Remont chodnika i nawierzchni ulicy Kościuszki w m. Brańsk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki -Łapy -Brańsk Ciechanowiec na odcinku od km 37+094 do km 37+498 (strona lewa i prawa). Roboty budowlane.

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. A. Syczewskiego 8 informuje że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, z dnia 16.09.2011 na: remont chodnika i nawierzchni ulicy Kościuszki w m. Brańsk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki-Łapy-Brańsk-Ciechanowiec na odcinku od km 37+094 do km 37+498(strona lewa i prawa) zakończone zostało wyborem oferty Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
W postępowaniu przetargowym brali udział następujący wykonawcy:
 
1. UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12
przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 96,61 pkt.;
2. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. 15-680 Białystok, ul. Produkcyjna 102
przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 66,77 pkt.;
3. STRABAG Sp. z o.o. 15-724 Białystok, ul. Marczukowska 2 B
przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 61,61pkt.;
4. Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183
przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 85,30pkt.;
5. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8
przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) – oferta uzyskała 100,00 pkt.;
 
dnia 28.09.2011 r.


Białystok: Remont chodnika i nawierzchni ulicy Kościuszki w m. Brańsk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki -Łapy -Brańsk Ciechanowiec na odcinku od km 37+094 do km 37+498 (strona lewa i prawa)
Numer ogłoszenia: 232917 - 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika i nawierzchni ulicy Kościuszki w m. Brańsk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki -Łapy -Brańsk Ciechanowiec na odcinku od km 37+094 do km 37+498 (strona lewa i prawa).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 0,404 km - Rozebranie chodników z płyt betonowych 35X35X5 - 1577,53m2 - Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej - 380,22 m2 - Rozebranie krawężników betonowych 15x 30 cm - 803,2 mb - Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu - 36,14 m3 - Wywiezienie gruzu - 181,58 m3 - Koryto wykonane mechanicznie na całej szerokości wjazdów - 380,22 m2 - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne naw. wykonane mechanicznie - 1957,75 m2 - Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych - 3083,7 m2 - Skropienie warstw konstr.emulsją asfaltową - 3083,7 m2 - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. warstwy 15 cm - 380,22 m2 - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki min-asf. - 3083,7 m2 - Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno- 3083,7 m2 - Umocnienie powierzchniowe humusowaniem -203 m2 - Umocnienie elementami bet. prefabrykowanymi - 3,5 m - Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x 30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem - 803,2 mb - Wykonanie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 na podsypce piaskowej- 1611,96 m2 - Wykonanie chodników z kostki bet. polbruk. gr.8 cm - 380,22 m2 - Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x 6 cm na podsypce piaskowej - 442 mb - Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x 8 cm na podsypce cementowo- piask.- 5 mb - Regulacja pionowa kratek ściekowych - 14 szt. - Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych - 22 szt. - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych - 12 szt. - Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 12 szt. - Projekt organizacji ruchu na czas robót - 1 szt..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na remont/przebudowę/budowę drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (lokalizacja, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni), 2) wskazanie dostępu do zaplecza laboratoryjnego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: Kierownika robót - posiadającego właściwe uprawnienia do prowadzenia robót drogowych na przedmiotowym zamówieniu, min 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być dołączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Syczewskiego 8, pokój 310.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 09:45, miejsce: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Syczewskiego 8.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber. Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Data wytworzenia: 2011-08-31

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-08-31

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-09-28

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-08-31