Ogłoszenie o zamówieniu Nr 184660 - 2014 z dnia 02.06.2014 Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki - roboty budowlane

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki, zakończone zostało wyborem oferty firmy STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. BUDIMEX S. A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 962 389,23 zł.);
 2. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S. A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 757 802,98 zł.);
 3. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 450 109,55 zł.).

 

Białystok, dn. 2014.06.18


ZMIANA I UZUPEłNIENIE SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany i uzupełnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki polegające na zmianie SST oraz na uzupełnieniu o warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej.

Dokumenty do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Białystok, dn. 2014.06.13


 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

 

       W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

W związku tym, iż wykonawca w cenie ryczałtowej winien uwzględnić w cenach jednostkowych elementów rozliczeniowych koszty wymienione w SIWZ  pkt. XVI Opis sposobu obliczania ceny pkt. a-u.   Zwracamy się o potwierdzenie, iż bez względu na rozmiar robót w poszczególnych poz. Kosztorysowych   wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie- zgodnie z definicją ryczałtu.

Odpowiedz

Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.

Wynagrodzenie wykonawcy będzie wypłacone zgodnie z definicją ryczałtu.

Pytanie 2.

Zwracam się o potwierdzenie, że podczas realizacji zadania zastosowanie będą miały obecnie obowiązujące Wytyczne Techniczne WT-2 2010 Nawierzchnie Bitumiczne

Odpowiedz

Roboty należy wykonać zgodnie z WT-2010 nawierzchnie bitumiczne.

Pytanie 3.

Ogólnodostępną nieregularną kamienną kostką brukową  jest kostka kamienna grubości 16 cm handlowo oznaczana w ofertach producentów jako 15/17.
W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie do zastosowania kostki brukowej kamiennej 15/17 na zadaniu "BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 655 - ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA W MSC. RACZKI”

Odpowiedz

Dopuszcza się zastosowanie kostki kamiennej 15/17. Zamieszczamy SST D-05.03.01

Pytanie 4.

Czy zgodnie z WT-2 2010 Zamawiający dopuszcza do warstwy podbudowy KR 3-4 z AC P asfalt 35/50 o parametrach poprawiających odporność mieszanek mineralno – asfaltowych na deformacje trwałe (koleinowanie)

Odpowiedz

Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i WT-2.

Pytanie 5.

Czy zgodnie z WT-2 2010 Zamawiający dopuszcza do warstwy wiążącej KR 3-4 z AC W asfalt 35/50 o parametrach poprawiających odporność mieszanek mineralno – asfaltowych na deformacje trwałe (koleinowanie)

Odpowiedz

Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i WT-2.

Pytanie 6.

W związku z zapisami w SIWZ dotyczącymi wyceny kosztów robót, które należy uwzględnić w cenie ryczałtowej tj.

…” Wykonawca robót powinien wycenić również regulację/przebudowę wszystkich urządzeń takich jak studnie, wpusty, włazy, komory itp. (dotyczy całości uzbrojenia technicznego na terenie budowy) wynikającą z prowadzonych robót i niezbędną do prawidłowej realizacji projektu,”

t)” koszt robót związanych z zapewnieniem odpływu wód z pasa drogowego”.

 „2.Wykonawca ponosi ryzyko w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych nieodpowiadających opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym wykonawcy i dokumentacji technicznej. Wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych wykonawca winien wkalkulować w cenie ofertowej, która stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie dla przedmiotowego zadania.”

 „3. Roboty nieujęte w kosztorysie i dokumentacji technicznej, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien ująć w cenie ofertowej, która stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie za przedmiot zamówienia.”

Zwracamy się i o usunięcie ww. zapisu ponieważ narusza on postanowienia art. 7 ust. 1 w zbiegu z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (PZP).

Odpowiedz

PZDW nie wyraża zgody na zmianę. Wykonawca jako profesjonalista zapoznając się z dokumentacją techniczną i ustalając cenę ofertową, winien uwzględnić koszty wszelkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Dotyczy to również takich robót, które zgodnie ze sztuką budowlaną należy wykonać, aby prawidłowo zrealizować przedmiot zamówienia.

