Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2014-070298 z dnia 29.05.2014 Opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na następujące zadania Zadanie A: Opracowanie dokumentacji technicznej na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.” Zadanie B: Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.” - usługi

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na następujące zadania: Zadanie A: Opracowanie dokumentacji technicznej na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.” Zadanie B: Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie”, zakończone zostało wyborem oferty firmy KOMI – Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

  1. Pracownia Projektowa MOST s. c. Marta Włodarczyk, Tomasz Świderski, Wargowo 88, 64-605 Wargowo (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 488 300,00 zł);
  2. Drogowskaz s. c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, m. Grzybowska, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 592 850,00 zł);
  3. KOMI – Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 1 457 550,00 zł). 

Białystok, dn. 2014.07.24


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na następujące zadania: Zadanie A: Opracowanie dokumentacji technicznej na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.”

Zadanie B: Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.”

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Prosimy o załączenie do siwz w celu umożliwienia wyceny prac projektowych: planów sytuacyjnych dla zadań: planowana w latach 2014-2015 przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród; „Rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 685 Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie – Nowosady.

Odpowiedź

Zamawiający uważa, że na etapie przetargu, oferentom ww. dokumentacje nie są niezbędne do wyceny wykonania dokumentacji technicznej drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Zwodzieckie.

Pytanie 2

Czy na obszarze inwestycji znajdują się obszary objęte ochroną konserwatorską?

Odpowiedź

Tak. Zgodnie z zapisami SIWZ zaleca się, aby to Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

Pytanie 3

Czy w cenie oferty należy ująć wykonanie projektów przebudowy dla wszystkich przejazdów kolejowych wymienionych w siwz?

Odpowiedź

Tak. W cenie oferty należy uwzględnić wykonanie projektów przebudowy wszystkich przejazdów kolejowych.

Pytanie 4

Jeżeli będzie wymagana przebudowa skrzyżowań z linią kolejową na skrzyżowania dwupoziomowe za pomocą wiaduktu, to czy Zamawiający pokryje koszty wykonania projektów w zakresie spełnienia wymagań §6 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. 1996.33.144 z dnia 20 marca 1996 r. z późn. zm.)

Odpowiedź

Potencjalny Wykonawca winien wkalkulować w cenie ofertowej koszt wykonania projektu w zakresie § 6 ww. rozporządzenia.

Potencjalny Wykonawca winien wkalkulować w cenie ofertowej koszt wykonania niezbędnych projektów.

Pytanie 5

Czy w cenie oferty należy ująć wykonanie projektów przebudowy wszystkich obiektów mostowych?

Odpowiedź

Tak, Projektant powinien zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami postawionymi w SIWZ przewidzieć przebudowę wszystkich obiektów mostowych.

Pytanie 6

Czy Zamawiający chciałby, aby dokonać przebudowy wszystkich obiektów mostowych? Jeżeli nie, to które miałyby zostać jedynie wyremontowane?

Odpowiedź

Tak, Projektant powinien zaprojektować budowę/przebudowę wszystkich obiektów mostowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 7

Czy w cenie oferty należy ująć projekt przebudowy wszystkich przepustów wymienionych w Siwz?

Odpowiedź

Tak, Projektant powinien zaprojektować budowę/przebudowę wszystkich przepustów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 8

Czy w cenie oferty należy uwzględnić zaprojektowanie "zielonych pomostów" dla zwierząt?

Odpowiedź

Zamawiający nie może na etapie prowadzonego postępowania przetargowego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wypowiedzieć się w tym temacie, ponieważ takie wymagania będą zawarte w decyzji środowiskowej, do której materiały przygotuje Wykonawca.

Potencjalny Wykonawca winien wkalkulować w cenie ofertowej koszt wykonania niezbędnych projektów.

Pytanie 9

Czy w cenie oferty należy uwzględnić zaprojektowanie przejścia dla zwierząt dużych?

Odpowiedź

Zamawiający nie może na etapie prowadzonego postępowania przetargowego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wypowiedzieć się w tym temacie, ponieważ takie wymagania będą zawarte w decyzji środowiskowej, do której materiały przygotuje Wykonawca.

