Ogłoszenie o zamówieniu Nr 104650 - 2014 z dnia 27.03.2014 Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Jedwabne - Osowiec na odcinku Stryjaki - Przytuły w km 21+373 - 26+373 - roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna – Jedwabne – Osowiec na odcinku Stryjaki – Przytuły w km 21+373 – 26+373, zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 744 265,53 zł);
 2. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o. o., ul. Sitarska 1, 18-300 Zambrów (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 785 646,18 zł);
 3. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 806 165,63 zł);
 4. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe UNIDROG Sp. z o. o., ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 849 293,01 zł).

Białystok, dn. 2014.04.15


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna – Jedwabne – Osowiec na odcinku Stryjaki – Przytuły w km 21+373 – 26+373, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT1 – 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno - asfaltowych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT1 – 2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno - asfaltowych.  

Pytanie 2

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2 – 2010 do projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych.

Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne WT2 – 2010 do projektowania mieszanek mineralno - asfaltowych.

Pytanie 3

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe zadanie.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie posiada prawomocnej decyzji ZRID na przedmiotowe zadanie. Jest to zadanie remontowe i realizowane jest na zgłoszenie.

Pytanie 4:

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przekroje normalne.

Odpowiedź 4:

Przetarg dotyczy robót remontowych i nie przewidziano wykonania przekrojów normalnych.

Pytanie 5:

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegół ułożenia ścieku z elementów prefabrykowanych betonowych (pozycja nr 23 kosztorysu ofertowego).

Odpowiedź 5:

Ścieki z elementów prefabrykowanych betonowych należy układać zgodnie z  SST nr D-08.05.01 na ławie betonowej z betonu C12/15 szerokości 60 cm i grubości 10 cm z dodatkową podsypką cementowo – piaskową grubości śr. 5 cm. Korytka ściekowe mają być typu trójkątnego (szerokość elementu 50 cm).

Pytanie 6:

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegół ułożenia przepustów pod zjazdami z rur PEHD o śr. 40 cm (pozycja numer 22 kosztorysu ofertowego) oraz śr. 50 cm (pozycja numer 23 kosztorysu ofertowego).

Odpowiedź 6:

Przepusty pod zjazdami należy wykonać zgodnie z SST nr D-06.02.01. Ławę żwirową należy wykonać z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. W cenie jednostkowej należy uwzględnić także zasypkę przepustów z zagęszczeniem.

Pytanie 7:

 Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegół ułożenia nawierzchni z kostki brukowej szarej (pozycja numer 18 kosztorysu ofertowego).

Odpowiedź 7:

 Nawierzchnia z kostki brukowej szarej na podsypce cementowo – piaskowej stanowić będzie nawierzchnię zatok autobusowych, i należy ją wykonać zgodnie z SST nr D-05.03.23 

Pytanie 8:

Zwracamy się o podanie grubości podsypki cementowo – piaskowej przy umocnieniu skarp nasypów kamieniem polnym (pozycja numer 19 kosztorysu ofertowego).

Odpowiedź 8:

Grubość podsypki cementowo – piaskowej pod umocnienie skarp kamieniem polnym określa punkt 5.2.2. SST nr D-06.01.03.

Pytanie 9:

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegół ustawienia krawężników betonowych 20x30 cm (pozycja numer 27 kosztorysu ofertowego).

Odpowiedź 9:

Krawężniki betonowe należy ustawiać zgodnie z SST nr D-08.01.01 na ławie z  betonu C12/15 grubości 10 cm i szerokości 40 cm z dodatkową posypką cementowo – piaskową gr. 3-5 cm. Ławę należy ukształtować z oporem o przekroju 15cmx15cm z betonu C12/15.

Pytanie 10:

Zwracamy się o podanie grubości podsypki piaskowej pod chodniki (pozycja numer 28 kosztorysu ofertowego).

Odpowiedź 10:

Grubość podsypki piaskowej pod chodnik określa punkt 5.3 SST na D-08.02.01.

Pytanie 11:

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o szczegół ustawienia obrzeży betonowych 20x6 (pozycja numer 15 kosztorysu ofertowego).

Odpowiedź 11:

Obrzeża betonowe należy ustawiać zgodnie z SST nr D-08.02.01.

Pytanie 12:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy w pozycjach 22 i 23 należy wycenić wykonanie obrukowania  skarp przy przepustach czy nie.

Odpowiedź 12:

Umocnienie skarp przy przepustach pod zjazdami stanowi oddzielną pozycję w kosztorysie (poz. 19)i nie należy uwzględniać go w cenie jednostkowej wykonania przepustu pod zjazdami.

Pytanie 13:

Zamawiający przewidział ułożenie ścieku z elementów prefabrykowanych betonowych. W załączonej dokumentacji technicznej nie ma przedstawionego przekroju poprzecznego. Prosimy o podanie wymiarów i typu ścieku jaki należy wykonać oraz załączenie przekroju.

Odpowiedź 13:

Ścieki z elementów prefabrykowanych betonowych należy układać zgodnie z SST nr D-08.05.01 na ławie betonowej z betonu C12/15 szerokości 60cm i grubości 10cm z dodatkową podsypką cementowo-piaskową grubości śr. 5cm. Korytka ściekowe mają być typu trójkątnego.

 

Białystok, dn. 2014.04.08Numer ogłoszenia: 104650 - 2014; data zamieszczenia: 27.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Jedwabne - Osowiec na odcinku Stryjaki - Przytuły w km 21+373 - 26+373.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna - Jedwabne - Osowiec na odcinku Stryjaki - Przytuły w km 21+373 - 26+373..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na remoncie/budowie/przebudowie/rozbudowie/ drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. (brutto) wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 100 Mg/h (informacja o dostępie), 2) laboratorium drogowe (informacja o dostępie).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagany jest: Kierownik robót, winien posiadać właściwe uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ), *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-03-27

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-04-15

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-03-27