Pytanie 7.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa załączona do przetargu, uwzględnia cały zakres niezbędny do prawidłowego zrealizowania inwestycji zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi poszczególnych gestorów sieci oraz innych wydanych uzgodnień i decyzji.

Odpowiedz

Załączona do przetargu dokumentacja uwzględnia zakres niezbędny do prawidłowego zrealizowania inwestycji zgodnie z wydanymi Warunkami technicznymi gestorów sieci oraz innych wydanych uzgodnień i decyzji, ale nie zwalnia to oferenta od rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa powinna obejmować pełny zakres robót określonych w SIWZ i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia

Pytanie 8.

Zamawiający w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy zapisał, że: „Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty.”, natomiast w ust. 2 § 3 Wzoru Umowy zapisał, że: „Wynagrodzenie umowne ustala się do kwoty: …”

W związku z tym,  iż umowa jest ryczałtowa  zwracamy się o zamianę  zapisu ..„do kwoty..” na zapis jednoznaczny „ na kwotę..”

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę. Wynagrodzenie zostanie wypłacone zgodnie z definicją ryczałtu. W § 28 ust. 1 pkt 7, 11 i 12 przewidziane są przypadki w których Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w drodze aneksu do umowy. Tych sytuacji dotyczy § 2 ust. 3.

Pytanie 9.

W związku z tym, iż przedmiar (kosztorys) nie ma charakteru wiążącego dla określenia przedmiotu umowy o roboty budowlane a jedynie charakter pomocniczy. Zwracamy o usunięcie § 28 ust. 1 pkt 11 Wzoru Umowy w zakresie, w jakim przewiduje on możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w wyniku rezygnacji z wykonania danej pozycji kosztorysowej określonej w kosztorysie.

Odpowiedz

PZDW nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 10.

W przypadku  nie uwzględnienia wniosku w pkt. 7 zwracamy się o dodanie w § 28 pkt 1 ppkt 11 lit a) zapisu zgodnie, z którym umowa dopuszcza zmianę wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku wykonania elementu robot w ilości większej od przewidzianej w pozycji kosztorysowej.

Odpowiedz

PZDW nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 11.

Zwracamy się   o dodanie na końcu § 28 pkt 12 zwrotu: …„gdy o zmianę wnioskuje wykonawca lub zamawiający”.

Odpowiedz

PZDW nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 12.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż w przypadku braku konieczności wykonania lub zmniejszenia ilości robót danej pozycji kosztorysowej, zostanie ona rozliczona w 100 % zgodnie z wartością ofertową dla tej pozycji– zgodnie z definicją ryczałtu, gdyż wg zapisu SIWZ pkt XVI  „Uwaga: koszty wymienione w pkt a ÷ u Wykonawca winien uwzględnić w cenach jednostkowych elementów rozliczeniowych.”

Odpowiedz

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie wypłacone zgodnie z definicją ryczałtu.

Pytanie 13.

W związku z zapisem Zamawiającego w pkt III. [Opis Przedmiotu Zamówienia], 13. że: „Roboty ziemne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz na zbliżeniach do istniejącej sieci należy wykonywać ręcznie. Istniejące uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć, a odbiór tych robót powinien być potwierdzony przez właściciela sieci. Za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci wynikłe w trakcie realizacji robót odpowiedzialność rzeczową i finansową ponosi Wykonawca robót….”

Zwracamy się o potwierdzenie , że sieci oraz uzbrojenia zaznaczone na mapie odpowiadają rzeczywistemu posadowieniu sieci i uzbrojenia w terenie?

Odpowiedz

Dokumentacja wykonana jest na aktualnych mapach do celów projektowych zatwierdzonych w Ośrodku Geodezji, ale nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu sieci.

Pytanie 14.

W związku z zapisem § 2 umowy.   

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy.