Potencjalny Wykonawca winien wkalkulować w cenie ofertowej koszt wykonania niezbędnych projektów.

Pytanie 10

Czy w cenie oferty należy uwzględnić zaprojektowanie przejścia dla zwierząt małych?

Odpowiedź

Zamawiający nie może na etapie prowadzonego postępowania przetargowego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wypowiedzieć się w tym temacie, ponieważ takie wymagania będą zawarte w decyzji środowiskowej, do której materiały przygotuje Wykonawca.

Potencjalny Wykonawca winien wkalkulować w cenie ofertowej koszt wykonania niezbędnych projektów.

Pytanie 11

Czy w cenie oferty należy uwzględnić zaprojektowanie przejścia dla płazów?

Odpowiedź

Zamawiający nie może na etapie prowadzonego postępowania przetargowego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wypowiedzieć się w tym temacie, ponieważ takie wymagania będą zawarte w decyzji środowiskowej, do której materiały przygotuje Wykonawca.

Potencjalny Wykonawca winien wkalkulować w cenie ofertowej koszt wykonania niezbędnych projektów.

Pytanie 12

Czy w cenie oferty należy uwzględnić zaprojektowanie odwodnienia drogi za pomocą kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie i powinien przyjąć optymalny zakres prac do wykonania i je wycenić.

Pytanie 13

Czy w cenie oferty należy uwzględnić zaprojektowanie ekranów akustycznych?

Odpowiedź

Zamawiający nie może na etapie prowadzonego postępowania przetargowego polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wypowiedzieć się w tym temacie, ponieważ takie wymagania będą zawarte w decyzji środowiskowej, do której materiały przygotuje Wykonawca.

Potencjalny Wykonawca winien wkalkulować w cenie ofertowej koszt wykonania niezbędnych projektów.

Pytanie 14

Czy w cenie oferty należy uwzględnić zaprojektowanie sieci drenarskiej? Jeżeli tak, to na jakiej długości?

Odpowiedź

Tak. Szczegółowy zakres przedmiotowej przebudowy będzie znany po przedłożeniu inwentaryzacji stanu istniejącego przez potencjalnego wykonawcę, na podstawie której zostanie wybrana koncepcja uwzględniająca zakres przebudowy sieci drenażu.

Pytanie 15

Czy w cenie oferty należy uwzględnić zaprojektowanie sieci wodociągowej? Jeżeli tak, to na jakiej długości?

Odpowiedź

Tak. Szczegółowy zakres przedmiotowej przebudowy będzie znany po przedłożeniu inwentaryzacji stanu istniejącego przez potencjalnego wykonawcę, na podstawie której zostanie wybrana koncepcja uwzględniająca zakres przebudowy sieci wodociągowej.

W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonywać wszelkie opracowania związane z przebudową kolidującego uzbrojenia.

Pytanie 16

Czy w cenie oferty należy uwzględnić zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej? Jeżeli tak, to na jakiej długości?

Odpowiedź

W załączniku do SIWZ „Wykaz wszystkich opracowań mogących wejść w zakres dokumentacji projektowej” zostały wskazane opracowania, których koszt wykonania powinien być uwzględniony przez oferentów w złożonej przez nich ofercie.

W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonywać wszelkie opracowania związane z przebudową kolidującego uzbrojenia.

Pytanie 17

Czy w zakresie inwestycji znajdują się sieci elektroenergetyczne wysokiego napięcia?

Odpowiedź

W załączniku do SIWZ „Wykaz wszystkich opracowań mogących wejść w zakres dokumentacji projektowej” zostały wskazane opracowania, których koszt wykonania powinien być uwzględniony przez oferentów w złożonej przez nich ofercie.

W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonywać wszelkie opracowania związane z przebudową kolidującego uzbrojenia.

Pytanie 18

Czy w cenie oferty należy uwzględnić projekt budowy, przebudowy lub usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi wysokiego napięcia?

