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”, zakończone zostało wyborem oferty UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 10 934 411,45 zł);
 2. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 11 467 693,80 zł);
 3. UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/– z ceną ofertową 10 792 700,20 zł);
 4. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 11 233 828,66 zł).

 

Białystok, dnia 12.09.2014 r.

 


Zbiorcze zestawienie ofert z dnia 01.09.2014 - Roboty budowlane - dostępne w załączniku poniżej.


UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert 01.09.2014 r.


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane do publikacji 07.08.2014 r.) opublikowane 12.08.2014 r.

 

12/08/2014    S153    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2014/S 153-274016

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz, Białystok15-620, POLSKA. Tel.: +48 856767139. Faks: +48 856767153. E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.7.2014, 2014/S 129-230029)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000, 45110000

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

29.8.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

29.8.2014 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1.9.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

1.9.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane do publikacji 06.08.2014 r.) opublikowane 09.08.2014 r.

09/08/2014    S152    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2014/S 152-272388

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz, Białystok15-620, POLSKA. Tel.: +48 856767139. Faks: +48 856767153. E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.7.2014, 2014/S 129-230029)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000, 45110000, 45221111

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Zamiast: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 15.9.2014. Zakończenie 31.7.2015

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14.8.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

14.8.2014 (10:00)

Powinno być: 

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 30.9.2014. Zakończenie 31.7.2015

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

29.8.2014 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

29.8.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”:

 1. W zakresie kosztorysów ofertowych - całość kosztorysów ofertowych dotycząca w/w zamówienia (po zmianach 08.08.2014) - do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 08.08.2014” dostępnego poniżej.
 2. W zakresie przedmiaru robót dotyczącego branży sanitarnej - do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 08.08.2014” dostępnego poniżej.

 

Białystok, dnia 08.08.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 6

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Dotyczy dokumentacji projektowej od km 17+120 do km 18+720 – branża sanitarna. W nawiązaniu do odpowiedzi na zapytania nr 2: pytanie nr 2 odpowiedź nr 2 z dnia 06.08.2014r. informujemy, że Zamawiający w zamieszczonym przedmiarze i kosztorysie „po zmianach 06.08.2014” nie usunął pozycji dotyczącej zabicia i wyciągnięcia ścianki szczelnej z grodzic stalowych zgodnie z udzieloną odpowiedzią. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 1:

Zamawiający uzupełnia zmodyfikowany kosztorys oraz przedmiar. Dokumenty do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 08.08.2014” dostępnego poniżej.

 

Białystok, dnia 08.08.2014 r.


KOREKTA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Nr 5

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

W dokumentacji przetargowej Zamawiający uwzględnił montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przedmiarze robót drogowych od km 15+960 do km 17+120 w D.07.06.02 poz. 85 wpisano: ogrodzenia segmentowe typ olsztyński + barieroporęcz, długość:

120 m. Prosimy sprecyzować, jaka jest długość bariery typu olsztyńskiego oraz długość barieroporęczy ?

Odpowiedź 1:

Na odcinku od km 15+960 do km 17+120 występują ogrodzenia segmentowe typu olsztyńskiego w ilości 29 mb, oraz barieroporęcz w ilości 142 mb. Zamawiający zapłaci za faktyczne wykonane ilości robót.

 

Białystok, dnia 08.08.2014 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”:

 1. Część XV ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 01.09.2014 roku

 1. Kosztorysy ofertowe (po zmianach 07.08.2014) - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka na odcinku przejścia przez m. Michałowo (ul. Białostocka) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną od km 17+120 do km 18+720:

- odcinek I od km 17+120 do km 17+670;

- odcinek II  od km 17+670 do km 18+720.

 1. Załączniki przedmiarowe DW686 ap 03.

 

Dokumenty po zmianach do pobrania z poniżej.

 

Białystok, dnia 07.08.2014 r.


ZMIANA OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania w załaczniku poniżej.

Białystok, dn. 07.08.2014 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”:

 1. Część III ust. 8 pkt. 6) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„6) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności powstania roszczeń. Zgłoszenie roszczeń powinno być udokumentowane i zaopiniowane przez Nadzór Inwestorski. W przypadku zgłoszenia późniejszego, roszczenia nie będą uznane”

 1. Część XV ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2. Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 09:30 dnia 29.08.2014 roku

 1. W formularzu ofertowym – zmiany naniesiono czcionką koloru czerwonego.
 2. We wzorze umowy – zmiany naniesiono czcionką koloru czerwonego.

 

Dokumenty po zmianach do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 06.08.2014” dostępnego poniżej.

 

Białystok, dnia 06.08.2014 r.


ZMIANA OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania w załaczniku poniżej.

Białystok, dn. 06.08.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 5

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

W dokumentacji przetargowej Zamawiający uwzględnił montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przedmiarze robót drogowych D.07.06.02 poz. 117 wpisano: ogrodzenia segmentowe typ olsztyński + barieroporęcz, długośc 142 m. W tabeli przedmiarowej podano długość ogrodzenia segmentowego 710mb. Prosimy sprecyzować, jaka jest długość bariery typu olsztyńskiego oraz długość barieroporęczy ?

Odpowiedź 1:

Na odcinku od km 15+960 do km 17+120 występują ogrodzenia segmentowe typu olsztyńskiego w ilości 29 mb, oraz barieroporęcz w ilości 142 mb. Zamawiający zapłaci za faktyczne wykonane ilości robót.

 

Białystok, dnia 06.08.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 4

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

SIWZ punkt XVI podpunkt 3 mówi: „Materiały uzyskane z rozbiórki: oznakowanie pionowe, bariery ochronne, słupki hektometrowe, dłużyce i inne nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 50 km.”  Zwracamy się  do Zamawiającego o określenie dokładnego miejsca i odległości odwozu tych materiałów, których właścicielem jest Zamawiający po wykonanej rozbiórce, ponieważ określenie odległości odwozu do 50 km jest zbyt ogólne i uniemożliwia poprawną wycenę zadania.

Odpowiedź 1:

Odległość odwozu wynika z zapisów SIWZ.

 

PYTANIE NR 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm zamiast 0/63 dla zjazdów i dróg serwisowych.

Odpowiedź 2:

Podbudowę dróg serwisowych oraz zjazdów należy wykonać z kruszywa zgodnie z projektem budowlanym, czyli o uziarnieniu 0/63mm.

