Ogłoszenie o zamówieniu ID:2014-047065 z dnia 08.04.2014r. Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451.” Roboty budowlane.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”, zakończone zostało wyborem oferty UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięli udział następujący wykonawcy:

 1. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 34 725 580,15 zł);
 2. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 39 364 918,77 zł);
 3. UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/– z ceną ofertową 33 173 867,38 zł);
 4. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 33 769 612,30 zł). 

Białystok, dnia 28.05.2014 r.


Zbiorcze zestawienie otwartych ofert - dostępne w załączniku poniżej.

2014.05.19


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 9

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Proszę o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji rowów krytych z rur PEHD 500mm.

Odpowiedź 1:

Rów kryty należy wykonać jak przepust pod zjazdem, zgodnie z Ark. 5.3, włącznie z umocnieniem skarp i dna rowu przy wylocie narzutem kamiennym. Rzędne wlotu i wylotu wykonać zgodnie z niweletami rowów.

 

PYTANIE NR 2:

Czy przy rowach krytych należy uwzględnić studnie chłonną przy wylocie z osadnika? Jeżeli tak, to prosimy o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź 2:

Przy rowach krytych należy uwzględnić studnię kanalizacyjną na wylocie z osadnika (jako element przejściowy pomiędzy osadnikiem a rowem krytym). Należy wykonać studnię z kręgów betonowych o  śr. 1250 wg KPED 02.03.

 

PYTANIE NR 3:

Czy w cenie należy uwzględnić koszt nadzór archeologiczny?

Odpowiedź 3:

Zgodnie z zapisami SIWZ część XVI ust. 1 pkt. u) cena ofertowa powinna zawierać koszt sprawowania nadzoru archeologicznego.

 

Białystok, dnia 13.05.2014 r.


KOREKTA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dokonuje korekty odpowiedzi na ZAPYTANIE Nr 4 z dnia 08.05.2014 r.:

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga stosowania rozwiązań i materiałów spełniających wymagania SST lub im równoważnych.

Nie dopuszcza się stosowania dla przedmiotowej inwestycji wolnostojących systemów z siatek  stalowych  ocynkowanej,  powlekanej polimerami, siatek polimerowych czy siatek ze stali nierdzewnej.

 

Białystok, dnia 09.05.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 8

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

W kosztorysie drogowym:

- poz. 62 ułożenie georusztu typ Q16 jest 66735m² zaś w załączniku do przedmiaru 71735,72m² (trasa główna 66830m² skrzyżowania 4905,72)

- poz. 86 kruszywo łamane 0/31,5mm gr. 20 cm trasa główna 0m² zaś w załącznikach 25039,70m²

- poz. 96 MCE gr. 16dm 54707m² zaś w załącznikach 83807,63m²

- poz. 104 AC11S PMB 50/70 gr. 5cm (trasa główna, skrzyżowania) 73736m² zaś w załącznikach 78229,21m²

W związku z różnicą prosimy o precyzyjną odpowiedź?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ „Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

Białystok, dnia 09.05.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 7

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Zgodnie z zapisem pkt 2.2 SST D.05.03.05b do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą należy zastosować kruszywo granitowe. Prosimy o zezwolenie na zastosowanie kruszyw polodowcowych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw mineralnych zgodnych z wymaganiami
PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2010" część 2”

 

PYTANIE NR 2:

 1. Zgodnie z pozycją 70 kosztorysu ofertowego należy wykonać 122m² rowów chłonnych. Po przeanalizowaniu załącznika 11 „Umocnienie rowów” kolumna nr 8 „Rów chłonny” stwierdzamy, że należy wykonać ok. 1262m² tego rowu. Prosimy o informacje, czy należy wykonać 1262m² rowu chłonnego czy też zgodnie z kosztorysem 122m²
 2. Odnośnie pozycji 31 i 32 kosztorysu „usunięcie humusu” prosimy o odpowiedź czy całkowita ilość humusu do usunięcia wynosi 57.288m³?
 3. Zgodnie z pozycja 31 kosztorysu do wykorzystania przewidziano 27.933m³ humusu, natomiast wg poz. 111 do humusowania skarp potrzebne jest 69.813m²*0,15m – 10.471,95m³ humusu. Prosimy o informację gdzie należy wykorzystać pozostałą ilość humusu tj. 27.933m³ - 10.471,95m³= 17.461,05m³

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ „Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

Białystok, dnia 09.05.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 6

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

SIWZ punkt XVI podpunkt 1f mówi: „Materiały uzyskane z rozbiórki: oznakowanie pionowe, słupki hektometrowe i inne, nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 40 km." Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie inne materiały z rozbiórki Zmawiający zechce wykorzystać na własne potrzeby. Zwracamy się również do Zamawiającego o określenie dokładnego miejsca i odległości odwozu tych materiałów, których właścicielem jest Zamawiający po wykonanej rozbiórce, ponieważ określenie odległości odwozu do 40 km jest zbyt ogólne i uniemożliwia poprawną wycenę zadania.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż materiały z rozbiórki należy odwieźć do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

 

PYTANIE NR 2:

Czy zgodnie z WT-2 2010 Zamawiający dopuszcza do warstwy podbudowy KR 3- 4 z AC P asfalt 35/50 o parametrach poprawiających odporność mieszanek mineralno - asfaltowych na deformacje trwałe.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50 zgodnie z WT-2 2010

 

PYTANIE NR 3:

SST D.02.01.01 punkt 5.2.3 mówi: „Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia." Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający przeznaczy dodatkowe środki pieniężne jeżeli okaże się, iż wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 w/w SST nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych.

Odpowiedź 3:

Wykonawca, zgodnie z zapisami SIWZ w cenie ofertowej powinien zawrzeć ryzyko wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

 

PYTANIE NR 4:

Czy zgodnie z WT-2 2010 Zamawiający dopuszcza do warstwy wiążącej KR 3-4 z AC W asfalt 35/50 o parametrach poprawiających odporność mieszanek mineralno - asfaltowych na deformacje trwałe.

