Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2014-062791 z dnia 2014-05-14 Roboty budowlane związane z: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960 - roboty budowlane

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Postępowanie obarczone jest wadą polegającą na tym, że wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ przedmiot zamówienia nie odpowiada zakresowi robót zawartych w decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tak więc planowanego zakresu robót nie może prawidłowo zrealizować. Wskazana wada jest niemożliwa do usunięcia, gdyż w sposób istotny zmieniłaby opis przedmiotu zamówienia, co w konsekwencji może skutkować zawarciem nieważnej umowy z Wykonawcą.  

16.07.2014r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane związane z: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960, zakończone zostało wyborem oferty Konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – Lider Konsorcjum i Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Białymstoku z/s w Hryniewiczach, Hryniewicze 75/1, 16-061 Juchnowiec Kościelny – Partner Konsorcjum.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

  1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 15 885 484,29 zł);
  2. Konsorcjum firm: STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków – Lider Konsorcjum i Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. w Białymstoku z/s w Hryniewiczach, Hryniewicze 75/1, 16-061 Juchnowiec Kościelny – Partner Konsorcjum (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 14 701 782,19 zł);
  3. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 14 788 489,26 zł);
  4. UNIBEP S. A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S. A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 14 895 306,22 zł). 

Białystok, dn. 2014.07.02


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 

       W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane związane z: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1.

SIWZ punkt XVI podpunkt że mówi: „Materiały uzyskane z rozbiórki: oznakowanie pionowe, bariery ochronne, słupki hektometrowe, dłużyce i inne nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 50 km." Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie inne materiały z rozbiórki Zamawiający zechce wykorzystać na własne potrzeby. Zwracamy się również do Zamawiającego o określenie dokładnego miejsca i odległości odwozu tych materiałów, których właścicielem jest Zamawiający po wykonanej rozbiórce, ponieważ określenie odległości odwozu do 50 km jest zbyt ogólne i uniemożliwia poprawną wycenę zadania.

Odpowiedź 1.

Treść SIWZ pkt XVI została zmodyfikowana w dniu 09.06.2014r. Dokładne miejsce odwozu materiałów z rozbiórki zostanie określone w trakcie wykonywania robót.

Pytanie 2.

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm zamiast 0/63 dla zjazdów.

Odpowiedź 2

Podbudowa z kruszywa należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 3.

SIWZ punkt XVI podpunkt 1d mówi: „Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością jezdni.", natomiast punkt III podpunkt 8, 5). strona nr 9 mówi Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi." Zgodnie z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o określenie w jaki sposób należy wykonać warstwę ścieralną jeżeli trzeba wykonywać ją całą szerokością jezdni przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi.

Odpowiedź 3.

Zapewnienie ciągłej przejezdności odcinka drogi można uzyskać np. stosując objazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania warstwy ścieralnej w inny sposób niż całą szerokością jezdni. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 4.

Zamawiający informuje, że na  przedmiotowym zadaniu obowiązują „Standardy techniczne na drogach wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku” umieszczone na BIP PZDW w Białymstoku oraz najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 5.

Zamawiający informuje, że na  przedmiotowym zadaniu obowiązują „Standardy techniczne na drogach wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku” umieszczone na BIP PZDW w Białymstoku oraz najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2-2010.

Pytanie 6.

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.

Odpowiedź 6.

Zamawiający informuje, że posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.

Pytanie 7.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż dla wszystkich warstw podbudów z kruszywa łamanego na przedmiotowym zadaniu należy użyć kruszywa zgodnego z wymaganiami SST D.04.04.02 tablicy 1 dla podbudów pomocniczych nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR3-KR6.

Odpowiedź 7

Dla poszczególnych rodzajów podbudów występujących w dokumentacji projektowej należy stosować wymagania określone w SST D.04.04.02 z uwzględnieniem WT-4 2010 oraz „Standardy techniczne na drogach wojewódzkich zarządzanych przez PZDW w Białymstoku” umieszczone na BIP PZDW w Białymstoku.

Pytanie 8.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż wycenę zadania należy wykonać wyłącznie w oparciu o projekt: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo-Juszkowy Gród PROJEKT ZAMIENNY OD KM 7+898 DO KM 15+960"

Odpowiedź 8.