 

PYTANIE NR 3:

SIWZ punkt XVI podpunkt 1 mówi: „Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością jezdni.”, natomiast punkt XVI podpunkt 13 mówi “ Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi.” Zgodnie z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o określenie w jaki sposób należy wykonać warstwę ścieralną jeżeli trzeba wykonywać ją całą szerokością jezdni przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi.

Odpowiedź 3:

Zapewnienie ciągłej przejezdności odcinka drogi można uzyskać np. stosując objazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania warstwy ścieralnej w inny sposób niż całą szerokością jezdni. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 4:

Zamawiający potwierdza o obowiązywaniu wytycznych technicznych WT1-2010 na przedmiotowym zadaniu.

 

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 5:

Zamawiający  potwierdza o obowiązywaniu wytycznych technicznych WT2-2010 na przedmiotowym zadaniu.

 

PYTANIE NR 6:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie decyzji do przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź 6:

Zamawiający załącza ostateczny ZRID.

 

PYTANIE NR 7:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż w celu ujednolicenia zapisów dla wszystkich warstw podbudów oraz nawierzchni i poboczy z kruszywa łamanego na przedmiotowym zadaniu należy użyć kruszywa zgodnego z wymaganiami SST D.04.04.02 dla odc. od km 15+960 do km 17+120  tablica 1 dla podbudów pomocniczych nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR3-KR6.

Odpowiedź 7:

Potwierdzamy, że dla odc. od km 15+960 do km 17+120 dla wszystkich warstw podbudów oraz nawierzchni i poboczy z kruszywa łamanego należy użyć kruszywa zgodnego z wymaganiami SST D.04.04.02 tablica 1 dla kategorii KR3-KR6.

 

PYTANIE NR 8:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie w miejsce barier linowych barier stalowych o takich samych parametrach technicznych.

Odpowiedź 8:

Tak. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SIWZ i Dokumentacji Projektowej wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.       

 

PYTANIE NR 9:                   

SST D.03.05.01a dla odc. od km 15+960 do km 17+120 punkt 2.2.7 mówi iż materiałami niezbędnymi do wykonania rowów chłonnych są między innymi drewno, elementy stalowe, beton, betonowe płyty ażurowe, natomiast wg szczegółów konstrukcyjnych do wykonania rowu chłonnego należy użyć jedynie geowłókniny oraz pospółki. Zwracamy się o potwierdzenie, iż rów chłonny należy wykonać zgodnie ze szczegółem konstrukcyjnym.

Odpowiedź 9:

Rowy chłonne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

 

PYTANIE NR 10:

SST D.08.03.01 dla odc. od km 15+960 do km 17+120 punkt 1.3 mówi o wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm natomiast p. 2.2.1 w/w SST mówi o wykonaniu obrzeży o wymiarach 6x20 cm. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie obrzeża należy zastosować na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź 10:

Na przedmiotowym odcinku należy stosować obrzeża 8x30cm.

 

PYTANIE NR 11:

Zwracamy się o podanie ilości, długości oraz lokalizacji poszczególnych odcinków barier linowych.

Odpowiedź 11:

Na przedmiotowym zadaniu nie występują bariery linowe.

 

PYTANIE NR 12:

Zwracamy się o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne w stosunku do barier linowych.

Odpowiedź 12:

Na przedmiotowym odcinku nie występują bariery linowe. Zamawiający załącza poprawiony kosztorys. Dokument do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 06.08.2014” dostępnego poniżej.

 

PYTANIE NR 13:

Zwracamy się o potwierdzenie czy w cenie ofertowej należy uwzględnić koszt tablic informacyjnych i pamiątkowych i w jakiej pozycji KO uwzględnić koszt.

Odpowiedź 13:

Cena ofertowa dotycząca tablic informacyjnych i pamiątkowych powinna zostać umieszczona w pkt III zbiorczego kosztorysu ofertowego.

 

PYTANIE NR 14:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie dlaczego na odcinku przejścia przez Michałowo w km 17+120 – 18+720 została zaprojektowana konstrukcja nawierzchni na ruch lekki KR2 gdzie na pozostałym odcinku przebudowywanej drogi DW Michałowo – Juszkowy Gród jest zaprojektowana konstrukcja nawierzchni na ruch ciężki KR4. Konstrukcja KR2 jest za słaba do przeniesienia ruchu KR4  z pozostałego odcinka drogi.

Odpowiedź 14:

Konstrukcję jezdni należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SIWZ i Dokumentacji Projektowej wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 15:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli dla Wykonawcy na wykorzystanie destruktu bitumicznego pozostałego po frezowaniu do ponownego wbudowania na powyższej drodze np. do wzmocnienia poboczy.

Odpowiedź 15:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania destruktu bitumicznego w realizacji zadania. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 16:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie dlaczego w pozycji nr 1 kosztorysu ofertowego drogowego na odcinek od km 17+670 do 18+720 występuje ilość 3,29 km skoro długość odcinka wynosi 1,050 km.

Odpowiedź 16:

Kosztorys obejmuje również roboty pomiarowe na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi.

 

PYTANIE NR 17:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie dlaczego w pozycji nr 1 kosztorysu ofertowego drogowego na odcinek od km 17+120 do 17+670 występuje ilość 0,62 km skoro długość odcinka wynosi 0,55 km.

Odpowiedź 17:

Kosztorys obejmuje również roboty pomiarowe na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i gminnymi oraz wytyczenie chodników.

 

PYTANIE NR 18:

Pozycje nr 35 w kosztorysach drogowych dla odcinków od km 17+120 do 17+670 i od km 17+670 do 18+720 mówią o wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie grubości frezowania dla danych pozycji.

Odpowiedź 18:

W ofercie należy przyjąć grubości frezowanie zgodnie z zał. nr 9 „Tabela powierzchni frezowania”.

 

PYTANIE NR 19:

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie z kosztorysów drogowych dla odcinków od km 17+120 do 17+670 i od km 17+670 do 18+720 kropek i przecinków jako oddzielenie tysięczne w cyfrach ilościowych poszczególnych pozycji które oznaczają np. (poz. 56 KO dla odcinka od km 17+120 do 17+670 – ilość 1,247 m2 oznacza jeden metr i dwieście czterdzieści siedem tysięcznych metra do wykonania czy tysiąc dwieście czterdzieści siedem metrów kwadratowych do wykonania).

Odpowiedź 19:

Zamawiający załącza zmodyfikowane kosztorysy ofertowe. Dokumenty do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 06.08.2014” dostępnego poniżej.