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza stosowanie asfaltu 35/50 zgodnie z WT-2 2010. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 5:

SST D.04.04.01 punkt 1.3 mówi, iż kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie należy wykonać pod wyspami dzielącymi, skrzyżowaniami i ścieżkami rowerowymi, natomiast pozostała dokumentacja mówi iż podbudowę z kruszywa naturalnego należy wykonać tylko pod wyspami dzielącymi. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie należy wykonać tylko pod wyspami dzielącymi.

Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, iż określenie „kruszywo naturalne” zastosowano zgodnie z postanowieniami ogólnymi WT-4 2010. Oznacza ono zbiór wszystkich kruszyw zgodnie z klasyfikacją PN-EN 13242. W dokumentacji wymagania dla kruszywa naturalnego pod wyspy dzielące, warstwy podbudowy dla ścieżki rowerowej oraz częściowo dla skrzyżowań należy opierać o postanowienia SST D.04.04.01. Dla pozostałych kruszyw naturalnych stosowanych dla poszczególnych warstw określonych w dokumentacji jako kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie należy opierać o postanowienia SST D.04.04.02.

 

PYTANIE NR 6:

Pozycja 31 przedmiaru robót mówi o zdjęciu ziemi urodzajnej humusu w ilości 27 933 m3, natomiast pozycja 32 o wywiezieniu nadmiaru humusu na odkład w ilości 29 355 m3. Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie dlaczego odwozu humusu jest więcej niż zdjęcia oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź 6:

W pozycji 32 kosztorysu została wstawiona niewłaściwa ilość. Właściwa wartość w pozycji 32 powinna wynosić 11 895m3.

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

PYTANIE NR 7:

Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość zastosowania mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11 S 50/70 o gr. 5 cm, KR3 - skrzyżowania i zjazdy na drogi gminne i powiatowe (poz. k 105 wg SST D-05.03.05a). Mieszanka AC 11 S dla ruchu KR3 charakteryzuje się lepszym szkieletem mineralnym i większa odpornością na deformacje trwałe.

Odpowiedź 7:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania mieszanki asfaltowej AC11 S 50/70 o gr. 5cm KR3. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 8:

Pozycja 64 przedmiaru robót mówi o wykonaniu warstwy kruszywa łamanego gr. 20 cm jako wzmocnienie podłoża, natomiast ani w opisie technicznym ani na przekrojach normalnych nie występuje na przetargowym odcinku wzmocnienie warstwą kruszywa łamanego gr. 20 cm. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie czego dotyczy pozycja nr 64.

Odpowiedź 8:

Pozycja 64 dotyczy wzmocnienia podłoża pod posadowienie tunelu dla płazów i małych gadów, zgodnie z rysunkiem 5.2 „Szczegóły konstrukcyjne” i planem sytuacyjnym. Ilości poszczególnych warstw uwzględniono w pozycjach zależnych od grubości warstwy.

 

PYTANIE NR 9:                   

Zwracamy się o jednoznaczne potwierdzenie, że mieszanki mineralno asfaltowe typu AC S KR3 na skrzyżowania i zjazdy na drogi gminne i powiatowe można wykonać z asfaltem 50/70 ponieważ poz. k. 105 oraz punkt 1.3 SST D-05.03.05a wymienia taki asfalt a w tablicy 2 SST D-05.03.05a dla kategorii ruchu KR3 asfalt 50/70 nie został wymieniony.

Odpowiedź 9:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania asfaltu  50/70. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 10:

Przekroje normalne zamieszczone na stronie Zamawiającego mówią, iż na odcinkach o grupie nośności podłoża G4 występuje podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego gr. 20 cm, opis techniczny natomiast punkt 2.3.2.1.3 mówi o podbudowie z kruszywa łamanego gr. 25 cm a w przedmiarze robót w pozycji 86 dotyczącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm brak jest ilości. Zwracamy się do Zamawiającego, jaką grubość podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego należy przyjąć na odcinkach o grupie nośności podłoża G4 20 czy 25 cm.

Odpowiedź 10:

Grubość podbudowy z kruszywa łamanego należy przyjąć zgodnie z przekrojami normalnymi zamieszczonymi w projekcie budowlanym.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

PYTANIE NR 11:

Pozycja 84 przedmiaru robót mówi o wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszyw 0/31,5 mm gr. 20 cm na skrzyżowaniach, natomiast w opisie technicznym punkt 2.3.2.2 jest mowa iż na skrzyżowaniach należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm. Zwracamy się o określenie jaką podbudowę należy wykonać.

Odpowiedź 11:

Zgodnie z projektem budowlanym należy stosować: mieszankę kruszyw gr. 20cm na skrzyżowaniach KR3 dla G1/G2, podbudowę z KŁSM gr. 20cm dla odcinków G4 zaś gr. 25cm dla G1/G3.

 

PYTANIE NR 12:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że zgodnie z zapisami WT-2 2010 do warstwy wiążącej można zastosować kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D < 8 mm pod warunkiem cyt: „Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50". W obecnej SST brak jest takiego zapisu zgodnego z WT-2 2010

Odpowiedź 12:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kruszywa drobnego niełamanego lub o ciągłym uziarnieniu o D<8mm zgodnie z zapisami WT-2 2010.Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 13:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm zamiast 0/63 dla dróg serwisowych oraz zjazdów żwirowych.

Odpowiedź 13:

Podbudowę dróg serwisowych oraz zjazdów żwirowych należy wykonać z kruszywa zgodnie z projektem budowlanym, czyli o uziarnieniu 0/63mm.