Odpowiedź

W załączniku do SIWZ „Wykaz wszystkich opracowań mogących wejść w zakres dokumentacji projektowej” zostały wskazane opracowania, których koszt wykonania powinien być uwzględniony przez oferentów w złożonej przez nich ofercie.

W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonywać wszelkie opracowania związane z przebudową kolidującego uzbrojenia.

Pytanie 19

Czy w cenie oferty należy uwzględnić przebudowę stacji transformatorowych?

Odpowiedź

W załączniku do SIWZ „Wykaz wszystkich opracowań mogących wejść w zakres dokumentacji projektowej” zostały wskazane opracowania, których koszt wykonania powinien być uwzględniony przez oferentów w złożonej przez nich ofercie.

W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonywać wszelkie opracowania związane z przebudową kolidującego uzbrojenia.

Pytanie 20

Prosimy o podanie liczby słupów wysokiego napięcia do przebudowy.

Odpowiedź

W załączniku do SIWZ „Wykaz wszystkich opracowań mogących wejść w zakres dokumentacji projektowej” zostały wskazane opracowania, których koszt wykonania powinien być uwzględniony przez oferentów w złożonej przez nich ofercie.

W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonywać wszelkie opracowania związane z przebudową kolidującego uzbrojenia.

Pytanie 21

Czy oświetlenie należy zaprojektować na całej długości terenów zabudowanych?

Odpowiedź

Oświetlenie Wykonawca winien zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi oraz zgodnie z ustaleniami dokonanymi na przewidzianych w SIWZ konsultacjach społecznych.

Pytanie 22

Czy w zakresie inwestycji znajdują się sieci gazowe wysokiego ciśnienia?

Odpowiedź

Tak. W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonywać wszelkie opracowania związane z przebudową kolidującego uzbrojenia.

Pytanie 23

Czy w cenie oferty należy uwzględnić sieci wysokiego ciśnienia do budowy, przebudowy lub usunięcia kolizji?

Odpowiedź

Tak. W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonywać wszelkie opracowania związane z przebudową kolidującego uzbrojenia.

Pytanie 24

Czy w cenie oferty należy uwzględnić projekt sygnalizacji świetlnej?

Odpowiedź

Wykonanie sygnalizacji świetlnej będzie zależało od przyjętej koncepcji projektu.

Pytanie 25

Czy należy wykonać projekt sieci teletechnicznej? Jeżeli tak, to na jakiej długości.

Odpowiedź

W załączniku do SIWZ „Wykaz wszystkich opracowań mogących wejść w zakres dokumentacji projektowej” zostały wskazane opracowania, których koszt wykonania powinien być uwzględniony przez oferentów w złożonej przez nich ofercie.

W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonywać wszelkie opracowania związane z przebudową kolidującego uzbrojenia.

Pytanie 26

Czy należy wykonać projekt kanału technologicznego? Jeżeli tak, to na jakiej długości.

Odpowiedź

Należy wykonać projekt kanału technologicznego na całym odcinku.

Pytanie 27

Czy należy wykonać projekt przebudowy w zakresie kabli światłowodowych? Jeżeli tak, to na jakiej długości?

Odpowiedź

Tak. W ramach opracowanej dokumentacji należy wykonywać wszelkie opracowania związane z przebudową kolidującego uzbrojenia.

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje korektę łuków pionowych i poziomych do warunków minimalnych?

Odpowiedź

Na obecnym etapie prowadzonego postępowania Zamawiający nie może określić jednoznacznie, że przedstawiona koncepcja łuków pionowych i poziomych do warunków minimalnych zostanie zatwierdzona.

Pytanie 29

W WYKAZIE WSZYSTKICH OPRACOWAŃ MOGĄCYCH WEJŚĆ W ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ użyte jest pojęcie "fakultatywnie". W związku z tym, prosimy o wyjaśnienie, które z niżej wymienionych elementów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia dla poszczególnych zadań - określone jako "fakultatywne", należy ująć w cenie oferty, a które będą przedmiotem zamówień uzupełniających:

rowy przydrożne

przepusty pod zjazdami

kanalizacja deszczowa

kanalizacja sanitarna

wodociąg

telekomunikacja

energetyka

kanał technologiczny

tymczasowa przeprawa

przebudowa oświetlenia ulicznego

Prosimy o podanie jednoznacznego wykazu opracowań, tak aby wszyscy Wykonawcy wycenili ten sam zakres.

