Ogłoszenie o zamówieniu Nr 36156 - 2014 z dnia 31.01.2014 Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 - rozbudowa skrzyżowania w Supraślu.- roboty budowlane

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 676 – rozbudowa skrzyżowania w Supraślu, zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

 1. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 282 634,00 zł);
 2. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 179 592,37 zł);
 3. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 657 413,81 zł);
 4. B. K. TRAS Roboty Drogowe Borsukiewicz Spółka Jawna, Hryniewicze 66, 15-378 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 2 323 429,11 zł).

Białystok, dn. 2014.03.07


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 20.02.2014 R. GODZ. 10:30

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany i uzupelnienia do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 676 - rozbudowa skrzyżowania w Supraślu.

Załączniki: SIWZ po zmianach z dn. 14.02.2014r., Branża teletechniczna uzupelnienie, Decyzja ZRID uzupelnienie, Badania geotechniczne uzupelnienie, Kosztorys ofertowy etap II po zmianach, Kosztorys ofertowy  Branza Sanitarna etap II po zmianach do pobrania poniżej.

Białystok, dn. 2014.02.14


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 36156-2014 z dnia 2014-01-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok
Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 - rozbudowa skrzyżowania w Supraślu.
Termin składania ofert: 2014-02-17

Numer ogłoszenia: 52376 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 36156 - 2014 data 31.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2014 godzina 10:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 676 - rozbudowa skrzyżowania w Supraślu., Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie budowy kanalizacji deszczowej wchodzi wykonanie studni D7, D21 i D22?

Odpowiedź 1:

Studnie kanalizacji deszczowej D7, D21 i D22 nie wchodzą w zakres zadania.

Pytanie 2:

Prosimy o określenie jakie średnice rur mają być zastosowane na odcinkach D11 – D12 oraz D12 – D13. Na profilach jest średnica rur GRP fi 300, natomiast na PZT – kanał z rur GRP fi 400mm.

Odpowiedź 2:

Dokumentacja projektowa, zarówno na PZT jak i profilach KD, jednoznacznie określa jakie średnice należy zastosować na odcinku D11-D12 oraz D12-D13, tj. fi 400mm.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie kanalizacji deszczowej DN 300 i 400 z rur PVC klasy S lite SDR34 zamiast przyjętych w projekcie rur GRP?

Odpowiedź 3:

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej z rur GRP. Zamawiający nie widzi podstawy do zmiany materiału na PVS klasy S SDR34.

Pytanie 4:

Zgodnie z SIWZ III.1 w zakresie nie są uwzględnione roboty związane z placem manewrowym, w opisie technicznym pkt 2.0 zakres robót obejmuje budowę placu manewrowego, w przedmiarze nie są te roboty uwzględnione; czy przedmiot zamówienia obejmuje te roboty?

Odpowiedź 4:

Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót związanych z wykonaniem placów manewrowych.

Pytanie 5:

Zgodnie z SIWZ III.5 dłużyce, płytki chodnikowe, znaki i bariery z rozbiórki są własnością Zamawiającego i należy odwieźć na odległość 50km; czy faktycznie trzeba będzie odwieźć na 50km?

Odpowiedź 5:

Zgodnie z zapisami SIWZ materiały z rozbiórki przejęte protokolarnie, stanowiące własność Zamawiającego należy odwieźć na odległość do 50km.

Pytanie 6:

W opisie technicznym robót drogowych pkt 7.0 podano, że w miejscach wyznaczonych na planie zagospodarowania zostaną założone zieleńce. W przedmiarze nie występują te roboty. Czy te roboty są objęte przedmiotem zamówienia?

Odpowiedź 6:

Roboty związane z założeniem zieleńców zostały zawarte w p. 55 Kosztorysu ofertowego.

Pytanie 7:

W poz. 56 przedmiaru robót drogowych uwzględniono sadzenie 42 sztuk drzew. W dokumentacji nie odnajdujemy wykazu drzew do sadzenia. Jeżeli są one objęte przedmiotem zamówienia prosimy o wykaz drzew.

