Ogłoszenie o zamówieniu Nr 34632 - 2014 z dnia 30.01.2014 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Jaczno - Nowy Dwór k/m Bieniowce - Robota budowlana

 

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 670 Jaczno – Nowy Dwór k/m Bieniowce. zakończone zostało wyborem oferty firmy STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:

1. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz, ul. Ciołkowskiego 24, 15-545 Białystok  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 5 204 708,10 zł);

2.  P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 4 000 185,77 zł);

3.   STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 3 960 377,54 zł).

  10.03.2014r.

  


UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 20.02.2014 R.

 


 

ZMIANA I UZUPEŁNIENIE  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę i uzupełnienie do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 670 Jaczno – Nowy Dwór k/m Bieniowce, poprzez załączenie skorygowanego kosztorysu ofertowego – Przepust A i B i uzupełnienie o  Rysunek 7C.

Dokumenty do pobrania – dostępne w załączniku.

  

17.02.2014 r.

 


 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Jaczno – Nowy Dwór k/m Bieniowce.

Załączniki: SIWZ po zmianach, SST po zmianach, kosztorys ofertowy po zmianach, rysunek po zmianach do pobrania poniżej.

Białystok, dn. 2014.02.14


ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zmiana dotyczy Opisu technicznego Projektu budowlanego, strona 44, pkt. 4.10 Konstrukcja nawierzchni.

Tekst po zmianie:

Przed ułożeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni należy zagęścić podłoże gruntowe do współczynnika Is≥1,00 (KR5) i Is≥1,00 (KR2) dla nawierzchni jezdni oraz Is≥0,97 dla pozostałych nawierzchni.

Zmiana dotyczy Opisu technicznego Projektu budowlanego, strona 44, pkt. 4.10 Konstrukcja nawierzchni.

Białystok, dn.2014.02.14


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Jaczno – Nowy Dwór k/m Bieniowce., Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku załącza odpowiedzi w załaczniku poniżej.

Białystok, dn. 2014.02.14


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Jaczno – Nowy Dwór k/m Bieniowce., Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1

Zgodnie z SIWZ III.5 – materiały z rozbiórki których przejęcie Zamawiający potwierdzi protokolarnie (stanowiące własność zamawiającego) należy odwieść na odległość do 50 km, czy faktycznie trzeba będzie odwieźć na 50 km?

Czy nadmiar gruntu z wykopu i nadmiar humusu będzie własnością Zamawiającego; jeśli tak to na jaką odległość należy go odwieźć?

Odpowiedź 1:

PZDW nie przewiduje zmian w kwestii odległości odwozu materiałów z rozbiórki. Materiały uzyskane z rozbiórki, których przejęcia Zamawiający nie potwierdzi protokolarnie stanowią własność Wykonawcy robót.

Pytanie 2

Prosimy o zamieszczenie Przedmiaru Robót.

Odpowiedź 2:

Dla potrzeb prawidłowej wyceny potencjalny wykonawca może sporządzić przedmiar robót (dla własnych potrzeb, jako materiał pomocniczy) na podstawie materiałów zamieszczonych przez Zamawiającego w SIWZ.

Pytanie 3

W części rysunkowej dokumentacji zamieszczono dwa przekroje normalne dotyczące przebiegu drogi wojewódzkiej różniące się opisem warstwy ścieralnej (rozbieżności dotyczą zapisów w kosztorysie ofertowym na wykonanie warstwy ścieralnej, a załączoną szczegółową specyfikacją techniczną warstwy ścieralnej). Prosimy o sprecyzowanie wymagań.

Odpowiedź 3:

Warstwę ścieralna drogi wojewódzkiej nr 670 należy wykonać z betonu asfaltowego gr . 5 cm

Białystok, dn. 2014.02.12


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 34632-2014 z dnia 2014-01-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok
Zakres robót budowlanych obejmuje: - wykonanie przebudowy i poszerzenia jezdni do szerokości 7,0m (2 pasy ruchu po 3,5m) i pobocza o szerokości 1,5m; - wykonanie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem KR5; - rozbiórkę...
Termin składania ofert: 2014-02-14


Numer ogłoszenia: 49884 - 2014; data zamieszczenia: 12.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 34632 - 2014 data 30.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, sala konferencyjna..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.02.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, sala konferencyjna.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 670 Jaczno - Nowy Dwór k/m Bieniowce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót budowlanych obejmuje: - wykonanie przebudowy i poszerzenia jezdni do szerokości 7,0m (2 pasy ruchu po 3,5m) i pobocza o szerokości 1,5m; - wykonanie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchem KR5; - rozbiórkę istniejącej konstrukcji jezdni na odcinkach przebudowywanej drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych; - budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów; - korektę geometrii łuków poziomych i pionowych drogi wojewódzkiej; - wykonanie przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 670 w km 60+261 z drogami powiatowymi; - budowę zatok autobusowych i chodników; - przebudowę i rozbiórkę drogowych obiektów inżynierskich; - poprawa systemu odwodnienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zadanie polegające na przebudowie/rozbudowie/budowie drogi publicznej klasy min. Z (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. (brutto) wraz z potwierdzeniem, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 100 Mgh (informacja o dostępie), 2) laboratorium drogowe (informacja o dostępie).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie spełnienia warunku wymagany jest: 1. KIEROWNIK BUDOWY winien: 1) posiadać właściwe uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami, 2) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na wykonanym i rozliczonym min. jednym zadaniu dot. przebudowy/ rozbudowy /budowy drogi publicznej klasy min Z. 2. GEODETA winien: posiadać uprawnienia: 1) w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, 2) w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, 3) w zakresie rozgraniczenia i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.(Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie), *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.;

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych art. 26 ust. 2b ustawy zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu: - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał). Z treści dokumentu musi jasno wynikać: a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. (Wzór przykładowego zobowiązania dołączono do SIWZ) Jeżeli, Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów: - oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust.1 ustawy. - aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, sala konferencyjna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Tomkiel wydział zamówień publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2014-01-30

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-03-10

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-01-30