 

PYTANIE NR 14:

Pozycja 88 przedmiaru robót mówi o wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 15 cm w ilości 3139 m2, zgodnie z przekrojami normalnymi podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 15 cm występuje jedynie na zjazdach z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej występuje w pozycji 108 w ilości 128 m2. W związku z różnicą między ilością podbudowy oraz nawierzchni zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie rozbieżności oraz określenie jakiej podbudowy dotyczy pozycja 88 przedmiaru robót i o ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź 14:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ „Kosztorysy ofertowe, dołączone do niniejszej SIWZ, są wyłącznie dokumentem pomocniczym, z którego wykonawca może skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku”. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

PYTANIE NR 15:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie że zgodnie z zapisami WT-2 2010 do warstwy ścieralnej można zastosować kruszywo drobne niełamane lub o ciągłym uziarnieniu o D < 8 mm pod warunkiem cyt: „Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcje kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50". W obecnej SST brak jest takiego zapisu zgodnego z WT-2 2010

Odpowiedź 15:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania kruszywa drobnego niełamanego lub o ciągłym uziarnieniu o D<8mm zgodnie z zapisami WT-2 2010.Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 16:

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie dokładnej lokalizacji odcinków na których ma być wykonana podbudowa z MCE oraz odcinków na których ma być podbudowa bitumiczna w miejsce MCE.

Odpowiedź 16:

Ilość i miejsce użycia podbudowy z MCE wynika z technologii oraz harmonogramu robót przyjętych przez Wykonawcę. Zamawiający nie wskazuje szczegółowo miejsc jej użycia.

 

PYTANIE NR 17:

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie dokładnego podziału przebudowywanego odcinka drogi wraz z podaniem szczegółowych kilometraży ze względu na grupę nośności podłoża.

Odpowiedź 17:

Poszczególne odcinki z kwalifikacją podłoża do grupy nośności podano na profilu podłużnym drogi.

 

PYTANIE NR 18:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie zamiast warstwy ścieralnej AC8S na skrzyżowaniach i zjazdach warstwę ścieralną AC11S zgodnie z najnowszymi wytycznymi WT 2010.

Odpowiedź 18:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania mieszanki asfaltowej AC11 S 50/70 o gr. 5cm KR3. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 19:

Pozycja 88 przedmiaru robót mówi o wykonaniu warstwy wiążącej z AC22W o gr. 8 cm na skrzyżowaniach. Opis techniczny punkt 2.3.2.2 mówi o wykonaniu na skrzyżowaniach warstwy wiążącej AC16W gr. 7 cm. Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jaką mieszankę i jakiej grubości warstwę należy wykonać jako warstwę wiążącą na skrzyżowaniach.

Odpowiedź 19:

W zależności od usytuowania i rodzaju skrzyżowania stosuje się różne warstwy i mieszanki. Ofertę należy wykonać w oparciu o  załączniki przedmiarowe 3.4 – skrzyżowania, oraz zgodnie z opisem w p. 5 i 11.

 

PYTANIE NR 20:

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od technologii wykonania nawierzchni na ścieżce rowerowej z mieszanki typu BBTM i zamianę na drobnoziarnisty beton asfaltowy AC 8 S według SST D-05.03.05a. Dzięki takiej zamianie poprawi się komfort jazdy rowerem po ścieżce rowerowej, co jest priorytetem podczas projektowania i eksploatacji ścieżek rowerowych.

Odpowiedź 20:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania mieszanki asfaltowej AC8 S według SST D-05.03.05a. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 21:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie zamiast warstwy wiążącej AC11W warstwę wiążącą AC16W dla ścieżki rowerowej zgodnie z najnowszymi wytycznymi WT 2010.

Odpowiedź 21:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania mieszanki asfaltowej AC16 W. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 22:

Pozycja 88 przedmiaru robót mówi o wykonaniu umocnienia skarp i rowów płytami betonowymi wg KPED 1.37 natomiast KPDE 1.37 dotyczy wykonania umocnienia ściekiem korytkowym i płytkami. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż w pozycji 88 przedmiaru robót należy wycenić umocnienia dna rowu ściekiem korytkowym i płytkami wg KPED 1.37.

Odpowiedź 22:

Zamawiający informuje, iż umocnienie rowu należy wykonać zgodnie z rys 5.4 –szczegóły konstrukcyjne projektu budowlanego.

 

PYTANIE NR 23:

Szczegół konstrukcyjny wykonania ścianki oporowej z prefabrykatów pokazuje, iż należy zastosować prefabrykaty o wysokości od 55 do 155 cm wysokości. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie długości poszczególnych odcinków muru w zależności od konkretnej wysokości ścianek, ponieważ różnice cenowe w zależności od wymiarów prefabrykatów są znaczne i z obecnych informacji nie jest możliwa prawidłowa wycena muru.

Odpowiedź 23:

Zamawiający informuje, iż długości muru dla odpowiednich wysokości muru należy przyjąć na podstawie przekrojów poprzecznych i planu sytuacyjnego.

 

PYTANIE NR 24:

SIWZ punkt XVI podpunkt 1e mówi: „Warstwę ścieralną należy wykonywać całą szerokością jezdni.", natomiast punkt III podpunkt 8, 5). strona nr 9 mówi Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi." Zgodnie z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o określenie w jaki sposób należy wykonać warstwę ścieralną jeżeli trzeba wykonywać ją całą szerokością jezdni przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłej przejezdności przebudowywanego odcinka drogi.

Odpowiedź 24:

Zapewnienie ciągłej przejezdności odcinka drogi można uzyskać np. stosując objazdy. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania warstwy ścieralnej w inny sposób niż całą szerokością jezdni. Wszelkie odstępstwa od parametrów wskazanych w SST wymagają zgodnie z zapisami SIWZ pisemnego zgłoszenia oraz akceptacji Projektanta i Zamawiającego.

 

PYTANIE NR 25:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 25:

Zamawiający potwierdza o obowiązywaniu wytycznych technicznych WT-2010 na przedmiotowym zadaniu.

 

PYTANIE NR 26:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 26:

Zamawiający potwierdza o obowiązywaniu wytycznych technicznych WT-2010 na przedmiotowym zadaniu.

 

PYTANIE NR 27:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.