Przedmiotowe zadanie należy wykonać w oparciu o projekt podstawowy „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo -  Juszkowy Gród” wraz ze zmianami wprowadzonymi projektem „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo-Juszkowy Gród PROJEKT ZAMIENNY OD KM 7+898 DO KM 15+960". Oba projekty zostały zamieszczone w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 9.

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie w miejsce barier linowych barier stalowych o takich samych parametrach technicznych.

Odpowiedź 9

Bariery należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 10.

Opis techniczny p. 2.6.1.10 mówi o wykonaniu ścieków skarpowych wg KPED 1.24, natomiast pozycja 96 kosztorysu ofertowego robót drogowych mówi o KPED 1.11. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie wg. którego KPED mają być wykonane ścieki.

Odpowiedź 10.

Ściek skarpowy należy wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowym podanym na rysunku nr 5.3 „Szczegóły konstrukcyjne odwodnienie powierzchniowe” (W przedmiarze i w opisie na rysunku omyłkowo podano nr KPED 01.11. Powinno być 01.24)

Pytanie 11.

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaki kolor kostki brukowej betonowej należy zastosować na chodniki.

Odpowiedź 11.

Chodniki należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru szarego.

Pytanie 12.

SST D.03.05.01a punkt 2.2.7 mówi iż materiałami niezbędnymi do wykonania rowów chłonnych są między innymi drewno, elementy stalowe, beton, betonowe płyty ażurowe, natomiast wg szczegółów konstrukcyjnych do wykonania rowu chłonnego należy użyć jedynie geowłókniny oraz pospółki. Zwracamy się o potwierdzenie, iż rów chłonny należy wykonać zgodnie z szczegółem konstrukcyjnym.

Odpowiedź 12

Rowy chłonne należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 5.3 „Szczegóły konstrukcyjne odwodnienie powierzchniowe”.

Pytanie 13.

SST D.08.03.01 punkt 1.3 mówi o wykonaniu obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm natomiast p. 2.2.1 w/w SST mówi o wykonaniu obrzeży o wymiarach 6x20 cm. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie obrzeża należy zastosować na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź 13.

Na przedmiotowym zadaniu należy stosować obrzeża 8x30 na ławie betonowej z oporem, zgodnie z opisem oraz rysunkiem 5.1 – szczegóły konstrukcyjne. W SST D.08.03.01 należy wszelkie zapisy materiałowe dot. obrzeży i ich posadowienia traktować jak w opisie i rysunkach.

Pytanie 14.

Zamawiający w pkt lll.8.4)a) SIWZ [Obowiązki Wykonawcy w Zakresie Realizacji Robót] zapisał, że do obowiązków Wykonawcy należy: Uwzględnienie w cenie ryczałtowej oferty ewentualnych kosztów związanych z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego (w tym sprawy formalno-prawne oraz koszt wykonania robot) poprzez: a) przeprowadzenie spraw formalno-prawnych z właściwymi organami administracyjnymi oraz właścicielami terenu niebędącymi właścicielami pasa drogowego w tym terenów właścicieli prywatnych".

W związku z tym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wnosi do Zamawiającego o:

a) wskazanie jakie sprawy formalno-prawne i przed jakimi organami administracyjnymi winien załatwić Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, aby należycie wypełnić obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót, w części dotyczącej odwodnienia korpusu drogowego?

wskazanie jakie sprawy formalno-prawne, z którymi konkretnie właścicielami terenu i czego mające dotyczyć winien załatwić Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, aby należycie wypełnić obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót, w części dotyczącej odwodnienia korpusu drogowego?

W związku z tym, Ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wnosi do Zamawiajacego o wskazanie, które konkretnie tereny prywatne i niebędące prywatnymi leżące poza pasem drogowym należy uwzględnić w cenie ryczałtowej?, oraz

Czy w związku z wymaganiami dotyczącymi przeprowadzenia spraw formalno­prawnych z właściwymi organami administracyjnymi oraz właścicielami terenu niebędącymi właścicielami pasa drogowego w tym terenów właścicieli prywatnych Zamawiający uzna je za dostateczną przesłankę do zmiany umowy w stosunku do oferty na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 2) Wzoru Umowy?

