Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1: RDW w Białymstoku; Zadanie 2: RDW w Łomży; Zadanie 3: RDW w Siemiatyczach; Zadanie 4: RDW w Sokółce; Zadanie 5: RDW w Suwałkach.- usługi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania:

zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;

zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży;

zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach;

zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce;

zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach,

zostało unieważnione na zadanie 1 RDW w Białymstoku, zadanie 3 RDW w Siemiatyczach, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ponieważ Wykonawca wybrany, tj. firma EXTRAL Iwona Chojnowska, Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin uchylił się od podpisania umowy na ww. zadania, a kolejne oferty przewyższają środki finansowe, które Zamawiający przeznaczył na realizację powyższych zadań.

Białystok, dn. 2014.05.13    


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania:

zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;

zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży;

zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach;

zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce;

zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach,

zakończone zostało wyborem na: zadanie 1 RDW w Białymstoku, zadanie 2 RDW w Łomży, zadanie 3 RDW w Siemiatyczach, oferty firmy „EXTRAL” Iwona Chojnowska, Malinowo Nowe 3, 07-407 Czerwin.

Wybrano oferty najkorzystniejsze, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 1. Zakład Kamieniarski Beata Anna Struk, ul. Chodkiewicza 21, 16-060 Zabłudów , (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 62 293,96 zł. (po zmianach 62 293,97 zł.);
 2. Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J, Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 124 587,94 zł.) – oferta została odrzucona;
 3. BANIOCHA Małgorzata Maria Filim, ul. Dubiażyńska 44, 17-100 Bielsk Podlaski (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 85 654,21 zł.);
 4. „EXTRAL” Iwona Chojnowska Malinowo nowe 3, 07-407 Czerwin (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 31 146,98 zł.);
 5. Beata Błaszczak PROFEST firma Usługowa Suchcice, ul. Główna 7, 07-407 Czerwin (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 46 720,48 zł.);
 6. PHU „NAJMAN” Anna Nejman, ul. Łagodna 22, 15-641 Klepacze (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową - ) – oferta została odrzucona. 

Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe Mirosław Pełszyński, ul. Kolejowa 28, 19-100 Mońki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 76 942,71 zł.;
 2. „EXTRAL” Iwona Chojnowska Malinowo nowe 3, 07-407 Czerwin (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 23 674,68 zł.);
 3. Beata Błaszczak PROFEST firma Usługowa Suchcice, ul. Główna 7, 07-407 Czerwin (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 35 512,02 zł.);
 4. Firma T.U.H. „JUSBER” Stanisław Olender Czerwone 6, 18-500 Kolno (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 59 186,70 zł.).

Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach

 1. Zakład Kamieniarski Beata Anna Struk, ul. Chodkiewicza 21, 16-060 Zabłudów, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 54 849,96 zł.);
 2. Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J, Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 54 849,96 zł.) -  oferta została odrzucona;
 3. BANIOCHA Małgorzata Maria Filim, ul. Dubiażyńska 44, 17-100 Bielsk Podlaski (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 71 304,95 zł.);
 4. „EXTRAL” Iwona Chojnowska Malinowo nowe 3, 07-407 Czerwin (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 27 424,98 zł.);
 5. Beata Błaszczak PROFEST firma Usługowa Suchcice, ul. Główna 7, 07-407 Czerwin (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 32 909,98 zł.).

Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce

Zakład Kamieniarski Beata Anna Struk, ul. Chodkiewicza 21, 16-060 Zabłudów , (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 56 984,76 zł.

Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach

Mechanika – Usługi Rolnicze i Roboty Drogowe Ryszard Tomkiel, 16-506 Giby (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 40 666,15 zł.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania:

zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;

zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży;

zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach;

zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce;

zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach,

zostało unieważnione na zadanie 4 RDW w Sokółce, zadanie 5 RDW w Suwałkach, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), ponieważ ceny ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Białystok, dn. 2014.05.05


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania:

zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku;

zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży;

zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach;

zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce;

zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza koszenie pasa drogowego kosiarkami rolniczymi rotacyjnymi?

Odpowiedź 1:

Zamawiający z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników dróg i osób postronnych dopuszcza stosowanie jedynie kosiarek bijakowych.

