Remont chodnika w ul. Białowieskiej w m. Bielsk Podlaski, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa, w km 0+240 - 0+833, strona lewa. Roboty budowlane.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. 11-go Listopada 253 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 2011-07-28 na: remont chodnika w uL. Białowieskiej w m. Bielsk Podlaski, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – Granica Państwa, w km 0+240 – 0+833, strona lewa, zakończone zostało wyborem oferty firmy: FIRMA „DIMEX” BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE Antoni Timofiejuk, 17 – 300 Siemiatycze, ul. Obr. Westerplatte 42.
Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
W postępowaniu przetargowym brali udział następujący Wykonawcy:
 
  1. PROBUK Barbara Mściwujewska, 18-400 Łomża, Siemień Nadrzeczny 16A – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 75,00 pkt).
  2. NAJBARD Andrzej Bałło, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Tokarzewicza 11 – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 84,00 pkt)
  3. FIRMA „DIMEX” BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE Antoni Timofiejuk, 17-300 Siemiatycze, ul. Obr. Westerplatte 42 – (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00pkt).
Białystok, dn. 2011.08.17

 


Białystok: Remont chodnika w ul. Białowieskiej w m. Bielsk Podlaski, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa, w km 0+240 - 0+833, strona lewa.
Numer ogłoszenia: 191241 - 2011; data zamieszczenia: 13.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika w ul. Białowieskiej w m. Bielsk Podlaski, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa, w km 0+240 - 0+833, strona lewa..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (chodniki) w terenie równinnym - 0,600 km; 2) Zdjęcie warstwy humusu - 24m3; 3) Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia z betonu gr. 15cm - 123,30m2, chodnik z płyt 35x35x5 - 1 020,00m2, obrzeża - 1 000,00m, krawężniki - 250,00m); 4) Roboty ziemne: wykopy - 285,00m3; 5) Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm - 50,00m; 6) Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - 1 020,00m2, gr. 8cm - 1 140,00m2; 7) Ustawienie obrzeży betonowych 20x6cm - 1 070,00m, 30x8 - 730,00m; 8) Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów - 16,00m; 9) Wykonanie trawników dywanowych na skarpach, siewem - 160,00m2; 10) Umocnienie skarp przepustów brukowcem - 92,00m2; 11) Wykonanie przepustów fi 40 pod zjazdami - 48,00m; 12) Oczyszczenie rowów z namułu - 420,00m; 13) Oczyszczenie przepustów rurowych fi 40 z namułu - 90,00m; 14) Regulacja pionowa studzienek: rewizyjnych - 4szt, dla zaworów wodociągowych - 5szt., telefonicznych - 3szt.; 15) Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót - 1 szt.; 16) Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - 1szt..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 49.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: min. 1 zamówienie na budowę/przebudowę/remont chodnika/placu/parkingu o wartości min. 200 000,00 zł (brutto) z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie Kierownika robót - posiadającego właściwe uprawnienia do prowadzenia robót drogowych na przedmiotowym zamówieniu, min 2 lata doświadczenia z uprawnieniami.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być dołączony w oryginale, 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2011 godzina 09:00, miejsce: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach, ul. 11-go Listopada 253.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber. Wydział Zamówień Publicznych.

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Kiszko

Data wytworzenia: 2011-07-13

Wprowadzający: Andrzej Kiszko

Data wprowadzenia: 2011-07-13

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-08-17

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-07-13