Modernizacja systemu grzewczego w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce przy ul. Wodnej 7. Roboty budowlane.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
                Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce z siedzibą przy ul. Wodnej 7 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie modernizacji systemu grzewczego w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce, zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „DARTOM” s.c. Tomasz Sylwester Skup, Dariusz Sawicki, ul. Włościańska 2/2, 15-199 Białystok.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy i przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferty uzyskały:
  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „GENO” Sp.z.o.o.  16-100 Sokółka, ul. Witosa 135 – 96,85 pkt.
  2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DARTOM” s.c. Tomasz Sylwester Skup, Dariusz Sawicki 15-199 Białystok, ul. Włościańska 2/2 – 100,00 pkt.
  3. Inżynierskie Technologie Sanitarne ITS-Hubert Kuryś 19-120 Knyszyn, ul. Nowa 7 – ofertę odrzucono.
 10.10.2011r.
 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W odpowiedzi na zapytanie potencjalnych Wykonawców o następującej treści:
 
1. Czy w ofercie należy ująć kanał stalowy ocynkowany typu „Z” 200x200 mm oraz „Z” 150x150 mm? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
2. Czy w ofercie należy ująć rury miedziane miękkie o śr. 12x1? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
3. Czy w ofercie należy uwzględnić wpust podłogowy?
4. Czy w ofercie należy ująć filtr paliwa jednorurowy z nawrotem 3/8+ złączka zaciskowa D12mm?
5. Czy w ofercie należy ująć zawór regulacyjny Stromax GM?
6. Czy w ofercie należy ująć wlew paliwa do zbiornika? „
7. Czy w ofercie należy uwzględnić odpowietrzenie zbiorników olejowych?
 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Sokółce wyjaśnia co następuje:
Ad. 1. W ofercie należy ująć kanał stalowy ocynkowany typu „Z” 200x200 mm oraz „Z” 150x150 mm - uwzględnić w poz. 2.37 przedmiaru. 1 kpl.
Ad. 2. W ofercie należy ująć rury miedziane miękkie o śr. 12x1 - uwzględnić w poz. 2.24 przedmiaru.
Ad. 3. Nie należy uwzględniać wpustu podłogowego.
Ad. 4. W ofercie należy ująć filtr paliwa jednorurowy z nawrotem 3/8+ złączka zaciskowa D12mm - uwzględnić w poz. 2.24 przedmiaru.
Ad. 5. W ofercie należy ująć zawór regulacyjny Stromax GM - szt 1.
Ad. 6. W ofercie należy ująć wlew paliwa do zbiornika - ujęto w poz.2.25 przedmiaru: układ zalewania i odpowietrzania.
Ad. 7. W ofercie należy uwzględnić odpowietrzenie zbiorników olejowych - ujęto w poz. 2.25 przedmiaru: układ zalewania i odpowietrzania.
 
Roboty sanitarne należy wykonać zgodnie z projektem. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy.
 
dnia 30.09.2011 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych producentów kotła, automatyki i pozostałego wyposażenia oraz materiałów innych niż przewidziane w dokumentacji projektowej, które spełniają wymagane kryteria” 
wyjaśnia co następuje:
Przy modernizacji systemu grzewczego dopuszcza się innych producentów, (kotła, automatyki, pozostałego wyposażenia oraz materiałów) niż przewidziano w dokumentacji projektowej, lecz wyroby i materiały muszą spełniać wymagane kryteria.
 
Białystok, dn. 2011.09.23


Numer ogłoszenia: 250163 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu grzewczego w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce przy ul. Wodnej 7.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: modernizację systemu grzewczego w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sokółce przy ul. Wodnej 7 poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na olej wraz z dostosowaniem pomieszczeń i instalacji elektrycznej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.41-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (min. 1 zamówienie na budowę/przebudowę/remont instalacji cieplnej w budynkach, o wartości min. 50 000 zł (brutto), z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Kierownik robót: - minimum 1 osoba, posiadająca: właściwe uprawnienia pozwalające na kierowanie robotami, 2 lata doświadczenia z uprawnieniami, wykazanie pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót na zrealizowanym min. jednym zadaniu polegającym na budowie/przebudowie/remoncie instalacji cieplnej w budynkach.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być dołączony w oryginale. 2) Dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2011 godzina 10:00, miejsce: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Sokółce, ul. Wodna 7.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber Wydział Zamówień Publicznych.

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Tomkiel

Data wytworzenia: 2011-09-20

Wprowadzający: Małgorzata Tomkiel

Data wprowadzenia: 2011-09-20

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-10-10

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-09-20