Ogłoszenie o zamówieniu Nr 99073-2014 z dnia 08.05.2014 r. Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki. Roboty budowlane.

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki, zakończone zostało wyborem oferty STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięła udział następująca firma:

 1. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 610 286,60 zł.). 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Białystok, dnia 26.05.2014r.

 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na  Przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

W związku tym, iż wykonawca w cenie ryczałtowej winien uwzględnić w cenach jednostkowych elementów rozliczeniowych koszty wymienione w SIWZ pkt. XVI opis sposobu obliczania ceny pkt. a-u. Zwracamy się potwierdzenie , iż bez względu na rozmiar robót w poszczególnych poz. kosztorysowych wynagrodzenie wykonawcy nie ulegnie zmianie – zgodnie z definicja ryczałtu.

Odp. 1:

Wynagrodzenie będzie wypłacane zgodnie z definicja ryczałtu.

Pytanie 2

Zwracamy się o potwierdzenie, iż przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego i tłucznia będą miały zastosowanie „Wymagania techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane”

Odp. 2

Tak, przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego i tłucznia będą miały zastosowanie „Wymagania techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane”

Pytanie 3

Zwracamy się o potwierdzenie, że podczas realizacji zadania zastosowanie będą miały obecnie obowiązujące Wytyczne techniczne WT-2 2010 Nawierzchnie Bitumiczne.

Odp. 3

Tak, zastosowanie będą miały obecnie obowiązujące Wytyczne techniczne WT-2 2010 Nawierzchnie Bitumiczne”.

Pytanie 4

W związku z zapisami w SIWZ dotyczącymi wyceny kosztów robót, które należy uwzględnić w cenie ryczałtowej tj

n) „wykonawca robót powinien wycenić również regulację/przebudowę wszystkich urządzeń takich jak studnie , wpusty, włazy komory itp.(dotyczy całości uzbrojenia technicznego na terenie budowy) wynikającą z prowadzonych robót  i niezbędna do prawidłowej realizacji projektu)

t) „koszt robót związanych z zapewnieniem odpływu wód z pasa drogowego”.

„2.Wykonawca ponosi ryzyko w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych nieodpowiadających  opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym wykonawcy i dokumentacji technicznej. Wystąpienie robót dodatkowych i zamiennych wykonawca winien wkalkulować w cenie ofertowej , która stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie dla przedmiotowego zadania.”

„3. Roboty nieujęte w kosztorysie ofertowym i dokumentacji technicznej , a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania Wykonawca winien ująć w cenie ofertowej, która stanowi całkowite ryczałtowe wynagrodzenie za przedmiot zamówienia.”

Zwracamy się i o usunięcie ww. zapisu, ponieważ narusza on postanowienia art.7 ust. 1 w zbiegu z art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 31 Ustawy – prawo zamówień Publicznych (PZP)

Odp. 4

Zapisy pozostają bez zmian. Zamawiający uważa, iz wskazane zapisy nie naruszają przepisów, na które powołuje się potencjalny wykonawca. Oferent, jako profesjonalista i podmiot, który zapoznał się z całą dokumentacją dotyczącą danego zamówienia winien skalkulować i uwzględnić w cenie ryczałtowej wszystkie elementy wskazane w kwestionowanych zapisach SIWZ;

Pytanie 5

Zwracamy się o potwierdzenie, iż zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa załączona do przetargu, uwzględnia cały zakres niezbędny do prawidłowego zrealizowania inwestycji zgodnie z wydanymi Warunkami Technicznymi poszczególnych gestorów sieci oraz innych wydanych uzgodnień i decyzji.

Odp. 5

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja przedstawia zakres niezbędny do zrealizowania inwestycji. Jednakże potencjalny oferent, jako profesjonalista i podmiot, który zapoznał się z całą dokumentacją dotyczącą danego zamówienia winien skalkulować i uwzględnić w cenie ryczałtowej wszystkie elementy wskazane w kwestionowanych zapisach SIWZ;

Pytanie 6

Zamawiający w § 3 ust. 1 wzoru umowy zapisał, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty
” …natomiast w ust 2 § 3, ze : „Wynagrodzenie umowne ustala się do kwoty:…”

W związku z tym, iż umowa jest ryczałtowa zwracamy się o zmianę zapisu  „ do kwoty” -
 „na zapis jednoznaczny „ na kwotę”

Odp. 6

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2”.

Wynagrodzenie ryczałtowe zostanie wypłacone w wysokości określonej w umowie, jednakże w przypadku ewentualnej zmiany umowy na podstawie § 28 wyjątkowo możliwa jest zmiana wynagrodzenia. 