Zwracamy się o zmianę  zapisu na: „Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień przekazania placu budowy”

Zakończenie realizacji robót: 90 dni od dnia podpisania umowy.

Wg SIWZ  110 dni. Zwracamy się o ujednolicenie zapisu

Zakończenie realizacji zamówienia: 110 dni od dnia podpisania umowy.

Wg SIWZ  140 dni . Zwracamy się o ujednolicenie zapisu

Odpowiedz

Zapisy umowy i SIWZ zostaną ujednolicone:

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy

Termin realizacji robót: 120 dni od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 140 dni od dnia podpisania umowy

Pytanie 15

W opisie technicznym Tom B.1 Projekt wykonawczy drogowy pkt 3.11.2 jest zapis o remoncie kanalizacji sanitarnej o parametrach zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi od gestora tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Raczkach.

Prosimy o zamieszczenie tych warunków technicznych.

Czy remont kolektora obejmuje również demontaż istniejących rur, czy przewidziana jest wymiana elementów studni kanalizacyjnych, jaka jest średnica i głębokość               istniejącego kanału?

Prosimy o zamieszczenie rysunków.

Odpowiedz

PZDW zamieszcza warunki techniczne ZGKiM w Raczkach.

Remont kolektora sanitarnego obejmuje jego demontaż. Dokumentacja nie przewiduje wymiany studni kanalizacji sanitarnej. Istniejący kanał o średnicy Ø250 znajduje się na głębokości zgodnej z rzędnymi na mapie do celów projektowych.

Remont kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z SST D-03.02.01.

Pytanie 16.

W Projekcie wykonawczym drogowym rys. 6.7. jest m.in. wykaz przykanalików – podłączeń wpustów deszczowych z którego wynika długość całkowita 17szt przykanalików – 154,7m natomiast w kosztorysie ofertowym branży sanitarnej jest 224m przykanalików. Jaką ilość należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedz

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia. Kosztorys jest dokumentem pomocniczym i informacyjnym.

Pytanie 17.

Brak jest zapisów odnośnie wykonania kanalizacji deszczowej i remontu kanalizacji sanitarnej w Specyfikacji technicznej. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedz

PZDW zamieszcza SST D-03.02.01. (do pobrania w załączniku ze strony internetowej Zamawiającego).

 

Białystok, dn. 2014.06.13


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

       W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

Pkt III.35 SIWZ: Zwracamy się o skreślenie w zdaniu trzecim sformułowania:

„oraz ewentualne koszty czasowych przestojów”

jako niezgodnego z art. 29 ust. 1 PZP.

Wskazany punkt SIWZ w sposób niedozwolony i sprzeczny z ustawą przerzuca na Wykonawcę ryzyko wykrycia na placu budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym lub historycznym.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP, zawierający ustawowe wskazania dotyczące sposobu opisania przedmiotu zamówienia, Zamawiający odpowiada za taki opis przedmiotu zamówienia, aby każdy z oferentów mógł uwzględnić wszystkie okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.  Okoliczności te muszą być opisane w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, co oznacza, że Wykonawca nie jest odpowiedzialny ani nie może ponosić negatywnych skutków wadliwego opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie ma możliwości uwzględnić w cenie ofertowej kosztów przestojów wynikających z tego, że na placu budowy zostaną odkryte znaleziska o charakterze archeologicznym lub historycznym. Przestoje takie mogą być nawet kilkumiesięczne lub dłuższe.

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę. Wykonawca jako profesjonalista winien prawidłowo ocenić ryzyko związane z możliwością wydobycia w czasie prowadzonych robót przedmiotów o znaczeniu historycznym, w tym ryzyko ewentualnych przestojów w wykonywaniu prac i uwzględnić je w cenie ofertowej.  

 

Pytanie 2.

Pkt XVI.1.m) SIWZ: Zwracamy się o dodanie na końcu punktu m) sformułowania o treści:

„Nie dotyczy to przypadku, kiedy zmiany projektowe następują w celu usunięcia błędów, niedokładności lub innych nieścisłości dokumentacji projektowej.”