Odpowiedź 7:

Należy przyjąć sadzonki o wysokości około 2,5 m z gatunków drzew liściastych wolnorosnących (klon kulisty 50%, głóg ozdobny 50%).

Pytanie 8:

W poz. 49 przedmiaru robót drogowych uwzględniono ogrodzenie ze zdobionych przęseł stalowych, w SST jest załączona specyfikacja dotycząca tych robót, na planie zagospodarowania terenu ogrodzenia nie ma; czy przedmiot zamówienia obejmuje te roboty?

Odpowiedź 8:

Ogrodzenie nie jest przedmiotem zamówienia. Dołączono zmodyfikowany kosztorys.

Pytanie 9:

Jakiej grubości są nawierzchnie do rozbiórki – poz. 8 do 12 kosztorysu?

Odpowiedź 9:

Grubość warstw nawierzchni do rozbiórki wskazanych w pkt. 8 i 12 wynoszą odpowiednio: pkt. 8 – średnio15 cm; pkt. 12 – średnio 10 cm.

Pytanie 10:

.... zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST i rysunki wiat przystankowych.

Odpowiedź 10:

Dokumentacja projektowa przewiduje jedynie rozebranie istniejących wiat przystankowych i ich ponowne ustawienie, z tego względu nie zamieszczone zostały SST i rysunki wiat. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie i określić zakres prac wymaganych przy przedmiotowych pracach.

Pytanie 11:

Dokumentacja dot. nasadzeń: podanie rodzaju drzew i ich wielkości.

Odpowiedź 11:

Należy przyjąć sadzonki o wysokości około 2,5 m z gatunków drzew liściastych wolnorosnących (klon kulisty 50%, głóg ozdobny 50%).

Pytanie 12:

Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót, który w przypadku rozliczenia ryczałtowego jest niezbędny do rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia. Zamieszczenie przedmiaru  wyeliminowałoby większość poniższych pytań.

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie przewiduje udostępniania przedmiaru robót. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 13:

 Prosimy o podanie grubości podbudowy kruszywowej do rozbiórki (poz. 8 kosztorysu).

Odpowiedź 13:

Do rozbiórki należy przyjąć podbudowę kruszywową o średniej grubości 15 cm.

Pytanie 14:

Prosimy o podanie grubości nawierzchni bitumicznej do rozbiórki (poz. 9 kosztorysu).

Odpowiedź 14:

Do rozbiórki należy przyjąć nawierzchnie bitumiczne o średniej grubości 10 cm.

Pytanie 15:

Prosimy o informacje z jakiego materiału ma być wykonane zabezpieczenie drzew z poz. 6 kosztorysu.

Odpowiedź 15:

Wykonanie zabezpieczenia drzew należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi  w SST 01.02.01 przy założeniu podniesienia istniejącego terenu powyżej 0,5m.

Pytanie 16:

Prosimy o informację, ile jest zaworów wodociągowych, a ile gazowych w poz. 23 kosztorysu.

Odpowiedź 16:

Do regulacji należy przyjąć  6 szt. zaworów wodociągowych.

Pytanie 17:

W poz. 28 i 29 kosztorysu wpisano taką samą ilość podbudowy z kruszywa łamanego o różnych grubościach (16-20 i 21-25 cm). Według opisu technicznego pod drogą zaprojektowano podbudowę z kruszywa łamanego grubości 20 cm, natomiast podbudowa o grubości 25 cm jest wykonywana na zatokach autobusowych, pierścieniu ronda oraz, placu manewrowym, który nie wchodzi w zakres zamówienia. Czy taka sama ilość w wymienionych pozycjach nie jest błędem? Jeżeli tak. prosimy o podanie prawidłowych ilości, ponieważ z załączonych dokumentów nie można tego obliczyć.

Odpowiedź 17:

Podana pozycja nr 29  - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 21-25 cm w ilości 3577,2 m2 nie wchodzi w zakres zamówienia – została błędnie zamieszczona w kosztorysie. W związku z tym, została usunięta z kosztorysu. Dołączono zmodyfikowany kosztorys.

Pytanie 18:

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie grubości podbudowy z kruszywa łamanego: poz. 28 kosztorysu - gr. 20 cm, poz. 29 - 25 cm, poz. 30-15 cm.

