Ogłoszenie o zamówieniu Nr 255913 - 2011 z dnia 28.09.2011 Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 63+680 do km 64+175 - roboty budowlane


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce z siedzibą przy ul. Wodnej 7 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 63+350 do km 64+175 zakończone zostało wyborem oferty firmy P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Konopnickiej 37A.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy i przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferty uzyskały:
1. STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków - 92,05 pkt.
2. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o. o., ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok - 93,21 pkt.
3. P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. Konopnickiej 37A, 16-200 Dąbrowa Białostocka – 100,00 pkt.
 
dnia 14.10.2011

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE           

W odpowiedzi na zapytanie potencjalnego wykonawcy o następującej treści:
Zamawiający do dokumentacji dołączył dwie specyfikacje dotyczące mieszanki mineralno bitumicznej - według normy PN-S 96025 (SST D.05.03.05) oraz według WT-2 z 2010r (SST D.05.03.05a i b) Prosimy o wskazanie, na których SST Wykonawca ma się opierać w swojej wycenie?
Zgodnie z kosztorysem ofertowym należy wyrównać istniejącą podbudowę mieszanką mineralną bitumiczną AC 16P dla KR3. czyli warstwą podbudowy. Specyfikacje D. 05.03.05b i D.05.03.05 natomiast dotyczą warstwy wiążącej i wyrównawczej. Prosimy o ujednolicenie zapisów.
 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce wyjaśnia:
Ad. 1 Przy wycenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej Wykonawcy powinni opierać się na SST D.-05.03.05a i D.-05.03.05b według WT-2 z 2010r.
AD.2 Wprowadza się korektę  zapisów w kosztorysie ofertowym i przedmiarze zgodnie z SST 05.03.05 a i b.
 
Kosztorys ofertowy i przedmiar po zmianach do pobrania w załącznikach poniżej.
 
dnia 05.10.2011 r.                                
 

Zmiany do SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

III. Opis przedmiotu zamówienia

jest:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 63+680do km 64+175.

powinno być:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 63+350do km 64+175.

SIWZ po zmianach do pobrania w załaczniku poniżej.

Białystok, dn. 2011.09.29


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 255913 - 2011 data 28.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).

W ogłoszeniu jest:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 63+680 do km 64+175..

W ogłoszeniu powinno być:

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 63+350 do km 64+175.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 63+680 do km 64+175. Zamówienie obejmuje: 1) Oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni 2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.- bitum. 3) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej gr 4cm 4) Roboty ziemne 5) Plantowanie poboczy 6) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu 7) Inwentaryzacja powykonawcza..

W ogłoszeniu powinno być:

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 63+350 do km 64+175. Zamówienie obejmuje: 1) Oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni 2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.- bitum. 3) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej gr 4cm 4) Roboty ziemne 5) Plantowanie poboczy 6) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu 7) Inwentaryzacja powykonawcza.

 

 

Numer ogłoszenia: 255913 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 63+680 do km 64+175..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór na odcinku Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór od km 63+680 do km 64+175. Zamówienie obejmuje:

1) Oczyszczenie i skropienie emulsją nawierzchni

2) Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min.- bitum.

3) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej gr 4cm

4) Roboty ziemne

5) Plantowanie poboczy

6) Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu

7) Inwentaryzacja powykonawcza.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: min. 1 zamówienie na budowę/przebudowę/remont nawierzchni bitumicznych, o wartości min. 300 000,00 zł (brutto) z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunków wymagane jest:

1) wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (lokalizacja, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni),

2) wskazanie dostępu do zaplecza laboratoryjnego.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: Kierownika robót - posiadający właściwe uprawnienia do prowadzenia robót drogowych, min 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być dołączony w oryginale,
 2. dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7, pokój Nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2011 godzina 11:00, miejsce: siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7, sekretariat pokój Nr 12.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

 


Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-09-28

Modyfikujący: Jerzy Grygoruk

Data modyfikacji: 2011-10-14

Opublikował: Jerzy Grygoruk

Data publikacji: 2011-09-28