Dokumentacja projektowa jest po stronie Zamawiającego. Wykonawca nie odpowiada za dokumentację projektową ani nie ponosi kosztów usunięcia błędów tej dokumentacji, także jeśli wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Jedynie wówczas Wykonawca może ponosić koszt zmian dokumentacji, jeśli nie wynika to z potrzeby usunięcia jej błędów.

Zgodnie z Pkt 2 Wyroku KIO 871/13 z dnia 30.04.2013 r.: „Zrzeczenie się przez wykonawcę wszelkich roszczeń z tytułu pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad dokumentacji projektowej wykraczają daleko poza ryzyko mieszczące się w granicach ceny ryczałtowej i naruszają art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), gdyż zobowiązują wykonawcę do wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty.”

 

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę. Wykonawca jako profesjonalista winien prawidłowo ocenić ryzyko związane z ewentualnymi zmianami w dokumentacji projektowej na swój wniosek i uwzględnić je w cenie ofertowej. Należy podkreślić, iż Wykonawca zapoznaje się z dokumentacją przed złożeniem oferty i ma możliwość wykrycia ew. błędów czy nieścisłości w dokumentacji.  

 

Pytanie 3.

Pkt XVI.2 SIWZ: Zgodnie z tym punktem: „Wykonawca ponosi ryzyko w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych nieodpowiadających opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym wykonawcy i dokumentacji technicznej. Wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych wykonawca winien wkalkulować w cenie ofertowej, która stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie dla przedmiotowego zadania.”

Zapis taki jest niezgodny z art. 140 ust. 1 PZP w związku z art. 29 ust. 1 PZP.

Zwracamy się o zmianę tego punktu na:

„Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania robót określonych w dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania.”

Zgodnie z art. 140 ust. 1 PZP, zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. A contrario, świadczenie wykonawcy nie może wykraczać poza ofertę, w której Wykonawca deklaruje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z jego opisem zawartym w SIWZ.

Dalej, zgodnie z ust. 3 cyt. przepisu, umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zwiększenie przedmiotu zamówienia – zwłaszcza jeśli wystąpiłaby konieczność wykonania robót dodatkowych – jest zatem możliwe tylko w postaci zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7) lub jako opcja (art. 34 ust. 5). Roboty takie nie są w ogóle przedmiotem zamówienia, więc nie mogą być objęte ceną ofertową, czy to ryczałtową, czy kosztorysową.

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę. Wykonawca jako profesjonalista winien prawidłowo ocenić ryzyko związane z koniecznością wykonania  ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych i uwzględnić je w cenie ofertowej.

 

Pytanie 4.

Pkt XVI. 3 i 5 zdanie 1 SIWZ: Zgodnie z punktem 3: „Roboty nieujęte w kosztorysie i dokumentacji technicznej, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien ująć w cenie ofertowej, która stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie za przedmiot zamówienia.”

Zgodnie z punktem 5 zdanie 1: „Cena ofertowa ryczałtowa powinna uwzględniać wszelkie ryzyko Wykonawcy.”

Zapisy takie są niezgodne z art. 140 ust. 1 PZP, art. 29 ust. 1, a także mogą naruszać  art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 PZP.

Roboty nieujęte w dokumentacji projektowej nie są przedmiotem zamówienia i mogą być zlecane wyłącznie w drodze odrębnego postępowania przetargowego, a dotychczasowemu wykonawcy, wyłącznie w trybie udzielenia zamówienia dodatkowego/uzupełniającego z wolnej ręki.

Ryzykiem Wykonawcy i oferowaną przez niego ceną ryczałtową objęte jest wyłącznie wykonanie robót według opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ (art. 29 ust. 1 PZP). Nie można więc żądać od Wykonawcy, powołując się na ryczałtowy charakter ceny ofertowej, by ten w ramach tejże ceny ryczałtowej, wykonywał także inne roboty, nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub wykonywał świadczenia wykraczające poza opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ.

