Ogłoszenie o zamówieniu Nr 298229 - 2011 z dnia 16.11.2011 Dozór fizyczny budynku biurowego i mienia znajdującego się na posesji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 w 2012 roku - usługi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: dozór fizyczny budynku biurowego i mienia znajdującego się na posesji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 w 2012 roku., zakończone zostało wyborem oferty Biura Ochrony POSEJDON, ul. Handlowa 7 p. 114, 15-399 Białystok. 
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
 1. Agencja Ochrony Osób i mienia „CEL” Sp. z o. o., ul. Nowa Niepodległości 1, 10-566 Olsztyn (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 49 614,85 zł.);
 2. Przedsiębiorstwo Usługowe „KERIM”, ul. Sandomierska 14 a, 26-611 Radom – oferta została odrzucona;
 3. WOLF – Security, ul. Modrzejowska 35, 41-200 Sosnowiec – oferta została odrzucona;
 4. EKOTRADE Sp. z o. o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, Przedstawicielstwo w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 1/1, 15-092 Białystok – oferta została odrzucona;
 5. Biuro Ochrony POSEJDON, ul. Handlowa 7 p. 114, 15-399 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 46 617,98 zł);
 6. „KOMANDOS” PODLASIE Sp. z o. o., ul. I Armii Wojska Polskiego 9, 15-102 Białystok – oferta została odrzucona;
 7. „AGEMA – SERWIS” Agencja Ochrony Osób i Mienia Sp. z o. o. w Suwałkach, ul. Kościuszki 110, 16-400 Suwałki (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 50 697,05 zł);
 8. DEFENSE s. c. Agencja Ochrony Osób i Mienia Andrzej Wojno i Wspólnicy, ul. Mickiewicza 14 lok. 27, 15-222 Białystok – oferta została odrzucona;
 9. Konsorcjum firm: IMPEL SECURITY POLSKA Sp. z o. o., Ochrona Osób i Mienia, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław – Lider i IMPEL SECURITY PROVIDER Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław – Partner (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 55 941,58 zł);
 10. Podlaska Spółdzielnia Pracy „JUBILAT, ul. Krakowska 5, 15-875 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 63 100,77 zł);
 11. Nordserwis Securitas Sp. z o. o., ul. A. Mickiewicza 95 E, 15-257 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 63 933,24 zł);
 12. STEKOP S. A., ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 54 110,16 zł);
 13. Białostocki Klub Sportowy „HETMAN”, ul. J. K. Branickiego 3, 15-085 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – z cena ofertową 52 445,23 zł).

 Białystok, dn. 2011.12.20

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Numer ogłoszenia: 298229 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dozór fizyczny budynku biurowego i mienia znajdującego się na posesji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 w 2012 roku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dozór fizyczny budynku biurowego i mienia znajdującego się na posesji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku przy ul. Elewatorskiej 6 w 2012 roku.

Zamówienie obejmuje: usługę dozoru fizycznego budynku biurowego, mienia mieszczącego się w budynku jak również mienia ruchomego (środki transportu) znajdującego się na posesji przy ul. Elewatorskiej 6 w Białymstoku.

Godziny pracy dozoru w dni robocze od godz. 15 do godz. 7 dnia następnego, w dni świąteczne i wolne od pracy całodobowo.

Przewidywana ilość godzin dozoru w 2012 roku wynosi 6 768 godz.

Obowiązki dozoru:

 • ochrona przed włamaniem do obiektu,
 • ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia i dokumentów w budynku biurowym, sprzętu i pojazdów garażowanych na posesji PZDW, ogrodzenia i nasadzeń stanowiących własność Zamawiającego,
 • zapobieganie wejściu na teren PZDW osób niepowołanych lub nieupoważnionych,
 • prowadzenie ewidencji dyżurów z informacją o garażowanych pojazdach PZDW lub pozostawionych pojazdach prywatnych przez pracowników,
 • odnotowywanie w ewidencji dyżurów nazwisk osób upoważnionych do przebywania po godzinach pracy na terenie obiektu,
 • odnotowywanie zaistniałych zdarzeń w trakcie trwania dyżuru,
 • patrolowanie terenu i prowadzenie monitoringu wizyjnego obiektu,
 • zwracanie uwagi na podejrzane przedmioty, paczki na strzeżonym terenie,
 • zamykanie i otwieranie wejść do obiektu o określonej godzinie,
 • sprawdzanie zabezpieczeń drzwi i stanu ogrodzenia,
 • skuteczne reagowanie w przypadkach zagrożenia ze wsparciem grupy interwencyjnej (czas dojazdu do 15 min.),
 • powiadamianie o zdarzeniach upoważnionych pracowników PZDW,
 • zamiatanie i odśnieżanie pieszych ciągów komunikacyjnych, łącznie z przyległym do posesji PZDW,
 • włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego obiektu,
 • pielęgnowanie zieleni na posesji przy użyciu sprzętu Zamawiającego,
 • wykonywanie innych czynności wskazanych przez Zamawiającego, a mających związek z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku w chronionym obiekcie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • w zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 zamówienia na usługi dozorowania dot. obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem magazynów, hal, wiat, parkingów itp., każde o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie spełnienia warunku, wymagane jest:

1) wskazanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie zamówienia z co najmniej 2-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku organizowania i kierowania zespołami pracowników dozoru,

2) dysponowanie grupą interwencyjną na terenie m. Białegostoku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • w zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN (brutto).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale.

2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.11.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-11-16

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-12-20

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-11-16