Prosimy o zrezygnowanie z użycia pojęcia "fakultatywnie", ponieważ nieprecyzyjny i niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia sprawia, że Wykonawcy nie mają pewności, które elementy należy wycenić w cenie oferty. Jedni Wykonawcy założą, że wszystkie elementy projektu określone jako "fakultatywne" należy ująć w cenie oferty, inni uznają, że żadne, ponieważ "fakultatywnie" oznacza " pozostawiony do wyboru, do czyjejś decyzji; opcjonalny, nieobowiązkowy, dowolny, możliwy".

Mamy świadomość, że pewne elementy przedmiotu zamówienia, nie są możliwe do przewidzenia, dlatego jeżeli Zamawiający widzi taką możliwość, że jakiś element przedmiotu zamówienia może wystąpić, ale nie jest to pewne, to prosimy o umieszczenie jednoznacznej informacji, tak aby wszyscy wykonawcy wycenili ten sam przedmiot zamówienia, ponieważ mamy obawy, że ceny ofert mogą się różnić właśnie ze względu na sposób interpretacji słowa "fakultatywny":

- prosimy o dodanie do siwz zapisu np.: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50% zamówienia podstawowego w zakresie dokumentacji dla:

rowy przydrożne

przepusty pod zjazdami

kanalizacja deszczowa

kanalizacja sanitarna

wodociąg

telekomunikacja

energetyka

kanał technologiczny

tymczasowa przeprawa

przebudowa oświetlenia ulicznego

Jeżeli Zamawiający chce, aby Projektant przeprowadził analizy i podjął decyzje w w/w sprawach, to prosimy o zmianę  słowa "fakultatywnie" na "do decyzji Projektanta".

Odpowiedź

Koszt wszystkich opracowań w załączniku do SIWZ „Wykaz wszystkich opracowań mogących wejść w zakres dokumentacji projektowej” powinien być uwzględniony w cenie oferty.

Pytanie 30

Prosimy o przedłużenie terminu wyznaczenia, utrwalenia i okazania przedstawicielowi Zamawiającego utrwalenia i okazania na: w ciągu jednego trzech miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zamawiający przewiduje podział 500 działek!

Odpowiedź

PZDW nie wyraża zgody na zmianę terminu utrwalenia i okazania Zamawiającemu.

Pytanie 31

Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że liczba działek do podziału to faktycznie jest 500 sztuk.

Odpowiedź

Liczba działek do podziału została określona w załączniku Nr 1 do umowy na zadanie B.

Pytanie 32

Prosimy, o podanie daty do kiedy maksymalnie przewidziane jest wykonanie robót budowlanych w związku z zapisem: „wykonanie usługi nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych do dnia odbioru ostatecznego robót budowlanych”

Odpowiedź

Zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego Projektant ma obowiązek do wykonania usługi nadzoru autorskiego bezterminowo.

Pytanie 33

Prosimy o określenie liczby wizyt na budowie , jaką należy ująć w cenie oferty, a najlepiej prosimy o jednostkowe rozliczanie za nadzór autorski – tj podane ceny za każdą wizytę na budowę.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ ilość czynności w ramach nadzoru autorskiego uzależniona jest od jakości i dokładności wykonanej dokumentacji. Wykonawca powinien na własne ryzyko oszacować i przyjąć do wyceny ilość tych czynności.

Pytanie 34

Prosimy, aby projektu zamienne, o których mowa w siwz w: III CZĘŚĆ. Pkt. 7: przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego, były przedmiotem odrębnej wyceny. – Wykonawca nie ma możliwości wycenienia teraz tych prac nie znając ich zakresu

Odpowiedź

Przytoczony zapis SIWZ dotyczy przedstawienia propozycji rozwiązań zamiennych, jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych zostanie stwierdzone, że przyjęte w dokumentacji projektowej rozwiązania są nieefektywne, nieekonomiczne lub niemożliwe jest ich zastosowanie. Powyższe jest uzależnione od dokładności i rzetelności opracowanej dokumentacji.