Czy w związku z koniecznością oszacowania kosztów przeprowadzenia spraw formalno-prawnych z prywatnymi właścicielami działek związane z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego, Zamawiający może podać ilość prywatnych właścicieli ww. terenu?

Odpowiedź 14

Konieczność i zakres robót oraz związana z nim niezbędna dokumentacja formalnoprawna wynikają z przyjętej przez Wykonawcę technologii robót. Ich wartość powinna być ujęta w ryczałtowej cenie ofertowej.

Pytanie 15.

Zwracamy się o podanie ilości oraz długości poszczególnych odcinków barier linowych.

Odpowiedź 15.

Długość barier linowych została podana w dokumentacji projektowej.

Pytanie 16.

Zwracamy się o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne w stosunku do barier linowych.

Odpowiedź 17.

Bariery na przedmiotowym zadaniu powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 17.

Zwracamy się o potwierdzenie czy w cenie ofertowej należy uwzględnić koszt tablic informacyjnych i pamiątkowych i w jakiej pozycji KO uwzględnić koszt.

Odpowiedź 17.

Koszt tablic informacyjnych i pamiątkowych powinien zostać uwzględniony w cenie ofertowej.

Pytanie 18.

W SST D-02.03.01 punkt 5.2.4 zapis brzmi:

„Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is, określony wg BN-77/8931-12 [10] dla nawierzchni obciążonej ruchem KR3-KR5, nie może być mniejszy niż: - górna warstwa o grubości 20 cm -                                                                                                                    1,03,

Zwracamy się o korektę zapisu na zgodną z norma PN-S 02205 tj.

„Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is, określony wg BN-77/8931-12 [10] dla nawierzchni obciążonej ruchem KR3-KR5, nie może być mniejszy niż:

górna warstwa o grubości 20 cm -                                                                                                         1,00

Wymaganie wskaźnika zagęszczenia Is - 1,03 dla powierzchni robót ziemnych w nasypie zgodnie z zapisami normy PN-S 02205 dotyczy dróg ekspresowych i autostrad.

Odpowiedź 18.

Zamawiający akceptuje proponowane zapisy dla wskaźnika Is. Wskaźnik Is należy uzyskać zgodnie z zapisami normy PN-s-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Pytanie 19.

W SST D-04.01.01 punkt 5.2.2 zapis brzmi:

„Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is, określony wg BN-77/8931-12 [10] dla nawierzchni obciążonej ruchem KR3-KR5, nie może być mniejszy niż:

górna warstwa o grubości 20 cm -                                                                                                          1.03,

Zwracamy się o korektę zapisu na zgodną z norma PN-S 02205 tj

„Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is, określony wg BN-77/8931-12 [10] dla

nawierzchni obciążonej ruchem KR3-KR5, nie może być mniejszy niż:

górna warstwa o grubości 20 cm -                                                                                                          1.00

Wymaganie wskaźnika zagęszczenia Is - 1,03 dla koryta (wykopu) zgodnie z zapisami normy PN-S 02205 dotyczy dróg ekspresowych i autostrad.

Odpowiedź 19.

Zamawiający akceptuje proponowane zapisy dla wskaźnika Is. Wskaźnik Is należy uzyskać zgodnie z zapisami normy PN-s-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Pytanie 20.

W opisie projektu zamiennego na stronie 24 zapis brzmi:

„Na podstawie określonych grup nośności przyjmuje się poniżej podane wartości wskaźnika CBR, wartości wtórnego modułu odkształcenia (E2) oraz wskaźnik zagęszczenia (Is):

 

Lp.

Grupa nośności podłoża Gi

wskaźnik CBR [%1

E2 [Mpa] / Is

1

G1

> 10%

> 120 / > 1.03

Tabela 7 - Określenie parametrów projektowych określających nośność podłoża gruntowego

UWAGA:

Wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest sprawdzić rodzaj gruntów podłoża. W przypadku stwierdzenia gruntów wątpliwych zakwalifikowanych do grupy G1 lub G2 oraz w przypadku nieosiągnięcia minimalnego wtórnego modułu odkształcenia podłoża (E2) rzędu 120 MPa i Is = 1.03 należy ulepszyć grunt w górnej warstwie podłoża poprzez wzmocnienie podłoża z gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym o Rm 1,5 MPa, gr. 15 cm.

