Ogłoszenie o zamówieniu Nr 342981 - 2011 z dnia 22.12.2011 Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012 benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 44 500 l, olej napędowy ok. 68 000 l, akcesoria samochodowe - dostawy

                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012 - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 44 500 l, olej napędowy ok. 68 000 l, akcesoria samochodowe, zakończone zostało na:
 
zadanie 1, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zadanie 6, zadanie 8, zadanie 9
wyborem oferty Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock.
 
zadanie 10
wyborem oferty Przedsiębiorstwa Transportowo – Sprzętowego Budownictwa „Transbud Ełk” Sp. z o. o., ul. Łukaszewicza 1, 19-300 Ełk.
 
Wybrano oferty najkorzystniejsze, spełniające warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną podpisane nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. do dnia 09.02.2012r., w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 6.
 
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
zadanie 1
Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 172 783,33 zł.);
zadanie 3
Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 37 266,23 zł.);
zadanie 4
Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 83 747,32 zł.;
 zadanie 5
1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 25 965,61 zł.;
zadanie 6
1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 60 461,57 zł.;
zadanie 8
1. Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „Transbud Ełk” Sp. z o. o.,                        ul. Łukaszewicza 1, 19-300 Ełk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 107 775,68 zł.;
2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 106 632,70 zł.;
zadanie 9
1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 45 951,57 zł.;
zadanie 10
Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe Budownictwa „Transbud Ełk” Sp. z o. o.,                        ul. Łukaszewicza 1, 19-300 Ełk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 37 085,42 zł.;
2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 37 150,00 zł.
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012 - benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 44 500 l, olej napędowy ok. 68 000 l, akcesoria samochodowe zostało unieważnione na zadanie 2 i zadanie 7, na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
Białystok, dn. 2012.01.12


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Numer ogłoszenia: 342981 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012 benzyna bezołowiowa PB 95 ok. 44 500 l, olej napędowy ok. 68 000 l, akcesoria samochodowe..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych (benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego ON) oraz akcesoriów samochodowych do samochodów stanowiących własność Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w roku 2012. Realizacja zamówienia polega na tankowaniu paliwa w stacjach Wykonawcy i zakupie akcesoriów samochodowych w następujących ilościach:

zad. 1 Białystok - Zarząd RDW Białystok 20 500 (PB95) 10 000 (ON)

zad. 2 Łapy 2 500 (PB 95) 4 000 (ON)

zad. 3 Wysokie Mazowieckie 2 500 (PB 95) 4 000 (ON)

zad. 4 Siemiatycze 4 500 (PB 95) 10 000 (ON)

zad. 5 Ciechanowiec 500 (PB 95) 4 000 (ON)

zad. 6 Dąbrowa Białostocka 2 500 (PB 95) 8 000 (ON)

zad. 7 Suchowola 2 500 (PB 95) 4 000 (ON)

zad. 8. Suwałki 4 500 (PB 95) 14 000 (ON)

zad. 9. Augustów 2 000 (PB 95) 6 000 (ON)

zad. 10. Sejny 2 500 (PB 95) 4 000 (ON).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • w zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: posiadanie aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • w zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówieniem na dostawę: benzyny bezołowiowej PB 95 lub oleju napędowego ON z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku dot. zadania 1 wymagane jest: 1) dysponowanie min. 2 stacjami tankowania paliw w granicach administracyjnych miasta Białegostoku , 2) dysponowanie minimum 200 stacjami tankowania paliw na terenie całego kraju, 3) zapewnienie bezgotówkowego zakupu paliw i akcesoriów samochodowych w systemie kart flotowych lub równoważnym na terenie miasta Białegostoku i na terenie całego kraju. W zakresie spełnienia warunku dot. zad. 2 - 10 wymagane jest dysponowanie stacjami paliw w wybranych miastach wskazanych w SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • w zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (brutto).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 1. koncesję, zezwolenie lub licencję
 2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 3. wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje min. 2 stacjami w granicach administracyjnych miasta Białegostoku oraz minimum 200 stacjami tankowania paliw na terenie całego kraju oraz zapewni bezgotówkowy zakup paliw i akcesoriów samochodowych w systemie kart flotowych lub równoważnym w stacjach na terenie miasta Białegostoku i całego kraju (dot. zadania Nr 1),

2) oświadczenie, że Wykonawca dysponuje stacjami tankowania paliw w wybranych miejscowościach wskazanych w ofercie (dot. zadania od Nr 2 do Nr 10),

3) wykaz stacji tankowania paliw wg załącznika Nr 5 (dot. zadania Nr 1),

4) wykaz stacji tankowania paliw wg załącznika Nr 6 (dot. zadania od Nr 2 do Nr 10),

5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6) dokumenty regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa wzór.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2012 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-12-22

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2012-01-26

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2011-12-22