Ogłoszenie o zamówieniu Nr 108838 - 2014 z dnia 01.04.2014 Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1 RDW w Białymstoku, Zadania 2 RDW w Łomży, Zadanie 3 RDW w Siemiatyczach, Zadanie 4 RDW w Sokółce, Zadanie 5 RDW w Suwałkach - roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Odnowę oraz wykonania nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach, zakończone zostało na:  

Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,

Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży,

Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach,

Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce,

Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach,

wyborem oferty Przedsiębiorstwa „DUBR” Sp. z o. o., ul. Łódzka 247 d, 25-655 Kielce.

Wybrano oferty najkorzystniejsze, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

Zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 1.  Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o., ul. Łódzka 247 d, 25-655 Kielce, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 228 587,932 zł.;
 2.  PLANETA Sp. z o. o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 317 411,83 zł.);
 3. GRAWIL Sp. z o. o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 265 611,27 zł.);
 4. GDT WEKTOR Sp. z o. o. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 240 522,54 zł.);
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa S. A. Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 277 631,69 zł.);
 6. „BUDOMOST” Sp. z o. o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 331 738,82 zł.). 

Zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży

 1. Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o., ul. Łódzka 247 d, 25-655 Kielce (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 106 398,94 zł.;
 2. PLANETA Sp. z o. o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 140 956,77 zł.);
 3. GRAWIL Sp. z o. o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 127 322,84 zł.);
 4. GDT WEKTOR Sp. z o. o. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 116 382,11 zł.);
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa S. A. Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 123 010,82 zł.);
 6. „BUDOMOST” Sp. z o. o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 154 382,71 zł.) 

Zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach

 1. Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o., ul. Łódzka 247 d, 25-655 Kielce (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 214 477,17 zł.);
 2. PLANETA Sp. z o. o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 297 300,84 zł.);
 3. GRAWIL Sp. z o. o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 253 728,26 zł.);
 4. GDT WEKTOR Sp. z o. o. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 311 505,62 zł.);
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa S. A. Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 240 982,39 zł.);
 6. „BUDOMOST” Sp. z o. o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 283 656,35 zł.) 

Zadanie 4: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce

 1. Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o., ul. Łódzka 247 d, 25-655 Kielce (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 233 995,99 zł.);
 2. PLANETA Sp. z o. o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 328 956,00 zł.);
 3. GRAWIL Sp. z o. o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 265 335,91 zł.);
 4. GDT WEKTOR Sp. z o. o. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 330 034,34 zł.);
 5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa S. A. Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 281 265,97 zł.);
 6. „BUDOMOST” Sp. z o. o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 295 877,19 zł.) 

Zadanie 5: Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach

 1. Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o., ul. Łódzka 247 d, 25-655 Kielce (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 309 997,39 zł.;
 2. PLANETA Sp. z o. o. ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 448 353,45 zł.);
 3. TEMPO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drogownictwa, ul. Czajkowskiego 49/2, 51-171 Wrocław (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 366 363,51 zł. (po korekcie 366 363,00 zł);
 4. GRAWIL Sp. z o. o. ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 349 197,98 zł.;
 5. GDT WEKTOR Sp. z o. o. ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 319 368,39 zł.;
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Drogownictwa S. A. Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 354 677,82 zł.);
 7. „BUDOMOST” Sp. z o. o. Zaścianki, Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 452 728,68 zł. (po korekcie 452 740,98 zł.). 

Białystok, dn. 2014.04.29


 


Numer ogłoszenia: 108838 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce, Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zamówienia na wykonanie odnowy lub wykonanie nowego oznakowania poziomego nawierzchni, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest dysponowanie: malowarką, frezarką wraz z informacją o dostępie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wskazanie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (min. jedna osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia) oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający nie wymaga wykazania wszystkich robót budowlanych jedynie te, które spełniają warunki określone w cz. VII ust. 2), *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: -oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 1 Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 2 Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 3 Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 4 Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odnowa oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich w 2014 roku z podziałem na zadania: Zadanie 5 Rejon Dróg Wojewódzkich w Suwałkach..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-04-01

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-04-29

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-04-01