Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze - Gać - Mężenin km 10+125-10+225 (0,100 km), km 10+700-11+100 (dł. 0, 400km), km 17+670-17+760 (0,090km), km 20+600-20+900 (dł. 0,300km). Roboty budowlane.

 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Łomży z siedzibą przy ul. Poligonowej 30, działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża – Podgórze – Gać – Mężenin km 10+125 – 10+225 (0,100km), km 10+700 – 11+100 (0,400km), km 17+670 – 17+760 (0,090km), km 20+600 – 20+900(0,300km) zostało zakończone wyborem oferty firmy BIK – PROJEKT” Sp. z o. o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32.

Wybrano ofertę korzystną cenowo, spełniającą warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W postępowaniu brali udział następujący wykonawcy:
1/ STRABAG Sp. z o. o. 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10 – przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferta uzyskała 53,49 pkt.
2/ Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156 – przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferta uzyskała 87,32 pkt.
3/ Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o. 18-300 Zambrów, ul. Sitarska 1 – przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferta uzyskała 99,39 pkt.
4/ UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski ul. 3 Maja 19, MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. w Łomży, 18-402 Łomża ul. Poligonowa 12 – przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferta uzyskała 87,67 pkt.
5/ „BIK – PROJEKT” Sp. z o. o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32 – przy jedynym kryterium oceny (najniższa cena) oferta uzyskała 100,00pkt.

dn. 28.07.2011 r.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy o następującej treści:
„Na etapie analizy dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy, że:
1.Wymagania podane w SST D-05.03.05a dotyczące nawierzchni bitumicznej oparte są o WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. oraz, że w Tablicy 9 „Wymagania właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR3 KR4” wskazano SMA zamiast AC. Wnioskujemy o zmianę w SST wymagań na obecnie obowiązujące WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 oraz dostosowanie wymagań do zastosowanych mieszanek.
2.Załączona SST D-04.08.01 Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno asfaltowymi przywołuje wymagania SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, która nie jest załączona do dokumentacji przetargowej. Prosimy o załączenie SST na Wyrównanie nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi z obecnie obowiązującymi wymaganiami opartymi na WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.”
 
wyjaśnia co następuje:
 
na stronie BIP Zamawiającego zamieszczamy aktualne SST D-05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna wg WT-1 WT -2 z 2010r.”- dla mieszanki AC 8S na bazie asfaltu 508/70 dla ruchu KR 3.” W miejsce STT D-04.08.01 zamieszczamy SST D-05.03.05b „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010r.” dla mieszanki AC 16 w na bazie asfaltu 50/70 dla ruchu KR 3.”
 
 
Białystok, dn. 2011.07.07


ZMIANA SIWZ 

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wprowadza zmianę do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. SST_D050305a_naw z bet asf scieralna_po_zmianach, SST_D050305b_naw z bet asf warstwa wiazaca i wyrównawcza_po_zmianach do pobrania w załaczniku poniżej.


Numer ogłoszenia: 177147 - 2011; data zamieszczenia: 29.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku , ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża - Podgórze - Gać - Mężenin km 10+125 - 10+225 (0,100km), km 10+700 - 11+100 (dł. 0, 400km), km 17+670 - 17+760 (0,090km), km 20+600 - 20+900 (dł. 0,300km).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót w zakresie: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,890 km - Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznych - 4 505,00m2 - Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową naw. bitumicznych (dwukrotne) - 9 010,00m2 - Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką min. asf. grysowo-żwirową - 563,13t - Wykonanie w-wy ścieralnej z mieszanki asf. grysowo żwirowej gr. śr. 5cm - 4 505,00m2 - Mechaniczne frezowanie nawierzchni na gł. 3 cm z wywozem na odl. 1km - 335,00 m2 - Lok. uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem - 161,21m3 - Naprawa przepustów pod zjazdami z rur betonowych o śr. 50cm - 13,00m - Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp - 1362,00m - Oczyszczenie przepustów rurowych o śr. 60cm - 23,00m - Projekt czasowej organizacji ruchu - 1 szt. - Inwentaryzacja powykonawcza - 1 szt..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku, wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 zamówienie na remont/przebudowę/budowę drogi publicznej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. (brutto) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunków wymagane jest: 1) wykazanie Wytwórni Mas Bitumicznych (lokalizacja, wydajność, informacja o dostępie do wytwórni), 2) wskazanie dostępu do zaplecza laboratoryjnego.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie KIEROWNIKA BUDOWY, który powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji - kierownika budowy do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Dokument powinien być załączony w oryginale. 2) dokument ustanawiający reprezentowanie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały w projekcie umowy stanowiącym załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2011 godzina 09:45, miejsce: w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Łomży, ul. Poligonowa 30.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka strony

Udostępniający: Marek Weber. Wydział Zamówień Publicznych

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Weber

Data wytworzenia: 2011-06-29

Wprowadzający: Marek Weber

Data wprowadzenia: 2011-06-29

Modyfikujący: Hanna Kardasz

Data modyfikacji: 2011-07-28

Opublikował: Hanna Kardasz

Data publikacji: 2011-06-29