Ogłoszenie o zamówieniu Nr 75958 - 2014 z dnia 07.03.2014 Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odcinku od km 38+200 do km 45+000 - roboty budowlane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa na odcinku od km 38+200 do km 45+000, zakończone zostało wyborem oferty firmy UNIBEP S. A., ul. 3 Maja 19,     17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S. A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. UNIBEP S. A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP S. A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 3 495 366,82 zł);
 2. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 4 528 699,76 zł);
 3. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 4 497 268,19 zł);
 4. Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 3 661 128,83 zł).

Białystok, dn. 2014.03.28


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odcinku od km 38+200 do km 45+000, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie krawężników betonowych na płask o wymiarach 20x30 cm (poz. 6.1 kosztorysu ofertowego) metodą wylewania specjalistyczną układarką do krawężnika? Nadmieniamy, że z uwagi na bardzo krótki termin realizacji zadania zastosowanie tej metody znacznie usprawniłoby prowadzenie robót.

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaproponowanej technologii polegającej na wykonaniu krawężników betonowych na płask o wymiarach 20x30 metoda wylewania przy użyciu specjalistycznej układarki przy spełnieniu następujących wymogów dotyczących mieszanki betonowej:

Klasa projektowana: C30/37

Klasa ekspozycji: XC4, XF4

Konsystencja: S1

Wymagania: W8, F150, nasiąkliwość <5%

Kruszywo: do 16 mm

Białystok, dn. 2014.03.18


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odcinku od km 38+200 do km 45+000. polegajacą na zmianie zapisu cz. IV ust. 1 SIWZ na następujący:

"1.Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2014 r..

SIWZ po zmianach z dn. 17.03.2014r., do pobrania poniżej.

Białystok, dn. 2014.03.17


 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odcinku od km 38+200 do km 45+000, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne  WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 1:

Zamawiający potwierdza że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne  WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne  WT2-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 2:

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne  WT2-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pytanie 3:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie

Odpowiedź 3:

Przedmiotowe zadanie remontowe realizowane będzie w istniejących granicach pasa drogowego. Decyzja ZRID nie jest wymagana.

Pytanie 4:

Zwracamy się o potwierdzenie, iż Zamawiający w postępowaniu przy formułowaniu warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Rozdział V. pkt. 2 SIWZ, nie żąda wykazu wszystkich wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jedynie tych, służących ocenie warunku postawionego przez Zamawiającego. Zwracamy uwagę, że żądanie wykazu wszystkich robót budowlanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych, w sytuacji gdy ogłoszenie i SIWZ nie przewiduje, że będą one weryfikowane inaczej, niż przez pryzmat warunku z Rozdziału V. ust. 2 SIWZ, jest nie tylko niecelowe, ale również stanowi duże obciążenie dla Wykonawcy mającego duże i wieloletnie doświadczenie na rynku. Może to skutkować koniecznością składania przez takich Wykonawców wielosetstronicowych ofert.

Odpowiedź 4:

Zamawiający zgodnie z zapisami cz. VI ust. 1 pkt. 2 SIWZ wymaga tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ, tj. minimum 1 zadanie polegające na remoncie/budowie/przebudowie/rozbudowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł. (brutto).

Pytanie 5:

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem kto jest właścicielem drewna pozyskanego z wycinki Zamawiający czy Wykonawca. Jeżeli właścicielem jest Zamawiający to zwracamy się o określenie dokładnej odległości odwozu materiałów.

Odpowiedź 5:

Właścicielem drewna pozyskanego z karczowania krzaków i podszycia staje się Wykonawca.

Pytanie 6:

Zwracamy się do Zamawiającego o określenie jakie materiały z rozbiórki SA własnością Zamawiającego a jakie Wykonawcy. Zwracamy się o określenie dokładnej odległości odwozu tych materiałów z rozbiórki, które są własnością Zamawiającego po wykonanej rozbiórce.

Odpowiedź 6:

Materiałami należącymi do Zamawiające są: poz. nr 2.4 - słupki stalowe znaków, poz. nr 2.5 -  znaki drogowe, wraz odwozem na odległość do 20 km. Pozostałe materiały należą do Wykonawcy.

Pytanie 7:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż w pozycji nr 1.4 kosztorysu ofertowego należy obciąć tylko gałęzie drzew rosnących w pobliżu przebudowywanego odcinka drogi.

Odpowiedź 7:

Zamawiający potwierdza, iż w pozycji nr 1.4 kosztorysu ofertowego należy obciąć tylko gałęzie drzew rosnących w pasie bądź w bliskości pasa drogowego, gałęzie znajdujące się w skrajni drogi remontowanego odcinka.

Pytanie 8:

Zwracamy się do zamawiającego o określenie, iż w pozycji 9.4 kosztorysu ofertowego należy wykonać oznakowania cienkowarstwowe.

Odpowiedź 8:

Zamawiający potwierdza, że należy wykonać oznakowanie cienkowarstwowe.

Pytanie 9:

Punkt IV SIWZ podpunkt 1 mówi, iż rozpoczęcie realizacji zamówienia zaczyna się z dniem podpisania umowy, a podpunkt 2 mówi iż zamówienie należy zakończyć w ciągu 75 dni od dnia 01.09.2014 roku. W związku z powyższymi niejasnościami w zapisach zwracamy się do zamawiającego potwierdzenie, iż termin realizacji zamówienia zaczyna się z dniem 01.09.2014 i ma trwać 75 dni od dnia 01.09.2014 roku.

Odpowiedź 9:

Zamawiający potwierdza, iż termin realizacji zamówienia rozpoczyna się dnia 01.09.2014 r. i będzie trwać 75 dni.

Zamawiający zmienia treść cz. IV ust. 1 SIWZ na następujący:

„1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia 01.09.2014 r..”

Białystok, dn. 2014.03.17Numer ogłoszenia: 75958 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odcinku od km 38+200 do km 45+000.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odcinku od km 38+200 do km 45+000.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie:

- Roboty pomiarowe- 6,8 km,

- Roboty rozbiórkowe,

- oczyszczenie przepustów - 15,5 m,

- roboty ziemne - 2856 m3,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża - 6 800 m2,

- Warstwa odcinająca z piasku - 6 800 m2,

- Ułożenie krawężnika 20x30 na płask na ławie betonowej - 13 604 m,

- Remont cząstkowe nawierzchni - 40 T,

- Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nawierzchni - 69 672,32 m2,

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grubości 4 cm - 34 292 m2,

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowej grubości 4 cm - 34 292 m2,

- wykonanie koryta głębokości 20 cm - 925 m2,

- podbudowa z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - 360,2 m2,

- nawierzchnia żwirowa na zjazdach - 925 m2,

- nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych gr. 6 cm - 341 m2,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- roboty wykończeniowe,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na remoncie/budowie/przebudowie/rozbudowie/ drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 zł. (brutto) wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 100 Mg/h (informacja o dostępie), 2) laboratorium drogowe (informacja o dostępie).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagany jest: Kierownik robót, winien posiadać właściwe uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót w zakresie dróg publicznych wymaganych do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w cz. V ust. 2 SIWZ), *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-03-07

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-03-28

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-03-07