 

PYTANIE NR 20:

Pozycje nr 9 w kosztorysach drogowych dla odcinków od km 17+120 do 17+670 i od km 17+670 do 18+720 mówią o rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie grubości rozbiórki dla danych pozycji.

Odpowiedź 20:

W ofercie należy przyjąć rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w ciągu drogi wojewódzkiej grubości 8cm oraz zgodnie z zał. nr 7 „Wykaz robót na dojazdach” i zał. nr 6 „Wykaz robót na drogach bocznych”.

 

PYTANIE NR 21:

Pozycje nr 8 w kosztorysach drogowych dla odcinków od km 17+120 do 17+670 i od km 17+670 do 18+720 mówią o rozebraniu istniejącej podbudowy z kruszywa. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie grubości rozbiórki dla danych pozycji.

Odpowiedź 21:

W ofercie należy przyjąć rozebranie podbudowy  z kruszywa w ciągu drogi wojewódzkiej grubości 20cm oraz zgodnie z zał. nr 7 „Wykaz robót na dojazdach” i zał. nr 6 „Wykaz robót na drogach bocznych”.

 

PYTANIE NR 22:

Pozycja nr 8 w kosztorysie drogowym dla odcinka od km 17+120 do 17+670 mówi o rozebraniu istniejącej nawierzchni z betonu. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie grubości rozbiórki dla danej pozycji.

Odpowiedź 22:

W ofercie należy przyjąć rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu zgodnie z zał. nr 7 „Wykaz robót na dojazdach”.

 

PYTANIE NR 23:

Przekrój normalny dla odcinków od km 17+120 do 17+670 i od km 17+670 do 18+720 mówi o dwóch warstwach wyrównawczych z betonu asfaltowego 3 i 3a. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż obie w/w warstwy będą rozliczane z pozycji nr 28 kosztorysów drogowych ofertowych dotyczących odcinków od km 17+120 do 17+670 i od km 17+670 do 18+720.

Odpowiedź 23:

Wartość robót dotyczących wykonania warstw wyrównawczych należy wstawić w ofercie w pozycji „Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi”.

 

PYTANIE NR 24:

Pozycja nr 59 w kosztorysie drogowym dla odcinka od km 17+670 do 18+720 mówi o przestawieniu wiat przystankowych. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż w w /w pozycji należy wycenić tylko przestawienie istniejących wiat przystankowych.

Odpowiedź 24:

W ofercie należy wycenić rozbiórkę wiat przystankowych oraz odwiezienie w miejsce w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 25:

Zwracamy się do Zamawiającego o korektę ilości w pozycjach nr 34 i 37 kosztorysu drogowego dla odcinka od km 15+960 do 17+120 ponieważ wg Wykonawcy w w/w pozycjach ilości są drastycznie zawyżone dla odcinka drogi długości 1160 m.

Odpowiedź 25:

Należy wycenić ilości wykazane w kosztorysie ofertowym, Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane ilości robót.

 

PYTANIE NR 26:

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót dotyczącego wykonania przebudowy wszelkich niezbędnych elementów dróg i ulic trasy objazdu (w tym skrzyżowania w miejscowości Pieńki). Zwracamy się również o zawarcie w w/w kosztorysie i przedmiarze wszelkich kosztów utrzymania, likwidacji objazdu oraz wszelkich innych kosztów jakie ma ponieść Wykonawca związanych z objazdem prowadzącym przez miejscowość Pieńki, który ma być wprowadzony na czas przebudowy mostu na rz. Supraśl.

Odpowiedź 26:

Opis techniczny, uzgodnienia oraz dokumentacja techniczna dotycząca sposobu wykonania objazdu na czas przebudowy mostu w m.Michałowie znajduje się w projekcie wykonawczym branży drogowej OBJAZD_CD.

Ponieważ dokumentacja ta stanowiła jednocześnie podstawę uzgodnień dotyczących planowanego objazdu z Zarządem Dróg Powiatowych w Białymstoku, dlatego umieszczony w niej jest zapis przenoszący koszt przebudowy skrzyżowania oraz utrzymanie planowanej trasy objazdu na zarządcę drogi wojewódzkiej. Docelowo koszty te zgodnie z zapisami SIWZ powinien wkalkulować w swoją ofertę cenową Wykonawca robót.

 

PYTANIE NR 27:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż dla odcinka od km 15+960 do 17+120 SST, które nie odnoszą się do żadnych pozycji kosztorysowych są nieobowiązujące na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź 27:

Zamawiający potwierdza, że na określonych odcinkach zadania obowiązują dołączone do nich SST.

 

PYTANIE NR 28:

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie koloru kostki brukowej betonowej w pozycji kosztorysu drogowego nr 89 dla odcinka od km 15+960 do 17+120.

Odpowiedź 28:

Kostka na ciągu chodnika ma być koloru szarego, natomiast zjazdy mają być w kolorze czerwonym.

 

PYTANIE NR 29:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż na przedmiotowym zadaniu nawierzchnię z kostki kamiennej należy wykonać z kostki kamiennej nieregularnej o wymiarach 8/11 cm.

Odpowiedź 29:

Zamawiający potwierdza, że do nawierzchni z kostki kamiennej należy użyć kostkę nieregularną 8/11cm. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SIWZ i Dokumentacji Projektowej wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 30:

Zwracamy się do zamawiającego o określenie jakie roboty i w jakim zakresie należy wykonać w pozycjach  nr 57 i 58 kosztorysów ofertowych drogowych dla odcinków od km 17+120 do 17+670 i od km 17+670 do 18+720 ponieważ SST D.10.07.01 dotyczące w/w pozycji mówi o wykonaniu poza nawierzchnią z betonu asfaltowego lub kostki brukowej betonowej również wykonanie: podbudów, krawężników, obrzeży itd.

Odpowiedź 30:

W ramach pozycji 57 i 58 kosztorysu ofertowego należy wykonać roboty zawarte w pkt. 9 SST D-10.07.01.

 

PYTANIE NR 31:

W związku że SST D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną oraz D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego dla odcinka przejścia przez m. Michałowo (ul. Białostocka) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną od km 17+120 do km 18+720 została oparta o nieaktualne i zawierające błędy wytyczne techniczne z 2008r zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że na tym zadaniu obowiązywać będą aktualne i poprawione wytyczne techniczne:

WT 1 2010 w zakresie kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych

WT 2 2010 w zakresie projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 31:

Zamawiający potwierdza obowiązywanie wytycznych technicznych WT1-2010 i WT2-2010 na przedmiotowym zadaniu.

