Ogłoszenie o zamówieniu Nr 322661 - 2011 z dnia 07.12.2011 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk - Granica Państwa - usługi

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
          Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonegona: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk – Granica Państwa zakończone zostało wyborem oferty Biura Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm.
 
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W postępowaniu przetrgowym wzięli udział nastyępujący Wykonawcy:
 1. HALCROW GROUP LIMITED, ELMS HOUSE, 43 BROOK GREEN, LONDON W6 7EF, GREAT BRITAIN (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 469 860,00 zł);
 2. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S. A. w Gdańsku, ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdańsk – oferta została odrzucona;
 3. MOSTY GDAŃSK Sp. z o. o., Jaśminowy Stok 12 a, 80-177 Gdańsk – oferta została odrzucona;
 4. Pracownia Inżynierska KLOTOIDA Mirosław Bajor, Andrzej Zygmunt Sp. J., ul. Płk. ST. Dąbka 8, 30-732 Kraków – oferta została odrzucona;
 5. „DROMOST” Sp. z o. o, ul. Trójpole 3 B, 61-693 Poznań (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 387 081,00 zł);
 6. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek, ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 246 143,98 zł);
 7. Transprojekt Gdański Spółka z o.o. ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 249 690,00 zł);
 8. DRO – KONSULT Sp. z o. o., ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa – oferta została odrzucona;
 9. EKKOM Sp. z o. o. , ul. Wadowicka 8 i, 30-415 Kraków – oferta została odrzucona;
 10. Konsorcjum firm: JK Projekt Sp. z o.o., ul. Jasna Rola 56A , 61-609 Poznań – Lider i Doradztwo i Inżynieria Zdzisław Schoenradt, ul. Nowiny 12, 62-030 Luboń (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 252 765,00 zł);
 11. BIURO PROJEKTÓW „ARTERIA” S. C., Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński ul. Sienkiewicza 49, lok. 412, 15-002 Białystok – oferta została odrzucona;
 12. Egis Poland Sp. z o. o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z ceną ofertową 277 119,00 zł );
 13. Komi - Kozikowski Zdzisław, ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Białystok – oferta została odrzucona;
 14. DROGOWSKAZ S. C., M Gwiazdowski A Sosnowski M Grzybowska, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok  (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 297 660,00 zł).
30.01.2012r.
 
 
 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 9:30 dnia 21.12.2011r..

 


 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza następujące zmiany w niżej wymienionych dokumentach:

1)      Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2)      Wycenie ofertowej – załącznik Nr 1,
3)      Wykazie wszystkich opracowań załącznik Nr 12,
4)      Wymaganiach dotyczących dokumentacji projektowej – załącznik Nr 8,
5)      Załączniku Nr 5a – doświadczenie osób wskazanych w załączniku Nr 5.

Powyższe dokumenty po zmianach są do pobrania w załącznikach poniżej. 

 


 

Numer ogłoszenia: 331361 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 322661 - 2011 data 07.12.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: 1) Projektant drogowy - osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy min. Z o długości co najmniej 1 km. w ostatnich 3 latach; 2) Projektant drogowych obiektów inżynierskich - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi publicznej w ostatnich 3 latach; 3) Sprawdzający projekt drogowy - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 4) Sprawdzający projekt drogowych obiektów inżynierskich - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 5) Projektant branży telekomunikacyjnej - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 6) Projektant branży energetycznej - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 7) Projektant branży sanitarnej i gazowej - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Koordynatorem wszystkich prac będzie Projektant Drogowy. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 1) i 2) - i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 3) i 4) - i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania..
W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: 1) Projektant drogowy - osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy min. Z o długości co najmniej 1 km. w ostatnich 3 latach; 2) Projektant drogowych obiektów inżynierskich - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogowego obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej w ostatnich 3 latach; 3) Sprawdzający projekt drogowy - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 4) Sprawdzający projekt drogowych obiektów inżynierskich - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów mostowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 5) Projektant branży telekomunikacyjnej - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 6) Projektant branży energetycznej - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 7) Projektant branży sanitarnej i gazowej - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Koordynatorem wszystkich prac będzie Projektant Drogowy. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 1) i 2) - i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 3) i 4) - i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).
 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców o następującej treści:
 1. „W dokumentacji do przetargu załączono informację o 2 obiektach mostowych w km 55+293 oraz 60+159. Zgodnie z opisem ich stan techniczny określono jako zadowalający. W decyzji środowiskowej jeden z tych obiektów (w km 60+159) opisano jako „most zaprojektowano jako jednoprzęsłowy, układ statyczny wolnopodparty). Czy Zamawiający przewiduje budowę nowych obiektów w miejsce istniejących, czy z uwagi na dobry stan techniczny przewiduje się pozostawienie istniejących mostów i wykonanie jedynie robót remontowych? Czy niewystarczająca szerokość będzie warunkiem przebudowy mostów pomimo zadowalającego stanu technicznego?,
 2. W załączniku nr 1 - Wycena Ofertowa w pozycji 12 jest wyszczególnione opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej, gazowej. Z opisu przedmiotu zamówienia nie wynika, aby sieć gazowa wchodziła w zakres opracowania, dlatego prosimy Zamawiającego o wykreślenie sformułowania dot. opracowania sieci gazowej.”
wyjaśnia co następuje:
Ad. 1 W ramach zamówienia Wykonawca wykona przegląd szczegółowy – 5 letni obiektów mostowych. W przypadku konieczności dostosowania obiektów mostowych do rozwiązań     drogowych lub jeżeli w wyniku przeglądu okaże się, iż obiekty posiadają znaczne uszkodzenia to należy wykonać w ramach zamówienia dokumentację projektową na przebudowę obiektów mostowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
Ad. 2 Zamawiający wprowadza korektę do załącznika Nr 1 – wycena ofertowa. Pozycja 13 otrzymuje brzmienie: „Projekt branży sanitarnej”. W przypadku braku konieczności opracowania pozycja nie zostanie opłacona.
 
Białystok, dn. 2011.12.15

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:Numer ogłoszenia: 322661 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk - Granica Państwa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 664 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Lipsk - Granica Państwa.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest wykazanie wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

 1. minimum 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę drogi publicznej o klasie minimum Z wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi z przeprowadzeniem konsultacji społecznych lub
 2. minimum 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę drogi o klasie minimum Z wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/przebudowę drogowych obiektów inżynierskich w ciągu drogi publicznej z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

 1. Projektant drogowy - osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy min. Z o długości co najmniej 1 km. w ostatnich 3 latach;
 2. Projektant drogowych obiektów inżynierskich - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi publicznej w ostatnich 3 latach;
 3. Sprawdzający projekt drogowy - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 4. Sprawdzający projekt drogowych obiektów inżynierskich - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 5. Projektant branży telekomunikacyjnej - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 6. Projektant branży energetycznej - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 7. Projektant branży sanitarnej i gazowej - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Koordynatorem wszystkich prac będzie Projektant Drogowy. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 1) i 2) - i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. 3) i 4) - i sprawowanie ich przez jedną osobę, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • w zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, - oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale.
 2. dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione (nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert) w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa wzór.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2011-12-07

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2012-01-30

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-12-07