Ogłoszenie o zamówieniu Nr 16997-2014 z dnia 27.01.2014 r. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w roku 2014 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce. Usługa.

 


     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w roku 2014 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:

 1. Przedsiębiorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o. o., ul. Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka  
 • pług szczytowy na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt.

(03) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Trakt Sp. z o. o., ul 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 • równiarka samojezdna na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt.,
 • ładowarka na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt.

(04) PHU NEJMAN Anna Nejman, ul. Łagodna 22, 15-641 Klepacze

 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. 

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

(01) Przedsiębiorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o. o., ul Fabryka Chemiczna 19, 17-200 Hajnówka

 • pług szczytowy na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 685, 686, 687 – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,

(02) Leśny Zakład Usługowy „LASBUD” Sp. z o. o., Zaścianki, ul Szosa Baranowicka 39, 15-521 Białystok

 • równiarka samojezdna na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 95,45 pkt.,

(03) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Trakt Sp. z o. o., ul 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 • równiarka samojezdna na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 94,75 pkt.,

(04) PHU NEJMAN Anna Nejman, ul. Łagodna 22, 15-641 Klepacze

 • pług szczytowy na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 81,91 pkt.,

(05) MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 • ładowarka na drogi Nr 659, 682, 676, 681, 678 Białystok - Markowszczyzna – 1 szt. – oferta uzyskała 32,33 pkt., 

Białystok, dnia 07.02.2014 r.

 


     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w roku 2014 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

I. Zakończone zostało wyborem następujących ofert:

 1. Zdzisław Wyszyński Firma Handlowo – Usługowa, ul. Szkolna 29, 18-230 Ciechanowiec  
 • pług jednostronny na sieć dróg RDW – 1 szt.,
 • ładowarka na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt.,
 • ładowarka na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. 

(02) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Trakt Sp. z o. o., ul 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie  

 • równiarka samojezdna na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. 

(03) Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze

 • równiarka samojezdna na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. 

Wybrano oferty korzystne cenowo, spełniające jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

(01) Zdzisław Wyszyński Firma Handlowo – Usługowa, ul. Szkolna 29, 18-230 Ciechanowiec

 • pług jednostronny na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 95,90 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 91,03 pkt. 

(02) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Trakt Sp. z o. o., ul 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

 • równiarka samojezdna na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 681, 694, 690 Czyżew - Ciechanowiec – 1 szt. – oferta uzyskała 56,67 pkt. 

(03) Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J Anna Renata Jarocka, ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze

 • pług jednostronny na sieć dróg RDW – 1 szt. – oferta uzyskała 55,31 pkt.,
 • równiarka samojezdna na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt.,
 • ładowarka na drogi Nr 693, 640, 658, 690 Ciechanowiec - Siemiatycze – 1 szt. – oferta uzyskała 77,78 pkt. 

Białystok, dnia 07.02.2014 r.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w roku 2014 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce zakończone zostało wyborem Pana oferty: 

(01) Usługi Transportowe Mirosław Bandziul ul. Tysiąclecia PP 42, 16-200 Dąbrowa Białostocka  

 • pług jednostronny na drogi Nr 673 Lipsk-Sokolany, 670 Dąbrowa B.-granica państwa – 2 szt. 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą jednocześnie warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:

(oferowane jednostki sprzętowe wraz z punktacją przy jedynym kryterium oceny – najniższa cena).

(01) Usługi Transportowe Mirosław Bandziul ul. Tysiąclecia PP 42, 16-200 Dąbrowa Białostocka

 • pług jednostronny na drogi Nr 673 Lipsk-Sokolany, 670 Dąbrowa B.-granica państwa – 2 szt. – oferta uzyskała 100,00 pkt. 

Białystok, dnia 07.02.2014 r.

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/


Białystok: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie roku 2014 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.
Numer ogłoszenia: 16997 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie roku 2014 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie odśnieżania dróg.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli, Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał) dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zmówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania załączono do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - wzór umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w roku 2014 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 1: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie odśnieżania dróg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w roku 2014 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 2: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie odśnieżania dróg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w roku 2014 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na zadania: zadanie 3: Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w zakresie odśnieżania dróg.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Godlewski - Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Krzysztof Godlewski

Wprowadzający: Krzysztof Godlewski

Data wprowadzenia: 2014-01-27

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2014-02-07

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2014-01-27