Powyższe parametry powinny być zweryfikowane w czasie budowy. Określenie parametrów zaleca się poprzez wykonanie badań nośności podłoża za pomocą płyty statycznej VSS (dopuszcza się badania sondą dynamiczną).

Zgodnie z ekspertyzą geotechniczną „GeoPlus - Badania Geologiczne i Geotechniczne" Dr Piotr Zawrzykraj dla przebudowywanego odcinka DW w podłożu głównie występują piaski drobne i średnie. Stawiane wymagania zgodne z tabelą 7 dla gruntów znajdujących się w podłożu są nierealne do osiągnięcia bez dodatkowego zabiegu stabilizacji podłoża gruntowego spoiwem hydraulicznym. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie obligatoryjnego wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm 1,5 MPa gr 15 cm na całej powierzchni górnej warstwy podłoża a także dodanie pozycji w KO dotyczącej wykonania w/w warstwy oraz zamieszczenie nowych przekrojów normalnych uwzględniających wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm 1,5 MPa gr 15 cm na całej powierzchni górnej warstwy podłoża.

Odpowiedź 20.

Zadaniem Wykonawcy jest doprowadzenie podłoża gruntowego, zakwalifikowanego do grupy od G2 do G4 do grupy nośności G1 zgodnie ze wskazaniami dokumentacji projektowej i zapisami SST łącznie.  W

przypadku występowania gruntów podłoża zakwalifikowanych do grupy G1, ale nie spełniających parametrów wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu odkształcenia  należy podłoże doprowadzić do wymaganych parametrów jedną z metod wskazanych w dokumentacji projektowej i  SST łącznie lub metodami zaproponowanymi przez Wykonawcę przy akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. Wykonawca winien kalkulować możliwość doprowadzenia podłoża do grupy nośności G1 dostępnymi metodami w przypadku nieosiągnięcia  wyników podłoża gruntowego zakładanych przez dokumentację projektową i SST łącznie. W dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  i  ich usytuowanie,  dokonano oceny warunków wodnych i grupy nośności podłoża.  Na rysunkach w przekroju normalnym podano konstrukcję nawierzchni wraz z określeniem kwalifikacji podłoża do jednej z grup nośności. Wzmocnienie podłoża nie należy do warstw konstrukcyjnych nawierzchni, więc nie ma potrzeby umieszczania jej na rysunkach przekroju normalnego.

Pytanie 21.

Zwracamy się o potwierdzenie że do wykonania podbudowy na zjazdach wg SST D-04.04.02 można użyć mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 jak na trasie głównej.

Odpowiedź 21.

Zjazdy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie 22.

W SST D-04.06.01 punkt 2.3 zapis brzmi „Właściwości kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN~S-96014:1997". W związku że powołane w normie PN-S 96014 normy dotyczące kruszyw do betonu są nieaktualne zwracamy się o potwierdzenie że dopuszcza się kruszywa zgodne z normą PN-EN 12620.

Odpowiedź 22.

Zamawiający dopuszcza używanie kruszyw do betonu zgodnie z normą PN-EN-12620.

Pytanie 23.

Zwracamy się o usunięcie zapisu dotyczącego maksymalnej zawartości cementu 250kg/m3 w mieszance betonowej wg SST D-04.06.01 punkt 2.8. Zapis taki pojawia się w normie PN-S 96014 ale dotyczy on betonu wytrzymałości B15. Zgodnie z SST beton do podbudowy ma mieć wytrzymałość minimum B25 (C 20/25).

Odpowiedź 23.

Projektant przychyla się do zmian zapisów w SST D.04.06.01 odnośnie granicznych zawartości cementu w mieszance betonowej. Przy ustalaniu minimalnej zawartości cementu w 1m3 należy stosować zalecenia załącznika F normy PN-EN- 206-1 i PN-B-06265 (przy uwzględnieniu ekspozycji środowiska).

Pytanie 24.

