Ogłoszenie o zamówieniu Nr 202027 - 2011 z dnia 26.07.2011 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ na ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 686 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU MICHAŁOWO - JUSZKOWY GRÓD - usługi

 

Numer ogłoszenia: 202027 - 2011; data zamieszczenia: 26.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

 

 

 

 


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 686 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie

 

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający popełnił błąd w załączniku Nr 1 do oferty w poz. 6 „Projekty podziału (cena jednostkowa za jedną działkę)” nie określając dodatkowo planowanej ilości działek do podziału.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców, zamieszczone przez zamawiającego na stronie internetowej BIP, mogły być mylące, gdyż wykonawcy wycenili tę pozycje w różnorodny sposób tj. podając cenę jednostkową za podział 1-ej działki lub cenę za podział 60 działek lub obie ceny. Spowodowało to, że oferty są nieporównywalne, pomimo założonego w SIWZ tylko jednego kryterium wyboru tj. ceny.

Oznacza to, że mimo braku podstaw do odrzucenia ofert, postępowanie nie może doprowadzić do wyboru najkorzystniejszej oferty bez naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (art. 7 ust. 1 ww. ustawy).

Ponadto, nieuwzględnienie przez zamawiającego w wycenie ofertowej kwoty planowanej na wykonanie podziału działek skutkuje niemożliwością określenia wartości umownej zamówienia, tym samym zabezpieczenia przez zamawiającego środków finansowych na realizację przedmiotowego zamówienia.

Mając na uwadze powyższe zamawiający stwierdził, iż postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

dnia 2011-08-11

 


Odpowiedź na zapytanie 

W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
 
Pytanie 1. Prosimy o załączenie na stronie załącznika nr 4 do SIWZ – Wykazu opracowań, na który Zamawiający powołuje się w pkt. 1 SIWZ (str.4) oraz pkt. 1 Sposobu wyceny prac projektowych (str. 10 SIWZ).
 
Pytanie 2. Czy na terenie objętym opracowaniem znajdują się obszary objęte ochroną konserwatorską. Czy Zamawiający posiada warunki konserwatorskie dla przedmiotowej inwestycji?
 
Pytanie 3. Czy w cenie oferty należy ująć projekt ekranów akustycznych? Jeżeli tak, to na jakiej długości i jakie minimalne parametry ekranów należy ująć w ofercie?
 
Pytanie 4. Prosimy o potwierdzenie, że w tabeli Wycena ofertowa należy dla poz. 6 Projekty podziału kol.3 podać cenę za podział 1 działki, a zapłata nastąpi zgodnie z pkt. 5 Sposobu wyceny opracowania za faktyczną ilość podzielonych działek?
 
Pytanie 5. Dla ilu skrzyżowań i przejść dla pieszych należy przyjąć w cenie oferty projekty sygnalizacji świetlnej?
 
Pytanie 6. Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących wariantowania. Czy Zamawiający przewiduje wariantowanie np. w postaci korekty nienormatywnych łuków, czy może w postaci zmiany przebiegu pasa drogowego np. w postaci obwodnicy miejscowości, co znacznie może wydłużyć projektowany odcinek?
 
Pytanie 7. Czy Zamawiający przewiduje zmianę lokalizacji obiektu mostowego, co może spowodować konieczność zmiany przebiegu koryta rzeki?
 
Pytanie 8. Prosimy o określenie, jaką liczbę i rodzaj obiektów należy ująć w cenie oferty do rozbiórki oraz w której pozycji tabeli Wycena ofertowa?
 
Pytanie 9. Czy w cenie oferty należy ująć wykonanie ortofotomapy?
 
 
— Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyjaśnia co następuje:
 
Odpowiedź 1: Wykaz opracowań mogących wejść w zakres dokumentacji projektowej Zamawiający zamieści na stronie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w dniu 03.08.2011 r.
 
Odpowiedź 2: Zdaniem Zamawiającego sprawdzenie czy na terenie objętym opracowaniem znajdują się obszary objęte ochroną konserwatorską należy do Wykonawcy. 
 
Odpowiedź 3: Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) karta informacyjna, która jest wykonywana w pierwszej kolejności, jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, na jej podstawie organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli zajdzie taka konieczność, nałoży/lub nie obowiązek wykonania ekranów akustycznych.
 