Odpowiedź 18:

Grubość warstw podbudowy z kruszywa wynosi: poz. 28 – gr. 20 cm; poz. 30 – gr. 15 cm.

Pytanie 19:

Prosimy o potwierdzenie, że poz. 54 kosztorysu obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

Odpowiedź 19:

Poz. 54 kosztorysu dotyczy wykonania nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego gr. 4 cm.

Pytanie 20:

Według kosztorysu chodniki należy wykonać z kostki betonowej gr, 8 cm, natomiast na przekrojach normalnych jest to kostka grubości 6 cm. Prosimy o podanie koloru kostki oraz właściwej grubości.

Odpowiedź 20:

Chodniki należy wykonać z kostki betonowej grubości 6 cm – kolor szary.

Pytanie 21:

Prosimy o informację, z jakich elementów mają być wykonane zjazdy w poz. 57 kosztorysu (grubość i kolor kostki itd.). Prosimy o informację, czy w pozycji należy ująć tylko wykonanie nawierzchni? Jeżeli nie, prosimy o podanie poszczególnych warstw wraz z grubościami.

Odpowiedź 21:

Szczegóły konstrukcyjny elementów zjazdów indywidualnych zamieszczone są w projekcie budowlanym branży drogowej.

Pytanie 22:

Do dokumentacji dołączono rysunek stojaków rowerowych, natomiast w kosztorysie ich nie ujęto. Prosimy o podanie ilości stojaków oraz uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź 22:

Należy wykonać 10 stojaków rowerowych zgodnie z załączonymi rysunkami w lokalizacji wskazanej na PZT.

Pytanie 23:

W części opisowej umieszczono Tab. nr 2 i 3 dotyczącą palcu manewrowego. W związku z tym, ze wykonanie placu nie wchodzi w zakres ww. zadania prosimy o potwierdzenie, ze nie należy ujmować humusowania ujętego w ww. tabelach.

Odpowiedź 23:

Zamawiający potwierdza, że nie należy ujmować humusowania i plantowania ujętych w tabeli 2 i 3.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw polodowcowych zgodnie z WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010?

Odpowiedź 24:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów zgodnych z wymaganiami SST (w tym także z WT-2).

Pytanie 25:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z AC 5S 50/70 KR1-2 dla projektowanej grubości warstwy technologicznej 2,0 - 4,0cm według obowiązującej aktualnie normy PN-EN 13108-1 oraz WT-2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010?

Odpowiedź 25:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu AC 5S 50/70 dla projektowanej grubości warstwy 4,0 cm.

Pytanie 26:

Według SST D.05.03,01 pierścień ronda należy wykonać z kostki kamiennej regularnej, natomiast według kosztorysu ma to być kostka rzędowa. Prosimy o ujednolicenie zapisów.

Odpowiedź 26:

Pierścień ronda należy wykonać z kostki kamiennej nieregularnej gr 14-16cm.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający dopuści wykonanie trawników dywanowych hydroobsiewem?

Odpowiedź 27:

Zamawiający dopuszcza wykonania trawników dywanowych hydroobsiewem pod warunkiem spełnienia wymagań SST.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 28:

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały najnowsze aktualne wytyczne techniczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź 29:

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT2-2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pytanie 30:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID na przedmiotowe Zadanie.

Odpowiedź 30:

Zamawiający posiada ostateczny ZRID na przedmiotowe zadanie. W załączeniu skan decyzji.

Pytanie 31:

Pozycja numer 56 kosztorysu dla branży drogowej mówi o sadzeniu drzew. Zwracamy się o podanie gatunków drzew do posadzenia.

Odpowiedź 31:

Należy przyjąć sadzonki o wysokości około 2,5 m z gatunków drzew liściastych wolnorosnących (klon kulisty 50%, głóg ozdobny 50%).

Pytanie 32:

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumentację dotyczącą branży telekomunikacyjnej.

Odpowiedź 32:

Zamawiający zamieszcza dokumentację dotyczącą branży telekomunikacyjnej.