 

PYTANIE NR 32:

Dotyczy odcinka 15+960 -  17+120 .Czy zgodnie z WT-2 2010 Zamawiający dopuszcza do warstwy podbudowy KR 3-4 z AC P asfalt 35/50 o parametrach poprawiających odporność mieszanek mineralno – asfaltowych na deformacje trwałe.

Odpowiedź 32:

Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50 zgodnie z WT-2 2010. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SIWZ i Dokumentacji Projektowej wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 33:

Dotyczy odcinka 15+960 -  17+120 .Czy zgodnie z WT-2 2010 Zamawiający dopuszcza do warstwy wiążącej KR 3-4 z AC W asfalt 35/50 o parametrach poprawiających odporność mieszanek mineralno – asfaltowych na deformacje trwałe.

Odpowiedź 33:

Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50 zgodnie z WT-2 2010. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SIWZ i Dokumentacji Projektowej wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 34:

Dotyczy odcinka 15+960 - 17+120. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że zgodnie z zapisami WT-2 2010 do warstwy wiążącej można zastosować kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D ≤ 8 mm pod warunkiem cyt: „Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50”. W obecnej SST brak jest takiego zapisu zgodnego z WT-2 2010.

Odpowiedź 34:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kruszywa drobnego niełamanego lub o ciągłym uziarnieniu o D<8mm zgodnie z zapisami WT-2 2010. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 35:

Dotyczy odcinka 15+960 - 17+120. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że zgodnie z zapisami WT-2 2010 do warstwy ścieralnej można zastosować kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D ≤ 8 mm pod warunkiem cyt: „Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50”. W obecnej SST brak jest takiego zapisu zgodnego z WT-2 2010.

Odpowiedź 35:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kruszywa drobnego niełamanego lub o ciągłym uziarnieniu o D<8mm zgodnie z zapisami WT-2 2010. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 36:

W § 8 ust. 9 wzoru Umowy, Zamawiający zapisał, że: „Jeżeli roboty dodatkowe nie wykraczają poza przedmiot zamówienia i nie powodują zwiększenia wartości umownej określonej w § 3 ust. 1, zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy”.

Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wskazuje za Słownikiem Języka Polskiego PWN - „dodatkowy” to taki, który został dodany do czegoś, nadprogramowy”.

Zgodnie z powyższą definicją roboty dodatkowe, to takie które wykraczają poza przedmiot zamówienia, zatem roboty, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia nie mogą być robotami dodatkowymi.

W związku z powyższym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wnosi o usunięcie ust. 9 w § 8 wzoru Umowy, a w razie odmowy usunięcia – Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi do Zamawiającego o wskazanie praktycznego przykładu roboty dodatkowej nie wykraczającej poza przedmiot zamówienia i nie powodują zwiększenia wartości umownej.

Odpowiedź 36:

Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy w powyższym zakresie. Wzór umowy po zmianach do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 06.08.2014” dostępnego poniżej.

 

PYTANIE NR 37:

W § 9 ust. 1 pkt 5) wzoru Umowy, Zamawiający zapisał, że: „Wykonawca zapłaci kary umowne: za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto,……, za każdy dzień przerwy do dnia wznowienia robót”.

W związku z tym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia zapytuje, od jakiej daty należy liczyć okres przerwy spowodowanej przyczynami zależnymi od Wykonawcy?

Odpowiedź 37:

Okres przerwy spowodowanej przyczynami zależnymi od Wykonawcy będzie liczony od dnia w którym nastąpiło zdarzenie powodujące przerwę. Zamawiający dokonuje zmiany § 9 ust. 1 pkt 5) wzoru Umowy. Wzór umowy po zmianach do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 06.08.2014” dostępnego poniżej.

 

PYTANIE NR 38:

W § 11 ust. 1 wzoru Umowy, Zamawiający zapisał; „Podwykonawcą jest…….w zakresie ………..”

W związku z tym, że zapis ten uniemożliwia Wykonawcy wywiązanie się z obowiązku prawnego określonego ustawą – Prawo Zamówień Publicznych odnośnie trybu sporządzania projektów umów i przedstawiania ich Zamawiającemu przed podpisaniem do wglądu, to Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi do Zamawiającego o zmianę § 11 ust. 1 wzoru Umowy z „Podwykonawcą jest…….w zakresie ………..” na „Podwykonawstwem objęte będą roboty/dostawy/usługi w zakresie…………..”.

Odpowiedź 38:

Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy w powyższym zakresie. Wzór umowy po zmianach do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 06.08.2014” dostępnego poniżej.

 

PYTANIE NR 39:

Zamawiający w pkt III.8.4)a) SIWZ [Obowiązki Wykonawcy w Zakresie Realizacji Robót] zapisał, że do obowiązków Wykonawcy należy: Uwzględnienie w cenie ryczałtowej oferty ewentualnych kosztów związanych z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego (w tym sprawy formalno-prawne oraz koszt wykonania robot) poprzez: a) przeprowadzenie spraw formalno-prawnych z właściwymi organami administracyjnymi oraz właścicielami terenu niebędącymi właścicielami pasa drogowego w tym terenów właścicieli prywatnych”.

W związku z tym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wnosi do Zamawiającego o:

a) wskazanie jakie sprawy formalno-prawne i przed jakimi organami administracyjnymi winien załatwić Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, aby należycie wypełnić obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót, w części dotyczącej odwodnienia korpusu drogowego?

b) wskazanie jakie sprawy formalno-prawne, z którymi konkretnie właścicielami terenu i czego mające dotyczyć winien załatwić Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, aby należycie wypełnić obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót, w części dotyczącej odwodnienia korpusu drogowego?

c) W związku z tym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wnosi do Zamawiajacego o wskazanie, które konkretnie tereny prywatne i niebędące prywatnymi leżące poza pasem drogowym należy uwzględnić w cenie ryczałtowej?, oraz

d) Czy w związku z wymaganiami dotyczącymi przeprowadzenia spraw formalno-prawnych z właściwymi organami administracyjnymi oraz właścicielami terenu niebędącymi właścicielami pasa drogowego w tym terenów właścicieli prywatnych Zamawiający uzna je za dostateczną przesłankę do zmiany umowy w stosunku do oferty na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 2) Wzoru Umowy?

e) Czy w związku z koniecznością oszacowania kosztów przeprowadzenia spraw formalno-prawnych z prywatnymi właścicielami działek związane z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego, Zamawiający może podać ilość prywatnych właścicieli ww. terenu?.