Odpowiedź 27:

Zamawiający informuje, iż posiada ostateczny ZRiD na przedmiotowe zadanie.

 

PYTANIE NR 28:

Zamawiający w pkt lll.8.4)a) SIWZ [Obowiązki Wykonawcy w Zakresie Realizacji Robót] zapisał, że do obowiązków Wykonawcy należy: Uwzględnienie w cenie ryczałtowej oferty ewentualnych kosztów związanych z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego (w tym sprawy formalno-prawne oraz koszt wykonania robot) poprzez: a) przeprowadzenie spraw formalno-prawnych z właściwymi organami administracyjnymi oraz właścicielami terenu niebędącymi właścicielami pasa drogowego w tym terenów właścicieli prywatnych". Jednocześnie, zgodnie z pkt 2.2. Dokumentacji Projektowej - Charakterystyka projektowanych urządzeń melioracji rolnych (str. 8) w zakresie odwodnienia korpusu drogowego projekt przewiduje jedynie przebudowę niewielkiej części systemu drenaży rolniczych, konieczną jedynie ze względu na usunięcie kolizji powstałych z projektowaną inwestycją. Jest to jedyny opis przedmiotu zamówienia w zakresie opisu robót koniecznych do wykonania odwodnienia. Według informacji zawartych w projekcie (pkt 2.1 Charakterystyka istniejących urządzeń melioracji rolnych ) „Obecnie system ten nie pracuje prawidłowo, ze względu na nieprawidłową eksploatację tych urządzeń. Zbieracze i studnie drenarskie są zamulone, wiele studni drenarskich jest zniszczonych, na większości studni brakuje pokryw. Drenaże rolnicze na rozpatrywanym terenie, powinny zostać poddane remontowi i gruntownej konserwacji. Zgodnie z „Prawem Wodnym" za poprawne działanie i właściwy stan techniczny systemu drenaży rolniczych, odpowiadają właściciele gruntów, w których urządzenia te się znajdują". Powyższe wskazuje, że dla prawidłowego odwodnienia korpusu nie będzie wystarczające samo usuniecie kolizji - system bowiem jako całość nie działa.

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że zakresem zamówienia - a tym samym ceną ryczałtowa, objąć należy koszty związane z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego w zakresie przewidzianym projektem tj. usunięcia kolizji powstałych z prowadzoną inwestycją.

Odpowiedź 28:

Zamawiający potwierdza, że projekt przewiduje usunięcie kolizji  drenaży rolniczych z prowadzoną inwestycją. Usunięcie kolizji wiąże się z wykonaniem połączeń drenaży zapewniający ich ciągłość pracy. Drenaże nie są połączone z przebudowywanym systemem odwodnienia korpusu drogowego.

 

PYTANIE NR 29:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 28 proszę o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia o dokumentację projektowa dla odwodnienia korpusu drogowego w zakresie szerszym niż usuniecie kolizji powstałych z projektowaną inwestycją. Dokumentacji takiej bowiem brak.

 

PYTANIE NR 30:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 28 proszę o wyjaśnienie jakie sprawy formalno-prawne i przed jakimi organami administracyjnymi winien załatwić Wykonawca aby należycie wypełnić obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót, w części dotyczącej odwodnienia korpusu drogowego?

 

PYTANIE NR 31:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 28 proszę o wskazanie jakie sprawy formalno-prawne, z którymi konkretnie właścicielami terenu i czego mające dotyczyć winien załatwić Wykonawca, aby należycie wypełnić obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji robót, w części dotyczącej odwodnienia korpusu drogowego?

 

PYTANIE NR 32:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 28 proszę o wskazanie, które konkretnie tereny prywatne i niebędące prywatnymi leżące poza pasem drogowym należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oraz o przedstawienie tytułu do dysponowania tymi terenami.

 

PYTANIE NR 33:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 28 podany w dokumentacji przetargowej termin wykonania umowy jest zbyt krótki. W związku z tym wykonawca wnosi o wyjaśnienie

Czy w związku z wymaganiami dotyczącymi przeprowadzenia spraw formalno­prawnych z właściwymi organami administracyjnymi oraz właścicielami terenu niebędącymi właścicielami pasa drogowego w tym terenów właścicieli prywatnych Zamawiający uzna je za dostateczną przesłankę do zmiany umowy w stosunku do oferty na podstawie § 33 ust. 1 pkt. 2) Wzoru Umowy?

 

PYTANIE NR 34:

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 28 proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy:

Czy w związku z koniecznością oszacowania kosztów przeprowadzenia spraw formalno-prawnych z prywatnymi właścicielami działek związane z właściwym odwodnieniem korpusu drogowego, Zamawiający może podać ilość prywatnych właścicieli ww. terenu?

 

Pytania 29-34. Brak konieczności odpowiedzi w związku z treścią odpowiedzi na pytanie 28.

 

PYTANIE NR 35:

Zwracamy się o podanie dokładnego zakresu drenażu (od studni do studni)

Odpowiedź 35:

Zamawiający informuje, iż dokładny zakres drenażu zawarty jest w projekcie przebudowy melioracji.

 

PYTANIE NR 36:

W opisie technicznym sieci wodociągowej są podane średnice wodociągu ( pkt. 2.0 Opis przebudowy istn. sieci wodociągowej) , które nie występują w przedmiarze, zwracamy się o poprawienie dokumentacji i wskazanie, gdzie te średnice należy wbudować.

Odpowiedź 36:

Ofertę należy wykonać w oparciu o projekt budowlany.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. Oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

PYTANIE NR 37:

Opis techniczny p. 2.3.2.6 oraz przekroje normalne mówią o wykonaniu nawierzchni ścieżki rowerowej z mieszanki BBTM w kolorze zielonym, natomiast kosztorys ofertowy i SST mówi o wykonaniu nawierzchni ścieżki rowerowej w kolorze czarnym. Zwracamy się do Zamawiającego określenie jakiego koloru nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać.

