Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich: Nr 647 od km 11+660 do km 46+766 - dł. 35,106 km Nr 652 od km 7+205 do km 34+843 - dł. 27,638 km Nr 670 od km 0+000 do km 70+720 - dł. 70,720 km Nr 694 od km 56+500 do km 58+695 - dł. 2,195 km Opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej: Nr 670 od km 0+000 do km 70+720 - dł. ~7,0 km - usługi

 

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: opracowania projektów stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich: Nr 647 od km 11+660 do km 46+766 - dł. 35,106 km, Nr 652 od km 7+205 do km 34+843 - dł. 27,638 km, Nr 670 od km 0+000 do km 70+720 - dł. 70,720 km, Nr 694 od km 56+500 do km 58+695 - dł. 2,195 km, opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej: Nr 670 od km 0+000 do km 70+720 - dł. ~7,0 km., zakończone zostało wyborem oferty firmy Drogowskaz s. c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, spełniającą warunki określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W postępowaniu przetargowym wzięły udział następujące firmy:
1. SWECO Infraprojekt Sp. z o. o., ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 72,76 pkt.);
2. Drogowskaz s. c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowski, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok (przy jedynym kryterium oceny /najniższa cena/ – oferta uzyskała 100,00 pkt.);
3.  DROTECH Sp. z o. o., ul. K. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok - oferta została odrzucona;
4.  KOMI – Zdzisław Kozikowski, ul. Waszyngtona 24 lok. 15, 15-274 Białystok - oferta została odrzucona;
5. Przedsiębiorstwo „POLNET” Sp. z o. o., ul. Wypusty 3, 16-300 Augustów - oferta została odrzucona.
 
dnia 02.08.2011r.


Uwaga zmiana terminu składania ofert na dzień 14.07.2011 r., godz. 09.30


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
1. Czy do posiadanego doświadczenia zaliczone będą projekty stałej organizacji ruchu sporządzone w ramach zamówień na przebudowę odcinków dróg, gdzie projekty stałej organizacji ruchu były opracowane w ramach całego zamówienia nie zaś, jako odrębne zadania?
2. Jeśli tak, to jaki procent kwoty wynagrodzenia za kompleksowy projekt przebudowy odcinka będzie uznany jako wartość stałej organizacji ruchu?
 
wyjaśnia co następuje:
 
Ad. 1 Doświadczenie będą stanowić dokumenty potwierdzające wykonanie w ciągu 3 ostatnich lat 3 projektów organizacji ruchu, w tym w ramach dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi, spełniające wymagania dla drogi o dł. min. 14,0 km oraz klasy drogi nie niższej niż L.
Ad. 2 Określenie procentu, który mógłby stanowić wartość projektów organizacji ruchu przy kompleksowym wykonywaniu dokumentacji projektowej przebudowy odcinka drogi jest niemożliwe z uwagi na różnorodność zakresów i rodzajów dokumentacji projektowych.
 
Białystok, dn. 2011.07.07

 


 

ZMIANA SIWZ 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. SIWZ_po_zmianach, załącznik Nr 4 Wykaz wykonanych usług_po_zmianach, do pobrania w załaczniku poniżej.

Białystok. dn. 2011.07.07


Numer ogłoszenia: 186265 - 2011; data zamieszczenia: 07.07.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 181795 - 2011 data 01.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, fax. 85 67 67 153.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na opracowaniu minimum 3 projektów stałej organizacji ruchu dla dróg klasy min. L., o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN (brutto) każdy, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na: 1) opracowaniu minimum 3 projektów stałej organizacji ruchu, w tym również opracowanych w ramach dokumentacji projektowej przebudowy,budowy,remontu odcinka drogi, dla dróg klasy min. L., o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN (brutto) każdy lub 2) opracowaniu minimum 3 projektów stałej organizacji ruchu w ramach dokumentacji projektowej przebudowy, budowy, remontu odcinka drogi, klasy min. L i długości min. 14,0 km każdy, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)...
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat).

 

 

Numer ogłoszenia: 181795 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich:

Nr 647 od km 11+660 do km 46+766 - dł. 35,106 km

Nr 652 od km 7+205 do km 34+843 - dł. 27,638 km

Nr 670 od km 0+000 do km 70+720 - dł. 70,720 km

Nr 694 od km 56+500 do km 58+695 - dł. 2,195 km

Opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej:

Nr 670 od km 0+000 do km 70+720 - dł. ~7,0 km.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na drogach wojewódzkich: Nr 647 od km 11+660 do km 46+766 - dł. 35,106 km Nr 652 od km 7+205 do km 34+843 - dł. 27,638 km Nr 670 od km 0+000 do km 70+720 - dł. 70,720 km Nr 694 od km 56+500 do km 58+695 - dł. 2,195 km Opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej: Nr 670 od km 0+000 do km 70+720 - dł. ~7,0 km.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest: wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług polegających na opracowaniu minimum 3 projektów stałej organizacji ruchu dla dróg klasy min. L., o wartości nie mniejszej niż 10 000 PLN (brutto) każdy, wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy określone zostały w SIWZ - umowa projekt.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok pokój 203..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 

 


Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Kiszko Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-07-01

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-08-02

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-07-01