Ogłoszenie o zamówieniu Nr 65565-2014 z dnia 27.03.2014 r. Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: Przebudowę czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszalewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka. Zadanie 2: Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej. Zadanie 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce. Usługi.

  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zadanie 3

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce, zakończone zostało wyborem oferty firmy M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

  1. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 54 612,00 zł).
  2. M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 29 028,00 zł).
  3. ESTAKADA Tomasz Pawłowski ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 48 585,00 zł).

 09.04.2014r.

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zadanie 2

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na Zadanie 2: Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej, zakończone zostało wyborem oferty firmy M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

  1. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 78 105,00 zł).
  2. M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 25 461,00 zł).
  3. ESTAKADA Tomasz Pawłowski ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 53 505,00 zł).

 09.04.2014r.

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zadanie 1

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej na

Zadanie 1: przebudowę czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszalewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka, zakończone zostało wyborem oferty firmy M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

  1. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 76 260,00 zł) - oferta odrzucona.
  2. M-Mosty Marek Krysiewicz, ul. Bobrów 3, 15-531 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 33 948,00 zł).
  3. ESTAKADA Tomasz Pawłowski ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 44 772,00 zł).

 09.04.2014r.

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: Przebudowę czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszalewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka. Zadanie 2: Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej. Zadanie 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce.
Numer ogłoszenia: 65565 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: Przebudowę czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszalewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka. Zadanie 2: Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej. Zadanie 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: Przebudowę czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszalewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka. Zadanie 2: Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej. Zadanie 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy.
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) w ciągu drogi publicznej klasy minimum Z, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. lub 2) minimum 1 zamówienia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy minimum Z o dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie.
  • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy.
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: 1) autora projektu na przebudowę obiektu inżynierskiego: a) posiadającego uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej objętej przedmiotowym zamówieniem na drogowe obiekty inżynierskie, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi publicznej klasy min Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), lub wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej łącznie budowę/przebudowę/rozbudowę drogi publicznej klasy min. Z na dł. min. 0,5km (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., nr 43, poz. 430 z późn. zm.) wraz z budową/przebudową/rozbudową drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi; 2) sprawdzającego projekt przebudowy drogowego obiektu inżynierskiego: a) posiadającego właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzanie dokumentacji projektowej na drogowe obiekty inżynierskie, objęte przedmiotowym zamówieniem, min. 3 lata doświadczenia z uprawnieniami, b) sprawdzenie lub wykonanie co najmniej 1 dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę/rozbudowę drogowego obiektu inżynierskiego pod koroną drogi publicznej klasy min Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 z późn. zm.); 3) geodeta, posiadający uprawnienia w zakresie: a) geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (1), b) rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawych (2); 4) jednostka/osoba dokonująca badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektu i innych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej; 5) jednostka/osoba opracowująca raport oddziaływania na środowisko.
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Wykazanie wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów* czy zostały wykonane należycie, *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będzie również oświadczenie Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: Przebudowę czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszalewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 1: Przebudowę czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km 7+539 w m. Kolonia Szuszalewo, w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo oraz w km 10+422 i w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 2: Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 2: Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965, w km 44+752 oraz w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce.

  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Zadanie 3: Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km 13+303 i w km 13+722 w m. Milejczyce.
  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2014-03-27

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-04-09

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-03-27