Zgodnie z Wyrokiem KIO 809/12 z dnia 09.05.2012 r., obciążające wykonawcę ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru lub kosztów prac będące w świetle art. 632 § 1 KC cechą wynagrodzenia ryczałtowego doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wykonawcy nie może bowiem obciążać ryzyko nieprzewidzenia rozmiaru prac czy ich kosztów będące wynikiem opisu przedmiotu zamówienia naruszającego art. 29 i art. 31 ustawy. Należy również pamiętać, że w świetle art. 140 ust. 3 ustawy umowa o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków.”

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę. Wykonawca jako profesjonalista zapoznając się z dokumentacją techniczną i ustalając cenę ofertową, winien uwzględnić koszty wszelkich prac niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Dotyczy to również takich robót, które zgodnie ze sztuką budowlaną należy wykonać, aby prawidłowo zrealizować przedmiot zamówienia.

 

Pytanie 5.

Umowa § 2: Zwracamy się o zmianę zapis § 2 wzoru Umowy, poprzez dostosowanie go do treści Pkt IV SIWZ:

Zapis § 2 wzoru Umowy w następujący sposób określa terminy realizacji:

 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy.
 2. Zakończenie realizacji robót: 90 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Zakończenie realizacji zamówienia: 110 dni od dnia podpisania umowy.

podczas gdy Pkt IV SIWZ przewiduje inne terminy:

 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy.
 2. Zakończenie realizacji robót: 120 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Zakończenie realizacji zamówienia: 140 dni od dnia podpisania umowy.

Umowa w tym zakresie musi być zgodna z SIWZ.

Odpowiedź

Zapisy umowy i SIWZ zostaną ujednolicone:

 1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy.
 2. Zakończenie realizacji robót: 120 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Zakończenie realizacji zamówienia: 140 dni od dnia podpisania umowy.

Wzór umowy po zmianach do pobrania w załączniku poniżej.

 

Pytanie 6.

Umowa § 3 pkt 5 zdanie ostatnie: Zwracamy się o wykreślenie zdania ostatniego o treści, w tym jako sprzecznego z art. 651 Kc:

„Wszystkie rozbieżności w dokumentacji zostały wyjaśnione i usunięte na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego.”

Wykonawca nie może oświadczyć, iż wszystkie rozbieżności lub innego rodzaju błędy w dokumentacji zostały wyjaśnione i usunięte na etapie przeprowadzonego postępowania przetargowego, gdyż jest możliwe, iż jakieś błędy lub rozbieżności zostaną wykryte dopiero później, np. na etapie realizacji robót. Zwracamy uwagę na:

- Pkt 2 Wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20.09.2012 r. V ACa 286/12: „Wynikający z art. 651 KC obowiązek wykonawcy niezwłocznego zawiadomienia inwestora o tym, że dostarczona dokumentacja, teren budowy, maszyny, lub urządzenia nie nadają się do prawidłowego wykonania robót dotyczą każdego momentu w trakcie realizacji robót, w którym wykonawca dowiedział się o konkretnych nieprawidłowościach. Przepis ten zaś nie może być odczytywany w sposób nakładający na wykonawcę obowiązek dokonywania w momencie przystąpienia do przetargu, czy podpisywania umowy, szczegółowego merytorycznego sprawdzenia przedstawionego mu projektu, wymagającego specjalistycznych obliczeń, wiedzy z zakresu projektowania, w celu wykrycia ewentualnych wad. Do obowiązków wykonawcy nie należy bowiem specjalistyczne badanie projektu, a jedynie musi on umieć odczytać projekt i realizować inwestycje zgodnie z jego założeniami oraz zasadami sztuki budowlanej.”