Pytanie 33:

 Pozycja numer 9 kosztorysu dla branży drogowej mówi o rozbiórce nawierzchni z mieszanek - mineralno- bitumicznych. Zwracamy się o wskazanie grubości warstw bitumicznych do rozebrania.

Odpowiedź 33:

Do rozbiórki należy przyjąć nawierzchnie bitumiczne o średniej grubości 10 cm.

Pytanie 34:

Rysunek Projektu Zagospodarowania Terenu wskazuje 10 szt stojaków na rowery, kosztorys dla branży drogowej nie podaje tego typu robót. Zwracamy się o dodanie do kosztorysu pozycji dotyczącej ustawienia stojaków na rowery w ilości 10 szt.

Odpowiedź 34:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Pytanie 35:

Pozycje kosztorysu o numerach 2-4 wskazują na karczowanie drzew, natomiast rysunek Inwentaryzacji zieleni podaje 15 drzew do wycinki oraz 3 pnie do wykarczowania. Zwracamy się o potwierdzenie, iż w ramach w/w Zadania należy wykonać zakres robót podany w pozycjach numer 2-4 kosztorysu branży drogowej dotyczący jedynie karczowania pni.

Odpowiedź 35:

Pozycje kosztorysowe branży drogowej 2-4 dotyczą  karczowania pni oraz uporządkowania terenu zgodnie z SST.

Pytanie 36:

 Pozycja numer 53 kosztorysu branży drogowej podaje grubość kostki brukowej betonowej 8 cm, natomiast punkt 1.3. SST D.08.02.02. oraz punkt 5.4.c opisu technicznego wskazuje na grubość 6 cm. Zwracamy się o sprecyzowanie grubości kostki betonowej przeznaczonej do ułożenia chodników.

Odpowiedź 36:

Nawierzchnię chodników należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego.

Pytanie 37:

Zwracamy się o dokładne sprecyzowanie zakresu robót kanalizacji deszczowej ( od studni do studni)

Odpowiedź 37:

Zakres robót kanalizacji deszczowej: od studni D7  do studni D16 ( z wyłączeniem studni D21, D22, D13 i D15 oraz wpustów W8, W12, W13, W18, W19), oraz odcinek od studni D10 do studni D19.

Pytanie 38:

 Długość kanału fi 250 mm w przedmiarze to 22,0 m, na mapie to 38,0 rn, długość przykanalików w przedmiarze to 131,0 m, w zestawieniu tabelarycznym Rys. 4 to 149,0 m . Zwracamy się o odpowiedź, jakie długości kanałów są do wbudowania.

Odpowiedź 38:

Długość kanału D250mm oraz przykanalików podana w przedmiarze jest prawidłowa. Odcinki: D13-D21, D15-D22 oraz odcinki do wpustów W8, W12, W13, W18, W19 zostały wykonane  w etapie I.

Pytanie 39:

Średnice studni podane w przedmiarze nie zgadzają się ze średnicami na profilach, które średnice brać jako właściwe?

Odpowiedź 39:

Właściwa średnica studni D14 w kosztorysie ofertowym wynosi 1000mm.

Pytanie 40:

Ilość wpustów i studni na planie sytuacyjnym jest większa niż w przedmiarze: Na mapie sytuacyjnej wpustów 27 szt., w przedmiarze 22 szt., na mapie 16 studni, w przedmiarze 10 szt., prosimy o podanie dokładnej liczby studni i wpustów.

Pytanie 40:

Ilość wpustów i studni w przedmiarze jest podana prawidłowo.

Pytanie 41:

W nawiązaniu do pisma 676/3, WBiD.2201-23/12 z dnia 16.10.2012 r, czy Zamawiający pozwala na zamianę rur GRP na rury PVC lite klasy S ?

Odpowiedź 41:

W opracowaniu projektowym zostały przyjęte (jako przewody główne) rury z żywic poliestrowych GRP,  także obliczenia hydrauliczne zostały dokonane w oparciu o ten materiał. Zamawiający nie widzi uzasadnionej technologicznie  potrzeby  zamiany materiału na PVC.