Czy zgodnie z WT-2 2010 Zamawiający dopuszcza do warstwy podbudowy KR 3-4 z AC P asfalt 35/50 o parametrach poprawiających odporność mieszanek mineralno - asfaltowych na deformacje trwałe (koleiny).

Odpowiedź 24.

Zamawiający dopuszcza do warstwy podbudowy KR 3-4 z AC P asfalt 35/50.

Pytanie 25.

Czy zgodnie z WT-2 2010 Zamawiający dopuszcza do warstwy wiążącej KR 3-4 z AC W asfalt 35/50 o parametrach poprawiających odporność mieszanek mineralno - asfaltowych na deformacje trwałe (koleiny).

Odpowiedź 25.

Zamawiający dopuszcza do warstwy wiążącej KR 3-4 z AC P asfalt 35/50.

Pytanie 26.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że zgodnie z zapisami WT-2 2010 do warstwy wiążącej można zastosować kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D < 8 mm pod warunkiem cyt: „Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50". W obecnej SST brak jest takiego zapisu zgodnego z WT-2 2010.

Odpowiedź 26.

Zamawiający potwierdza, że do warstwy wiążącej zgodnie z zapisami WT-2 2010 można zastosować kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D < 8 mm pod warunkiem cyt: „Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50".

Pytanie 27.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że zgodnie z zapisami WT-2 2010 do warstwy ścieralnej można zastosować kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D < 8 mm pod warunkiem cyt: „Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50". W obecnej SST brak jest takiego zapisu zgodnego z WT-2 2010.

Odpowiedź 27.

Zamawiający potwierdza, że do warstwy ścieralnej zgodnie z zapisami WT-2 2010 można zastosować kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D < 8 mm pod warunkiem cyt: „Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50".

Białystok, dn. 2014.06.17


 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane związane z: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Jakie należy przyjąć oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne czy termoplastyczne (struktura czy gładkie) ?

Odpowiedź 1

Do oznakowania poziomego należy używać materiałów grubowarstwowych termoplastycznych zgodnych z wymaganiami SST. Powierzchnia linii krawędziowych strukturalna, pozostałych gładka.

Pytanie 2

Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy uproszczone ?

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wymaga by do oferty załączać kosztorysy uproszczone. Wymagania dotyczące oferty zostały opisane w cz. XIV ust. 12 SIWZ.

Pytanie 3

Proszę o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji i podanie parametrów technicznych dotyczącej geosyntetyków.

Odpowiedź 3

Wymagania dla geowłókniny polipropylenowej pod konstrukcją dróg serwisowych i zjazdów układana bezpośrednio na podłożu rodzimym:

- wytrzymałość na rozciąganie: min. 20 kN/m

- odporność na przebicie statyczne (CBR): min. 3000 N

- odporność na przebicie dynamicznie (średnica otworu): max. 13 mm

- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 35 l/sm2

- wydłużenie przy max. Obciążeniu: min. 40%

Geowłóknina musi posiadać stosowną aprobatę techniczną.

 

Białystok, dn. 2014.06.11


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”, polegające na zmianie zapisów cz. XVI ust. 1 lit. e SIWZ „Opis sposobu obliczania ceny”.

“e) dla robót rozbiórkowych - zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru – udokumentowanie, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

Materiały uzyskane z rozbiórki: oznakowanie pionowe, bariery ochronne, słupki hektometrowe nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 50 km

Sposób wykonania rozbiórki elementów zagospodarowania terenu na działkach wywłaszczanych powinien być zgłoszony i uzyskać aprobatę Nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora. W/w elementy z rozbiórki powinny być przekazane protokolarnie Zamawiającemu i odwiezione na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 50 km.

Drewno uzyskane z wycinki drzew przechodzi na własność Wykonawcy robót. Kosztorysowa cena ofertowa powinna być pomniejszona o jego wartość.

Materiały z rozbiórki, nieprzewidziane przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania i nie przyjęte protokolarnie – są odpadem, który Wykonawca zagospodaruje lub zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględni
w kosztach robót rozbiórkowych.

Potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót.”

Białystok, dn. 2014.06.09


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane związane z: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Grubość warstwy wiążącej przyjęto w opisie technicznym dokumentacji zamiennej, na szczególe A dokumentacji zamiennej, w przedmiarze – 6 cm na rysunkach profilu podłużnego 8 cm; jaką grubość przyjąć do ceny ofertowej?

