Ogłoszenie o zamówieniu Nr 217875 z dnia 12.08.2011. Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa na odcinku Supraśl - Trzciano od km 29+900 do km 30+551 i od km 33+115 do km 36+500. Robota budowlana.

 

 

 

 

 

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa na odcinku Supraśl - Trzciano od km 29+900 do km 30+551 i od km 33+115 do km 36+500, zakończone zostało wyborem oferty firmy MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S. A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre – DROM” Sp. z o. o. Al. Solidarności 16 D, 21-500 Biała Podlaska (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 93,96 pkt.);
2. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o. ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 92,14 pkt.);
3. MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S. A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
4. UNIBEP S. A. ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski MAKBUD Oddział UNIBEP Spółki Akcyjnej w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ - oferta uzyskała 84,67 pkt.);.
5. STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 78,03 pkt.).
 
dnia 06.09.2011 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
  1. „Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, iż na przedmiotowym zadaniu należy wykonać warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno – bitumicznej AC16W oraz warstwę ścieralną AC11S wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. dla ruchu KR3.
  2. Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy Zamawiający wymaga na przedmiotowym zadaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.”  
wyjaśnia co następuje:
 

 Ad. 1 Warstwę wyrównawczą należy wykonać z mieszanki AC11W zaś warstwę ścieralną z mieszanki AC11S wg WT-1 i WT-2 z   2010r. dla ruchu KR3.;

 Ad. 2 Zamawiający nie wymaga na przedmiotowym zadaniu wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 
Białystok, dn. 2011.08.24

 


 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnych Wykonawców o następującej treści:
  1. „Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie projektu na przedmiotowy przetarg (Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej jedynie przedmiar i SST),
  2. Pkt 1.4.1 Przedmiaru. Prosimy o podanie uziarnienia kruszywa naturalnego przeznaczonego na uzupełnienie poboczy.
  3. Pkt 1.2.2 Przedmiaru. SST D-04.08.01 w punktach 2, 3 i 4 dotyczących materiałów, sprzętu i transportu, odwołuje się do SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego:, której nie ma na stronie Zamawiającego. Prosimy o załączenie tej specyfikacji lub podanie rodzaju materiałów do wykonania wyrównania podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową.”  
wyjaśnia co następuje:
 
 Ad. 1 Zamawiający do opisu przedmiotu zamówienia posłużył się przedmiarem robót i Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Specyfika robót nie wymaga opracowania projektu na remont nawierzchni.
 Ad. 2   Uziarnienie kruszywa naturalnego przeznaczonego na uzupełnienie poboczy określone zostało w pkt. 2.2. SST 05.01.03. Nawierzchnia żwirowa, i wynosi 0 – 20 mm;
 Ad. 3  SST 04.08.01 w punktach 2, 3, 4 odsyła do specyfikacji SST 05.03.05 b „Nawierzchnia z betonu asfaltowego Warstwa wiążąca i wyrównawcza”.
 
Białystok, dn. 2011.08.23


Białystok: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa na odcinku Supraśl - Trzciano od km 29+900 do km 30+551 i od km 33+115 do km 36+500.
Numer ogłoszenia: 217875 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa na odcinku Supraśl - Trzciano od km 29+900 do km 30+551 i od km 33+115 do km 36+500..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie: - Roboty pomiarowe - 4,04 km, - Roboty ziemne - 1017 m3 - Skropienie warstw konstrukcyjnych - 48 835,6 m2 - Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki min. - bit. - 2462 t - Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowo grysowo - żwirowej - 24216 m2 - nawierzchnia żwirowa - 1135,3m2 - Roboty wykończeniowe - Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu - 1 szt.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na remont/przebudowę/budowę drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (lokalizacja, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni), 2) wskazanie dostępu do zaplecza laboratoryjnego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: KIEROWNIK ROBÓT - powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji - kierownika robót przy realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.08.2011 godzina 09:30, miejsce: w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber. Wydział Zamówień Publicznych.

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Data wytworzenia: 2011-08-12

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-08-12

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-09-06

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-08-12