Odpowiedź 37:

Zamawiający informuje, iż należy wykonać nawierzchnię ścieżki rowerowej koloru czarnego.

 

PYTANIE NR 38:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej w kolorze czarnym, ponieważ wykonanie nawierzchni w kolorze zielonym jest około 8-krotnie droższe niż nawierzchni w kolorze czarnym.

Odpowiedź 38:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej w kolorze czarnym.

 

PYTANIE NR 39:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż dla wszystkich warstw podbudów z kruszywa łamanego na przedmiotowym zadaniu należy użyć kruszywa zgodnego z wymaganiami SST D.04.04.02 tablicy 1 dla podbudów pomocniczych nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR3-KR6.

Odpowiedź 39:

Zamawiający informuje, iż dla poszczególnych rodzajów podbudów występujących w dokumentacji projektowej należy stosować wymagania określone w SST D.04.04.02 z uwzględnieniem WT-4 2010.

 

Białystok, dnia 09.05.2014 r.


ZMIANA SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w wyniku odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”:

 1. W SST pozycja: „D-05.03.05b. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 2.2. Kruszywo” otrzymuje brzmienie:

„Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, należy stosować kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2010" część 2”

 1. W przedmiarze branży telekomunikacyjnej pozycja 1.10 otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym z powrotnym wyciąganiem rur HDPE śr. 110mm – 40m.”

Białystok, dnia 08.05.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Uważamy, że w opublikowanej w dniu 08.04.2014r. dokumentacji na roboty budowlane związane z: ,,Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędna infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo -Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451." na stronie internetowej

http://bip.pzdw.wrotapodiasia.pl/b9999a76055/nieograniczony/prze 20140408.htm

dokumentacji przetargowej a w niej w Specyfikacji Technicznej w rozdziale D05.03.05b pojawił się zapis niezgodny z obowiązującym prawem Polskim i Unii Europejskiej.

Od 2004 roku obowiązująca w Polsce dyrektywa Unii Europejskie 89/106/EWG oraz Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z kolejnymi rozporządzeniami oraz Wymaganiami Technicznymi Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych Ministra Infrastruktury z 2009 r. zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów skał lub ich wykluczanie a jedynie można wskazywać parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi.

Tymczasem w ST dot. w/w przetargu pojawił się zapis niezgodny z polskim i unijnym prawem:

,,D-05.03.05b. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego należy stosować kruszywa mineralne granitowe zgodnie z wymaganiami PN - EN 13043 i ,,WT -1 Kruszywo 2010" część druga"

Pragniemy podkreślić, ze prawo polskie nie przewiduje sytuacji, w której można eliminować kruszywa na podstawie pochodzenia tub rodzaju skały. Wskazywanie konkretnych materiałów (np. granitowych) tub miejsca ich pochodzenia dyskwalifikują pozostałe materiały, które są także zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Praktyki mające na celu eliminowanie ze stosowania pełnowartościowych materiałów narażają budżet Państwa na niepotrzebne dodatkowe koszty i nie mogą być tolerowane przez władze samorządowe, organy administracji drogowej ani inne instytucje nadzorujące inwestycje finansowane przez Unię Europejską. Właśnie takie błędy stanowią podstawę do wstrzymywania finansowania projektów drogowych z funduszy unijnych.

Ponad to we wspomnianych dokumentach tj. PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywo 2010 nigdy nie wskazywano z jakiego kruszywa może zostać wyprodukowana mieszanka mineralno -asfaltowa (mma) a jedynie parametry kruszywa lub mma

Oczekujemy usunięcia w/w zapisu z SST oraz weryfikacji innych dokumentów przetargowych w celu ewentualnego anulowania innych zapisów niezgodnych z polskim prawem oraz poinformowania o tym wszystkich wykonawców biorących udział w postepowaniu przetargowym oraz projektanta.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że wskazany zapis w SST D.05.03.05b jest oczywistą omyłką pisarską. Niniejszy zapis powinien brzmieć:

„Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, należy stosować kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2010" część 2”

Białystok, dnia 08.05.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający zezwoli na dopuszczenie ścianek/płotków kierujących płazy spełniających parametry wytrzymałościowe nie gorsze niż ścianki z polimerobetonu.

Specyfikacja D.03.01.03.c w obecnej formie ogranicza możliwość konkurowania innym firmom i tylko przedsiębiorstwo ACO spełnia jej wszystkie wymogi.

Firma Pusz produkuje ścianki kierujące, które oprócz funkcji naprowadzania płazów, bardzo dobrze zabezpieczają skarpę/nasyp przed osuwaniem. Co więcej płotki firmy Pusz, w przeciwieństwie do ACO, występują w różnych wersjach (nie ma przy ich montażu konieczności formowania skarpy) tj:

- w wersji wolnostojącej

- w wersji ścianki zabezpieczającej skarpę przed osuwaniem

- jako dogęszczenie dużego ogrodzenia leśnego

- w wersji z drenażem instalowanej na skarpach pozwalającej na swobodny przepływ wody przez konstrukcję płotka.

Niewątpliwym atutem ścianek kierujących firmy Pusz jest niska, w porównaniu do płotków z polimerobetnu, cena, przy zachowaniu wyższych parametrów wytrzymałości mechanicznej i mniejszej podatności na uderzenia.

Przekazujemy również odpowiedz GDDKIA O/Zielona Góra – Zamawiającego, na podobne pytanie w przetargu „Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3” z dnia 18.03.2014r.

"Pytanie nr 14:

Specyfikacja 10.01.01.n wskazuje jednoznacznie na jednego producenta elementów naprowadzających tj. firmę Aco. Nawiązując do punktu 8.5 SIWZ prosimy o potwierdzenie że Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań elementów naprowadzających o parametrach nie gorszych niż system Aco. Prosimy o skorygowanie wymagań specyfikacji 10.01.01n tak aby nie sugerować jednego producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań elementów naprowadzających o parametrach nie gorszych niż system Aco."

