OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ODDZIAŁYWANIEM PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO na:ZADANIE I: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Tykocin – Jeżewo Stare”. ZADANIE II: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze”. ZADANIE III: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Hajnówka – Jelonka”. ZADANIE IV: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki – Sejny”. - usługi

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE I

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:opracowanie materiałów związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko oraz programu funkcjonalno - użytkowego na: ZADANIE I: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Tykocin – Jeżewo Stare”, zakończone zostało wyborem oferty firmy DMK Inżynieria Sp. z o. o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. WYG International Sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 47,50 pkt.);
2. DHV POLSKA Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 78,24 pkt.);
3. DMK Inżynieria Sp. z o. o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).

 

Białystok, dn. 2011.08.30

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE II

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:opracowanie materiałów związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko oraz programu funkcjonalno - użytkowego na:ZADANIE II: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze”, zakończone zostało wyborem oferty firmy DHV POLSKA Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. WYG International Sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 41,87 pkt.);
2. DHV POLSKA Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
3. DMK Inżynieria Sp. z o. o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 95,50 pkt.).
 

Białystok, dn. 2011.08.30


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE III

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:opracowanie materiałów związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko oraz programu funkcjonalno - użytkowego na: ZADANIE III: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Hajnówka – Jelonka”, zakończone zostało wyborem oferty firmy DMK Inżynieria Sp. z o. o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. WYG International Sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 42,56 pkt.);
2. DHV POLSKA Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 76,95 pkt.);

3. DMK Inżynieria Sp. z o. o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).

 Białystok, dn. 2011.08.30


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZADANIE IV

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:opracowanie materiałów związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko oraz programu funkcjonalno - użytkowego na: ZADANIE IV: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki – Sejny, zakończone zostało wyborem oferty firmy DMK Inżynieria Sp. z o. o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. WYG International Sp. z o. o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 41,36 pkt.);
2. DHV POLSKA Sp. z o. o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 96,80 pkt.);

3. DMK Inżynieria Sp. z o. o., ul. Kościuszki 64/7, 44-200 Rybnik (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.).

Białystok, dn. 2011.08.30

                                     ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIA I, II, III, IV

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6,  działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na
opracowanie materiałów związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko oraz programu funkcjonalno - użytkowego na:ZADANIE I: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Tykocin – Jeżewo Stare”, ZADANIE II: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Ciechanowiec – Siemiatycze”, ZADANIE III: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Hajnówka – Jelonka”, ZADANIE IV: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki – Sejny, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy zostało unieważnione.
 
                                            U z a s a d n i e n i e
 
Zamawiający, bezpośrednio przed otwarciem ofert w ww. postępowaniu, działając na podstawie art.86 ust. 3 ustawy Pzp – podał kwotę w wysokości 715 372,80 zł (brutto), nadmieniając jednocześnie iż jest to kwota przewidywana na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (zadania od I do IV łącznie).
Ceny ofert najkorzystniejszych na każde z zadań prawie dwukrotnie przewyższały kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i wynosiły: 1 320 564,90 zł (brutto) łącznie.
W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.
 
Białystok, dn. 2011.08.30

 


 

 

ZMIANA DO SIWZ

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającą na usunięciu omyłkowo zamieszczonych oznakowań dotyczących współfinansowania projektu.

Zmienione SIWZ i projekt umowy do pobrania w załącznikach poniżej.

dnia 01.08.2011 r.
 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotowe zadanie, o treści:
Pytanie 1. Czy Zamawiający ma świadomość, iż wykonanie zarówno koncepcji, jak i programu funkcjonalno – użytkowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego w terminie wskazanym przez Zamawiającego jest praktycznie nierealne? Czy w związku z tym Zamawiający dokładnie określi minimalny poziom szczegółowości koniecznej do wykonania „koncepcji” (np. czy musi być wykonana na mapach do projektowania itp.) tak aby możliwe było we wskazanym terminie zrealizowanie zadania?
Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie PFU oraz opracowań środowiskowych bez konieczności wykonywania koncepcji?
 
informuje co następuje:
Odpowiedź 1.
Koncepcja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w taki sposób, aby było możliwe na jej podstawie przeprowadzenie przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach systemu „Zaprojektuj i zbuduj”. Zamawiający uwzględni przedłużenie terminu realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie będzie miało miejsce z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zamówienia.
Odpowiedź 2.
W celu prawidłowego wykonania zadania opracowanie koncepcji jest niezbędne.
 
dnia   01.08.2011r.

