Ogłoszenie o zamówieniu Nr 192519 - 2011 z dnia 14.07.2011 Zakup i dostawa 275 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku - dostawy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:zakup i dostawę 450 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, zakończone zostało wyborem oferty firmy POLDIM S. A. ul. Kochanowskiego 37a,  33-100 Tarnów.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. POLDIM S. A., ul. Kochanowskiego 37a, 33-100 Tarnów, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk, (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 98,19 pkt.).
 
Białystok, dn. 2011.07.27

 


Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 27.07.2011 r., godz. 09.30


 

ZMIANA SIWZ 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. SIWZ_po_zmianach, druk_oferty_po_zmianach, umowa_projekt_po_zmianach.

Białystok, dn. 2011.07.21


Numer ogłoszenia: 198489 - 2011; data zamieszczenia: 21.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 192519 - 2011 data 14.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
W ogłoszeniu jest: Zakup i dostawa 275 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku..
W ogłoszeniu powinno być: Zakup i dostawa 450 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Zakup i dostawa 275 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Masa na zimno musi spełniać nw. wymagania: 1) wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm, 2) lepiszcze modyfikowane, 3) zawartość asfaltu w mieszance 4-6,5 %, 4) zawartość wolnych przestrzeni w mieszance do 25%, 5) możliwość stosowania zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach, 6) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją, 7) możliwość przechowywania mieszanki przez okres min. 5 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu, 8) masa musi być pakowana w worki foliowe oraz dostarczana do Zamawiającego na paletach, 9) do każdej partii należy dołączyć atest i świadectwo jakości, 10) posiadać aprobatę techniczną...
W ogłoszeniu powinno być: Zakup i dostawa 450 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Masa na zimno musi spełniać nw. wymagania: 1) wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm, 2) lepiszcze modyfikowane, 3) zawartość asfaltu w mieszance 4-6,5 %, 4) zawartość wolnych przestrzeni w mieszance do 25%, 5) możliwość stosowania zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach, 6) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją, 7) możliwość przechowywania mieszanki przez okres min. 5 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu, 8) masa musi być pakowana w worki foliowe oraz dostarczana do Zamawiającego na paletach, 9) do każdej partii należy dołączyć atest i świadectwo jakości, 10) posiadać aprobatę techniczną.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 25.07.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..

W ogłoszeniu powinno być: 27.07.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

Białystok, dn. 2011.07.21

 

 

Numer ogłoszenia: 192519 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa 275 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zakup i dostawa 275 ton masy na zimno do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Masa na zimno musi spełniać nw. wymagania:

1) wykonana z kruszywa łamanego (w 100%) o wymiarach ziaren do 8 mm,

2) lepiszcze modyfikowane,

3) zawartość asfaltu w mieszance 4-6,5 %,

4) zawartość wolnych przestrzeni w mieszance do 25%,

5) możliwość stosowania zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach,

6) możliwość układania bez smarowania krawędzi ubytku emulsją,

7) możliwość przechowywania mieszanki przez okres min. 5 miesięcy od dnia dostarczenia Zamawiającemu,

8) masa musi być pakowana w worki foliowe oraz dostarczana do Zamawiającego na paletach,

9) do każdej partii należy dołączyć atest i świadectwo jakości,

10) posiadać aprobatę techniczną.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.10-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • w zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówieniem na dostawę masy na zimno o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • w zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale.

2) dokumenty regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

 


Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-07-14

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-07-27

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-07-14