Odpowiedź 1

Warstwę wiążącą z AC 16 W 50/70 trasy głównej należy wykonać o grubości 6 cm, zgodnie z opisem technicznym projektu zamiennego, przekrojem normalnym rys. nr 4.1 i szczegółem konstrukcyjnym rys. nr 5.1.

Pytanie 2

Grubość podbudowy z betonu asfaltowego przyjęto w opisie technicznym dokumentacji zamiennej na szczególe A dokumentacji zamiennej w przedmiarze – 8 cm na rysunkach profilu podłużnego – 12 cm jaką grubość przyjąć do ceny ofertowej?

Odpowiedź 2

Podbudowę zasadniczą warstwę górną z AC 22 50/70 należy wykonać o grubości 8 cm zgodnie z opisem technicznym projektu zamiennego, przekrojem normalnym rys. nr 4.1 i szczegółem konstrukcyjnym rys. nr 5.1

Pytanie 3

Na szczególe A dokumentacji zamiennej i w przedmiarze pod warstwą kruszywa łamanego nie ma innych warstw, w opisie technicznym dokumentacji zamiennej zaznaczono grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm 1,5 MPa grubość 15 cm a na przekrojach podłużnych zaznaczono kruszywo 0/31,5 grubość 20 cm jaką warstwę pod kruszywem łamanym przyjąć do ceny ofertowej?

Odpowiedź 3

Konstrukcję nawierzchni trasy głównej należy wykonać zgodnie z opisem technicznym, przekrojami normalnymi i szczegółami konstrukcyjnymi. Wykonawca winien zwrócić szczególną uwagę na zapisy  w  opisie technicznym,  punkt  2.3.2.1.1  –  wykonawca w trakcie realizacji robót zobowiązany jest sprawdzić rodzaj gruntów podłoża. W przypadku stwierdzenia gruntów wątpliwych zakwalifikowanych do grupy G1 lub G2 oraz w przypadku nieosiągnięcia minimalnego wtórnego modułu odkształcenia podłoża (E2) rzędu 120 MPa i Is  = 1.03 należy ulepszyć grunt w górnej warstwie podłoża poprzez wzmocnienie podłoża z gruntów stabilizowanych spoiwem hydraulicznym o Rm 1,5 MPa, gr. 15 cm.

Pytanie 4

W ST D 06.03.01a przyjęto utwardzenie pobocza z kruszywa łamanego, w załączniku 3.1 i przedmiarze przyjęto destrukt z doziarnieniem z kruszywa łamanego; z czego będzie wykonane pobocze?

Odpowiedź 4

Pobocze należy wykonać z destruktu uzyskanego z frezowania warstw istniejącej nawierzchni z doziarnieniem z kruszywa łamanego (zgodnie z opisem i rysunkami przekrojów normalnych). Wymagania wykonania pobocza jak  w SST  D.06.03.01 przy uwzględnieniu wymagań dla materiału doziarniającego jakim jest kruszywo łamane.

Pytanie 5

Które materiały z rozbiórki zechce wykorzystać Zamawiający w SIWZ nie określono jednoznacznie?

Odpowiedź 5

Materiały z rozbiórki jakie należy przekazać Zamawiającemu zostały podane w części XVI SIWZ. Poprawiona wersja SIWZ zostaje dołączona do dokumentacji przetargowej(do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego).

Białystok, dn. 2014.06.09


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane związane z: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie asfaltu drogowego 35/50 do warstwy wiążącej oraz podbudowy z betonu asfaltowego?

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu drogowego 35/50 do warstwy wiążącej oraz podbudowy z betonu asfaltowego.

Pytanie 2

Prosimy o usunięcie zapisów w pkt. 2.2 SST D.05.03.05b dotyczących zastosowania do warstwy wiążącej kruszyw granitowych. Pragniemy podkreślić, że prawo polskie nie przewiduje sytuacji, w której można eliminować kruszywa na podstawie pochodzenia lub rodzaju skały Wskazywanie konkretnych materiałów (np. granitowych) lub miejsca ich pochodzenia dyskwalifikują pozostałe materiały, które są zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Odpowiedź 2

Wskazany zapis w SST D.05.03.05b jest oczywistą omyłką pisarską. W związku z tym zapis w pkt 2.2 „Kruszywo” otrzymuje brzmienie:

„Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2010” część 2”.