 


 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
Z uwagi na krótki termin wykonania zamówienia określony w punkcie IV.SIWZ (do dnia 31.01.2012r.) prosimy o określenie:
- okresu, w którym ma zostać przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza,
- zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, odnoszącego się zarówno do powierzchni inwentaryzacji, jak i grup roślin i zwierząt, które maja zostać rozpoznane.
Pytanie wynika z faktu, iż w tak krótkim czasie oraz w okresie trwania prac projektowych (czyli późne lato, jesień i zima) nie jest możliwe zinwentaryzowanie wielu cennych gatunków roślin i zwierząt, mogących być przedmiotami ochrony obszarów Natura 2000. Należy pamiętać, że część odcinków dróg wojewódzkich podlegających analizie przecina w kilku miejscach różne obszary Natura 2000.”
 
wyjaśnia co następuje:
Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) karta informacyjna, która jest wykonywana w pierwszej kolejności jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza jest konieczna do wykonania, gdy zajdzie potrzeba wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, tzn. gdy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzi obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jeżeli będzie miała miejsce powyższa sytuacja Zamawiający uwzględni przedłużenie terminu wykonania zamówienia. Zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym również zakres inwentaryzacji przyrodniczej zostanie określony w postanowieniu właściwego organu stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Białystok, dn. 2011.07.29

 

 

 


 

Numer ogłoszenia: 200329 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ODDZIAŁYWANIEM PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO na: ZAD. I: Rozbudowa dr. woj. nr 671 wraz z drog. obiektami inż. i niezbędną infrastrukturą na odc. Tykocin - Jeżewo Stare. ZAD. II:Rozbudowa dr. woj. Nr 690 wraz z drog. obiektami inż. i niezbędną infrastr. na odc. Ciechanowiec - Siemiatycze. ZAD. III: Rozbudowa dr. woj. Nr 685 wraz z drog. obiektami inż. i niezbędną infrastr. na odc. Hajnówka - Jelonka. ZAD. IV: Rozbudowa dr. woj. 653 wraz z drog. obiektami inż. i niezbędną infrastr. na odc. Suwałki - Sejny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z ODDZIAŁYWANIEM PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO na:

ZADANIE I: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 671 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Tykocin - Jeżewo Stare.

ZADANIE II: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze.

ZADANIE III: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Hajnówka - Jelonka.

ZADANIE IV: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku Suwałki - Sejny.

I CZĘŚĆ opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń.

II CZĘŚĆ Opracowanie materiałów związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i niezbędnych opinii i uzgodnień.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch zamówień polegających na opracowaniu:

1) materiałów do decyzji środowiskowej (karta informacyjna, raport) z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i programu funkcjonalno - użytkowego,

lub

2) materiałów do decyzji środowiskowej (karta informacyjna, raport) z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i projektu budowlanego dla drogi o klasie min. Z, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie:

a)Projektant drogowy

 • osoba koordynująca wszystkie opracowania i branże:
 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy drogi publicznej klasy min. Z w ostatnich 3 latach;

b) Projektant mostowy

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej w ostatnich 3 latach;

c) Projektant branży sanitarnej

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy sieci sanitarnej w ciągu drogi publicznej w ostatnich 3 latach;

d) Projektant branży elektrycznej

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy sieci elektrycznych w ciągu drogi publicznej w ostatnich 3 latach;

e)Projektant branży telekomunikacyjnej

 • minimum 1 osoba,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
 • wskazanie opracowania co najmniej 1 dokumentacji projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowy/rozbudowy sieci telekomunikacyjnej w ciągu drogi publicznej w ostatnich 3 latach;

f) Kierownik zespołu specjalistów z zakresu ochrony środowiska

 • minimum 1 osoba, posiadająca doświadczenie w realizacji prac i opracowań związanych z wykonywaniem dokumentacji środowiskowych,
 • wykazanie min. 1 opracowania, gdzie występowała jako kierownik zespołu lub była współautorem karty informacyjnej/raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia z zakresu dróg publicznych klasy min. Z w ostatnich 3 latach;

g) Specjalista z zakresu ochrony środowiska - hałasu

 • minimum 1 osoba, posiadającą kwalifikacje w zakresie emisji zanieczyszczeń - hałasu,
 • wykazanie min. 1 opracowania, gdzie była autorem, współautorem opracowań, prac naukowych, ekspertyz w zakresie pomiaru hałasu na drogach publicznych;

h) Specjalista z zakresu ochrony środowiska - emisji spalin/ścieków

 • minimum 1 osoba, posiadająca kwalifikacje w zakresie emisji zanieczyszczeń - spaliny/ścieki,
 • wykazanie min. 1 opracowania, gdzie była autorem, współautorem opracowań, prac naukowych, ekspertyz w zakresie emisji spalin/ścieków na drogach publicznych;

i) Specjalista z zakresu ochrony środowiska - ochrona przyrody

 • minimum 1 osoba, posiadająca kwalifikacje w zakresie ochrony przyrody,
 • wykazanie min. 1 opracowania, gdzie była autorem lub współautorem opracowań, prac naukowych, ekspertyz w zakresie ochrony przyrody.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi zadania przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmiany personalne bez zaistnienia istotnej przyczyny. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji określonych w pkt. od (f) do (i) oraz sprawowanie ich przez jedną lub dwie osoby, o ile spełnione będą wszystkie stawiane wymagania.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
 1. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale.
 2. dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 


Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydzial Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-07-22

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-08-30

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-07-22