Odpowiedź 39:

pkt III.8.4) SIWZ nie zawiera zapisów o cenie ryczałtowej, jego treść brzmi:

Uwzględnienie w cenie ofertowej ewentualnych kosztów związanych z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego (w tym sprawy formalno-prawne oraz koszt wykonania robót) poprzez:……”

Ad. d) Przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania elementu zamówienia w postaci odwodnienia korpusu drogowego należy do obowiązków Wykonawcy i jest znane na etapie postępowania przetargowego, czego wyrazem jest wskazywany przez Wykonawcę zapis SIWZ. Zamawiający nie widzi powodu dla którego umowa miała być zmieniana w przypadku wskazanym w pytaniu.

Ad. a) b) c) e) W ocenie Zamawiającego w SIWZ podano wszelkie dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty.

 

PYTANIE NR 40:

Zamawiający w pkt III.8. 6) SIWZ [Obowiązki Wykonawcy w Zakresie Realizacji Robót] zapisał, że, „Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powstania roszczeń.’

W związku z tym, że aby dotrzymać ww. terminu Wykonawca najpierw musi posiąść wiedzę na temat zaistnienia okoliczności powstania roszczeń, Ubiegający się o udzielenie zamówienia wnosi do Zamawiającego o usunięcie zapisu „Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powstania roszczeń.’ i zastąpienie go następującym: „„Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności powstania roszczeń.

Odpowiedź 40:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie przedmiotowej zmiany, tj zastąpienie zapisu:  „Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności powstania roszczeń.” zapisem „Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o roszczeniach w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności powstania roszczeń.”.

Zamawiający załącza SIWZ zmodyfikowaną w powyższym zakresie. Dokument do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 06.08.2014” dostępnego poniżej.

 

PYTANIE NR 42:

Zwracamy się o sprecyzowanie wysokości kostki kamiennej w pozycji nr 52 przedmiaru robót drogowych (odcinek 15+960 – 17+120). W opisie robót podano 8/11 cm, natomiast w SST D.05.03.01., punkt 2.2.1. – 15/17 cm.

Odpowiedź 42:

Zamawiający potwierdza, że do nawierzchni z kostki kamiennej należy użyć kostkę nieregularną 8/11cm.

 

PYTANIE NR 43:

Przedmiar robót drogowych, (odcinek 15+960 – 17+120) w pozycji nr 84 wskazuje montaż barier ochronnych linowych, natomiast wg opisu BRD dla stałej organizacji ruchu, punkt 7.3. (str. 22): „Bariery linowe U-14d typu BL4 (czterolinowe) oznaczenie normowe N2W3 (N2-poziom powstrzymania, szer współpracująca W3 - 1 metr, o rozstawie słupków co 2m) długość minimalna 71m, maksymalna 86m (końcówki kotwione w betonie) projektuje się na przepustach PD-1 do PD-10 oraz PD-14, 17 i 19. W pozostałych przypadkach projektuje się bariery stalowe o tych samych parametrach, tj. N2W3. Wyjątek stanowi bariera na moście (odcinek mostowy wg dokumentacji mostowej, a przedłużenia N2W3) oraz PD-11 gdzie z lewej strony jest barieroporęcz.”. Z uwagi iż przepusty PD-1 do PD-10 oraz PD-14, 17 i 19, nie wchodzą w zakres przedmiotowego Zadania, zwracamy się wyjaśnienie czy bariery ochronne linowe wchodzą w zakres powyższego postępowania przetargowego. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, zwracamy się o podanie lokalizacji w/w barier oraz o podanie ilości odcinków wraz z ich długościami.

Odpowiedź 43:

Na przedmiotowym zadaniu nie występują bariery linowe zamieszczamy poprawiony kosztorys i przedmiar dla odcinka 15+960 – 17+120.

 

PYTANIE NR 44:

Opis BRD dla stałej organizacji ruchu, punkt 7.3. (str. 22) podaje parametry barier N2W3, natomiast w przedmiarze robót drogowych (odcinek 15+960 – 17+120), pozycja nr 83 wskazuje parametr NH2W4. Zwracamy się o sprecyzowanie parametru bariery stalowej.

Odpowiedź 44:

Bariery należy wykonać zgodnie z parametrami podanymi w opisie Stałej organizacji ruchu, tj. N2 W3, a na obiekcie mostowym H2 W3.

 

PYTANIE NR 45:

Zwracamy się o padanie ilości odcinków, wraz z długościami, barier stalowych, o których mowa w pozycji nr 83 przedmiaru robót drogowych (odcinek 15+960 – 17+120).

Odpowiedź 45:

Bariery stalowe występują po stronie prawej przepustu PD11 na odcinku 85m oraz na obiekcie mostowym na odcinku 158m. Zamawiający zapłaci za faktyczne wykonane ilości robót.

 

PYTANIE NR 46:

Zwracamy się o podanie grubości rozbieranej warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, o której mowa w pozycji nr 9 przedmiaru drogowego dla odcinka I od km 17+120 do km 17+670.

Odpowiedź 46:

W ofercie należy przyjąć rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych w ciągu drogi wojewódzkiej grubości 5cm oraz zgodnie z zał. nr 7 „Wykaz robót na dojazdach” i zał. nr 6 „Wykaz robót na drogach bocznych”.

 

PYTANIE NR 48:

Zwracamy się o podanie grubości i rodzaju podsypki pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, o której mowa w pozycji nr 37 przedmiaru drogowego dla odcinka I od km 17+120 do km 17+670.

Odpowiedź 48:

Zgodnie z zapisami w pkt. 1.3 SST D-05.03.23.

 

PYTANIE NR 49:

Zamawiający dwukrotnie zamieścił SST dotyczące oznakowania poziomego na odcinku od km 17+120 do km 18+720. Zwracamy się o wskazanie, który jest właściwy.

Odpowiedź 49:

Prace związane z wykonaniem oznakowania poziomego należy wykonać zgodnie z SST 07.01.01.

 

PYTANIE NR 50:

Punkt 1.3. SST D.08.02.02. dla odcinka km 17+120 do km 18+720 podaje trzy kolory kostki betonowej brukowej gr. 8 cm, tj. szarą, czerwoną i grafitową, natomiast w pozycji nr 54 przedmiaru drogowego dla tego odcinka drogi podaje łączną powierzchnię chodników z tej kostki. Zwracamy się o wskazanie powierzchni dla poszczególnych kolorów kostki.