W związku z powyższym, prosimy o rozważenie możliwości zmiany ST D.03.01.03.c, która pozwoli na dopuszczenie ścianek kierujących firmy Pusz, które spełniają i przewyższają parametry wymienione w powyższej ST.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga stosowania rozwiązań spełniających wymagania SST.

Nie dopuszcza się stosowania dla przedmiotowej inwestycji wolnostojących systemów z siatek  stalowych  ocynkowanej,  powlekanej polimerami, siatek polimerowych czy siatek ze stali nierdzewnej.

Białystok, dnia 08.05.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

W przedmiarze branży telekomunikacyjnej między pozycją 1.9 a pozycją 1.11 widnieje pozycja opisana jako 80 w ilości 40metrów, prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź 1:

Pozycja 1.10: Wykonanie przepustów pod drogami i torami prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym z powrotnym wyciąganiem rur HDPE śr. 110mm – 40m.

 

PYTANIE NR 2:

Prosimy o wyjaśnienie, czy poprawnie została zastosowana rura DVR 50 w pozycji 2.7, ponieważ w rurociągach zazwyczaj stosowana jest rura HDPE 40.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że należy stosować materiały zgodne z załączoną dokumentacją tj. rurę DVR 50.

 

PYTANIE NR 3:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt kanału technologicznego.

Odpowiedź 3:

Dokumentacja została uzupełniona o projekt kanału technologicznego w dniu 18.04.2014 r. Pliki do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.

Białystok, dnia 08.05.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

Prosimy o podanie wymagań geowłókniny polipropylenowej SST D.04.02.01.

Odpowiedź 1:

Wymagania dla geowłókniny  polipropylenowej pod konstrukcją dróg serwisowych i zjazdów  układana bezpośrednio na podłożu z gruntów spoistych:

 • wytrzymałość na rozciąganie: min. 20 kN/m
 • odporność na przebicie statyczne (CBR): min. 3000 N
 • odporność na przebicie dynamiczne (średnica otworu): max. 13 mm
 • wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu: min. 35 l/sm2
 • wydłużenie przy max. obciążeniu: min. 40%.
 • geowłóknina musi posiadać stosowną aprobatę techniczną.

 

PYTANIE NR 2:

Prosimy o podanie ilości w pozycji kosztorysu nr: 39, 46, 52, 86, 143, 144, 155

Odpowiedź 2:

Podane w pytaniu pozycje kosztorysowe mają wartości zerowe.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

 

PYTANIE NR 3:

W kosztorysie w pozycji 93 wpisano „chudy beton C12/15”. Chudy beton to C7/10. Prosimy o informację czy w ww. pozycji należy ująć beton C12/15 czy chudy beton.

Odpowiedź 3:

W poz. 93  należy skalkulować chudy beton C7/10.

 

PYTANIE NR 4:

W SST D.05.03.01 w punkcie 2.2.1. wpisano wymiar kostki 15/17, natomiast w kosztorysie oraz punkcie 1.3 ww. specyfikacji jest to kostka 8/11. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź 4:

W kosztorysie  należy wycenić zastosowanie kostki 8/11.

 

PYTANIE NR 5:

Pozycja 37 kosztorysu: czy w pozycji tej należy ująć umocnienie rowu wg KPED 1.37 czyli ułożenie ścieku korytkowego wraz z płytami chodnikowymi 50x50cm, czy tylko płyty betonowe, jak to wpisano w treści pozycji kosztorysu?

Odpowiedź 5:

Umocnienie rowu należy wykonać wg KPED 1.37 (płytami i ściekiem korytkowym). Szczegół umocnionego rowu pokazano na rys. 5.4 – szczegóły konstrukcyjne.

 

PYTANIE NR 6:

Wg SST D.05.02.01 nawierzchnię tłuczniową należy wykonać z kruszywa o uziarnieniu 31,5/63mm, natomiast wg wykazu robót na zjazdach jest to kruszywo 0/31,5mm. Prosimy o podanie prawidłowego uziarnienia.

Odpowiedź 6:

Nawierzchnię tłuczniową należy wykonać z KŁSM o uziarnieniu 0/31.5 zgodnie z rys. 4.6 – przekroje normalne.

 

PYTANIE NR 7:

W poz. 150 należy ująć ściek korytkowy jak w opisie pozycji czy też ściek podchodnikowy korytkowy, na który wskazuje nr KPED?

Odpowiedź 7:

W poz. 150 należy ująć ściek korytkowy wg KPED 1.04.

 

PYTANIE NR 8:

Prosimy o podanie wymiarów oraz zamieszczenie rysunku i SST na ściany z prefabrykatów żelbetowych (poz. 157 kosztorysu).

Odpowiedź 8:

Szczegół konstrukcyjny ścianki oporowej przy ścieżce rowerowej (z prefabrykatów) podano na rys. 5.1 oraz w SST D.10.01.01.

 

PYTANIE NR 9:

Specyfikacja D.03.01.03c dot. ścianki kierującej dla płazów wskazuje na zastosowanie rozwiązania tyko jednej firmy – ACO. Płotki te są drogie, poza tym wymagają przy montażu usypania skarpy, nie występują w wersji wolnostojącej, ani jako dogęszczenie dużego ogrodzenia leśnego. Płotki firmy ACO nie spełniają wytycznych zawartych w „Poradniku ochrony płazów. Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych. Problemy i dobre praktyki” Rafał T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sołtysiak ponieważ nie posiadają:

- przewieszki/daszka uniemożliwiającego przechodzenie płazów takich jak rzekotka przez górną krawędź płotka,

- możliwości wkopania w ziemię na min. 15 cm,

- odpowiedniej wysokości tzn. min. 50 cm.