Odpowiedź 4: Zgodnie z zapisem w Wycenie ofertowej oraz w Sposobie wyceny należy podać cenę za podział 1 działki, natomiast zapłata nastąpi za faktyczną ilość działek do podziału.
 
Odpowiedź 5: Określenie ilości sygnalizacji świetlnej wyniknie w trakcie opracowań dokumentacji oraz projektu stałej organizacji ruchu, w uzgodnieniu z organem zarządzającym ruchem oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych.
 
Odpowiedź 6: Zamawiający przewiduje wariantowanie. Przyjęty zostanie wariant który spełnia warunki techniczne i ekonomiczne.
 
Odpowiedź 7: Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji obiektu mostowego, jeżeli zajdzie taka konieczność po dokonaniu inwentaryzacji i wizji w terenie.
 
Odpowiedź 8: Sprecyzowanie ilości i rodzajów obiektów do rozbiórki należy do obowiązków Wykonawcy po szczegółowej wizji w terenie oraz innych dostępnych materiałów.
 

Odpowiedź 9: W cenie oferty należy ująć dokumentację zawartą w „Wykazie wszystkich opracowań mogących wejść w zakres dokumentacji projektowej”.

dnia 03.08.2011 r.

 

 

Zmiana SIWZ
 
Zamawiający uzupełnie Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia o załącznik "Michalowo-Juszkowy Grod - wykaz opracowan" - do pobrania poniżej w załacznikach.
 
dnia 03.08.2011 r.

 

Odpowiedź na zapytanie 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania informuje co następuje:
 
Pytanie1. Czy koncepcje wymagane przez inwestora mają być zlokalizowane w granicach pasa drogowego? Jak zamawiający widzi wykonanie 3 projektów koncepcji istniejącej drogi? Gdzie ma być zlokalizowana droga w wariantach inwestycyjnych? Także poza pasem drogowym? Jako koncepcja obejścia miejscowości?
 
Odpowiedź: Przeważająca część inwestycji zlokalizowana będzie w granicach pasa drogowego. Jeżeli zajdzie taka konieczność należy dokonać korekty łuków nienormatywnych. Szczegółowe wymagania opracowania koncepcji istniejącej drogi zawarte są w „Wymaganiach dotyczących dokumentacji projektowej” pkt. III.
 
Pytanie 2. Zapis SIWZ wskazuje, że należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Aby uwzględnić wymagania zawarte w decyzji środowiskowej (DŚU) należy wykonać projekty wykonawcze i budowlane po prawomocnej decyzji środowiskowej – czy Zamawiający wydłuży termin wykonania zadania o okres niezbędny do naniesienia wniosków z DŚU do projektów budowlanych i wykonawczych?
 
Odpowiedź: Okres podany w SIWZ zdaniem Zamawiającego jest wystarczający do ewentualnego naniesienia wniosków wynikających z DŚU.
 
Pytanie 3. W opisie do DŚU należy przeprowadzić konsultacje społeczne – wymaga to opracowania wcześniej projektów koncepcyjnych przebudowy drogi i uzgodnienia ich z Zamawiającym – biorąc po uwagę zakres inwestycji termin opracowania staje się nierealny.
 
Odpowiedź: Okres podany w SIWZ zdaniem Zamawiającego jest wystarczający do ewentualnego naniesienia wniosków wynikających z DŚU.
 
Pytanie 4. Prosimy o podanie orientacyjnej ilości działek przeznaczonych do podziałów.     Pozwoli to na równe traktowanie wykonawców wyceniających zakres prac projektowych.
 
Odpowiedź: Orientacyjna ilość to 60 działek przewidzianych do podziałów.
 
Pytanie 5. Wykonawca ma wykonać i zorganizować konsultacje społeczne – wywieszenie 21 dni, składanie wniosków 14 dni, przyjęto 14 dni na opracowanie wniosków – łączny czas 49 dni.
Uzyskiwanie dokumentacji środowiskowej – 90 dni od wszczęcia postępowania + 14 dni uprawomocnienie = 104 dni.
Uzyskiwanie pozwolenia wodno prawnego – 30 dni + 14 dni uprawomocnienie = 44 dni.
Uzyskiwanie warunków technicznych do 30 dni od opracowania projektu uwzględniającego zapisy konsultacji społecznych
Projekty podziałów działek można wykonać po uzyskaniu decyzji ZriD i naniesieniu wszystkich urządzeń wynikających z DŚU – termin wykonania podziałów – min. 60 dni ( terminu zawiadomień, wykonania, zatwierdzania podziałów).
Uzyskanie opinii do ZriD maksymalnie 30 dni.
Po zsumowaniu tych dni ( 49+104+44+30=227 dni) wynika, że projektant ma w ciągu 43 dni (270-227) wykonać projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy drogowy, mostowy, sieci obcych kolizyjnych i uzgodnić do z ZUDP przy starostwie powiatowym).
 
