Ogłoszenie o zamówieniu Nr 220765 - 2011 z dnia 17.08.2011 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród - usługi


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród (II przetarg), zakończone zostało wyborem oferty firmy PRW Przemysław Woźniak, Deskurów 40, 07-201 Wyszków.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT Ryszard Porzuczek, Paszczyna 165, 39-207 Brzeźnica – oferta została odrzucona;
2. „ARKAS – PROJEKT” Sp. z o. o. Sp. K., Al. J. Piłsudskiego 75 A, budynek B, 10-460 Olsztyn (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 41,84 pkt.);
3. Biuro Usług Projektowych Sp. z o. o. „DROGPROJEKT”, Al. Spółdzielczości Pracy 34, 20-147 Lublin – oferta została odrzucona;
4. Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” Marcin Dobek, ul. Matejki 7, 22-100 Chełm (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 76,63 pkt.); 
5. EKKOM Sp. z o. o., ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 38,78 pkt.);
6. Konsorcjum firm: Sudop Polska Sp. z o. o., ul. Tamka 16/11, 00-349 Warszawa – Lider i Sudop Praha a. s., Olsanska 1 a, 130 80 Praha 3 – Partner – oferta została odrzucona;
7. Ardanuy Ingenieria SA Avda. Europa 34 B, 28023 Madryt – oferta została odrzucona;
8. PRW Przemysław Wożniak, Deskurów 40, 07-201 Wyszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
9. Mott MacDonald Polska Sp. z o. o., ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa – oferta została odrzucona;
10. Drogowskaz s. c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 48,71 pkt.);
11. Biuro Projektów „ARTERIA” s. c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok – oferta została odrzucona;
12. KOMI – Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 66,48 pkt.).
 
Białystok, dn. 2011.09.22


Numer ogłoszenia: 220765 - 2011; data zamieszczenia: 17.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

I CZĘŚĆ - kompletna dokumentacja techniczna w tym:

1) opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego,

2) wykonanie map do celów projektowych i opracowania ewidencyjnego,

3) opracowanie koncepcji w zakresie przebiegu drogi i rozwiązań technicznych i technologicznych,

4) opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

5) opracowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

6) opracowanie badań geologiczno-inżynieryjnych, geotechnicznych i istniejącej konstrukcji jezdni,

7) opracowanie operatów wodno-prawnych,

8) opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

9) opracowanie projektów podziału nieruchomości, jeżeli zajdzie konieczność ich wykonania,

10)opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego,

11) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu wykonawczego, w tym przedmiarów i kosztorysów ofertowych,

12) opracowanie projektu kanału technologicznego,

13) opracowanie kosztorysów inwestorskich,

14) uczestniczenie w procedurze wykonania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego i przygotowywanie związanych z tym dokumentów.

II CZĘŚĆ - działania związane z opracowaniem dokumentacji zmierzające do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w tym:

1) pozyskanie wszelkich warunków technicznych, uzgodnień, opinii i pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) pozyskanie oświadczeń osób / jednostek na czasowe dysponowanie terenem, jeżeli są wymagane,

3) pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

4) pozyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/o lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

5) pozyskanie pozwoleń wodno-prawnych,

6) przygotowanie wniosku o ZRID i czynny udział w uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

7) audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeżeli zajdzie konieczność jego wykonania),

8) prezentację proponowanych rozwiązań (dotyczy koncepcji i docelowego rozwiązania),

9) organizację spotkań i przygotowanie sprawozdań z postępu prac.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest wykazanie wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

1) minimum 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę-rozbudowę-przebudowę drogi o klasie minimum Z wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi,

lub

2) minimum 1 zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę-rozbudowę-przebudowę drogi o klasie minimum Z i jedno opracowanie dot. budowy-rozbudowy-przebudowy drogowych obiektów inżynierskich wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a) Projektant drogowy - osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże:

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy-przebudowy-rozbudowy drogi publicznej klasy min. Z w ostatnich 3 latach;

b) Projektant drogowych obiektów inżynierskich

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy-przebudowy-rozbudowy drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi publicznej w ostatnich 3 latach;

c) Sprawdzający projekt drogowy

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

d) Sprawdzający projekt drogowych obiektów inżynierskich

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

e) Specjalista z zakresu ochrony środowiska- hałasu, emisji spalin/ścieków i ochrony przyrody

 • minimum 1 osoba, posiadającą kwalifikacje w zakresie emisji zanieczyszczeń - hałasu, emisji spalin/ścieków i ochrony przyrody,
 • wykazanie min. 1 opracowania, gdzie osoba wskazana była autorem, współautorem opracowań, prac naukowych, ekspertyz w zakresie pomiaru hałasu emisji spalin/ścieków i ochrony przyrody na drogach publicznych lub drogowych obiektach inżynierskich;

f) Projektant - branża telekomunikacyjna

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

g) Projektant - branża energetyczna

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

h) Projektant - branża sanitarna i gazowa

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

1) Koordynatorem wszystkich prac będzie Projektant Drogowy.

2) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. (a) i (b) - i sprawowanie ich przez jedną lub dwie osoby, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

3) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. (c) i (d), i sprawowanie ich przez jedną osobę lub dwie osoby, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

4) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. (f) i (g) - i sprawowanie ich przez jedną lub dwie osoby, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale.
 2. dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydzial Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-08-17

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-09-22

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-08-17