Odpowiedź 50:

Zakres robót dotyczących poszczególnych kolorów kostki należy określić na podstawie przekazanej dokumentacji technicznej.

 

PYTANIE NR 51:

Zgodnie z opisem technicznym do projekty wykonawczego dla branży drogowej na odcinku od km 17+120 do km 18+720, punkt 10: „Dodatkowo na dwóch przejściach dla pieszych w km 17+469 i w km 17+620 zaprojektowano oznakowanie tych przejść jako aktywne zasilane energią elektryczną.” Również rysunek stałej organizacji ruchu – oznakowanie projektowane (Załącznik 3, arkusz 1) dla odcinka 17+120 – 18+720 zawiera wspomniane oznakowanie z dodatkowa uwagą „znaki umieszczone nad jezdnią na wysięgniku”. Przedmiary robót dla branży drogowej na wspomnianym odcinku, nie zawierają pozycji z ustawieniem takiego oznakowania. Zwracamy się o dodanie pozycji do przedmiaru robót dla odcinka w km 17+120 do km 17+670 zawierającej ustawienie oznakowania aktywnego na przejściach dla pieszych w km 17+469 oraz km 17+620.

Odpowiedź 51:

Przedmiary i kosztorysy ofertowe związane z budową „znaków aktywnych” znajdują się w materiałach branży elektrycznej.

 

PYTANIE NR 52:

W nawiązaniu do pytania 51 zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie zasilanie mają mieć znaki aktywne na odcinku od km 17+120 do km 18+720 z przyłącza kablowego czy baterii słonecznej. Jeżeli zasilaniem ma być przyłącze kablowe to zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji projektu technicznego oraz przedmiaru robót na w/w przyłącze.

Odpowiedź 52:

Opis podłączenia oznakowania aktywnego znajduje się w opisie technicznym projektu wykonawczego branży elektrycznej. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SIWZ i Dokumentacji Projektowej wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

Białystok, dnia 06.08.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 3

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że w kosztorysach drogowych powinny być ilości, kolejno:

- na odcinku I od km 17+120 do km 17+670 w poz. 54 – 2.740 m2, w poz. 55 – 2.055m2, w poz. 56 – 1.247m2

- na odcinku II od km 17+670 do km 18+720 w poz. 27 – 7.531m2 i w poz. 55 – 2.950mb.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza ilości na przedmiotowych pozycjach oraz informuje, że należy wycenić ilości zgodnie z kosztorysem ofertowym. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane ilości robót.

 

Białystok, dnia 06.08.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 2

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Dotyczy dokumentacji projektowej od km 17+120 do km 18+720 – branża sanitarna. Prosimy o zamieszczenie brakujących rysunków projektu wykonawczego kanalizacji deszczowej w m. Michałowo ul. Białostocka (wg spisu zawartości opracowania brakuje rysunków od pkt. 4 do 13).

Odpowiedź 1:

Zamawiający uzupełnia w/w rysunki. Dokumenty do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 06.08.2014” dostępnego poniżej.

 

PYTANIE NR 2:

Dotyczy dokumentacji projektowej od km 15+960 do km 17+120 Projekt wykonawczy – branża sanitarna. Prosimy o wskazanie miejsca wbudowania występujących w przedmiarze 72,68m rurociągów z rur PVC fi 110 mm oraz ścianki z szczelnej z grodzic stalowych. Nadmieniamy, że załączona dokumentacja nie przedstawia w/w zakresu robót na odcinku objętym niniejszym postępowaniem.

Odpowiedź 2:

Wymienione elementy nie powinny występować w przedmiarze dla przedmiotowego odcinka.

Zamawiający uzupełnia zmodyfikowany kosztorys i przedmiar. Dokumenty do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 06.08.2014” dostępnego poniżej.

 

PYTANIE NR 3:

Prosimy o wyjaśnienie czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z przebudową sieci wodociągowej. Jeżeli tak, prosimy o podanie aktualnych stawek.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie pobiera opłat za zajęcie pasa drogowego w takim wypadku. Pas drogowy zostanie przekazany Wykonawcy robót protokołem przekazania terenu budowy.

 

Białystok, dnia 06.08.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 1

 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

W zbiorczym kosztorysie ofertowym branży mostowej jest przyjęty „Objazd na czas przebudowy mostu”; w dokumentacji projektowej jest tylko rysunek kładki, nie ma natomiast rysunku dotyczącego objazdu na czas przebudowy mostu; w folderze dokumentacji odc. 15+960 do 17+120 OBJAZD_CD w opisie jest stwierdzenie, że koszt czasowej przebudowy i utrzymania leży po stronie zarządcy drogi wojewódzkiej; jakie koszty związane z objazdem należy uwzględnić w cenie ofertowej ?

Odpowiedź 1:

Opis techniczny, uzgodnienia oraz dokumentacja techniczna dotycząca sposobu wykonania objazdu na czas przebudowy mostu w m.Michałowie znajduje się w projekcie wykonawczym branży drogowej OBJAZD_CD.

Ponieważ dokumentacja ta stanowiła jednocześnie podstawę uzgodnień dotyczących planowanego objazdu z Zarządem Dróg Powiatowych w Białymstoku, dlatego umieszczony w niej jest zapis przenoszący koszt przebudowy skrzyżowania oraz utrzymanie planowanej trasy objazdu na zarządcę drogi wojewódzkiej. Docelowo koszty te zgodnie z zapisami SIWZ powinien wkalkulować w swoją ofertę cenową Wykonawca robót.

 

PYTANIE NR 2:

W folderze dokumentacji odc 15+960 do 17+120, na szczególe C podbudowa z kruszywa łamanego jest przyjęta na georuszcie z geowłókniną; w przedmiarze nie ma georusztu i geowłókniny; czy na tym odcinku nie należy wykonywać georusztu i geowłókniny ?

Odpowiedź 2:

Przekazana dokumentacja dotyczy całego zadania „Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród” a szczegół C dotyczy warstw konstrukcyjnych projektowanych na podłożu G4. Na przedmiotowym odcinku od km 15+960 do km 17+120 projekt nie przewiduje występowania gruntów G4.

 

PYTANIE NR 3:

W opisie technicznym pkt 2.8.1.8 odc 15+960 do 17+120, przyjęto chodniki z kostki (16262-15960)x2.0=604m2; (17035-16326)x2.0=1346m2; (17120-17035)x2.85=242m2 razem 2192m2; w przedmiarze w poz 89 przyjęto 1682m2; którą ilość przyjąć do wyliczenie ceny ofertowej ?