Białystok, dn. 2014.07.03


03/06/2014    S105    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I.

II.

III.

IV.

VI.

Polska-Białystok: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2014/S 105-185151

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz
15-620 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na następujące zadania: Zadanie A Opracowanie dokumentacji technicznej na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.” Zadanie B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.”

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga wojewódzka nr 687.

Kod NUTS PL343

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zamówienie obejmuje:
Opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na następujące zadania:
Zadanie A Opracowanie dokumentacji technicznej na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej
Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.”
Zadanie B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.”
I Część
Zadania A – opracowanie dokumentacji technicznej z wyłączeniem projektów podziału nieruchomości zgodnie z wytycznymi technicznymi i projektowymi załączonymi do niniejszego SIWZ oraz obowiązującymi przepisami, normami, normatywami i wiedzą techniczną
Zadania B – opracowanie projektów podziału nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami
II Część
Pozyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz ze sprawozdaniami i prezentacją zaawansowania prac.
III Część
Wykonanie usługi nadzoru autorskiego w okresie trwania robót budowlanych.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71320000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Opracowanie dokumentacji technicznej z podziałem na następujące zadania: Zadanie A Opracowanie dokumentacji technicznej na: „Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.” Zadanie B Opracowanie projektów podziałów nieruchomości dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.”

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.8.2014. Zakończenie 30.9.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Zadanie Ai B – 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych).
Wyłoniony w postępowaniu wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę, jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu oświadczeń/dowodów zapłaty, o których mowa we wzorze umowy - na wskazany numer rachunku bankowego.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w w art. 22 ust. 1 ustawy).
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
1) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę drogi publicznej o klasie minimum Z wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi oraz opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karta informacyjna i raport)
lub
2) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę drogi publicznej o klasie minimum Z wraz z opracowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karta informacyjna i raport) i 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę drogowych obiektów inżynierskich w ciągu drogi publicznej
wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.).
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:
a) Projektant drogowy – osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże:
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
– wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy min. Z;
b) Projektant drogowych obiektów inżynierskich
– uprawnienia budowlane do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
– wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogowego obiektu mostowego,
c) Sprawdzający projekt drogowy
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
d) Sprawdzający projekt drogowych obiektów inżynierskich
– uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
e) Projektant – branża telekomunikacyjna
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
f) Projektant – branża energetyczna
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
g) Projektant – branża sanitarna i gazowa
– uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
h) Osoba odpowiedzialna za opracowania z zakresu ochrony środowiska
– Osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie emisji zanieczyszczeń - hałasu, emisji spalin/ścieków i ochrony przyrody,
– wykazanie opracowania min. 1 karty informacyjnej i min. 1 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej lub drogowych obiektów inżynierskich, na podstawie których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, gdzie osoba wskazana była ich autorem lub współautorem,
i) Osoba odpowiedzialna za wykonanie i opracowanie badań geologicznych
– Osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie wykonania opracowań geologicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia,
j) Osoba odpowiedzialna za opracowania geodezyjne
– Osoba posiadająca uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zamówienia.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.).
6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
7. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy,
2) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów* czy zostały wykonane należycie - ,
* Dowodem o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert);
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 10 i 11 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dot. niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa:
a) w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
b) w ust. 2 pkt 5, 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
4. Dokumenty innych podmiotów.
1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ)
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
- oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy.
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).
5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).
a) Oferta wspólna powinna zawierać:
- oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
- dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
- oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2 - 7, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

WZP.2516.10.2014

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

9.7.2014 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 9.7.2014 - 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej lub w formie faksu.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego.
W odniesieniu do Zadania A i B nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawca, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:
3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29.5.2014

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-05-29

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-07-24

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-05-29