Ogłoszenie o zamówieniu Nr 275001 - 2011 z dnia 20.10.2011 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,80 - roboty budowlane

 

 

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,80, zakończone zostało wyborem oferty firmy REM-BUD Sp. z o. o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Zakład Ogólnobudowlany i Drogowy s. c., Wiesława i Tomasz Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwałki - oferta została odrzucona;
2. Budownictwo Przyrodnicze Danbud, Aleksander Daniłowicz, ul. Lipowa 41, 16-400 Suwałki - oferta została odrzucona;
3. REM-BUD Sp. z o. o., ul. Sejneńska 57, 16-400 Suwałki (przy jedynym kryterium oceny     /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);

4. Przedsiębiorstwo POLNET Sp. Z o. o., 16-300 Augustów, Wypusty 3- oferta została odrzucona.

15.11.2011r.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6 - sekretariat, nie później niż do godz. 9:30 dnia 09.11.2011r.


ZMIANA SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewodzkich w Białymstoku wprowadza zmiany do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ po zmianach, kosztorys ofertowy po zmianach, przedmiar po zmianach do pobrania w załączniku poniżej.

Białystok, dn. 2011.11.02

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 275001-2011 z dnia 2011-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Podbudówek gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,80 Zamówienie obejmuje: rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m....
Termin składania ofert: 2011-11-04

Numer ogłoszenia: 286107 - 2011; data zamieszczenia: 02.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 275001 - 2011 data 20.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Podbudówek gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,80 Zamówienie obejmuje: rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,80 polegającej na: - poprawie organizacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na w/w odcinku, - wykonaniu podbudowy pod ciąg pieszo-rowerowy od km 82+500 po stronie wschodniej szerokości 2,5m przyległego do jezdni a na pozostałym odcinku, poza miejscowością Poddubówek do granic administracyjnych miasta Suwałki szerokości 3,0m zlokalizowanego poza rowem drogowym drogi wojewódzkiej. Ciąg ten będzie stanowił kontynuację ciągu pieszo-rowerowego w granicach miasta. Jest to droga dzieci do szkoły w m. Poddubówek. Chodnik i ciąg pieszo-rowerowy, na odcinku zabudowy przylega do jezdni lub pobocza jezdni a poza zabudową przebiega za rowem drogowym, - wykonaniu podbudowy pod nawierzchnię chodnika, którego szerokość wykosi 2,0m, - przebudowie/budowie przepustów pod zjazdami, - rozbiórce istniejącego przepustu betonowego fi 80cm w km 82+700, - przebudowie istniejącego przepustu betonowego fi 80 cm w km 82+780 zlokalizowanego na rowie melioracyjnym dz. o nr geod. 186, - wykonaniu podbudowy oraz ustawieniu krawężników pod nawierzchnię zatoki autobusowej od km 82+731,20 do km 82+757,22, - budowie nowych elementów odwodnienia, - wykonaniu rowu krytego rurowego fi 315 mm długości 194 m od studni S-8 do osadnika S-3 po stronie prawej, - zabezpieczeniu istniejącej sieci w miejscach kolizji.

W ogłoszeniu powinno być:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,80 polegającej na:

- poprawie organizacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na w/w odcinku.

- wykonaniu podbudowy pod ciąg pieszo-rowerowy od km 82+500 po stronie wschodniej szerokości 2,5m przyległego do jezdni a na pozostałym odcinku, poza miejscowością Poddubówek do granic administracyjnych miasta Suwałki szerokości 3,0m zlokalizowanego poza rowem drogowym drogi wojewódzkiej. Ciąg ten będzie stanowił kontynuację ciągu pieszo-rowerowego w granicach miasta. Jest to droga dzieci do szkoły w m. Poddubówek. Chodnik i ciąg pieszo-rowerowy, na odcinku zabudowy przylega do jezdni lub pobocza jezdni a poza zabudową przebiega za rowem drogowym.

- wykonaniu podbudowy pod nawierzchnię chodnika, którego szerokość wykosi 2,0m,

- przebudowie/budowie przepustów pod zjazdami,

- wykonaniu podbudowy pod nawierzchnię zatoki autobusowej od km 82+731,20 do km 82+757,22,

- budowie nowych elementów odwodnienia,

- zabezpieczeniu istniejącej sieci w miejscach kolizji..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.44).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.11.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
 
 

 

Numer ogłoszenia: 275001 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,80.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,80

Zamówienie obejmuje:

rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 655 w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu w m. Poddubówek gm. Suwałki od km 82+500 do km 83+591,80 polegającej na:

- poprawie organizacji i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na w/w odcinku,

- wykonaniu podbudowy pod ciąg pieszo-rowerowy od km 82+500 po stronie wschodniej szerokości 2,5m przyległego do jezdni a na pozostałym odcinku, poza miejscowością Poddubówek do granic administracyjnych miasta Suwałki szerokości 3,0m zlokalizowanego poza rowem drogowym drogi wojewódzkiej. Ciąg ten będzie stanowił kontynuację ciągu pieszo-rowerowego w granicach miasta. Jest to droga dzieci do szkoły w m. Poddubówek. Chodnik i ciąg pieszo-rowerowy, na odcinku zabudowy przylega do jezdni lub pobocza jezdni a poza zabudową przebiega za rowem drogowym,

- wykonaniu podbudowy pod nawierzchnię chodnika, którego szerokość wykosi 2,0m,

- przebudowie/budowie przepustów pod zjazdami,

- rozbiórce istniejącego przepustu betonowego fi 80cm w km 82+700,

- przebudowie istniejącego przepustu betonowego fi 80 cm w km 82+780 zlokalizowanego na rowie melioracyjnym dz. o nr geod. 186,

- wykonaniu podbudowy oraz ustawieniu krawężników pod nawierzchnię zatoki autobusowej od km 82+731,20 do km 82+757,22,

- budowie nowych elementów odwodnienia, - wykonaniu rowu krytego rurowego fi 315 mm długości 194 m od studni S-8 do osadnika S-3 po stronie prawej, - zabezpieczeniu istniejącej sieci w miejscach kolizji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.22.00.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na przebudowę/rozbudowę/budowę chodnika (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagany jest:

1) Kierownik budowy, który powinien:

a) posiadać uprawnienia pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami,

b) wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na zrealizowanym min. jednym zadaniu związanym z przebudową/rozbudową /budową chodnika.

2)Geodeta, który powinien posiadać uprawnienia w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł..
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale.

2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

 

 

 


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2011-10-20

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-11-15

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-10-20