Pytanie 42:

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie do przedmiotowej dokumentacji szczegółowego wykaz robót jaki ma być wykonany w ETAPIE I ponieważ plansza zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pt. „Plan Zagospodarowania Terenu – Etap II” nie obrazuje w sposób jednoznaczny zakresu robót jaki należy wykonać w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z powyższym przedmiot postępowania nie jest opisany w sposób jednoznaczny oraz przejrzysty a co jest naruszeniem ustawy PZP.

Odpowiedź 42:

Pełna dokumentacja przetargowa oraz projektowa etapu I znajduje się na stronie BIP PZDW.

Pytanie 43:

 Zwracamy się do Zamawiającego o zamieszczenie do przedmiotowej dokumentacji szczegółowych badań geologicznych dotyczących przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 43:

Zamawiający dołącza opinię geotechniczną.

Pytanie 44:

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie szczegółowego terminu wykonania robót zleconych przez Zamawiającego w Etapie I zadania.

Odpowiedź 44:

Prace związane z etapem I zadania zostały ukończone w grudniu 2013r.

Pytanie 45:

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie iż plac manewrowy wraz z parkingiem zostaną wykonane w ramach etapu I zadania.

Odpowiedź 45:

Prace związane z budową placu manewrowego oraz parkingu zostały wykonane w ramach etapu I zadania.

Pytanie 46:

 Z  treści  §  8  ust.  1  pkt  6  umowy  wynika,  że:  „za niewykonanie lub nierzetelne  wykonanie  poleceń  Zamawiającego  lub inspektora nadzoru, lub obowiązków  wynikających  z zapisów umowy lub SIWZ w wysokości 5000,00zł za każdorazowe stwierdzone uchybienie, W  związku  z tym, ubiegający się o udzielenie zamówienia prosi o wskazanie (zdefiniowanie) przez Zamawiającego: czym jest niewykonanie lub nierzetelne wykonanie  polecenia  przez  Zamawiającego, oraz jakich poleceń dotyczy ta kara?

Odpowiedź 46:

Kara umowna dotyczy poleceń określonych w § 13 ust. 2 wzoru umowy i zostanie naliczona każdorazowo w przypadku niewykonania takiego polecenia, lub jego wykonania w sposób nieprawidłowy, tj. niezgodnie z dyspozycją w nim zawartą.

Pytanie 47:

Zamawiający  w  §  3  ust.  1  Wzoru  Umowy  wskazał,  że zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  ryczałtowe,  natomiast  w  ust.  2 § 3 ww. Wzoru wskazał, że wynagrodzenie ustala do kwoty X. W   związku   z  tym,  Ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zapytuje Zamawiającego,   czy   Zamawiający   potwierdza,   że   zapłaci   Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe?

Odpowiedź 47:

Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 wzoru umowy Wykonawcy niniejszego zamówienia przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe. Zapis § ust. 2 wynika z postanowienia § 28 ust. 1 pkt 11.

Pytanie 48:

Zamawiający  w § 9 ust. 1 Wzoru Umowy wskazał, że okres gwarancji i rękojmi na  roboty  w tym oznakowanie poziome wynosi 5 lat, od odbioru ostatecznego dokonanego  przez  Zamawiającego,  natomiast  w  ust.  2  pkt  1  i 2 tegoż paragrafu   Zamawiający   wskazał,  że  bieg  okresu  gwarancji  i  rękojmi rozpoczyna  się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia. Z uwagi na to, że data odbioru ostatecznego może być nie być tożsama z datą potwierdzenia   usunięcia   wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym przedmiotu  zamówienia i datą wymiany materiałów i urządzeń, Ubiegający się o  udzielenie zamówienia informuje Zamawiającego, że zgodnie z treścią art. 647  k.c.  (co potwierdza też sam Zamawiający w § 23 pkt. 3 wzoru Umowy) do podstawowych  obowiązków  Zamawiającego  należy dokonanie odbioru robót. Co więcej  Ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  wskazuje,  że zgodnie z obowiązującą  linią  orzeczniczą,  warunkiem  skuteczności odbioru nie jest jego  bezusterkowość.  Stanowisko  takie  znajduje odzwierciedlenie m.in. w Wyroku  Sądu  Apelacyjnego  w  Gdańsku z dnia 09.07.2013r. (Sygn. akt V ACa 332/13),  gdzie  Sąd  stwierdził,  że: „Przepis art. 647 k.c. nie stanowi o tym,  że odbiór odnosi się tylko do robót wykonanych w całości i bez wad, a zatem  nie  znajduje  żadnego  uzasadnienia stanowisko, że odbiór następuje tylko  wtedy, gdy roboty zostały wykonane w całości i nie mają żadnych wad, czyli  nastąpił  odbiór  „skuteczny”.  Gdyby zaakceptować takie stanowisko, odbiory   robót   przeciągałyby   się  w  czasie,  a  nierzadko  nigdy  nie dochodziłyby do skutku”.

