Naprawa mostu w m. Uhowo w km 3+466 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy-Turośń Dolna -Markowszczyzna.

 

 

 

 

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Syczewskiego 8 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na naprawę mostu w m. Uhowo w km 3+466 w pasie drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy -Turośń Dolna - Markowszczyzna zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta.
 
dnia 26.09.2011 r.
 


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę do SIWZ.

W pkt. XIV. SIWZ jest

„ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.  Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w punkcie I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
„Naprawa mostu w m. Uhowo w km 3+466 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy -Turośń Dolna -Markowszczyzna ”.
2.  Ofertę należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój 310 nie później niż do godz. 09:45 dnia 16.09.2011 roku .
3.  W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt. 2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
4.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 2.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
5.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt. 2 o godz. 10:00 – pokój nr 310.
6.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7.  Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne.
Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy.”
 
powinno być
 
„ XIV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
8.  Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w punkcie I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
„Naprawa mostu w m. Uhowo w km 3+466 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy -Turośń Dolna -Markowszczyzna ”.
9.  Ofertę należy złożyć w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój 310 nie później niż do godz. 10:45 dnia 16.09.2011 roku .
10.             W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt. 2, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę Wykonawcy.
11.             Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 2.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANE”.
12.             Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu określonym w pkt. 2 o godz. 11:00 – pokój nr 310.
13.             Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.             Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz inne szczegóły, które uzna za istotne.
Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy."

 

dnia 02.09.2011 r.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 234787-2011 z dnia 2011-09-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok
2. Zamówienie obejmuje: - Oczyszczenie strumieniowo-ścierne elementów betonowych - 397,30 m2 - Naprawa ubytków betonu zaprawami PCC - 0,12 m3 - Zabezpieczenie antykorozyjne betonu szlamem PCC - 35,76 m2 - Powierzchniowe zabezpieczenie...
Termin składania ofert: 2011-09-16

Numer ogłoszenia: 234999 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 234787 - 2011 data 02.09.2011 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 09:45, miejsce: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój 310..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 10:45, miejsce: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój 310..
 


Białystok: Naprawa mostu w m. Uhowo w km 3+466 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy-Turośń Dolna -Markowszczyzna.
Numer ogłoszenia: 234787 - 2011; data zamieszczenia: 02.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa mostu w m. Uhowo w km 3+466 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy-Turośń Dolna -Markowszczyzna..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Zamówienie obejmuje: - Oczyszczenie strumieniowo-ścierne elementów betonowych - 397,30 m2 - Naprawa ubytków betonu zaprawami PCC - 0,12 m3 - Zabezpieczenie antykorozyjne betonu szlamem PCC - 35,76 m2 - Powierzchniowe zabezpieczenie betonu powłoką malarską - 363,64 m2 - Montaż dylatacji modułowych elastomerowych na jezdni mostowej - 13,20 m.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: min. 1 zamówienia na naprawę/remont/przebudowę obiektów inżynierskich, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunków wymagane jest wykazanie aparatury do czyszczenia strumieniowo - ściernego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie Kierownika robót: posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji - kierownika robót do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być dołączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój 310.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 09:45, miejsce: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój 310.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber. Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Data wytworzenia: 2011-09-02

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-09-02

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-09-26

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-09-02