Pytanie 7.

W związku z tym, iż przedmiar ( kosztorys) nie ma charakteru wiążącego dla określenia przedmiotu umowy o roboty budowlane a jedynie charakter pomocniczy. Zwracamy o usunięcie § 28 ust. 1 pkt 11 Wzoru Umowy w zakresie, w jakim przewiduje on możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w wyniku rezygnacji z wykonania danej pozycji kosztorysowej określonej w kosztorysie.

Odp. 7

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 28 umowy. Postanowienia § 28 wprowadzają jedynie możliwości a nie obowiązek zmian w treści umowy, ma które muszą wyrazić zgodę obie strony.

Pytanie 8.

W przypadku nie uwzględnienia wniosku w pkt. 7 zwracamy się o dodanie w § 28 pkt 1 ppkt 11 lit a) zapisu zgodnie, z którym umowa dopuszcza zmianę wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku wykonania elementu robót w ilości większej od przewidzianej w pozycji kosztorysowej.

Odp. 8

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 28 umowy.

Pytanie 9.

Zracamy się o dodanie na końcu § 28 pkt 12 zwrotu :  ...”gdy o zmianę wnioskuję wykonawca lub zamawiający”.

Odp. 9

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 28 umowy.

Pytanie 10.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż w przypadku braku konieczności wykonania lub zmniejszenia ilości robót danej pozycji kosztorysowej, zostanie ona rozliczona w 100 % zgodnie z wartością ofertową dla tej pozycji – zgodnie z definicją ryczałtu, gdyż wg zapisu SWIZ pkt XVI „ Uwaga : koszty wymienione w pkt a ÷ u Wykonawca winien uwzględnić w cenach jednostkowych elementów rozliczeniowych.”

Odp. 10

Zamawiający informuje, że roboty zostaną rozliczone zgodnie z zapisami umowy i SIWZ.

Pytanie 11.

 W związku z zapisem Zamawiającego w pkt III. [ Opis Przedmiotu Zamówienia], 13. że: „Roboty ziemne na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem oraz na zbliżeniach do istniejącej sieci należy wykonać ręcznie. Istniejące uzbrojenie należy odpowiednio zabezpieczyć, a odbiór tych robót powinien być potwierdzony przez właściciela sieci. Za wszelkie ewentualne uszkodzenia sieci wynikłe w trakcie realizacji robót odpowiedzialność rzeczową i finansową ponosi Wykonawca robót… .”

Zwracamy się o potwierdzenie, że sieci oraz uzbrojenia zaznaczone na mapie odpowiadają rzeczywistemu posadowieniu sieci i uzbrojenia w terenie?

Odp. 11

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja przedstawia zakres niezbędny do zrealizowania inwestycji. Jednakże potencjalny oferent, jako profesjonalista i podmiot, który zapoznał się z całą dokumentacją dotyczącą danego zamówienia winien skalkulować i uwzględnić w cenie ryczałtowej wszystkie elementy wskazane w kwestionowanych zapisach SIWZ;

Pytanie 12.

W związku z zapisem §2 umowy. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: w dniu podpisania umowy.

Zwracamy się o zmianę zapisu na: „Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień przekazania placu budowy”

Odp 12

Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów § 2 umowy. Zamawiający uważa, że po podpisaniu umowy rozpoczyna się już realizacja zamówienia i taki zapis umowny jest prawidłowy.

Białystok, dn. 2014.05.22


Białystok: Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki.
Numer ogłoszenia: 99073 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Raczki.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 15 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 110.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na przebudowie/rozbudowie/budowie drogi publicznej klasy min. Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł. (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) min. 1 szt. - wytwórni mas bitumicznych o wydajności min. 100 Mg/h (należy podać informację o sposobie dysponowania), 2) laboratorium drogowe (należy podać informację o sposobie dysponowania).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunku wymagany jest: 4.1 KIEROWNIK BUDOWY winien: 1) posiadać właściwe uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na wykonanym i rozliczonym min. jednym zadaniu dot. przebudowy/ rozbudowy /budowy drogi publicznej klasy min Z; 4.2 KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem. 4.3 KIEROWNIK ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH winien: posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych; 4.4 KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH I ZWIĄZANYCH Z KANAŁEM TECHNOLOGICZNYM winien: posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; 4.5 GEODETA winien: posiadać uprawnienia: 1) w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, 2) w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, 3) w zakresie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ), *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2014 godzina 09:30, miejsce: : siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Data wprowadzenia: 2014-05-08

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-05-26

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-05-08