Odpowiedź 3:

W ofercie należy przyjąć 2192m2 chodnika z kostki. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane ilości robót.

 

PYTANIE NR 4:

W kosztorysach ofertowych od 17+120 do 18+720 jest przyjęte tylko karczowanie drzew; czy w cenie ofertowej należy przyjąć również ścinanie drzew ?

Odpowiedź 4:

W cenie ofertowej należy przyjąć cenę wycinki drzew z karczowaniem.

 

PYTANIE NR 5:

W kosztorysach ofertowych od 17+120 do 18+720 w poz 7 przyjęto rozbiórkę obiektów kubaturowych; z jakiego materiału są te obiekty ?

Odpowiedź 5:

W projekcie przewidziano rozbiórkę wiaty przystankowej.

 

PYTANIE NR 6:

W kosztorysach ofertowych od 17+120 do 18+720 w poz 8 przyjęto rozbiórkę podbudowy z kruszywa; jakie to kruszywo i jaka jest grubość podbudowy ?

Odpowiedź 6:

W ofercie należy przyjąć rozbiórkę podbudowy z kruszywa o gr. 15cm.

 

PYTANIE NR 7:

W kosztorysach ofertowych od 17+120 do 18+720w poz 9 przyjęto rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych; jaką grubość ma ta nawierzchnia ?

Odpowiedź 7:

W ofercie należy przyjąć rozbiórkę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 10cm.

 

PYTANIE NR 8:

W kosztorysach ofertowych od 17+120 do 18+720 w poz 11 i 10 przyjęto rozbiórkę nawierzchni z kostki kamiennej; jaką grubość ma ta nawierzchnia ?

Odpowiedź 8:

W ofercie należy przyjąć rozbiórkę kostki kamiennej 8/11.

 

PYTANIE NR 9:                   

W kosztorysach ofertowych od 17+120 do 18+720 poz 12 i 11 przyjęto rozbiórkę nawierzchni z płyt betonowych; jaką grubość mają płyty ?

Odpowiedź 9:

W ofercie należy przyjąć płyty betonowe gr. 15cm.

 

PYTANIE NR 10:

W kosztorysach ofertowych od 17+120 do 18+720w poz 13 i 12 przyjęto rozbiórkę chodników z płyt betonowych; jaką grubość mają płyty ?

Odpowiedź 10:

W ofercie należy przyjąć rozbiórkę chodników z płyt 35x35x5cm.

 

PYTANIE NR 11:

W kosztorysach ofertowych od 17+120 do 18+720 w poz 14 i 13 przyjęto rozbiórkę krawężników betonowych; jakie są wymiary krawężników ?

Odpowiedź 11:

W ofercie należy przyjąć krawężnik betonowy 20x30cm.

 

PYTANIE NR 12:

W kosztorysach ofertowych od 17+120 do 18+720 w poz 16 i 14 przyjęto rozbiórkę obrzeży betonowych; jakie są wymiary obrzeży ?

Odpowiedź 12:

W ofercie należy przyjąć rozbiórkę obrzeży 8x30cm.

 

PYTANIE NR 13:

W kosztorysach ofertowych od 17+120 do 18+720w poz 17 i 15 przyjęto rozbiórkę ogrodzeń; jakie są to ogrodzenia ?

Odpowiedź 13:

W ofercie należy przyjąć rozbiórkę ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników na betonowym cokole.

 

PYTANIE NR 14:

W dokumentacji przetargowej nie zamieszczono tabeli robót ziemnych, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 14:

Tabela robót ziemnych znajduje się w dokumentacji przetargowej w pliku ‘Załączniki przedmiarowe_DW686_ap_03.pdf’.

 

PYTANIE NR 15:

W załączonym opisie technicznym branży sanitarnej od 17+120 do 18+720 są wymienione:

- zestawienie wpustów wg tabeli nr2,

- profil wodociągu i przyłącza – rys 2/6,

- schemat montażowy – rys 3,

- studnie rewizyjne fi 1,2m – rys.A.

- wpusty uliczne – rys.B,

- zasuwa docinająca – rys. C,

- sposób ułożenia rur PVC, PE w wykopie – rys. D,

- prefabrykowany wlot z rowu do kanału deszczowego – rys. E,

- zabezpieczenie kabli – rys. EL1

- skrzyżowanie z kablem – rys. EL2,

- osadnik V2B1-4 – rys. F

- hydrant uliczny – rys. G,

W udostępnionej dokumentacji w/w rysunków nie ma, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź 15:

Zamawiający uzupełnia w/w rysunki. Dokumenty do pobrania z katalogu „zmiany i uzupełnienia SIWZ 06.08.2014” dostępnego poniżej.

 

Białystok, dnia 06.08.2014 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane do publikacji 21.07.2014 r.) opublikowane 26.07.2014 r.

26/07/2014    S142    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2014/S 142-253851

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz, Białystok15-620, POLSKA. Tel.: +48 856767139. Faks: +48 856767153. E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.7.2014, 2014/S 129-230029)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000, 45110000, 45221111

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Zamiast: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

4.1. Kierownik budowy winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 5 lat doświadczenia z uprawnieniami.

2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu związanym z budową / rozbudową / przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 15 000 000 PLN (brutto).

4.2. Kierownik robót drogowych winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.

2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku

kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych o długości minimum 3 km.

4.3. Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich winien posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.

4.4. Kierownik robót telekomunikacyjnych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

4.5. Kierownik robót elektroenergetycznych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

4.6. Kierownik robót sanitarnych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

4.7. Osoba sprawująca nadzór przyrodniczy winna posiadać wykształcenie wyższe przyrodnicze, wykazać pełnienie nadzoru przyrodniczego na co najmniej 1 zadaniu odpowiadającym przedmiotowemu zamówieniu.

4.8. Geodeta winien posiadać uprawnienia w zakresie:

1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,

3) geodezyjnej obsługi inwestycji.

4.9. Asystent ds. rozliczeń winien wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 15 000 000 PLN (brutto).

Powinno być: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

4.1. Kierownik budowy winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 5 lat doświadczenia z uprawnieniami.

2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu związanym z budową / rozbudową / przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 15 000 000 PLN (brutto).

4.2. Kierownik robót drogowych winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.

2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych o długości minimum 3 km.

4.3. Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich winien posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.