Odpowiedź 48:

Brak zgody na zmianę. Kwestionowany zapis dot. biegu okresu rękojmi i gwarancji, natomiast powoływane przez Wykonawcę przepisy oraz orzeczenie dotyczą kwestii odbioru robót i nie mają do tego zapisu zastosowania.

Pytanie 49:

Zamawiający  w  §  9 ust. 7 Wzoru Umowy wskazał, że: „W przypadku usunięcia przez  Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji ….biegnie na nowo…”. W  związku  z  tym,  że  ani kodeks cywilny, ani orzecznictwo nie definiują pojęcia  „wady  istotnej”  Ubiegający  się  o udzielenie zamówienia wnosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „wadę istotną”.

Odpowiedź 49:

W doktrynie prawa oraz orzecznictwie pojęcie wady istotnej zostało zdefiniowane. Zauważa się, że wady istotne polegają na tym, że dzieło jest niezdatne do umówionego użytku, czy to dlatego, że nie posiada koniecznych cech pozwalających na jego eksploatację (np. wykonane urządzenie jest niesprawne i nie jest możliwe jego uruchomienie), ale także wtedy, gdy dyskwalifikuje je sama forma zewnętrzna (zaprojektowano rzecz bez uwzględnienia elementarnych wymagań estetycznych czy przestrzennych), (E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Wyd. 5, Warszawa 2013 – komentarz do art. 637 k.c.).  Ponadto rozróżnienie na wady istotne i nieistotne znajdowało wielokrotnie odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów (zob. np. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 8 stycznia 1999 r. I CKN 957/97; Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 listopada 2012 r. II CSK 183/12; Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 października 2003 r. I CK 137/02).

Pytanie 50:

Zamawiający w § 27 ust. 1 pkt 1 lit. c) Wzoru Umowy wskazał, że Zamawiający może  odstąpić  od  umowy, jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje  ich  przez  okres  5 dni, natomiast w § 27 ust. 1 pkt 1 lit. e) Wzoru  Umowy  wskazał, Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia  się z rozpoczęciem lub zakończeniem robót, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć je w terminie. Z  powyższego  wynika, że już okres 5 dni uznaje Zamawiający za tak dalekie opóźnienie,  iż  jest  to  powodem  do  odstąpienia  od  umowy.  Z uwagi na powyższe,  Ubiegający  się o udzielenie zamówienia wnosi o usunięcie z § 27 ust. 1 pkt 1 lit. c) Wzoru Umowy zapisu „5 dni” i zmianę tego terminu na co najmniej „15 dni”.

Odpowiedź 50:

Brak zgody na zmianę – wskazywane postanowienia dotyczą dwóch odrębnych podstaw do odstąpienia od umowy.

Pytanie 51:

Ubiegający  się  o  udzielenie zamówienia wnosi o usunięcie § 28 ust. 1 pkt 11)  Wzoru  Umowy  w  zakresie  w  jakim  przewiduje  on  możliwość  zmiany wynagrodzenia  ryczałtowego  w  wyniku rezygnacji z wykonania danej pozycji kosztorysowej  określonej  w kosztorysie ofertowym i pozostawienie zapisów, przewidujących  możliwość  zmiany  wynagrodzenia  ryczałtowego  w przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia. Uzasadnieniem  dla  wniosku o zmianę w tym zakresie jest fakt, że zarówno z SIWZ  dla  przedmiotowego  postępowania  jak  i  orzecznictwem KIO i sądów, przedmiar   (kosztorys)  w  przypadku  wynagrodzenia  ryczałtowego  nie  ma charakteru  wiążącego  dla określenia przedmiotu umowy o roboty budowlane a jedynie   charakter   pomocniczy.  Dlatego  zmiany  w  stosunku  do  ilości przedmiarowych,  w  sytuacji  wykonania całości robót budowlanych, nie mogą uzasadniać  zmiany  „zakresu”  umowy  i  konsekwentnie zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Podkreślamy, że tak zdefiniował kosztorys zamawiający w m.in. pkt  XVI  2  SIWZ  zgodnie  z którym kosztorys ma zaś charakter pomocniczy. Takie  znaczenie  kosztorysu  dla  wykonania  umowy  o  roboty  budowlane z ryczałtowo  zdefiniowanym  wynagrodzeniem potwierdza również rozporządzenie Ministra   Infrastruktury   z   2  września  2004r.  w  sprawie  w  sprawie szczegółowego   zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji technicznych   wykonania   i   odbioru   robót  budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego   zgodnie  z  którym  jeśli  zamówienie  na  roboty budowlane,  o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z  wolnej  ręki  lub  w  istotnych  postanowieniach  umowy  przyjęto zasadę wynagrodzenia  ryczałtowego,  dokumentacja  projektowa  może  nie obejmować przedmiaru  robót  (§4  ust  3).  Ponad  to w uzasadnieniu wniosku o zmianę wskazujemy  na  wyrok  KIO  z  dnia  28  lipca 2010 r., w sprawie sygn. akt KIO/UZP  1491/10  zgodnie z którym „Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają  zobrazować  skalę  roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów   inwestycji,   wobec  czego  przedmiarowi  robót  można  przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego, którego znaczenie sprowadza się do    czynności   skalkulowania   kosztów   realizacji   zadania,   a   nie wyszczególnienia  materiałów  i  prac,  które  składają się na zamówienie”. Potwierdza  on  zasadność stwierdzenia, że wykonanie poszczególnych pozycji kosztorysowych  w  ilości  mniejszej  od  wstępnie szacowanej w kosztorysie ofertowym  przy  jednoczesnym  kompletnym  i  całościowym wykonaniu zakresu robót,  na  który  składają  się te ilości nie oznacza zmniejszenia zakresu robót a tym samym nie uzasadnia zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego.

Odpowiedź 51:

Brak zgody na zmianę – kwestionowany zapis ustanawia jedynie możliwość zmiany umowy, nie skutkuje natomiast powstaniem obowiązku po żadnej ze stron umowy.

Białystok, dn. 2014.02.14Numer ogłoszenia: 36156 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 - rozbudowa skrzyżowania w Supraślu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 - rozbudowa skrzyżowania w Supraślu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na przebudowie/rozbudowie/budowie drogi publicznej klasy min. Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. (brutto) wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 100 Mg/h (informacja o dostępie), 2) laboratorium drogowe (informacja o dostępie).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagany jest:

KIEROWNIK BUDOWY winien:

1) posiadać właściwe uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami,

2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na wykonanym i rozliczonym min. jednym zadaniu dot. przebudowy/ rozbudowy /budowy drogi publicznej klasy min Z.

KIEROWNIK ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH winien:

posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji kierownika robót elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;

KIEROWNIK ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH winien:

posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

KIEROWNIK ROBÓT SANITARNYCH winien:

posiadać uprawnienia do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej na robotach związanych z przedmiotowym zamówieniem.

GEODETA winien: posiadać uprawnienia:

1) w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji,

2) w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

3) w zakresie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie), *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty innych podmiotów. 1) Poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: Powołanie się przez Wykonawcę na doświadczenie podmiotu trzeciego i posiadane przez niego referencje będzie dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (co do zasady jako podwykonawca). 5. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Zamawiający dopuści taką ofertę, do której zostanie załączony dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa (wzór).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydzial Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2014-01-31

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-03-07

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-01-31