Odpowiedź: Zdaniem Zamawiającego okres podany w SIWZ jest wystarczający do realizacji zadania, przy właściwej organizacji pracy.
 
dnia 02.08.2011 r.

 


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
.Z uwagi na krótki termin wykonania prosimy o określenie:
- okresu, w którym ma zostać przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza,
- zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, odnoszącego się zarówno do powierzchni inwentaryzacji, jak i grup roślin i zwierząt, które maja zostać rozpoznane.
Pytanie wynika z faktu, iż w tak krótkim czasie oraz w okresie trwania prac projektowych (czyli późne lato, jesień i zima) nie jest możliwe zinwentaryzowanie wielu cennych gatunków
roślin i zwierząt, mogących być przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000. Należy pamiętać, że część odcinków dróg wojewódzkich podlegających analizie przecina w kilku miejscach różne obszary Natura 2000.”
 
wyjaśnia co następuje:
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) karta informacyjna, która jest wykonywana w pierwszej kolejności jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza jest konieczna do wykonania, gdy zajdzie potrzeba wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, tzn. gdy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli będzie miała miejsce powyższa sytuacja Zamawiający uwzględni przedłużenie terminu wykonania zamówienia. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym również zakres inwentaryzacji przyrodniczej zostanie określony w postanowieniu właściwego organu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Białystok, dn. 2011.07.29


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ na ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 686 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU MICHAŁOWO - JUSZKOWY GRÓD.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ na ROZBUDOWĘ DROGI WOJEWÓDZKIEJ Nr 686 WRAZ Z DROGOWYMI OBIEKTAMI INŻYNIERSKIMI I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA ODCINKU MICHAŁOWO - JUSZKOWY GRÓD

I CZĘŚĆ opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, normatywami i wiedzą techniczną.

II CZĘŚĆ Pozyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz ze sprawozdaniami i prezentacją zaawansowania prac.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego zamówienia dot. opracowania dokumentacji projektowej polegającej na:

1) budowie/rozbudowie/przebudowie drogi o klasie minimum Z wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi lub

2) budowie/rozbudowie/przebudowie drogi o klasie minimum Z i jednego opracowania dot. budowy/rozbudowy/przebudowy drogowych obiektów inżynierskich

wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a) Projektant drogowy - osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże:

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy min. Z w ostatnich 3 latach;

b) Projektant drogowych obiektów inżynierskich

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi publicznej w ostatnich 3 latach;

c) Sprawdzający projekt drogowy

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

d) Sprawdzający projekt drogowych obiektów inżynierskich

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania drogowych obiektów inżynierskich lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

e) Specjalista z zakresu ochrony środowiska - hałasu, emisji spalin/ścieków i ochrony przyrody

 • minimum 1 osoba,
 • posiadającą kwalifikacje w zakresie emisji zanieczyszczeń - hałasu, emisji spalin/ścieków i ochrony przyrody,
 • wykazanie min. 1 opracowania, gdzie była autorem, współautorem opracowań, prac naukowych, ekspertyz w zakresie pomiaru hałasu emisji spalin/ścieków i ochrony przyrody na drogach publicznych lub drogowych obiektach inżynierskich;

f) Projektant - branża telekomunikacyjna

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

g) Projektant - branża energetyczna

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

h) Projektant - branża sanitarna i gazowa

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany personalne bez zaistnienia istotnej przyczyny. - Koordynatorem wszystkich prac będzie Projektant Drogowy. - Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. (a) i (b) - i sprawowanie ich przez jedną lub dwie osoby, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. - Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. (c) i (d), i sprawowanie ich przez jedną osobę lub dwie osoby, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania. - Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. (f) i (g) - i sprawowanie ich przez jedną, dwie lub trzy osoby, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • w zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale.
 2. dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-07-26

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-08-11

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-07-26