4.4. Kierownik robót telekomunikacyjnych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

4.5. Kierownik robót elektroenergetycznych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

4.6. Kierownik robót sanitarnych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

4.7. Geodeta winien posiadać uprawnienia w zakresie:

1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,

3) geodezyjnej obsługi inwestycji.

4.8. Asystent ds. rozliczeń winien wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 15 000 000 PLN (brutto).

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (wysłane do publikacji 17.07.2014 r.) opublikowane 22.07.2014 r.

22/07/2014    S138    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2014/S 138-246848

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz, Białystok15-620, POLSKA. Tel.: +48 856767139. Faks: +48 856767153. E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 9.7.2014, 2014/S 129-230029)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000, 45110000, 45221111

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Zamiast: 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000, 45110000

Powinno być: 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000, 45110000, 45221111

 

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

 


ZMIANA OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania w załaczniku poniżej.

Białystok, dn. 21.07.2014 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”:

Część V ust. 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

4.1. KIEROWNIK BUDOWY winien:

1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 5 lat doświadczenia z uprawnieniami.

2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu związanym z budową / rozbudową / przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 15 000 000 PLN (brutto).

4.2. KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH winien:

1)  posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.

2)  wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku

kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych o długości minimum 3 km.

4.3. KIEROWNIK ROBÓT NA DROGOWYCH OBIEKTACH INŻYNIERSKICH winien posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.

4.4. KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

4.5. KIEROWNIK ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

4.6. KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

     4.7. GEODETA winien posiadać uprawnienia w zakresie:

1)  geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

2)  rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,

3)  geodezyjnej obsługi inwestycji.

4.8. ASYSTENT DS. ROZLICZEŃ winien wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 15 000 000 PLN (brutto).”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - po zmianie z dnia 21.07.2014 r. dostępna do pobrania poniżej.

 

Jednocześnie wprowadza się zmianę w załączniku Nr 5 (wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) i Nr 5a (doświadczenie osób wskazanych w załączniku Nr 5) polegającą na usunięciu z tabelki osoby sprawującej nadzór przyrodniczy i jej doświadczenia.

Załącznik Nr 5 i Nr 5a (po zmianach) – dostępne do pobrania poniżej.

 

Białystok, dnia 21.07.2014 r.

 


ZMIANA OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania w załaczniku poniżej.

Białystok, dn. 17.07.2014 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”:

Część III ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

45.23.31.20  roboty w zakresie budowy dróg

45.22.20.00 roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

45.23.23.00 roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45.23.14.00 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45.33.00.00 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.11.00.00 roboty ziemne

45.22.11.11 roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

Białystok, dnia 17.07.2014 r.


09/07/2014    S129    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2014/S 129-230029

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Punkt kontaktowy: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz
15-620 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga wojewódzka Nr 686 na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród.

Kod NUTS PL34

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo”.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000, 45110000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi od km 15+960 do km 18+720 ujęty został w ramach dwóch opracowań projektowych:
1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka na odcinku przejścia przez m. Michałowo (ul. Białostocka) wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną od km 17+120 do km 18+720;
2. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na Odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 17+120.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.9.2014. Zakończenie 31.7.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Ustala się wadium w wysokości – 150 000 PLN.
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca przez podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji jakości na roboty budowlane.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciągu 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:
Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegające na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy min. Z o wartości min. 15 000 000 PLN (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
W zakresie spełniania warunków wymagane jest wykazanie:
1) wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności min. 100 ton/godz. - min. 1 szt. (należy podać informację o sposobie dysponowania).
2) dostępu do laboratorium drogowego (należy podać informację o sposobie dysponowania).
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
4.1. Kierownik budowy winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 5 lat doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu związanym z budową / rozbudową / przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 15 000 000 PLN (brutto).
4.2. Kierownik robót drogowych winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. Dz.U. z 2006 r., Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych o długości minimum 3 km.
4.3. Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich winien posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.
4.4. Kierownik robót telekomunikacyjnych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
4.5. Kierownik robót elektroenergetycznych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
4.6. Kierownik robót sanitarnych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
4.7. Osoba sprawująca nadzór przyrodniczy winna posiadać wykształcenie wyższe przyrodnicze, wykazać pełnienie nadzoru przyrodniczego na co najmniej 1 zadaniu odpowiadającym przedmiotowemu zamówieniu.
4.8. Geodeta winien posiadać uprawnienia w zakresie:
1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
3) geodezyjnej obsługi inwestycji.
4.9. Asystent ds. rozliczeń winien wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 15 000 000 PLN (brutto).
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN.
6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
7. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych poniżej.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ),
*Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 10 i 11 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dot. niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa:
a) w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
b) w ust. 2 pkt 5, 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
4. Dokumenty innych podmiotów.
1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał).
Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
(Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ)
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
— oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy;
— aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Poleganie na zdolności finansowej innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Dokument ten musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie wymaganego zasobu, wskazywać jasno jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów finansowych innego podmiotu,
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku finansowego, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
— oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy;
— aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).
5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).
a) Oferta wspólna powinna zawierać:
— oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
— dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
— oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2 - 7, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zostały określone w sekcji III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zostały określone w sekcji III.2.1).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.8.2014 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 14.8.2014 - 10:00

Miejscowość: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, Polska.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 1. Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013.
2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający prowadzi 3 postępowania w ramach jednego projektu pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród”
1) roboty budowlane na odcinku od km 15+960 do km 18+720,
2) nadzór inwestorski na odcinku od km 15+960 do km 18+720,
3) obsługa laboratoryjna na odcinku od km 7+898 do km 18+720.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy robót budowlanych związanych z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 15+960 do km 18+720 przejście przez m. Michałowo.”
3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu tylko do jednego postępowania tj. na roboty budowlane lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się wykonawcy z jego treścią.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:
3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.7.2014

 


Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania w wersji PDF w załączniku poniżej. (4.07.2014)


Przedmiary.zip (579K)

dokumentacja pr - od km15+960 do km17+120 Geologia.zip (6.3M)

dokumentacja pr - od km15+960 do km17+120 Projekt budowlany.zip (589M)

dokumentacja pr - od km15+960 do km17+120 Projekt wykonawczy.zip (1.0G)

dokumentacja pr - od km15+960 do km17+120 zagospodarowanie terenu.zip (385M)

dokumentacja projektowa - od km 17+120 do km 18+720.zip (40M)

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydzial Zamówien Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Data wprowadzenia: 2014-07-04

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-12-01

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-07-04