Ogłoszenie o zamówieniu Nr 253013 - 2011 z dnia 23.09.2011 Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa z ul. Batorego w km 0+205 w Bielsku Podlaskim - roboty budowlane

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 253 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2011-10-11 na:
remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – Granica Państwa z ul. Batorego, w km 0+205 w Bielsku Podlaskim,
zakończone zostało wyborem oferty firmy:
 
UNIBEP S.A. MAKBUD Oddział UNIBEP Spółki Akcyjnej w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12.
 
Wybrano ofertę korzystną cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:
 
1. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Spółka z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183 – przy jedynym kryterium „cena” oferta uzyskała 75pkt.
2. STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 – przy jedynym kryterium „cena” oferta uzyskała 68pkt.
3. UNIBEP S.A., MAKBUD Oddział UNIBEP Spółki Akcyjnej w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12 – przy jedynym kryterium „cena” oferta uzyskała 100pkt.
 
dnia 2011-10-25

 

 

Numer ogłoszenia: 253013 - 2011; data zamieszczenia: 23.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa z ul. Batorego w km 0+205 w Bielsku Podlaskim..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa z ul. Batorego w km 0+205 w Bielsku Podlaskim.

Zamówienie obejmuje:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,12km,

- Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - 740,00m2 wraz z wywiezieniem ziemi samochodami samowyładowczymi - 70m3,

- Roboty rozbiórkowe (wraz z wywiezieniem gruzu): podbudowy z kruszywa gr. 20cm - 835,00m2, nawierzchnia z mas mineralno-bitumicznych gr. 10cm - 835,00m2, nawierzchnia chodników z płyt betonowych 35x35x5 - 31,00m2, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 135,00m2, krawężniki - 264,00m, obrzeża betonowe - 110,00m, słupki od znaków pionowych - 6szt., tarcze znaków pionowych - 8szt., przepust z rur betonowych - 3,00m.

ROBOTY ZIEMNE

- Wykopy - 110,00m3, nasypy - 72,50m3 (wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypów, plantowanie skarp i korony nasypów),

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

- Wykonanie przykanalików - 39,00m, wykonanie studni rewizyjnych - 1szt., studzienki ściekowe - 4szt., regulacja pionowa studzienek: kanalizacyjnych - 3szt., telekomunikacyjnych - 1szt. (wraz z wykonaniem wykopów, zasypaniem wykopów, rozplanowaniem),

PODBUDOWY

- Wykonanie koryta wraz z profilowaniem - 550,00m2, oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej - 1 134,00m2, ulepszonej - 2 038,00m2, skropienie warstw emulsją asfaltową - 440,00m2 + 2 038,00m2, podbudowy z kruszyw łamanych - 584,00m2, wyrównanie podbudowy - 63,7t,

NAWIERZCHNIE

- z kostki POLBRUK - 72,00m2, z płyt ażurowych - 68,00m2, z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca 6cm - 440,00m2, warstwa ścieralna 5cm - 1 018,5m2; frezowanie - 578,50m2, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - Humusowanie - 750,00m2, brukowanie - 20,00m2, wykonanie przepustów - 6,50m, czyszczenie rowów - 105,00m OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - Oznakowanie poziome - 74,8m2, oznakowanie pionowe - 12szt., pylony - 2szt.

ELEMENTY ULIC

- Krawężniki 20x30, 15x30 - 298,00m, chodnik z kostki brukowej 8cm - 240,00m2, obrzeża - 250,00m ROBOTY INNE - Wykonanie zjazdów z kostki brukowej 8cm - 351,00m2 + krawężniki 15x30 i 12x25 - 37m + obrzeża - 125,00m.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na remont/przebudowę/budowę drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (lokalizacja, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni), 2) wskazanie dostępu do zaplecza laboratoryjnego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: KIEROWNIK ROBÓT powinien: posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji - kierownika robót przy realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 400 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty:

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale.

2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.10.2011 godzina 09:00, miejsce: siedziba Rejonu Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 


Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydzial Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-09-23

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-10-25

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-09-23