Pytanie 2:

Proszę podać czy zgrabianie i zbieranie skoszonej masy dotyczy wszystkich odcinków zleconych do koszenia, czy tylko tak jak zapisano w SST pkt. 4.4. dróg na ktorych przepustowość wynosi ponad 5000 pojazdów na dobę ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający wykreślił zapisy pkt.4 ppkt. 4.4. SST w zakresie stosowanego sprzętu do koszenia traw i chwastów, tj. wymagane jest stosowanie kosiarek bijakowych w związku z czym pokos będzie miał postać rozdrobnioną nie wymagającą grabienia i zbierania. 

Pytanie 3:

Czy na wykonywane roboty wymagany jest projekt tymczasowej organizacji ruchu ?

Odpowiedź 3:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty szybko postępujące w związku z czym zachodzi potrzeba tylko właściwego oznakowania pojazdów i osób wykonujących prace w pasie drogowym.

Pytanie 4:

Proszę podać wykaz dróg do koszenia.

Odpowiedź 4:

Zgodnie z zapisami cz. III ust. 3 pkt. 3 SIWZ termin rozpoczęcia prac, kolejność dróg oraz szczegółowy kilometraż zostaną przekazane przez przedstawicieli poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich.

Pytanie 5:

Czy koszenie obejmuje teren zabudowany w miejscowościach, trawniki, klomby, wysepki, opaski w miastach ?

Odpowiedź 5:

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wyłacznie odcinki dróg wojewodzkich o ,przekropju szlakowym, tj. bez chodników.

Pytanie 6:

Kto odpowiada za szkody powstałe podczas koszenia na wskutek uderzeń kamieni znajdujących się na pasie drogowym ?

Odpowiedź 6:

Za szkody powstałe podczas koszenia i będące bezpośrednio jego przyczyną, odpowiada Wykonawca.

Pytanie 7:

Skoszona trawa jest odpadem (SST pkt. 4.4.) Czy Zamawiający wymaga dokumentu przekazania tej masy na odpowiednie składowisko ?

Odpowiedź 7:

Odpowiedż na powyższe pytanie jest nieaktualna, ponieważ Zamawiający wykreślił zapisy pkt.4 ppkt. 4.4. SST.  

 

Białystok, dn. 2014.04.17


Zmiana SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewodzkich w Białymstoku wprowadza zmiany w:

1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegające na wykreśleniu w cz. III ust. 3 pkt. 2 zdania: "zebrania i wywiezienie skoszonej trawy i chwastów"

2. SST polegające na: zmianie zapisów pkt. 2 ppkt. 2.2. na następujacy:

"2.2. Sprzęt do koszenia trawy i chwastów

                Wykonawca przystępujący do koszenia trawy i chwastów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

 • kosiarki doczepnej do ciągników (bijakowej), do koszenia dużych powierzchni, jak: pasy dzielące, pobocza lub pasy drogowe poza koroną drogi,
 • kosiarki wysięgnikowej, doczepnej do ciągnika, do koszenia na skarpach i przeciwskarpach,
 • kosiarki żyłkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostępnych, takich jak: pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachołkach oraz innych urządzeniach drogowych.";

- wykreśleniu: pkt. 3 ppkt. 3.2.

                     pkt. 4 ppkt. 4.4.

                    w pkt. 5 ppkt. 5.2. usunięcie zdania: "usunięcia skoszonej trawy i chwastów, zgodnie z wymaganiami";

                    w pkt. 8 ppkt. 8.2. usunięcie zdania: "grabienie i wywóz skoszonej trawy i chwastów"

SIWZ po zmianach oraz SST po zmianach do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn. 2014.04.17


 


Numer ogłoszenia: 128878 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1: RDW w Białymstoku; Zadanie 2: RDW w Łomży; Zadanie 3: RDW w Siemiatyczach; Zadanie 4: RDW w Sokółce; Zadanie 5: RDW w Suwałkach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1: RDW w Białymstoku; Zadanie 2: RDW w Łomży; Zadanie 3: RDW w Siemiatyczach; Zadanie 4: RDW w Sokółce; Zadanie 5: RDW w Suwałkach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.20.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na usługi związane ze koszeniem o wartości nie mniejszej niż 5 000 PLN brutto wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest dysponowanie: min. 1 kosiarką ciągnikową wraz z informacją o dostępie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykazanie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów* czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1: RDW w Białymstoku.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1: RDW w Białymstoku.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 2: RDW w Łomży.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 2: RDW w Łomży.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 3: RDW w Siemiatyczach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 3: RDW w Siemiatyczach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 4: RDW w Sokółce.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 4: RDW w Sokółce.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 5: RDW w Suwałkach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jednokrotne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 5: RDW w Suwałkach.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.20.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-04-15

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-05-13

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-04-15