W związku z tym, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przystanie na rozszerzenie specyfikacji na inne rozwiązania np. na płotki z laminatu, które oprócz tego, że są dużo tańsze, to jeszcze występują w różnych wersjach tzn.:

- w wersji wolnostojącej,

- w wersji płotków wbudowanych w skarpę

- jako dogęszczenie dużego ogrodzenia leśnego,

- posiada systemowo opracowane skręty, podejścia płotka pod górę i zejścia w dół oraz zakończenie ciągu płotków w kształcie litery U.

Co więcej płotek z laminatu pozwala łatwo i szczelnie podłączyć się do przejść dla płazów firmy ACO, jest wytrzymały i odporny na agresję środowiska.

Odpowiedź 9:

Zamawiający wymaga stosowania rozwiązań spełniających wymagania SST.

Nie dopuszcza się stosowania dla przedmiotowej inwestycji wolnostojących systemów z siatek  stalowych  ocynkowanej,  powlekanej polimerami, siatek polimerowych czy siatek ze stali nierdzewnej.

 

PYTANIE NR 10:

Jaki jest okres pielęgnacji zieleni?

Odpowiedź 10:

Zgodnie z zapisami SIWZ okres pielęgnacji zieleni wynosi 1,5 roku.

 

PYTANIE NR 11:

Czy zamawiający dopuści hydroobsiew na skarpach zamiast darniowania?

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania hydroobsiewu na skarpach zamiast darniowania.

Białystok, dnia 08.05.2014 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451” wyjaśnia co następuje:

PYTANIE NR 1:

W specyfikacji D-05.03.23a warstwa ścieralna ciągu pieszo – rowerowego – mieszanka minaralno – asfaltowa typu BBTM, zaś w przekrojach normalnych mieszanka BBTM 11S PMB 65/105-60 koloru zielonego. W związku z różnicą prosimy o precyzyjną odpowiedź jaki kolor nawierzchni ma być na ciągu pieszo – rowerowym ?

Odpowiedź 1:

Nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowego powinna zostać wykonana z mieszanki BBTM zgodnie z SST koloru czarnego.

 

PYTANIE NR 2:

Jakie należy przyjąć oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne czy termoplastyczne (struktura czy gładkie)?

Odpowiedź 2:

Do oznakowania poziomego należy używać materiałów grubowarstwowych termoplastycznych zgodnych z wymaganiami SST. Powierzchnia linii krawędziowych strukturalna, pozostałych gładka.

 

PYTANIE NR 3:

Proszę o sprecyzowanie które pozycje kosztorysowe należy ująć w zbiorczym formularzu cenowym (po zmianie) w pozycji 2 ścieżka rowerowa.

Odpowiedź 3:

W zbiorczym kosztorysie ofertowym w pozycji „Ścieżka rowerowa” należy ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem ścieżki rowerowej.

 

PYTANIE NR 4:

Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy uproszczone?

Odpowiedź 4:

Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ w części „opis sposobu przygotowania ofert” pkt. 12.

 

PYTANIE NR 5:

Proszę o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji i podanie parametrów technicznych dotyczącej ścianki z grodzic winylowych oraz ścianki z prefabrykatów żelbetowych.

Odpowiedź 5:

Wymagania dotyczące ścianki z grodzic winylowych oraz prefabrykatów żelbetowych zawarte są w SST D.10.01.01 oraz D.10.10.01

 

PYTANIE NR 6:

W kosztorysie drogowym poz. 140 bariery ochronne linowe jest 251mb zaś w załącznikach do przedmiaru 2379mb. W związku z różnicą prosimy o precyzyjną odpowiedź.

Odpowiedź 6:

Długość barier ochronnych powinna być zgodna z projektem budowlanym.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że roboty które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, Oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje Oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Białystok, dnia 08.05.2014 r.


ZMIANA I UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451” polegającą na modyfikacji „zbiorczego formularza cenowego Michałowo - Juszkowy Gród”: dodaje się pozycję Nr 8 – „Kanał technologiczny”.

„zbiorczy formularz cenowy Michałowo - Juszkowy Gród - po zmianie 18.04.2014” - plik do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego w zakładce poniżej.

Jednocześnie Zamawiający uzupełnia SIWZ o:dokumentacja - kanał technologiczny”:

 1. Projekt budowlany kanału technologicznego
 2. Projekt wykonawczy kanału technologicznego:
 • część opisowa i graficzna kanału technologicznego,
 • szczegółowe specyfikacje techniczne,
 • przedmiar – kanał technologiczny,
 • kosztorys ofertowy – kanał technologiczny. 

Pliki do pobrania ze strony internetowej Zamawiajacego w zakładce poniżej.

Białystok, dnia 18.04.2014 r.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane 16.04.2014 r.

16/04/2014    S75    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2014/S 075-128924

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz, Białystok15-620, POLSKA. Tel.: +48 856767139. Faks: +48 856767153. E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 11.4.2014, 2014/S 72-123362)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000

Roboty w zakresie budowy dróg

Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej

Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zamiast: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

a) Oferta wspólna powinna zawierać:

- oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt. 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,

- dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5 składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,

- oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt. 2 - 7, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.

b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Powinno być: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:

5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

a) Oferta wspólna powinna zawierać:

— oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,

— dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,

— oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2-7, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.

b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

 


 

UZUPEŁNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku uzupełnia Specyfikację istotnych warunków zamówienia na:

Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451” o EKSPERTYZĘ GEOTECHNICZNĄ dla ustalenia warunków wodno-gruntowych występujących wzdłuż przebudowywanej drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród (km 7+898 – 17+120 oraz km 18+720 – 29+586) (gmina Zabłudów i Michałowo).

Plik do pobrania ze strony internetowej Zamawiajacego w zakładce poniżej.

Białystok, dnia  14.04.2014 r.

 


11/04/2014    S72    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białystok: Roboty w zakresie budowy dróg

2014/S 072-123362

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
ul. Elewatorska 6
Punkt kontaktowy: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
Osoba do kontaktów: Hanna Sołowianiuk-Kardasz
15-620 Białystok
POLSKA
Tel.: +48 856767139
E-mail: wzp@pzdw.wrotapodlasia.pl
Faks: +48 856767153

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451.”