Pytanie 3

..... zwraca się z prośbą o dołączenie do dokumentacji przetargowej zestawienia ważniejszych materiałów dotyczących branży teletechnicznej.

Odpowiedź 3

Wszelkie niezbędne materiały  oraz technologię wykonania podano w podstawowej dokumentacji projektowej  (przykładowo  PW opis techniczny pkt. 1.2 str. 3) oraz w przedmiarach i kosztorysie.

Białystok, dn. 2014.06.06


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”.

Zapis D.05.03.05b SST otrzymuje brzmienie:

„Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2010”            część 2”. SST po zmianie do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn. 2014.06.05


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane związane z: Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960”, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Prosimy o informację, że na przedmiotowym odcinku drogi nie będzie konieczny nadzór saperski, gdyż zapisy SIWZ nic nie mówią o uwzględnieniu w cenie ryczałtowej niniejszego nadzoru.

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż zdaniem projektanta należy zapewnić nadzór saperski dla przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 2

Zgodnie z pkt. 1.3 SST D.08.03.01 należy ustawić obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, natomiast w pkt. 2.2.1 tych SST jako materiał wstawiono obrzeża 6x20cm które zgodnie z pkt. 2.2.2 mają być ustawione na podsypce cementowo – piaskowej, natomiast według opisu technicznego pkt. 2.2.2.8 „Chodniki” jak również przekroi normalnych obrzeża mają być ustawione na ławie betonowej z oporem. Prosimy o potwierdzenie, że należy ustawić obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem.

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza konieczność ustawienia obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej z oporem, zgodnie z opisem oraz rysunkiem 5.1 – szczegóły konstrukcyjne. W SST D.08.03.01 należy wszelkie zapisy materiałowe dot. obrzeży i ich posadowienia traktować jak w opisie i rysunkach.

Pytanie 3

W kosztorysie w pozycji 59 wpisano „chudy beton C12/15”. Chudy beton to C7/10. Prosimy o informację czy w w/w pozycji należy ująć beton C12/15 czy chudy beton.

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza, że w poz. 59 należy użyć chudy beton C7/10.

Pytanie 4

W SST D.05.03.01 w punkcie 2.2.1 wpisano wymiar kostki 15/17, natomiast w kosztorysie oraz punkcie 1.3 w/w specyfikacji jest to kostka 8/11. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, iż należy zastosować kostkę 8/11.

Pytanie 5

Zgodnie z załącznikami do przedmiaru pobocze gruntowe powinno być ulepszone kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5mm, natomiast wg pkt. 2.2.4 SST D.06.03.01a należy zastosować kruszywa frakcji 0/25mm. Prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować kruszywo frakcji 0/31,5mm.

Odpowiedź 5

Pobocze gruntowe należy wykonać z destruktu uzyskanego z frezowania warstw bitumicznych z doziarnieniem z KŁSM 0/31,5 zgodnie z rysunkiem przekroje normalne.

Pytanie 6

W opisie pozycja 96 na skarpach należy ułożyć „ściek skarpowy trapezowy” natomiast numer pozycji KPED 01.11 do której odwołuje się ta pozycja mówi o zastosowaniu na skarpach ścieku korytkowego. Prosimy o informację, czy na skarpach należy ułożyć ściek skarpowy trapezowy wg KPED 01.25 czy też ściek skarpowy wg KPED 01.11 czyli korytkowy.

Odpowiedź 6

Ściek skarpowy należy wykonać wg KPED 1.25 i odpowiednio 1.27 i 1.28. Szczegół ścieku skarpowego pokazano na rys. 5.3 – szczegóły konstrukcyjne.

Pytanie 7

Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie asfaltu drogowego 35/50 do warstwy wiążącej oraz podbudowy z betonu asfaltowego?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu drogowego 35/50 do warstwy wiążącej oraz podbudowy z betonu asfaltowego.

