Remont nawierzchni drogi woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Maz. w miejscowości Konarzyce, km 4+943 - 4+975, 5+150 - 5+350, 5+625 - 5+775. Roboty budowlane.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży z siedzibą przy ul. Poligonowej 30, działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Maz. w miejscowości Konarzyce, km 4+943 – 4+975, 5+150 – 5+350, 5+625 – 5+775 ”  zostało zakończone wyborem oferty firmy BIK –PROJEKT Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32.  

Wybrano ofertę korzystną cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu wzięła udział firma BIK – PROJEKT Sp. z o. o. 18-400 Łomża ul. Poligonowa 32  – przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena)  - z ceną ofertową 459 157,06 zł.

 08.10.2013r.

 


 

 

ODPOWIEDŹ  NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży, w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy z dnia 20.09.2013r. dotyczące przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomza – Śniadowo – Ostrów Maz. w miejscowości Konarzyce, km 4+943 - 4+975, 5+150 - 5+350, 5+625 - 5+775”, wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1:

W kosztorysie ofertowym poz.7 „wykonanie warstwy mrozochronnej z piasku mechanicznie gr. w-wy 25cm” i SIWZ określono materiał – piasek, natomiast na przekrojach normalnych określono materiał – pospółka. Prosimy o ujednolicenie stanowiska.

Odpowiedź  nr 1:

Rodzaj i wymagania jakie muszą spełniać kruszywa, przy wykonywaniu warstwy odsączającej, zostały określone w pkt. 2.2. SST D-04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające.

Pytanie nr 2:

W kosztorysie ofertowym poz. 10 „Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno –asfaltowej grysowo – żwirowej dowożonej z odl. …km, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm”. prosimy o określenie rodzaju i uziarnienia kruszywa oraz rodzaj asfaltu.

Odpowiedź nr 2:

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować kruszywa spełniające wymagania SST D-04.07.01a dla kategorii ruchu KR3 „Podbudowa z betonu asfaltowego” wg WT-1 i WT-2 z 2010r. i kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 3:

W kosztorysie ofertowym poz. 11 „Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno –asfaltową grysową dowożoną z odl. …km, gr. warstwy śr. 4,0cm” prosimy o określenie rodzaju i uziarnienia kruszywa oraz rodzaj asfaltu. Jednocześnie prosimy o wyjaśnienie: w przedmiarze jest warstwa wyrównawcza gr. 4,0cm, natomiast w przekrojach 2cm.   

Odpowiedź  nr 3:

Do warstwy wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanka mineralno – asfaltową należy stosować kruszywa spełniające wymagania SST D-05.03.05a,b dla kategorii ruchu KR3 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” - Warstwa ścieralna, Warstwa wiążąca, Wg WT-1 i WT-2 z 2010r. i kosztorysu ofertowego.

Przy obliczaniu objętości mieszanki do wyrównania wzięto pod uwagę istniejące koleiny i inne nierówności nawierzchni.

Pytanie nr 4:

W kosztorysie ofertowym poz. 13.1 „Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno –asfaltowej grysowej dowożonej z odległości do…km, grub. warstwy po zagęszczeniu 8cm”  prosimy o określenie  rodzaju i uziarnienia kruszywa oraz rodzaju asfaltu.

Pytanie nr 5:

W kosztorysie ofertowym poz. 13.2 „Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno –asfaltowej grysowej dowożonej z odległości do…km, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm”  prosimy o określenie  rodzaju i uziarnienia kruszywa oraz rodzaju asfaltu.

Odpowiedź nr 4 i 5:

Do warstwy wiążącej oraz do warstwy ścieralnej należy stosować kruszywa spełniające wymagania SST D-05.03.05a,b dla kategorii ruchu KR3 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” - Warstwa ścieralna, Warstwa wiążąca., Wg WT-1 i WT-2 z 2010r. i kosztorysu ofertowego.

Pytanie nr 6:

W SIWZ w pkt.V ust.2 jest zapisane: „Zakończenie realizacji zamówienia: 30dni od dnia podpisania umowy”, natomiast zakres robót uwzględnia też wykonanie czasowej organizacji ruchu, której zatwierdzenie w trzech instytucjach wymaga min. 3 tygodnie. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego problemu.

Odpowiedź nr 6.

Zamawiający nie widzi możliwości przedłużenia terminu realizacji zadania.

 

Białystok, dnia 23.09.2013r.

 


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
________________________________________


Białystok: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Maz. w miejscowości Konarzyce, km 4+943 - 4+975, 5+150 - 5+350, 5+625 - 5+775.
Numer ogłoszenia: 185141 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Maz. w miejscowości Konarzyce, km 4+943 - 4+975, 5+150 - 5+350, 5+625 - 5+775..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Maz. w miejscowości Konarzyce, km 4+943 - 4+975, 5+150 - 5+350, 5+625 - 5+775..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.
 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zadanie polegające na remoncie-przebudowie-rozbudowie-budowie drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.0301999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz.430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: 1) wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 100Mg/h, (informacja o dostępie) 2) laboratorium drogowe (informacja o dostępie).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W zakresie spełnienia warunku wymagany jest: Kierownik robót winien posiadać właściwe uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej kierownika robót do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dowodów* dotyczących wymaganych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie), *Dowodem, o którym mowa powyżej jest poświadczenie. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowód traktowane będą również inne dokumenty Wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów,;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli, Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał) oraz dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
 

SEKCJA IV: PROCEDURA
 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży ul. Poligonowa 30.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży ul. Poligonowa 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Załączniki do treści

  • siwz (ZIP, 6,19 MB)

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Data wytworzenia: 2013-09-12

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2013-09-12

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2013-10-08

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2013-09-12