Ogłoszenie o zamówieniu Nr 334443 - 2011 z dnia 16.12.2011Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego oraz infrastruktury informatycznej z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego; Zadanie 2: Zakup urządzeń komputerowych - Dostawa

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego oraz infrastruktury informatycznej z podziałem na zadania: zadanie 1: zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego; zadanie 2: zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania zostało unieważnione na zadanie 1, na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego oraz infrastruktury informatycznej z podziałem na zadania: zadanie 1: zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego; zadanie 2: zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania zakończone zostało na: zadanie 2 – wyborem oferty Centrum Informatyki „ZETO” S. A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok.  
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
zadanie 1
RIVER Jacek Bator Sp. J, ul. Lindego 2, 30-148 Kraków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 19 673,85 zł.);
zadanie 2
Centrum Informatyki „ZETO” S. A., ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 69 964,86 zł.);
Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe „KOMSERWIS” Sp. z o. o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową  74 674,53 zł.).
 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana nie później niż przed upływem terminu związania ofertą, tj. do dnia 25.01.2012r., w siedzibie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej 6.
 
Białystok, dn. 2011.12.27

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
 
W związku z zapytaniami potencjalnych Wykonawców w sprawie przetargu nieograniczonego na zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego oraz infrastruktury informatycznej z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego; Zadanie 2: Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania, o następującej treści:
„1. Jak należy rozumieć określony w Specyfikacji termin zakończenia wdrażania systemu kadrowo płacowego wraz z przeniesieniem danych z systemu obecnie używanego do dnia 31.12.2011 r. jeżeli termin złożenia oferty wyznaczony jest na dzień 27.12.2011 r. ? Jaki efekt wdrożenia Wykonawca powinien osiągnąć na dzień 31.12.2011 r.?
Posiadając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów wdrożenia systemów kadrowo płacowych uważamy, że fizyczną niemożliwością jest uruchomienie systemu w ciągu tak krótkiego czasu. Poprzez termin zakończenia Macrologic rozumie wykonanie czynności związanych z dostawą licencji, analizą wdrożeniową, instalacją systemu, przeniesieniem danych startowych, parametryzacją systemu, modyfikacjami systemu (o ile zachodzi taka potrzeba), szkoleniami dla operatorów oraz asystą przy pracy na danych rzeczywistych w efekcie których możliwa jest administracja kadrami oraz naliczanie płac zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.
2.  Z jaką datą Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dot. wdrożenia systemu kadrowo-płacowego oraz umowy licencyjnej?
3.  Jaki zakres danych (jakie dane kadrowe, jakie dane płacowe oraz za jaki okres czasu) podlegać będzie przeniesieniu do nowego programu kadrowo-płacowego?
4.  Czy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pliki z danymi do przeniesienia według podanego przez Wykonawcę formatu?
5.  Ilu pracowników zatrudnionych jest w przedsiębiorstwie Zamawiającego?
6.  Ile wystawianych jest umów zleceń oraz umów o dzieło w przeciętnym miesiącu w przedsiębiorstwie Zamawiającego?
7. Proszę o wyspecyfikowanie informacji na temat współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem Eurobudżet.
8. Czy system Eurobudżet jest oprogramowaniem firmy MiCOMP ?”
 
 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 Do dnia 31.12.2011 r. system powinien być zainstalowany i skonfigurowany do pracy w sieci Zamawiającego oraz musi zawierać wszystkie dane umożliwiające pracę w systemie od 1.01.2011 r.;
Ad. 2 Zamawiający przewiduje zawarcie umowy dotyczącej wdrożenia systemu kadrowo – płacowego oraz umowy licencyjnej dnia 28.12.2011 r.;
Ad. 3 Wymagane jest przeniesienie bieżących danych pracowników (dane identyfikacyjne , dane organizacyjne, dane adresowe, dane ubezpieczeniowe itp.);
Ad. 4 Potwierdzamy, że Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pliki z danymi do przeniesienia według podanego przez wykonawcę formatu.
Ad. 5 W Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest zatrudnionych 147 osób.
Ad. 6 Mniej niż 20 rocznie.
Ad. 7  System musi posiadać działający mechanizm przeksięgowania list płac do systemu Eurobudżet tzn. z zachowaniem specyfiki jednostki budżetowej (działy, wydziały, zadania, dysponenci), zgodnej ze standardem Eurobudżet. Zapis dekretów z klasyfikacją budżetową musi mieć postać plików XML importowanych przez Eurobudżet (zapis pliku w domyślnej lokalizacji, możliwość nadania nazwy pliku wymiany przez użytkownika, możliwość automatycznego nadawania nazwy pliku)
Referencja wyeksportowanego dekretu na listach płac – musi być zapisana na stałe na każdej zaksięgowanej liście płac:
na wykazie list płac oraz na każdej liście wypłat musi być widoczna sygnatura księgowa wyeksportowanego dekretu (tylko do odczytu, bez możliwości zmian/edycji),
musi istnieć możliwość odtworzenia wyeksportowanego dekretu – możliwość podglądu kompletnego, wyeksportowanego dekretu księgowego z konkretnej listy wypłat.
Ad. 8 Potwierdzamy, że system Eurobudżet jest oprogramowaniem firmy MiCOMP.
 
 
Białystok, dn. 2011.12.22


Numer ogłoszenia: 334443 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego oraz infrastruktury informatycznej z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego; Zadanie 2: Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego oraz infrastruktury informatycznej z podziałem na zadania: Zadanie 1: Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego Przedmiotem postępowania jest zakup i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Wydziału Spraw Pracowniczych jednostki budżetowej (zatrudniającej co najmniej 150 pracowników) - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (PZDW), tj. zakup i wdrożenie programu kadrowo-płacowego działającego w systemie MS Windows Server 2008 oraz współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem Eurobudżet. Zadanie 2: Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania. Komputery przenośne Komputery osobiste Skanery komputerowe Szafy kablowe Infrastruktura sieciowa Systemy baz danych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.45.00.00-7, 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5, 30.21.61.10-0, 31.21.33.00-5, 32.42.40.00-1, 48.61.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Nie dotyczy
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadanie 1: min. 1 zamówienie na dostawę systemu kadrowo-płacowego o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł (brutto), zadanie 2: min. 1 zamówienie na dostawę urządzeń komputerowych i oprogramowania na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (brutto), z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Nie dotyczy
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Nie dotyczy
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokumenty regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1: Zakup i wdrożenie systemu kadrowo-płacowego.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest zakup i wdrożenie systemu wspomagającego pracę Wydziału Spraw Pracowniczych jednostki budżetowej (zatrudniającej co najmniej 150 pracowników) - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (PZDW), tj. zakup i wdrożenie programu kadrowo-płacowego działającego w systemie MS Windows Server 2008 oraz współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem Eurobudżet..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.45.00.00-7.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2: Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania..
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 2: Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania. Zamówienie obejmuje: Komputery przenośne Komputery osobiste Skanery komputerowe Szafy kablowe Infrastrukturę sieciową Systemy baz danych.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.30.00-5, 30.21.61.10-0, 31.21.33.00-5, 32.42.40.00-1, 48.61.00.00-7.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Tomkiel Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-12-16

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-12-27

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-12-16