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26.06.2018 r. II CSK 101/08: „Obowiązek wykonawcy określony w art. 651 KC należy rozumieć w ten sposób, iż musi on niezwłocznie zawiadomić inwestora o niemożliwości realizacji inwestycji na podstawie otrzymanego projektu lub o tym, że realizacja robót zgodnie z dostarczonym projektem spowoduje powstanie obiektu wadliwego. W tym ostatnim wypadku chodzi jednak o takie sytuacje, w których stwierdzenie nieprawidłowości dostarczonej dokumentacji nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania”

- Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.03.2000 r. III CKN 629/98: „Wykonawca nie ma obowiązku szczegółowego sprawdzania dostarczonego projektu w celu wykrycia jego wad (art. 651 KC).”

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę. Kwestionowany zapis nie narusza przepisu art. 651 k.c.

 

Pytanie 7.

Umowa § 8 ust. 1 pkt 2) - 4): W zapisach wzoru Umowy dotyczących kar umownych, zwracamy się o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”.

Stosowanie kar umownych w sytuacji, kiedy Wykonawca nie ponosi winy za uchybienie terminu wykonania robót, jest niesłuszne. Wykonawca nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji wystąpienia zdarzeń, za które nie jest odpowiedzialny, np. konieczności wstrzymania prac ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, czy choćby zdarzenia zależne od samego Zamawiającego, w tym np. brak frontu robót, czy przestoje spowodowane usuwaniem błędów dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę. Zastrzeżenie kary umownej w z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia jest dopuszczalne.

 

Pytanie 8.

Umowa § 8 ust. 1 pkt 6): Zwracamy się o zmianę sformułowania o treści:

„za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń Zamawiającego/Inspektora Nadzoru lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ w wysokości 5.000 zł za każdorazowo stwierdzone uchybienie,”

na:

„za niewykonanie lub nierzetelne wykonanie poleceń Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zgodnych z Umową lub obowiązków wynikających z zapisów umowy lub SIWZ w wysokości 5.000 zł za każdorazowo stwierdzone uchybienie,”

Wykonawca może być karany jedynie w tych przypadkach, w których nie wykonuje lub nierzetelnie wykonuje polecenia Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zgodne z Umową, czyli dotyczące umownych obowiązków Wykonawcy.

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

 

Pytanie 9.

Umowa § 8 ust. 1 pkt 7): Zwracamy się o skreślenie sformułowania o treści:

„niewłaściwej organizacji terenu budowy,”

Jest to pojęcie nieostre, nieskonkretyzowane, dające pole do szerokiej i przede wszystkim dowolnej interpretacji. Przede wszystkim zaś nie obowiązują żadne szczegółowe normy prawne regulujące, co należy rozumieć przez „właściwą organizację terenu budowy”.

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę.

 

Pytanie 10.

Umowa § 8 ust. 1 pkt 8): Zamawiający ma być uprawniony do nakładania kar umownych na Wykonawcę w przypadku braku zapłaty lub opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,

Zwracamy się o skreślenie tego punktu, jako naruszającego przepis art. 483 Kc.

Przepis ten uprawnia do obciążenia dłużnika karą umowną wyłącznie w przypadku niewykonania przez niego zobowiązań o charakterze niepieniężnym, zaś niedokonanie lub opóźnienie zapłaty wynagrodzenia to zobowiązania pieniężne.

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę. Kara umowna nie jest tu zastrzeżona na wypadek niewykonania świadczenia pieniężnego (takie świadczenie Wykonawca spełnia na rzecz Podwykonawcy), ale na wypadek nieterminowego wykonania świadczenia niepieniężnego polegającego na ciążącym na Wykonawcy obowiązku terminowego rozliczania się z podwykonawcami, który wchodzi w zakres określonego w § 13 obowiązku realizacji umowy zgodnie z umową i przepisami prawa.

 

Pytanie 11.

Umowa § 8 ust. 1 pkt 9) - 11): Zwracamy się o zmniejszenie kary umownej z 5.000,00 zł – jako wygórowanej, do wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek opisany w tych punktach.

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

 

Pytanie 12.