Pytanie 8

Prosimy o usunięcie zapisów w pkt. 2.2 SST D.05.03.05b dotyczących zastosowania do warstwy wiążącej kruszyw granitowych. Pragniemy podkreślić, że prawo polskie nie przewiduje sytuacji, w której można eliminować kruszywa na podstawie pochodzenia lub rodzaju skały Wskazywanie konkretnych materiałów (np. granitowych) lub miejsca ich pochodzenia dyskwalifikują pozostałe materiały, które są zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Odpowiedź 8

Wskazany zapis w SST D.05.03.05b jest oczywistą omyłką pisarską. W związku z tym zapis w pkt 2.2 „Kruszywo” otrzymuje brzmienie:

„Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2010” część 2”.

Pytanie 9

... zwraca się z prośbą o uzupełnienie brakujących przedmiarów robót i kosztorysu ofertowego dotyczących przepustu PD 11 bądź potwierdzenie iż przebudowa tego obiektu nie wchodzi w zakres w/w zadania :

Odpowiedź 9

Zamawiający potwierdza, że przepust PD-11 nie wchodzi w zakres w/w zamówienia.

Białystok, dn. 2014.06.05


16/05/2014    S94    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I.

II.

III.

IV.

VI.

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2014/S 094-164003

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz
15-620 Białystok
POLSKA

Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960.”

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga wojewódzka Nr 686 od km 7+898 do km 15+960.”

Kod NUTS PL343

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960.”
Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi od km 7+898 do km 15+960 obejmuje między innymi:
1. Wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m, o obciążeniu jezdni 115 kN/oś,.
2. Przebudowę drogowych obiektów inżynierskich - szt. 10.
3. Korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych.
4. Regulację poboczy.
5. Przebudowę, rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego.
6. Przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.
7. Budowa i przebudowa zatok autobusowych (4 szt./2 par)
8. Budowa chodników dla pieszych w rejonie zatok autobusowych
9. Wycinkę drzew i krzewów.
10. Ustawienie barier ochronnych w rejonie przepustów.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000, 45110000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Roboty budowlane na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 686 Michałowo – Juszkowy Gród od km 7+898 do km 15+960.”

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 15.7.2014. Zakończenie 15.12.2014

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Ustala się wadium w wysokości – 200 000 PLN.
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca przez podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji jakości na roboty budowlane.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciągu 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:
Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegające na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy min. Z o wartości min. 20 000 000 PLN (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
W zakresie spełniania warunków wymagane jest wykazanie:
1) wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności min. 100 ton/godz. (należy podać informację o sposobie dysponowania).
2) dostępu do laboratorium drogowego (należy podać informację o sposobie dysponowania).
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
4.1. Kierownik budowy winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 5 lat doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. Dz. U. z 2006, Nr 83 poz. 578 z późn. zm., na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu związanym z budową / rozbudową / przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 20 000 000 PLN (brutto).
4.2. Kierownik robót drogowych winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. Dz. U. z 2006, Nr 83 poz. 578 z późn. zm., na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych o długości minimum 5 km.
4.3. Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich winien posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.
4.4. Kierownik robót telekomunikacyjnych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
4.5. Geodeta winien posiadać uprawnienia w zakresie:
1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
3) geodezyjnej obsługi inwestycji.
4.6. Asystent ds. rozliczeń winien wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN.
6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
7. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych poniżej.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ),
*Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 10 i 11 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dot. niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa:
a) w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
b) w ust. 2 pkt 5, 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
4. Dokumenty innych podmiotów.
1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał).
Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
(Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ)
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
— oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy;
— aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Poleganie na zdolności finansowej innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Dokument ten musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie wymaganego zasobu, wskazywać jasno jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów finansowych innego podmiotu,
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku finansowego, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
— oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy;
— aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).
5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).
a) Oferta wspólna powinna zawierać:
— oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
— dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
— oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 - 7, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zostały określone w sekcji III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

24.6.2014 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 24.6.2014 - 10:00

Miejscowość:

siedziba Zamawiającego: ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, Polska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się wykonawcy z jego treścią.
4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:
3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14.5.2014

 

Dokumenty do pobrania

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-05-14

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-07-16

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-05-14