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga wojewódzka Nr 686 na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród.

Kod NUTS PL34

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451.”
Zakres robót budowlanych na rozbudowywanym odcinku drogi od km 18+720
do km 29+451 obejmuje:
1. Wykonanie przebudowy i poszerzenie jezdni drogi wojewódzkiej Nr 686
do szerokości 7,0m;
2. Przebudowę drogowych obiektów inżynierskich – szt. 10;
3. Korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych;
4. Regulację poboczy;
5. Przebudowę, rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia;
6. Przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie urządzeń obcych (branż telekomunikacyjnych, sanitarnych i energetycznych) kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi;
7. Budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanej ścieżki rowerowej, na odcinku od Nowej Woli (ok. km 21+100) do Juszkowego Grodu (ok. km 28+815);
8. Uzupełnienie istniejącego oświetlenia w miejscowościach;
9. Budowę elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego;
10. Budowa i przebudowa zatok autobusowych (4 szt./8 par);
11. Budowa chodników dla pieszych w rejonie zatok autobusowych;
12. Budowa skrzyżowań – szt. 9;
13. Wycinkę drzew i krzewów.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233120, 45222000, 45232300, 45231400, 45330000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Roboty budowlane na odcinku drogi od km 18+720 do km 29+451.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 30.6.2014. Zakończenie 31.7.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Ustala się wadium w wysokości – 200 000 PLN.
Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca przez podpisaniem umowy zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji jakości na roboty budowlane.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy kwoty faktury w ciągu 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w cz. VI ust. 1pkt.1 SIWZ.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:
Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - min. 1 zadanie wykonane (zakończone), tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegające na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) klasy min. Z o wartości min. 20 000 000 PLN (brutto) z załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
W zakresie spełniania warunków wymagane jest wykazanie:
1) min. 1 szt. - wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych o wydajności min. 100 ton/godz. (należy podać informację o sposobie dysponowania).
2) dostępu do laboratorium drogowego (należy podać informację o sposobie dysponowania).
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
4.1. Kierownik budowy winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika budowy w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 5 lat doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. Dz.U. z 2006, Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum 1 zadaniu związanym z budową / rozbudową / przebudową dróg publicznych klasy minimum Z o wartości minimum 20 000 000 PLN (brutto).
4.2. Kierownik robót drogowych winien:
1) posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zamówienia, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.
2) wykazać minimum 12 miesięcy pełnienia samodzielnej funkcji technicznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006r. Dz.U. z 2006, Nr 83 poz. 578 z późn. zm., (zgłoszenie pełnienia funkcji kierownika budowy do organu nadzoru) na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie / rozbudowie / przebudowie dróg publicznych o długości minimum 5 km.
4.3. Kierownik robót na drogowych obiektach inżynierskich winien posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – kierownika robót na drogowych obiektach inżynierskich w ciągu dróg publicznych wymaganych do realizacji przedmiotowego zadania, minimum 3 lata doświadczenia z uprawnieniami.
4.4. Kierownik robót telekomunikacyjnych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
4.5. Kierownik robót elektroenergetycznych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
4.6. Kierownik robót sanitarnych winien posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.
4.7. Geodeta winien posiadać uprawnienia w zakresie:
1) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
2) rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych,
3) geodezyjnej obsługi inwestycji.
4.8. Asystent ds. rozliczeń winien wykazać doświadczenie na zrealizowanym i rozliczonym minimum 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych.
5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5 000 000 PLN.
6. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
7. Braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy.
Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych poniżej.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1) oświadczanie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ),
*Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
6) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
2. W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
4) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1. pkt 10 i 11 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
2.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dot. niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
2.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa:
a) w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert
b) w ust. 2 pkt 5, 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2.3 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednia datą wymagana dla tych dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy przedłożyć:
1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
4. Dokumenty innych podmiotów.
1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał).
Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.
(Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ)
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
- oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy;
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Poleganie na zdolności finansowej innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolności finansowej innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Dokument ten musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie wymaganego zasobu, wskazywać jasno jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów finansowych innego podmiotu,
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku finansowego, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów:
- oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy;
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca).
5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).
a) Oferta wspólna powinna zawierać:
— oświadczenie wymienione w ust. 1 pkt 1, powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,
— dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, składa dowolny Wykonawca /Wykonawcy wskazujący spełnianie warunków, spośród Wykonawców składających wspólną ofertę,
— oświadczenie wymienione w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 oraz dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2 - 7, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę.
b) Dokumenty winne być załączone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zostały określone w sekcji III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zostały określone w sekcji III.2.1).

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

19.5.2014 - 09:30

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 19.5.2014 - 10:00

Miejscowość:

siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, Polska.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 1. Zamówienie będzie dofinansowane ze środków pochodzących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013.
2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

VI.3)Informacje dodatkowe

1. Zamawiający prowadzi 3 postępowania w ramach jednego projektu pod nazwą: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”:
1) roboty budowlane,
2) nadzór inwestorski,
3) obsługa laboratoryjna.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy robót budowlanych związanych z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród. Odcinek od km 18+720 do km 29+451”
3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu tylko do jednego postępowania tj. na roboty budowlane lub nadzór inwestorski lub obsługę laboratoryjną.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują z zachowaniem formy pisemnej, w formie faksu.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się wykonawcy z jego treścią.
7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem,
2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się:
3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

8.4.2014


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji dnia 11.04.2014r. - do pobrania poniżej.

 


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przekazane do publikacji dnia 10.04.2014r. - do pobrania poniżej.

 


Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do publikacji dnia 08.04.2014r. - do pobrania poniżej.


 

dokumentacja - Projekt budowlany.zip

dokumentacja - Projekt wykonawczy.zip

dokumentacja - decyzje-opinie.zip

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Data wprowadzenia: 2014-04-08

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-05-28

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-04-08