Umowa § 9 ust. 1 pkt 12): Zwracamy się o skreślenie tego punktu:

Podstawy nałożenia kary umownej muszą być na tyle konkretne, by mogły podlegać kontroli sądowej na wypadek niesłusznego obciążenia Wykonawcy karą umowną. Tymczasem pojęcie       „w innych niż określone w pkt. 1 – 11 przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez wykonawcę” jest nieprecyzyjne, a nadto  może prowadzić do obciążenia Wykonawcy wysoką karą w zupełnie błahych przypadkach.

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

 

Pytanie 13.

Umowa § 10 ust. 1: Zwracamy się o zmianę tego zapisu z:

„Podwykonawcą jest: ……………………………… w zakresie: …………..”

na:

„Wykonawca przewiduje powierzenie robót podwykonawcom w następującym zakresie: ..............”

Wykonawca może na etapie podpisywania Umowy nie znać jeszcze imiennie (indywidualnie) swoich podwykonawców dla poszczególnych zakresów robót.

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. Podwykonawca może być zgłoszony w dowolnym momencie realizacji zgodnie z zapisami SIWZ.

 

Pytanie 14.

Umowa § 10 ust. 2 pkt 2): Czy w treści § 10 ust. 2 pkt 2) wzoru Umowy, chodzi o umowę z podwykonawcą, czy też o projekt umowy o podwykonawstwo?

Odpowiedź

W § 10 ust. 2 pkt 2) umowy chodzi o umowę z podwykonawcą, zgodnie z art. 143b ust. 5 PZP.

Pytanie 15.

Umowa § 26: Czy wskazaną w § 26 zasadę odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy należy stosować do wszystkich przypadków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz pozostałych postanowień umownych, odpowiedzialność za wszelkie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony będą ponosić na zasadzie art. 471 k.c.

 

Pytanie 16.

Umowa § 27 ust. 1 pkt 1): Zwracamy się o dodanie na końcu sformułowania o treści:

„w stopniu zagrażającym realizacji Umowy”.

W przeciwnym przypadku, nawet zajęcie drobnej kwoty majątku Wykonawcy, nie wpływające w żaden sposób na dalszą realizację Umowy, skutkowałoby możliwością odstąpienia od niej przez Zamawiającego i obciążenia Wykonawcy 10% karą umowną.

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

 

Pytanie 17.

Umowa § 28 ust. 1: Zwracamy się o dodanie na końcu, tj. po punkcie 12), kolejnego punktu nr 13), o treści:

„wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, w tym zwłaszcza wynikających z konieczności usunięcia rozbieżności lub błędów projektowych.”

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 

 

Pytanie 18.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między SIWZ, a dokumentacją techniczną. Zgodnie z dokumentacją techniczną destrukt ma zostać wykorzystany do umocnienia pobocza, natomiast zgodnie z SIWZ ten sam destrukt ma zostać odwieziony na składowisko wskazane przez Zamawiającego. Prosimy o wskazanie formy zagospodarowania destruktu.

Odpowiedz

Destrukt należy zagospodarować zgodnie z dokumentacją i SIWZ.

 

Białystok, dn. 2014.06.13

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/Numer ogłoszenia: 184660 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 140.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na przebudowie/rozbudowie/budowie drogi publicznej klasy min. Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł. (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) min. 1 szt. - wytwórni mas bitumicznych o wydajności min. 100 Mg/h (należy podać informację o sposobie dysponowania), 2) laboratorium drogowe (należy podać informację o sposobie dysponowania).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagany jest:

KIEROWNIK BUDOWY winien:

1) posiadać właściwe uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami,

2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na wykonanym i rozliczonym min. jednym zadaniu dot. przebudowy/ rozbudowy /budowy drogi publicznej klasy min Z;

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH winien: posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH I ZWIĄZANYCH Z KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM winien: posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

GEODETA winien: posiadać uprawnienia:

1) w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji,

2) w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

3) w zakresie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ, *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-06-02

Modyfikujący: Paweł Kwasowski

Data modyfikacji: 2014-06-18

Opublikował: Paweł Kwasowski

Data publikacji: 2014-06-02